Llicenciatura en Pedagogia (2002)

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Disseny, Desenvolupament i Innovació Curricular

Didàctica General

Metodologia de la Investigació Educativa

Tècnica de Recullida i Anàlisi de Dades en Investigació Educaiva