Llicenciatura en Psicologia

Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2002)

TAULA D'ADAPTACIONS
1R. CICLE PLA 1993 CRÈDITS 1R. CICLE PLA 2002 CRÈDITS
1r. cicle complert
153
1r. cicle complert

180
(observacions)

ASSIGNATURES PLA 1993
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2002
CRÈDITS
Avaluació Psicològica
6
Avaluació Psicològica
9
Tècniques d'Exploració i Anàlisi Psicològic I
3
Psicologia Experimental
6
Psicologia Experimental
9
Introducció als Mètodes en Psicologia
3
Psicologia Matemàtica I
6
Psicoestadística
12
Psicologia Matemàtica II
6
Aprenentatge i Condicionament
6
Aprenentatge i Condicionament
4,5
Percepció i Atenció
6
Percepció i Atenció
9
Psicologia de la Memòria
6
Psicologia de la Memòria
6
Psicologia de la Motivació
3
Motivació i Emoció
6
Psicologia de l'Emoció
3
Fonaments de Neurociència
6
Fonaments de Neurociència
9
Psicofisiologia Humana I
6
Psicologia Fisiològica
9
Psicofisologia Humana II
6
Història de la Psicologia
6
Història de la Psicologia
6
Psicologia del Desenvolupament
6
Psicologia del Desenvolupament
9
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
6
Desenvolupament de l'Adult i la Vellesa
4,5
Teories de la Personalitat
6
Psicologia de la Personalitat
4,5
Psicologia Diferencial: Aspectes Teòrics
3
Psicologia Diferencial
4,5
Psicologia Diferencial: Aspectes Metodològics
3
Teoria i Mètodes en Psicologia Social
3
Psicologia Social
9
Procesos Psicosocials del Comportament Col·lectiu
6
Practicum
9
Practicum
9
Psicopatologia
6
Psicopatologia i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic
9
Intervenció i Tractament Psicològic I
3
Psicologia de l'Educació I
3
Psicologia de l'Educació
4,5
Psicologia de l'Educació II
3
Intervenció Psicoeducativa en els Transtorns d'Aprenentatge Instrumentals
3
Psicologia de la Instrucció
6
Psicologia de la Instrucció
3
Psicologia del Treballl i de les Organitzacions
6
Psicologia dels Grups i de les Organitzacions
9
Intervenció Psicològica en Grups i Organitzacions
3
Psicologia del Llenguatge
6
Psicologia del Llenguatge
6
Introducció a la Psicologia del Pensament
3
Psicologia del Pensament
4,5
Psicometria
6
Psicometria
6
Tècniques d'Exploració i Anàlisi Psicològic II
3
Avaluació Clínica
4,5
Intervenció i Tractament Psicològic II
3
Intervenció Psicològica
9
Tècnica Psicoanalítica
6
Desenvolupament Cognitiu i del Llenguatge
6
Desenvolupament Cognitiu
4,5
Desenvolupament Psicomotriu
6
Desenvolupament Psicomotriu
4,5
Desenvolupament Socio-afectiu
6
Desenvolupament Socio-afectiu
4,5
Tècniques d'Investigació Social I
3
Anàlisi del Comportament Psico-social Estratègies i Mètodes
4,5
Tècniques d'Investigació Social II
3
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
3
Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia
4,5
Raonament i Solució de Problemes
3
Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuoronals
4,5
Intervenció Psicoeducativa en els Contextes d'Aprenentatge
3
Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar
6
Intervenció Psicopedagògica en el Currículum I
3
Psicologia de la Comunicació
6
Psicologia de la Comunicació
4,5
Transtorns del Desenvolupament
6
Transtorns del Desenvolupament
6
Psicologia Social Aplicada
6
Psicologia Social Aplicada
4,5
Psicobiologia Clínica
6
Neuropsicobiologia Clínica
6
Ergonomia
6
Ergonomia
6
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Mètodes Informàtics en Psicologia
6
Paquets Informàtics en Anàlisi de Dades
6
Paquets Informàtics en Anàlisi de Dades
6
Neurofisiologia Cognitiva
6
Neurofisiologia
4,5
Psicofarmacologia i Drogodependències
6
Drogodependències
6
Modificació de la Conducta
6
Tècniques Cognitivo-conductuals
4,5
Psicopatologia de l'Adult
6
Psicopatologia de l'Adult
4,5
Psicopatologia Infantil i Juvenil
6
Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent
4,5
Tècnica Psicoanalítica
6
Tècnica Psicoanalítica
6
Tècniques Projectives
6
Tècniques Projectives
6
Psicosociologia de l'Administració de Recursos
3
Psicologia dels Recursos Humans
4,5
Tècniques de Formació de Personal
3
Formació de Personal
4,5
Tècniques de Selecció de Personal
6
Selecció de Personal
4,5
Intervenció Psico-Educativa en Transtorns del Desenvolupament
6
Intervenció Psicopedagògica en els Transtorns del Desenvolupament
6
Intervenció Psico-motriu
6
Intervenció Psico-motriu
6
Psicodiagnòstic Escolar
3
Psicologia Infantil Escolar
4,5
Diagnòstic Educatiu
3
Diagnòstic en Educació
6
Les Organitzacions Educatives
3
Psicologia de la Deficiència Mental I
1,5
Psicologia de la Deficiència Mental
4,5
Psicologia de la Deficiència Mental II
4,5
Psicologia del Superdotat
6
Psicologia de la Superdotació
6
Teràpia de Parella
3
Teràpia de Parella
4,5
Avaluació de la Personalitat
6
Avaluació Clínica
4,5
Teràpia Sexual
3
Teràpia Sexual
4,5
Dificultats d'Aprenentge i Intervenció Educativa
3
Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
Intervenció Psicopedagògica en el Currículum I
3
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5
Models d'Orientació e Intervenció Psicopedagògica
6
La Intervenció Didàctica en Educació Especial
4,5

OBSERVACIONS:

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  153 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  . 27 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
CURS
2006-07
CURS
2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit
---
---
---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit
---
---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit
---
4r. curs Docència 4r. curs Docència 4r. curs Docència 4r. curs Tutoria 4r. curs Examen 4r. curs Extingit

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
OBSERVACIONS PROFESSORS:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.