Formació
Les sigles es formen amb les inicials de cada mot que integra el sintagma abreujat, a excepció dels articles, les preposicions i les conjuncions.
UOC Universitat Oberta de Catalunya
SEGEU Servei d'Estudiants i de Gestió de l'Extensió Universitària
LRU Llei de reforma universitària
NEU Novetats Editorials Universitàries

Aquesta regla general es trenca en alguns casos. Si es vol formar una sigla que pugui ser pronunciada com una paraula (a vegades volgudament original), se solen utilitzar altres lletres que les inicials. Aquestes sigles també són conegudes amb el nom d'acrònims.
Erasmus European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
Renfe Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Incavi Institut Català de la Vinya i el Vi

Amb aquesta mateixa finalitat, algunes sigles també incorporen articles, preposicions o conjuncions.
PIME petita i mitjana empresa

També n'hi ha que es valen de lletres minúscules per evitar confusions amb altres abreviacions similars. Això succeeix en els títols de llibres, revistes, lleis i documents, i en sigles de nova creació.
DECat Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
LECr Llei d'enjudiciament criminal
UdL Universitat de Lleida


universitat rovira i virgili