Llicenciatura en Psicologia (2002)


Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Psicologia Experimental

Psicoestadística

Psicometria