Pronúncia
Les sigles es poden llegir desenvolupades (IJLV: Institut Joan Lluís Vives), lletrejades (URV: u-erra-ve) i sil·labejades (ETSE: etse). En alguns casos, també es poden combinar els dos últims procediments (ETSEQ: etse-qu).

En les lletrejades, es pronuncia amb un accent més fort l'última lletra de la sigla.
ONG o-ena-gé
PSS pe-essa-éssa

Cal recordar que, en català oriental, les lletres que es pronuncien bisil·làbicament (ema, erra) s'han d'articular amb vocal neutra final; en català occidental aquesta vocal final es pronuncia e tancada.
URV u-erra-ve [u-er-be] (oriental) [u-ere-be] (occidental)

Generalment, les sigles sil·labejades es llegeixen seguint la pronúncia que marca l'absència d'accent gràfic (per tant, són planes quan acaben en vocal -no diftong-, -en o -in).
CIRIT cirít
EUMO éumo
SEGEU segéu

Les sigles sil·labejades es pronuncien seguint l'hàbit fonètic català.
UNICEF [unisf]
NASA [naz] (oriental)
CAD [kat]
IVA [iß] (oriental)

Tanmateix, les e i o àtones en posició final no se solen neutralitzar en català oriental, si no és que la sigla està en un procés avançat de lexicalització.
UNESCO [unesko]
ISO [izo]
ESO [ezo]
UCE [use]
BOE [boe]


universitat rovira i virgili