NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (GRAU)

Aprovada pel Consell de Govern de data 28 d’abril de 2011

Curs 2011-12

I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU I PLANS D'ESTUDI

Àmbit d’aplicació

Art. 1 Estructura de les ensenyances universitàries oficials

1.       Estructuració en cicles

2.       Crèdits

3.       Càrrega lectiva

4.       Itineraris recomanats i curriculars

5.       Currículum oficial de l'estudiant

Art. 2 Contingut dels plans d'estudis

1.       Matèries bàsiques

2.       Matèries obligatòries

3.       Matèries optatives

4.       Pràctiques Externes

5.       Treball de Fi de Grau

6.       Reconeixement en estudis de Grau (Activitats Universitàries Reconegudes, Seminaris Interdisciplinaris i Ciutadania)

CURRÍCULUM NUCLEAR

1.       Concepte

2.       Organització

3.       Desenvolupament

4.       Taula d'equivalència de la competència Nuclear 1: Certificat de nivell B1 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües.

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

Art. 4 Estudiant a temps parcial

Art. 5 Trasllat d'expedient d'estudis 

Art. 6 Canvi d’estudi dins d’un Programa Formatiu de Grau

Art. 7 Simultaneïtat d'estudis

Art. 9 Reprendre estudis

Art. 10 Convalidació d'estudis estrangers

Art. 11 Programes institucionals de mobilitat

Art. 12 Convocatòria addicional d'avaluació d'estudis 

Art. 13 Avançament al gener de la convocatòria a les assignatures de Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes

Art. 14 Endarreriment al setembre de l’acta de les assignatures de Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes

Art. 15 Traducció oficial al castellà de la guia docent de les assignatures impartides a la URV

Art. 16 Expedició de títol,  del certificat substitutori del títol i del SET.

Art. 17 Expedició de duplicats del títol.

Art. 18 Expedició del títol en casos  de defunció de l’estudiant.

 

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Art. 19 Convocatòries d'avaluació

Art. 20 Activitats avaluatives

Art. 21 Qualificacions

Art. 22 Revisió de les qualificacions finals

Art. 23 Realització demostrativament fraudulenta d’activitats avaluatives

1.       Consideracions generals

2.       Estudiants a temps complet

3.       Estudiants a temps parcial

4.       Rendiment en el primer curs

5.       Estudiants amb discapacitat

1.       Sistema de qualificacions

2.       Qualificació global

Art. 26 Premis extraordinaris de final d’estudis

 

IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 28 Consideracions generals

Art. 29 Accés i admissió


Art. 30 Terminis de matrícula

1.       Criteris de distribució

2.       Estudiants de nou accés

3.       Estudiants de segon curs en endavant

4.       Matrícula fora del termini establert

Art. 31 Terminis d'ajustaments i modificacions de matrícula

1.       Ajustaments de la matrícula

2.       Modificació de matrícula (canvi de grup i ampliació d’assignatures)

Art. 32 Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudis

Art. 33 Documentació

1.       Estudiants de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un ensenyament de la URV

2.       Estudiants a partir de segon curs

3.       Els estudiants admesos a estudis de grau amb estudis estrangers reconeguts

4.       Dades personals

5.       Anul·lació per exhaurir el termini en l’entrega de documents acreditatius per a la matrícula.

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 34 Consideracions generals

Art. 35 Efectes econòmics per als estudiants sol·licitants de beca de Caràcter General/Mobilitat

Art. 36 Efectes econòmics per als estudiants pendents de ser admesos en un altre ensenyament

Art. 37 Classes de matrícula

1.       Ordinària

2.       Família nombrosa/monoparental de categoria general o família nombrosa/monoparental de categoria especial

3.       Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

4.       Víctimes d'actes terroristes

5.       Minusvalidesa

6.       Estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial

7.       Víctimes de violència de gènere

Art. 38 Ajuts de matrícula

1.       Personal URV

2.       Personal d'altres universitats públiques catalanes

3.       Ajuts institucions

Art. 39 Deduccions

1.       Assignatures amb qualificació de matrícula d’honor

2.       Assignatures convalidades i/o reconeixement de crèdits

3.       Assignatures sense escolaritat

Art. 40 Modalitats de pagament

1.       Matrícula

2.       Taxes

Art. 41 Formes de pagament

1.       Pagament únic

2.       Pagament fraccionat

Art. 42 Recàrrecs

1.       Factor de repetició

2.       Impagaments

3.       Estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials

Art. 43 Taxes administratives

Art. 44 Anul·lacions de matrícula

44.1 Anul·lació per interès personal

44.2 Anul·lació per malaltia greu

44.3.Anul·lació per defunció de l’estudiant

44.4.Anul·lació per trasllat a una altra universitat

44.5.Anul·lació per reassignació a una altra universitat

Art. 45 Suspensió temporal dels efectes de la matrícula

Art. 46 Serveis universitaris extraacadèmics

1.       Assegurança voluntària

2.       Assegurança obligatòria addicional

3.       Servei d'Esports

4.       Solidaritat

 

NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA DE GRAU

I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU I PLANS D'ESTUDI

Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació als estudis universitaris oficials conduents als títols de Grau de la URV

 

Art. 1 Estructura de les ensenyances universitàries oficials

Les ensenyances universitàries conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, s'estructuraran en tres cicles:

- Grau: Titulacions que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, en una o unes quantes disciplines, i una formació orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.

2. Crèdits

El crèdit europeu és la unitat de mesura de l'haver acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis. En aquesta unitat de mesura s'integren les ensenyances teòriques i pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis. Cada crèdit correspon a 25 hores de treball de l'estudiant.

3. Càrrega lectiva

Els plans d'estudis dels Graus tindran 240 ECTS, de manera general. En els casos que sigui determinat per  directrius pròpies, es podrà assignar un nombre major de crèdits, com són els casos de Medicina amb 360 ECTS i Arquitectura amb 330 ECTS.

4. Itineraris recomanats i curriculars

És la distribució de les assignatures d'un pla d'estudis, amb la finalitat que ajudi a l'estudiant a cursar-les en un nombre determinat d'anys acadèmics. En funció de si l'estudiant cursa els estudis a temps complet o parcial hi pot haver més d'un itinerari recomanat.

5. Currículum oficial de l'estudiant

Els estudiants han de configurar el seu currículum tenint en compte l'estructura del pla d'estudis de l'ensenyament que està cursant.

És convenient que al llarg del curs, i sobretot després  de la formalització de cada acta oficial d’avaluació, que els estudiants consultin a la web de la Universitat (https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp) l' estat de la seva situació acadèmica.

Serà imprescindible que l’estudiant realitzi aquesta revisió abans de formalitzar la matrícula de l'últim any d'estudis per evitar desajustaments de l'expedient, que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol.

Art. 2 Contingut dels plans d'estudis

A la web de la URV Futurs Estudiants, es trobarà el desplegament dels plans d'estudis de Grau vigents a la URV, amb indicació de la seva estructura, el contingut d'assignatures per curs i el nombre de crèdits.

Branca de coneixement

Els estudis de grau estaran adscrits a alguna de les branques de coneixement següents:

1. Arts i Humanitats

2. Ciències

3. Ciències de la Salut

4. Ciències Socials i Jurídiques

5. Enginyeries i Arquitectura

A la URV alguns ensenyaments s'organitzen en Programes Formatius de Grau (PFG). Un PFG és un conjunt de titulacions que comparteixen un tronc inicial comú.

L'estudiant accedirà a un dels ensenyaments del Programa, i en cursos posteriors, a través de l'aplicació del concepte d'interdisciplinarietat, podrà sol·licitar cursar algun dels altres ensenyaments, que formen el PFG.

Cada centre determinarà l'organització i criteris de resolució de les sol·licituds, a partir de les línies generals que marqui la URV.

Matèries/Assignatures

Entenem per matèria un conjunt d'habilitats i competències a assolir, continguts i activitats formatives i per assignatura, la unitat bàsica en què s'organitza l'ensenyament. Una matèria es pot estructurar en una o més assignatures. L'estudiant es matricula d'assignatures.

El contingut del pla d'estudis s'ordenarà distingint entre:

1. Matèries bàsiques

El pla d'estudis haurà de contenir un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals un mínim de 36 crèdits han d'estar vinculats a algunes de les matèries que té associada la branca de coneixement on s'ha adscrit el títol. Aquestes matèries han de concretar-se en assignatures amb un mínim de 6 ECTS.  Com a mínim 36 crèdits dels corresponents a matèries bàsiques d'una branca seran reconeguts automàticament en una altra titulació de la mateixa branca.

2. Matèries obligatòries

Són aquelles que cal cursar necessàriament i superar per a obtenir el títol. També es consideraran superades si els ha estat aplicat el Reconeixement. El pla d'estudis determinarà el curs i període en què s'impartiran.

En alguns casos, els plans d'estudis poden programar assignatures obligatòries opcionals, s'ha de cursar-ne una o més del bloc que es defineixi.

3. Matèries optatives

Són les que la Universitat ha considerat lliurament amb aquest caràcter.

Els plans d'estudis determinen el número de crèdits optatius que s'ha de superar per obtenir el títol. Per aconseguir-los, l'estudiant escollirà les assignatures d'entre l'oferta anual de la URV, i ajustarà aquest nombre de crèdits. També es consideraran superades si els ha estat aplicat el Reconeixement.

4. Pràctiques Externes

Tots els plans d'estudis contemplaran l'assignatura Pràctiques Externes, amb caràcter obligatori (preferentment), o optatiu.

5. Treball de Fi de Grau

Tots els plans d'estudis finalitzaran amb l'elaboració i defensa d'un Treball de Fi de Grau. L'assignatura constarà amb caràcter obligatori en tots els plans d'estudis.

6. Reconeixement en estudis de Grau (Activitats Universitàries Reconegudes, Seminaris Interdisciplinaris i Ciutadania)

Els estudiants podran obtenir reconeixement en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits.

Aquest reconeixement es desenvoluparà aplicant la regulació següent:

Es podran reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries de les tipologies següents:

·         Culturals

·         Esportives

·         Solidàries i de cooperació

·         De representació estudiantil

Un cop obtinguts els 6 crèdits, l'escreix no constarà a l'expedient acadèmic.

Les activitats s'han de desenvolupar simultàniament a l'ensenyament de grau al que es vulguin incorporar.

Per a reconèixer aquestes activitats, s'estableix que un ECTS s'obté amb 25 hores de dedicació a l'activitat i una qualificació d'Apte/a.

Les activitats es reconeixeran, amb caràcter general, en l'assignatura optativa “Activitats universitàries reconegudes” que figurarà en els plans d'estudi amb 6 ECTS. També es podran oferir dues assignatures (I i II) amb menor nombre de crèdits, sumant 6 crèdits. L'assignatura es podrà superar per acumulació d'activitats quan els crèdits corresponents a les activitats igualin o superin els crèdits de la mateixa.

L'assignatura “Activitats universitàries reconegudes” figurarà qualificada com a reconeguda en l'expedient de l'estudiant, certificats o SET. No comptabilitzarà als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient de l'estudiant.

Si algun pla d'estudis vincula les assignatures optatives a intensificacions o minors, el reconeixement d'activitats en crèdits es podrà computar com a assignatura optativa d'itinerari.

La Universitat establirà una oferta estable d'activitats reconegudes.

El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer anualment per a aquestes activitats són, inicialment, els establerts en les taules següents:

 

Activitats culturals

Activitat

Crèdits anuals

Aula de Teatre de la URV

1

Coral de la URV

1

Orfeó de la URV

1

Orquestra de la URV

1

Òpera oberta

1

Aula de Debat de la URV

1

Aula de Cinema de la URV

1

Acolliment i voluntariat lingüístic

1

Cursos de la Universitat d’Estiu de la URV

1/curs

Cursos de la Universitat d’Estiu de la Xarxa Vives d’Universitats, aprovats per la URV

2
(màxim durant la carrera)

Observatori de la Igualtat

1

 

Activitats esportives

Activitat

Crèdits anuals

Campionats internacionals

1

Campionats estatals

1

Campionats autonòmics

1

Programes de promoció de la pràctica esportiva (cursos, lligues o activitats organitzades per Esports URV)

1

Esportistes d'alt nivell

2

 

Representació estudiantil

Activitat

Crèdits anuals

Participació dels estudiants a la vida universitària des de la perspectiva de l'assegurament de la qualitat

2

Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social

2

Òrgans de govern col·legiats (excepte Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social)

1

Activitats externes a la URV

1

Participació en l'Associació Europea d'Estudiants (European Students' Union – ESU)

2

 

Activitats solidàries i de cooperació

Activitat

Crèdits anuals

Activitats del centre de cooperació URV solidària, oficina del voluntariat

1

Programes d'acolliment

1

Es podran reconèixer les activitats organitzades pel Servei Lingüístic de la URV que suposen l'aprenentatge d'idiomes estrangers amb la certificació del nivell assolit. No seran objecte de reconeixement els cursos inferiors al nivell B1 de la tercera llengua que és requisit per a l'obtenció del títol de Grau a la URV. Al quadre següent s'estableix el nombre màxim de crèdits anuals objecte de reconeixement.

Formació en idiomes estrangers

Nivell

Crèdits anuals

A partir de B2 per qualsevol tercera llengua

2

A partir de B1 per llengües no utilitzades per al currículum nuclear

2

Els centres de la URV poden reconèixer activitats addicionals que s'adiguin al seu programa formatiu. Els centres podran organitzar i gestionar, amb l'aprovació de la Junta de Centre, les activitats que siguin susceptibles de reconeixement per als estudiants que cursin els seus ensenyaments. Ho faran a través de l’assignatura optativa Seminaris Interdisciplinaris o l’assignatura obligatòria de Ciutadania.

El Consell d'Estudiants de la URV pot presentar projectes d'activitats susceptibles de reconeixement que s'ofereixin a tota la URV amb el vistiplau del vicerectorat competent en matèria d'estudiants. Aquests projectes han d'estar tramitats per un centre o unitat de la URV.

També poden ser reconegudes les activitats, amb caràcter transversal, organitzades per organismes vinculats a la URV o per altres institucions, quan hi hagi un conveni previ amb el vicerectorat competent de la Universitat en el qual se'ls atorgui expressament la qualitat d'activitat amb reconeixement en crèdits.

La Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, aprovarà les activitats, no incloses a les taules anteriors aplicables a tots els estudiants de grau de la URV i els crèdits que corresponen a cadascuna d'elles.

L'oferta d'activitats reconegudes es publicarà abans de l'inici del curs acadèmic.

La inscripció a l'activitat s'ha de fer a la unitat que l'organitza i en les condicions que aquesta mateixa unitat estableixi.

L'avaluació de cada activitat requerirà un percentatge d'assistència i la presentació d'una memòria. L'organitzador avaluarà l'activitat com a Apte/a o no Apte/a. La unitat de gestió farà arribar a cada secretaria la relació d'estudiants inscrits i la seva qualificació, així com còpia del document acreditatiu dels que l'han superat.

El reconeixement per representació estudiantil requereix l'acreditació de l'assistència a totes les sessions de cada curs acadèmic (justificant adequadament alguna absència, si escau) i una memòria justificativa de l'activitat desenvolupada. Correspon al secretari o la secretària de l'òrgan de govern de la unitat corresponent certificar l'assistència dels estudiants i avaluar com a Apte/a o No Apte/a la memòria presentada.

Quan l'estudiant superi una activitat inscrita en alguna unitat de la URV i obtingui el reconeixement de crèdits, sense que aquest hagi de fer cap altra acció administrativa, o bé presentant la documentació corresponent en cas d'una activitat externa, la secretaria del centre registrarà el nombre de crèdits superats en el seu expedient seguint el procediment que s'estableixi. L'assignatura s'incorporarà a l'expedient de l'estudiant en el moment d'haver superat la totalitat dels crèdits.

En el cas que la unitat organitzadora sigui externa a la URV, per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic, cal abonar el preu que determini el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

CURRÍCULUM NUCLEAR

La URV ha d'oferir als estudiants tots els mitjans necessaris per assolir una educació integral, una educació que amplia els coneixements i habilitats en totes les àrees del coneixement humà i que les aprofundeix significativament en l'àmbit de l'especialització que hagin triat, tot preparant-los per a l'aplicació dels coneixements en una professió i per al propi desenvolupament personal a través d'una formació continuada al llarg de la vida.

Tots els plans d'estudis han de permetre un equilibri adequat entre profunditat en l'especialització i amplitud de coneixement. En aquest sentit, les matèries bàsiques i obligatòries d'un pla d'estudis han de proporcionar la profunditat suficient en l'especialització, la requerida per les competències i habilitats necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit respectiu, mentre que les matèries optatives han de permetre a l'estudiant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu interès, així com, de forma especial, ampliar els seus coneixements i habilitats generals en àmbits diferents dels de la titulació triada.

D'altra banda, hi ha coneixements i habilitats concretes que tots els estudiants de la URV haurien d'assolir, de manera que qualsevol titulació de la URV en fos garantia, tant d'aspectes instrumentals, com generals, que constitueixen el Currículum Nuclear de la URV.

El Currículum Nuclear s’organitza en dos tipus de requeriments: instrumentals i generals.

Cada requeriment implica el desenvolupament d'unes competències que s'anomenen Competències Nuclears, i són:

- Requeriments de coneixements instrumentals:

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.

C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i comunicació.

C3. Gestionar la informació i el coneixement.

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les llengües oficials de la URV.

- Requeriments generals:

C5. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Hi ha dues estratègies que permeten a l'estudiant assolir els requeriments instrumentals i generals:

1) Integració de les competències nuclears en matèries/assignatures pròpies del pla d'estudis, com a opció preferent i sempre que sigui possible.

2) Definició de matèries/assignatures addicionals. Consisteix en la definició i inclusió al pla d'estudis de matèries/assignatures específiques per a l'adquisició de la competència nuclear.

A més d'aquests dos sistemes, es contempla per a determinats supòsits, la via de l'Acreditació, a través de la qual s'entén que l'estudiant té adquirida una competència independentment de què cursi i superi les matèries/assignatures on es desenvolupa.

Resum de l'obtenció de les Competències Nuclears que integren el Currículum Nuclear URV en ensenyaments de Grau

 

Competència Nuclear

Integrada

Matèries addicionals

Acreditació

Observacions

C.1

Llengua estrangera

• 12 ECTS en anglès

• Treball de Fi de Grau en anglès

- - -

• Certificat de nivell B1 (Segons la taula d'equivalències aprovada)

• Títol en Filologia Anglesa, Francesa, Alemanya, Italiana i Portuguesa

• Títol oficial en Traducció i Interpretació (sempre que s'hi hagi cursat anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

• Títol de Mestre en Llengua Estrangera (anglès i francès)

• Títol oficial de Diplomat/da en Turisme

• Títol de Grau per la URV

• Títol d'Estudis Secundaris realitzats als països de parla anglesa, francesa, alemanya, italiana i portuguesa o en Institucions Espanyoles que imparteixin la seva docència en alguna d'aquestes llengües i segons els sistemes educatius d'aquells països.

• Qualsevol altre títol universitari oficial que s'hagi superat en anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

•preferentment anglès, però també francès, alemany, italià i portuguès

• aquestes previsions no afecten al Grau en Anglès

C.2

TIC

9 ECTS obligatoris amb TIC

obligatòria de 3 ECTS íntegrament de TIC

• Superats en un Grau URV els 9 ECTS obligatoris amb TIC

• Superada en un Grau URV l'obligatòria de 3 ECTS íntegrament de TIC

• Títol de Grau per la URV

- - -

C.3

Gestió de la informació

9 ECTS obligatoris de gestió de la informació

obligatòria de 3 ECTS íntegrament de gestió de la informació

• Superats en un Grau URV els 9 ECTS de gestió de la informació

• Superada en un Grau URV l'obligatòria de 3 ECTS íntegrament de gestió de la informació

• Títol de Grau per la URV

- - -

C.4

Competència lingüística

totes les assignatures que no són en llengua estrangera

- - -

- - -

• aquesta competència s'ha d'avaluar en totes les assignatures a cursar obligatòriament (excepte les impartides en llengua estrangera)

C.5

Ètica i responsabilitat

mínim 3 ECTS d'obligatòries amb els continguts

obligatòria Ciutadania –, de 3 a 6 ECTS, dedicada íntegrament als continguts

• Superats en un Grau URV els ECTS –mínim 3– d'obligatòries d'ètica i responsabilitat

• Superada en un Grau URV l'obligatòria –de 3 a 6 ECTS–íntegrament d'ètica i responsabilitat

• Títol de Grau per la URV

Continguts de referència:

 

• art. 3.5 del RD 1393/2007

• Consell de Govern de 21/02/2008

C.6

Projecte acadèmic i professional

3 ECTS:

2 d'obligatòries amb els continguts + 1 del PAT

activitats amb els continguts + PAT

Títol de Grau per la URV

• Accions del Pla d'Acció Tutorial

• Continguts de referència:

• Orientació acadèmica

• Orientació professional

• Evolució acadèmica de l'estudiant

• Avaluació continuada

• Presa de decisions

• Resolució de conflictes

4. Taula d'equivalència de la competència Nuclear 1: Certificat de nivell B1 del Marc Europeu comú de referència per a les llengües.

Nivell Marc Comú Europeu

Nivells Mínims

Institució

B1 Threshold

 

ANGLÈS

 

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes (fins el curs 2008-09)

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / Certificat de Nivell Intermedi

Escoles Oficials d'Idiomes

Superació de l'examen del nivell B1

Servei Lingüístic URV

Cambridge PET (Preliminary English Test)

University of Cambridge. ESOL Examinations

BEC Preliminary (Business English Certificate)

University of Cambridge. ESOL Examinations

Trinity ISE 1

Trinity International Examinations Board

B1 Threshold

FRANCÈS

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes (fins el curs 2008-09)

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / Certificat de Nivell Intermedi

Escoles Oficials d'Idiomes

Superació de l'examen de nivell B1

Servei Lingüístic URV

TCF B1 (Test de connaissance du français B1)

Centre International d'Etudes Pédagogiques. Ministeri Francès d'Educació

DELF B1 (Diplôme d'Etudes en Langue Française B1)

Ministeri Francès d'Educació

CEFP 2 (Certificat d'Etudes de Français Pratique 2)

Alliance Française

B1 Threshold

ALEMANY

Nivell 4 (90 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes (fins el curs 2008-09)

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / Certificat de Nivell Intermedi

Escoles Oficials d'Idiomes

Superació de l'examen de nivell B1

Servei Lingüístic URV

Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch / ZD B1)

Goethe Institut

B1 Threshold

PORTUGUÈS

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / Certificat de Nivell Intermedi

Escoles Oficials d'Idiomes

Diploma Elementar de Português Lingua Estrangeira (DEPLE)

Ministério de Educaçao

B1 Threshold

ITALIÀ

Nivell 3 (120 hores)

Servei Lingüístic URV i el d'altres universitats catalanes

Nivell 3 / Certificat Cicle Elemental / Certificat de Nivell Intermedi

Escoles Oficials d'Idiomes

CELI 2 (Certificato di Lingua Italiana)

CIC I (Certificato di Italiano Commerciale - Livello Intermedio)

Università per Stranieri di Perugia

CILS UNO (Certificazione Italiano Lingua Straniera

Università per Stranieri di Siena

ele.it (Certificato di competenza elementare in italiano come lingua straniera)

Università Roma Tre

PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Società Dante Alighieri

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

El Vicerectorat competent en matèria de docència serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta Normativa, així com per excepcionar-la si s'escau.  En aquest últim cas, els estudiants hauran de motivar l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.

Art. 3 Consideracions generals

Els procediments concrets que han de seguir els estudiants per a cada tràmit, estan difosos a la web de la URV http://www.urv.cat - Tràmits administratius      (http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_grau.html)

Les sol·licituds, els models de les quals també estan disponibles a la web, es podran presentar a la secretaria del centre o unitat que en fixi el procediment:

·         personalment

·         a través d'un representant legal

·         a través d'una persona degudament autoritzada

·         per correu ordinari. En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'art. 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

·         avançat per fax, tot i que després s'haurà de fer arribar l'original

 

La resolució a la petició, segons estableixi el procediment, es comunicarà, en funció del tràmit administratiu:

·         sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud o, com a més tard, als cinc dies d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

·         com a més tard, un mes després de la presentació de la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

·         a través del tauler d'avisos del centre

·         lliurant-la a l'estudiant a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció.

La resolució dels actes reglats i altres actes administratius, que són competència de la junta de centre, podrà ser delegada, si aquesta ha aprovat el procediment i forma de resolució amb anterioritat a la presentació de sol·licituds per part dels interessats.

Per tots aquells tràmits administratius en els quals la gerència, amb anterioritat a la sol·licitud per part dels interessats, s’ha manifestat sobre el sentit en què han de ser resolts, ho seran pel/per la cap de secretaria del Centre, per delegació del gerent.

Les comunicacions via correu electrònic que es facin entre l'administració de la URV i els estudiants, es realitzaran a través de l'adreça correu electrònic institucional que l'estudiant tingui assignada.

En el cas de sol·licituds d'emissió de documents acreditatius, que comportin el pagament d'una taxa, al moment de presentar/lliurar la instància la secretaria emetrà el rebut corresponent, que la persona interessada haurà de pagar en efectiu a través d'una entitat bancària. A petició de l'interessat, el rebut pot ser lliurat en format pdf.

El document es lliurarà, un cop verificat el pagament de la taxa, a:

·         la persona interessada, identificada amb el DNI o document similar

·         un representant legal de la persona interessada

·         la persona degudament autoritzada

·         per correu certificat, mitjançant justificant de recepció, si així ho ha demanat expressament la persona interessada, després que hagi justificat el pagament de la taxa

Concepte

Amb caràcter general, es podrà considerar estudiant a temps parcial aquell que compatibilitza els seus estudis amb un treball a temps parcial o a temps complet.

Termini de sol·licitud

Abans del període fixat per a la matrícula.

Unitat de Gestió

Secretaria del centre on realitza els estudis.

Criteris de resolució

El centre comprovarà el document acreditatiu del contracte laboral a temps parcial o a temps complet, nomenament o document equivalent, i la seva vigència.

El RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als estudis universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, condiciona l'admissió del canvi d'universitat i/o d'estudis oficials espanyols al nombre de crèdits reconeguts (mínim 30 ECTS).

Per això, prèviament a la sol·licitud de trasllat d'expedient, cal conèixer el nombre de crèdits reconeguts. Veure art. 8 Aplicació del Reconeixement de crèdits (Grau).

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement/transferència de crèdits a la URV i en el cas en què es reconeguin un mínim de 30 crèdits i s’admeti el trasllat, caldrà pagar la taxa de trasllat a la universitat d’origen.

Cal observar en aquest punt que:

-         No és possible l’autorització d’un trasllat d’expedient d’uns estudis de grau als mateixos estudis de primer i segon cicle .

-         Per poder canviar d’estudis des d’un primer i segon cicle a uns estudis de grau que no es corresponguin amb els que han causat la seva extinció, cal accedir-hi mitjançant el procés de preinscripció universitària.

5.1. Estudiants d'una altra universitat i/o estudis que volen ser admesos a la URV i als quals se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra universitat o a la URV, i volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l’1 al 31 de maig

- Període extraordinari: En el cas que el Centre determini obrir aquest període, de l'1 al 31 de juliol.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

La junta de centre aprovarà els criteris i el número de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els farà públics. Aquests criteris seran ratificats, si s'escau, per la Comissió de Docència.

Entre d'altres, valorarà qüestions acadèmiques com: la branca de coneixement dels estudis cursats, els estudis cursats, les qualificacions d'accés a la universitat, les qualificacions dels seu expedient acadèmic, etc. També considerarà els motius que provoquen la petició de trasllat.

5.2. Estudiants d'una altra universitat i/o estudis que volen ser admesos a la URV i als quals se'ls reconegui menys de 30 crèdits

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra universitat i/o estudis i volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis i se'ls ha reconegut menys de 30 crèdits.

En aquest cas estan subjectes al procés de preinscripció.

Termini de sol·licitud

A partir del moment de l'admissió per cursar els estudis i fins la data fixada per formalitzar la matrícula.

Unitat de gestió

La secretaria del centre on li ha estat assignada la plaça.

Criteris de resolució

L'admissió a l'ensenyament a través del procés de preinscripció, suposa la concessió del trasllat d'expedient.

Per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment que es vegin obligats a canviar de residència per motius esportius, es prendran les mesures necessàries per tal que puguin continuar la seva formació al nou lloc de residència.

5.3 Aplicació de la Transferència de crèdits

Concepte

La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran d’ofici la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o altra universitat, que no haguessin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i no hagin estat objecte de reconeixement.

Els crèdits obtinguts pels estudiants, que hagin estat transferits, seran inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el SET.

Les dades que figuraran en l'expedient de l'estudiant seran, per a cadascuna de les assignatures, les següents:

- denominació

- titulació i universitat en la que s'ha superat

- tipologia

- nombre ECTS

- curs acadèmic i convocatòria en què s'ha superat

- qualificació obtinguda

Terminis

-        Període ordinari: des de l'1 de juny al 20 de setembre

-        Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Es tindrà en compte la situació acadèmica acreditada per l'estudiant en el moment de presentació de la sol·licitud.

Aquest tràmit comportarà el pagament de la taxa de transferència a la URV només en aquells casos en què l’estudiant no hagués presentat sol·licitud de reconeixement de crèdits i hagués abonat ja la taxa corresponent.

Art. 6 Canvi d’estudi dins d’un mateix Programa Formatiu de Grau

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit uns estudis de Grau a la URV, i volen ser admesos a la URV per cursar uns altres estudis de Grau que formin part del mateix Programa Formatiu de Grau i se'ls hagi reconegut un mínim de 30 crèdits.

El programes formatius de grau són un conjunt de titulacions que tenen un mínim de 90 ECTS en comú.

Els crèdits obtinguts pels estudiants, que hagin estat reconeguts, seran inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el SET.

- Període ordinari: des de l'1 al 31 de maig.

- Període extraordinari: en el cas que el Centre determini obrir aquest període, de l'1 al 31 de juliol.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Es tindrà en compte la situació acadèmica acreditada per l'estudiant en el moment de presentació de la sol·licitud.

La junta de centre aprovarà els criteris i el número de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de canvi d’estudis dins dels programes formatius i els farà públics. Aquests criteris seran ratificats, si s'escau, per la Comissió de Docència.

En aplicació de l’acord del Consell Social de la URV, els estudiants que canviïn de Grau dins d’un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament el primer curs, restaran exempts de l’abonament del 25 % del preu dels crèdits reconeguts.

A la URV hi ha aprovats actualment els programes formatius de grau següents:

PFG EN L’ÀMBIT INDUSTRIAL

Grau d’Enginyeria Elèctrica

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

PFG DE BIOCIÈNCIES

Grau de Biotecnologia

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

 

PFG DE COMUNICACIÓ

Grau de Periodisme

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

Grau de Comunicació Audiovisual

 

PFG D’ECONOMIA I EMPRESA

Grau de Finances i Comptabilitat

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Grau d’Economia

 

PFG D’EDUCACIÓ

Grau de Pedagogia

Grau d’Educació Social

Grau d’Educació Primària

Grau d’Educació Infantil

 

PFG EN ENGINYERIA DE PROCESSOS

Grau d’Enginyeria Química

Grau d’Enginyeria Agroalimentària

 

PFG D’HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L’ART

Grau d’Història

Grau d’Història de l’Art

 

PFG EN LLENGÜES I LITERATURES

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Grau d’Anglès

 

PFG EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (TIC)

Grau d’Enginyeria Informàtica

Grau d’Enginyeria Telemàtica

 

PFG DE TURISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Grau de Turisme

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

 

Graus de comparteixen íntegrament el primer curs:

 

GRAUS AMB PRIMER CURS COMPARTIT

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

Grau de Biotecnologia

Grau d’Enologia

 

GRAUS AMB PRIMER CURS COMPARTIT

Grau d’Enginyeria Informàtica

Grau d’Enginyeria Telemàtica

Grau d’Enginyeria Elèctrica

Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

Art. 7 Simultaneïtat d'estudis

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que volen cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV , o bé en centres d'una altra universitat.

Termini de sol·licitud

• Període ordinari: de l'1 de juny al 20 de setembre

• Període extraordinari: del 7 al 27 d'octubre

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

• Acreditació d'haver obtingut plaça mitjançant preinscripció/interdisciplinarietat en el centre on es vulguin iniciar els estudis.

• Només serà possible fer simultàniament dos ensenyaments.

• Cal acreditar la superació d’un mínim de 60 crèdits a l’ensenyament iniciat anteriorment.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de certificat acadèmic oficial en el centre de procedència i, si s’escau la taxa d’estudi de reconeixement.   Aquest tràmit no comporta el  trasllat de l’expedient.

Art. 8 Aplicació del reconeixement de crèdits

Concepte

Aquest tràmit es refereix a l'acceptació dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials a la URV, que s’extingeixen per la implantació del corresponent títol de Grau, computen en els nous ensenyaments de la URV als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l'1 de maig al 20 de setembre.

- Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Les taules d'Adaptació i de Reconeixement entre els estudis de procedència i els de destinació, que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis.

Els estudiants estaran exempts del pagament del 25% del preu del crèdit de les assignatures que li siguin reconegudes.

El crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient.

8.2. Estudiants que han cursat o estan cursant els estudis de Llicenciat, Diplomat, Mestre, Arquitecte, Enginyer, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic i volen iniciar uns estudis de Grau.

Concepte

Aquest tràmit es refereix a l'acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, computen en els ensenyaments de Grau de la URV, als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l'1 de maig al 20 de setembre.

- Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Es tindrà en compte l'adequació entre les competències i coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.

El crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

8.3. Estudiants que han cursat o estan cursant un estudi de Grau i s'incorporen a un altre Grau diferent.

Concepte

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en unes ensenyances oficials, en la mateixa o altra universitat, són computats en altres diferents a efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Els crèdits obtinguts per l'estudiant, que hagin estat reconeguts, seran inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el SET.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l'1 de maig al 20 de setembre

- Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre

Els crèdits que no es reconeguin seran transferits d’ofici al nou expedient acadèmic.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement. Criteris de resolució

8.3.1. Crèdits de formació bàsica reconeguts dins d'una mateixa branca de coneixement

Sempre que el títol al que s'accedeixi pertanyi a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement en la nova titulació com a mínim 36 dels crèdits superats corresponents a matèries (o les assignatures en què s'hagin diversificat) de formació bàsica de l'esmentada branca. Es poden produir diverses casuístiques, que es resoldran d'acord amb els criteris següents:

a) Les matèries i assignatures superades i el nombre de crèdits de les mateixes coincideixen amb les matèries i el nombre de crèdits de les que formen part de la titulació de destinació.

• Es reconeixeran automàticament les matèries i el nombre de crèdits superats, així com les assignatures en què s'haguessin diversificat les matèries.

• Si alguna de les assignatures diversificades no estigués superada, el reconeixement afectarà a la resta d'assignatures que s'haguessin superat.

b) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats més crèdits que les matèries de la titulació prèvia.

El centre determinarà quines assignatures de la matèria poden ser reconegudes i quines han de ser superades.

• Si la diferència de crèdit no és significativa, valorarà l'aplicació completa del reconeixement.

c) Les matèries de la titulació de destí tenen assignats menys crèdits que les matèries de la titulació prèvia.

• El centre reconeixerà les assignatures de la matèria.

• La resta de crèdits de formació bàsica superats hauran de ser reconeguts per altres assignatures de formació bàsica corresponents a la resta de matèries de la titulació de destí.

d) Les matèries de la titulació d'origen i de la titulació de destí no coincideixen.

• El centre resoldrà quines han de ser reconegudes.

 

Criteris generals

• Del total de crèdits de formació bàsica superats per l'estudiant en la titulació d'origen, 36 crèdits com a mínim, han de ser reconeguts en la titulació de destí, preferentment amb el caràcter de formació bàsica.  

• En els casos en què la diversitat dels estudis faci molt difícil l’aplicació del reconeixement en matèries de formació bàsica, aquests crèdits de l’ensenyament d’origen podran ser reconeguts en els nous estudis seguint l’ordre següent:

- per assignatures obligatòries.

- per assignatures optatives.

• Davant de la dificultat d’aplicar el reconeixement d’una matèria de formació bàsica d’origen, que no pot identificar-se en cap tipus d’assignatura en el pla de destí,  el centre podria demanar l’activació, només als efectes de reconeixement, d’una assignatura optativa transversal que s’identificaria amb les denominacions següents:

            Fonaments d’arts i humanitats

            Fonaments de ciències socials i jurídiques

            Fonaments de ciències

            Fonaments de ciències de la salut

            Fonaments d’enginyeria i arquitectura

• En la resolució, el centre especificarà quines són les matèries i assignatures bàsiques que es reconeixen a l'estudiant.

• La qualificació que constarà serà Reconeixement i la nota numèrica obtinguda en la titulació d'origen.

• Per completar les Taules de Reconeixement automàtic, que figuren en el dossier del pla d'estudis, cada centre ha d'establir per als ensenyaments que tingui adscrits les correspondències adients, quan les matèries no tenen el mateix nombre de crèdits o no formen part de les altres titulacions.

• En el cas dels ensenyaments que comparteixen una mateixa branca de coneixement, els centres afectats s'han de coordinar i elaborar igualment taules de reconeixement entre les diferents titulacions de la branca.

8.3.2. Crèdits de formació bàsica entre diferents branques de coneixement

També podran ser objecte de reconeixement, els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretengui accedir.

El centre haurà de conèixer quines són les matèries bàsiques coincidents entre la titulació d'origen i la de destí, que pertanyen a diferents branques, i que hagi superat l'estudiant.

En funció del nombre de crèdits de les matèries coincidents en cada branca, s’aplicaran els mateixos criteris que en l’apartat anterior.

Del total de crèdits de formació bàsica, superats per l'estudiant en les matèries coincidents dels dos plans d'estudis, 36 crèdits com a mínim han de ser reconeguts en la titulació de destí, com a formació bàsica. D’igual manera, tal i com es regula a l’article 8.3.1, en els casos en què la diversitat d’estudis faci difícil l’aplicació del reconeixement en matèries de formació bàsica, es podrà reconèixer en assignatures obligatòries, optatives o excepcionalment en les assignatures optatives transversals.

La resta de crèdits superats com a formació bàsica, en matèries no coincidents amb la titulació de destí, podran ser reconegudes per qualsevol assignatura del pla d'estudis, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats o bé que tinguin caràcter transversal.

8.3.3. Crèdits de matèries no contemplades com a formació bàsica.

Els crèdits superats en assignatures obligatòries o optatives també podran ser reconeguts pel centre, tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les restants matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin caràcter transversal.

8.4. Reconeixement en forma de crèdits de l’experiència laboral i professional acreditada.

Concepte

Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV de l’experiència laboral i professional acreditada.  Els crèdits reconeguts computaran als efectes de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d’experiència professional i laboral no pot ser superior al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.  En aquest percentatge hi computarien també, si es donés el cas,  els crèdits reconeguts provinents d’ensenyaments universitaris no oficials.

En els estudis de Grau, tenint en compte només la via del reconeixement de l’experiència laboral, el nombre màxim de crèdits a reconèixer queda establert en:

-         Graus de 240 crèdits:........................... 36 crèdits

-         Grau d’Arquitectura (330 crèdits):......... 49,5 crèdits

-         Grau de Medicina (360 crèdits):............. 54 crèdits 

El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora la seva qualificació per la qual cosa no computen als efectes de baremació de l’expedient.

El centre haurà d’avaluar l’experiència acreditada per l’estudiant i podrà resoldre el reconeixement, que s’aplicarà bàsicament a l’assignatura de Pràctiques Externes. Si la resolució és en sentit negatiu, el centre podrà considerar l’opció d’eximir a l’estudiant de cursar el període d’activitat externa totalment o parcial,  la qual cosa suposaria que l’estudiant matricularia l’assignatura de manera ordinària, i obtindria qualificació.

En casos específics, el centre podrà considerar l’aplicació del reconeixement en una altra assignatura. 

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l'1 de maig al 20 de setembre.

- Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

La junta de centre aprovarà els criteris específics que s’aplicaran per l’avaluació del reconeixement i els farà públics. Aquests criteris seran ratificats, si s'escau, per la Comissió de Docència.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

8.5. Reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials.

Concepte

Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis propis.

La URV aplicarà la consideració de títol propi a efectes d’aquest reconeixement als estudis següents:

·          Títols propis de Graduat o Graduats Superior, expedits per la URV.

·          Títols propis d’especialista universitari i de Màster, cursats a la Fundació URV.

·          Títols propis expedits per universitats espanyoles de nivell universitari.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no podrà ser superior al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.  En aquest percentatge hi computarien també, si es donés el cas,  els crèdits reconeguts per l’experiència laboral i professional.

En els estudis de Grau, tenint en compte només la via del reconeixement dels crèdits cursats en estudis propis, el nombre màxim de crèdits a reconèixer queda establert en:

-         Graus de 240 crèdits:........................... 36 crèdits

-         Grau d’Arquitectura (330 crèdits):......... 49,5 crèdits

-         Grau de Medicina (360 crèdits):............. 54 crèdits 

No obstant això, els crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l’indicat en el paràgraf anterior o, si s’escau, poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial.  Aquesta identitat amb el títol propi anterior ha d’haver estat acreditada per l’òrgan d’avaluació corresponent i ha de constar en el pla d’estudis pel qual es demana el reconeixement.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: des de l'1 de maig al 20 de setembre.

- Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

La resolució del reconeixement es farà avaluant l’adequació dels continguts i competències superades per l’estudiant.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

8.6. Reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials.

Concepte

Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV dels crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials. Els crèdits reconeguts computaran als efectes de l’obtenció d’un títol oficial. 

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili determinaran les convalidacions entre qui posseeixi el Títol de Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics (títol de tècnic especialista –FP2-) i alguns estudis universitaris.

En aplicació d'aquesta col·laboració, la URV validarà com a assignatures ja cursades els crèdits que s'hagin determinat en els diferents acords de reconeixement, entre els Títols de Tècnic Superior o l’equivalent a efectes acadèmics i estudis universitaris. Aquests crèdits constaran com a reconeguts, sense qualificació, en l'expedient acadèmic dels estudis universitaris.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Termini de sol·licitud

- des de l'1 de juny o des de quan estiguin admesos al 27 d'octubre

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Només podran ser objecte de reconeixement les assignatures que figurin al conveni específic amb el qual s’ha establert la correspondència.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

Art. 9 Reprendre Estudis

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que, admesos al centre i superada la Normativa de permanència, interrompen els estudis durant un curs o més, i després volen continuar-los.

Termini de sol·licitud

- Període ordinari: de l'1 de juny al  20 de setembre.

- Període extraordinari: del 7 al 27 d'octubre.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

S'haurà de tenir en compte la capacitat autoritzada a l'ensenyament.

Si s'ha modificat el pla d'estudis durant el període d'interrupció, l'estudiant s'haurà d'adaptar al pla nou, si el curs corresponent està extingit.

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes.

Art.10 Convalidació d'estudis estrangers.

Convalidació d'estudis universitaris estrangers a estudis espanyols

Concepte

Aquest tràmit es refereix al reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats a l'estranger, hagin o no finalitzat amb l'obtenció d'un títol.

Si els estudiants han finalitzat amb l'obtenció d'un títol estranger, la persona interessada podrà optar entre sol·licitar l'homologació o la convalidació parcial. Les dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.

Si s'opta per la convalidació, no es podrà obtenir l'homologació.

Termini de sol·licitud

• Període ordinari: de l'1 de juny al 20 de setembre.

• Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d’octubre.  Les sol·licituds presentades en aquest període tindran efectes per al curs acadèmic següent.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Es tindrà en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin caràcter transversal.

Les assignatures convalidades tindran l'equivalència en punts que estableixi el Ministerio de Educación entre les qualificacions del sistema estranger que correspongui i les pròpies del sistema educatiu espanyol.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

Art. 11 Programes institucionals de mobilitat

1. Estudiants de la URV

Els coordinadors de mobilitat, abans de finalitzar el mes de juny de cada any, lliuraran a les secretaries de centre el document Learning Agreement, on es reflecteixin les assignatures que l'estudiant URV cursarà al centre de destí.

Els estudiants de la URV que participen en programes institucionals de mobilitat (SICUE, , Erasmus, Convenis bilaterals, etc.) es matricularan de les assignatures del pla d'estudis que cursen a la URV, a través del procés d'automatrícula Web, en els terminis previstos amb caràcter general.

En les assignatures que figuren en l'acord de mobilitat acadèmica, marcaran la casella Mobilitat.

Al finalitzar el període de matrícula, la secretaria verificarà que les dades són coincidents. Si figuren dades contradictòries, demanarà informació al coordinador de Mobilitat i, si s'escau, es regularitzarà d'ofici la matrícula, la qual cosa es notificarà a l'estudiant afectat.

En el cas que per causes no imputables a l'estudiant, aquest no pugui cursar les assignatures inicialment previstes, cal que informi immediatament al coordinador de Mobilitat.  A continuació, després de valorar-ho, el coordinador ho traslladarà al Centre Internacional i a la secretaria del Centre. Aquesta ajustarà d’ofici la seva matrícula. La matrícula ha d'estar regularitzada abans del 27 d’octubre en el cas d’assignatures del primer quadrimestre, i el 27 de febrer per a les de segon quadrimestre.  En aquest termini es podrà incloure l’ampliació de matrícula, si es compta amb l’acord de la URV.

Les qualificacions que tenen les assignatures equiparades de la URV les estableix el coordinador de mobilitat de la URV guiant-se per les informacions que constin al document d’expedient acadèmic (Transcript of records) enviat pel coordinador ECTS o similar del centre de destinació i seguint el sistema de qualificació que hagi aprovat prèviament el consell de l’ensenyament: taula d’equivalències i/o escala de qualificacions ECTS.  La secretaria de centre emplenarà les actes d’acord amb la informació facilitada pel coordinador, qui les signarà oficialment.

El coordinador de mobilitat haurà de vetllar juntament amb les universitats de destinació per tal que les qualificacions es rebin en les dates que corresponen als calendaris acadèmics de la nostra universitat i evitar així els perjudicis que un endarreriment ocasiona als estudiants de la URV.

Si l’estudiant no obté la totalitat dels crèdits acordats en principi i reflectits en el document de l’acord, els crèdits no superats en les convocatòries a què els doni dret la mobilitat, podran ser cursats per l’estudiant a la URV, en igualtat de condicions que els estudiants URV, tal i com s’estableix a l’article 4.4.4. de la Normativa  per a l’equiparació d’estudis en el marc dels programes de mobilitat.

Si l’estudiant ho sol·licita, en l’expedició dels certificats es podran especificar les assignatures realitzades a través de mobilitat.

2. Estudiants externs de la URV

Els estudiants que s'incorporen a la URV a través de programes institucionals de mobilitat, un cop desplaçats a la URV seran acollits pel Centre Internacional i el Coordinador de Mobilitat.

Sempre que sigui possible,  prèviament a la seva arribada, el Centre Internacional donarà d’alta al sistema informàtic les dades necessàries dels estudiants.  El Coordinador de Mobilitat verificarà amb l’estudiant les assignatures a matricular i, si s’escau, comunicarà els canvis a la secretaria del centre.

Després d’aquest període d’adaptació curricular, el coordinador comunicarà a la secretaria del centre corresponent les assignatures a través del document Learning Agreement amb el termini màxim de 30 de setembre per assignatures de primer quadrimestre i anuals i de 15 de febrer per les assignatures de segon quadrimestre.

La secretaria farà les gestions corresponents amb el Servei de Gestió Acadèmica per tal que s’activin les assignatures a matricular a la URV.  Els estudiants hauran de matricular-se d’aquestes assignatures a la corresponent secretaria de la URV, especificant que es tracta d’un estudiants extern.

Abans del 27 d’octubre (per al primer quadrimestre) i del 27 de febrer (per al segon quadrimestre) han de quedar les matrícules que configuren definitivament l’acord.  En aquest termini es podrà incloure l’ampliació de matrícula, si es compta amb l’acord de la universitat d’origen.

Aquesta matrícula no suposarà cap cost per a l'estudiant, llevant que el conveni existent especifiqui un cost.

Les qualificacions obtingudes pels estudiants en la fase de mobilitat es traslladen per part del coordinador de mobilitat corresponent al document de transcripció de les qualificacions (Transcript of Records o Acta) Aquest document, el Centre Internacional el lliure a la Universitat d’origen.  A l'estudiant se li lliurarà un original o una fotocòpia compulsada d'aquest document.

3. Estudiants visitants de la URV

En l'article 1.1 de la Normativa d'estudiants visitants, es defineix a aquest tipus d'estudiant com aquell que cursa a la Universitat Rovira i Virgili un conjunt d'assignatures d'ensenyaments oficials no previst en el marc d'un programa acadèmic ordinari o regulat per un conveni entre la URV i una altra institució. També poden ser admesos com a estudiants visitants les persones que no compleixin els requisits acadèmics establerts per matricular-se a la Universitat.

L'admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas admetre’l als estudis oficials corresponents, ni atorga cap validesa oficial als estudis que es realitzen a la URV.

La sol·licitud d'admissió s'ha d'adreçar al degà o degana o al director o directora del centre on l'estudiant tingui interès de cursar les assignatures d'acord amb els terminis fixats en el procediment corresponent disponible a la web. A aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar la justificació per sol·licitar una estada a la URV, el certificat dels estudis universitaris o altres estudis que està cursant o que ha cursat i del certificat de coneixement d’idioma, si escau.

També hauran de justificar que compleixen els requisits legals vigents per a l'estada d'estrangers a l'Estat espanyol i, si s'escau, que disposen de cobertura sanitària i d'una assegurança de responsabilitat civil per desenvolupar les activitats acadèmiques que ho requereixin.

Un cop acceptada la sol·licitud, la inscripció s’ha de formalitzar en el termini de 30 dies següents a la finalització del període oficial de matrícula tenint en compte que poden matricular un màxim de 30 crèdits per quadrimestre. Tenen dret a assistir a classe i a obtenir un certificat, expedit per la URV, en què consti, si correspon, l’assistència als cursos inscrits.

El preu de matrícula s'incrementarà un 40% del preu del crèdit establert en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Les assignatures cursades no tenen validesa acadèmica oficial i no comportaran l'obtenció d'un títol oficial o propi de la URV.

Art.12 Convocatòria addicional d'avaluació d'estudis

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que es preveu que finalitzin estudis aquest curs. El concepte d'estudiants que finalitzen estudis es refereix als que els manquin per acabar la carrera 72 crèdits (estudiants a temps complert), 36 crèdits (estudiants a temps parcial). Els estudiants que es troben en aquesta situació, tot i que la seva matrícula no afecti a la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar ampliar la matrícula i, tenint en compte els efectes econòmics corresponents, obtenir una tercera convocatòria de les assignatures que escullin. En funció del període en què s'imparteixin les assignatures, la convocatòria addicional es durà terme en els períodes següents, a criteri del Centre, que ho comunicarà al Vicerectorat competent en la matèria:

Desembre

Gener

Maig

Juny

Termini de sol·licitud

• Període ordinari:

·     Per assignatures anuals i de primer i segon quadrimestre:  des del dia en què hagi formalitzat la matrícula, fins al 20 de setembre.

• Període extraordinari:

• Per assignatures anuals i de primer i segon quadrimestre: del 7 al 27 d’octubre.

• Assignatures de 1r quadrimestre: del 7 d’octubre al 27 de febrer.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

A l'estudiant li ha de restar per finalitzar els estudis un nombre de crèdits igual o inferior a 72 (temps complert), o 36 (temps parcial).

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes de modificació i ampliació. L'estudiant haurà d'abonar el 100 % del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

Art. 13 Avançament al gener de la convocatòria de les assignatures de Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes 

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants de Grau, que havent matriculat l’assignatura de Treball de Fi de Grau i/o Pràctiques Externes, es troben en disposició de sol·licitar que els sigui valorada i qualificada l’assignatura al gener.

Termini de sol·licitud

• Període ordinari: des del dia de la matrícula fins al 20 de setembre.

• Període extraordinari: del 7 d'octubre al 27 d’octubre

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Informe favorable del responsable de l’ensenyament en què es troba matriculat l’estudiant.  

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (gener), podrà examinar-se a la segona convocatòria de l’assignatura, sempre que aquesta convocatòria no hagi estat exclosa d’acord amb l’art. 19 d’aquesta normativa.

Art. 14 Endarreriment al setembre de l’acta de les assignatures de Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes.

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants de Grau que,  havent matriculat l’assignatura de Treball de Fi de Grau i/o Pràctiques Externes, sol·licitin endarrerir l’acta d’avaluació al setembre, sempre que aquesta convocatòria no hagi estat exclosa d’acord amb l’art. 19 d’aquesta normativa.

Termini de sol·licitud

• Període únic: des del dia de la matrícula fins l’1 de maig (abans que es generin les actes corresponents de segon quadrimestre o anual)

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Informe favorable del responsable de l’ensenyament en què es troba matriculat l’estudiant.  

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (setembre) s’haurà de tornar a matricular al curs següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.

Art. 15 Traducció oficial al castellà de la guia docent de les assignatures impartides a la URV

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que necessiten la traducció al castellà del programa de les assignatures que tenen superades per tal de sol·licitar el trasllat d'expedient/adaptació/convalidació/reconeixement de crèdits a una altra universitat de parla castellana o per a legalitzar-los.

Termini de sol·licitud

A partir del moment en què li requereixi la universitat de destí o l’estudiant vulgui tramitar la legalització dels programes.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

- Justificant de presentació de la sol·licitud de trasllat d'expedient a una universitat de parla castellana, o d'admissió a un altre ensenyament a una universitat de parla castellana.

- Concretar les assignatures de les quals es requereix la traducció

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes a la URV.

Art. 16 Expedició de títol,  del certificat substitutori del títol i del SET.

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que han finalitzat els estudis que estaven seguint, d'acord amb el previst en el pla d'estudis corresponent.

Termini de sol·licitud

- En els casos que el títol s'obtingui per la superació d'assignatures, a partir del moment que s'ha finalitzat la gestió d'actes d'aquella determinada assignatura.

- Si s'obté per reconeixement de crèdits, els estudiants podran sol·licitar el títol un cop regularitzada la seva matrícula.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

L'expedient de l'estudiant s'ha d'ajustar totalment als requeriments del pla d'estudis que ha seguit.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'expedició del títol.

Els estudiants titulats poden demanar el certificat substitutori del títol sense cap cost addicional.

A partir del curs 2009-10 la sol·licitud del títol universitari oficial genera automàticament la sol·licitud del Suplement Europeu del Títol.  A efectes econòmics el Decret de preus engloba l’import en una única taxa.

 

Art. 17 Expedició de duplicat de títol.

Concepte

Aquest tràmit es refereix als estudiants que havent abonat les taxes d’expedició del títol o havent obtingut ja el títol oficial, demanen que se’ls expedeixi un de nou.

La sol·licitud d’un duplicat de títol pot estar ocasionada:

-         per canvi a la dades personals

-         per pèrdua del títol

-         per motius acadèmics

-         per d’altres causes no imputables als estudiants.

Termini de sol·licitud

- El procés s’inicia en el moment en què l’estudiant presenta la sol·licitud d’expedició del duplicat del seu títol.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

Aquest tràmit comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.   

Si la sol·licitud de duplicat es justifica per la pèrdua del títol prèviament obtingut,  l’estudiant s’haurà de fer càrrec, a més, dels tràmits i de les despeses que ocasiona la publicació d’aquesta circumstància al BOE.

Art. 18 Expedició de títol en casos de defunció de l’estudiant.

Concepte

Aquest tràmit regula la possibilitat de sol·licitud del títol oficial d’un estudiant que havent superat completament el seus estudis per poder-lo obtenir, ha mort abans de la seva obtenció.

Termini de sol·licitud

- El procés s’inicia en el moment en què el familiar directe de l’estudiant presenta la sol·licitud d’expedició del corresponent títol oficial.

Unitat de gestió

La secretaria del centre.

Criteris de resolució

La sol·licitud d’aquest tràmit s’ha d’adreçar al Rector de la URV qui autoritzarà, si s’escau, l’expedició del títol.

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'expedició del títol i la justificació formal de la circumstància.   

En els casos en què l’estudiant hagués sol·licitat ja l’expedició del títol, un familiar directe podrà sol·licitar al Rector poder recollir-lo. 

En ambdós casos al títol oficial hi figurarà una diligència específica.

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Art. 19 Convocatòries d’avaluació

Els estudiants matriculats a la URV seguiran el sistema ECTS, i tindran dret a dues convocatòries d'avaluació.

Excepcionalment, en el cas d’assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre, és possible que l’estudiant no pugui gaudir d’alguna d’elles.  Aquesta circumstància s’haurà de donar a conèixer expressament a l’estudiant a través de la Guia Docent de l’assignatura afectada.

La qualificació de la 1ª convocatòria correspondrà a l'avaluació contínua, que el professorat ha anat realitzant durant el període de docència de l'assignatura, d'acord amb el previst a la Guia Docent.

Tal i com s’estableix a l’article 21 d’aquesta normativa, d’acord amb l’organització del Centre, aquesta primera avaluació podrà comportar o no l’emissió de l’acta oficial d’avaluació.

Els estudiants que no hagin superat l’assignatura, podran presentar-se a la 2ª convocatòria. El centre determinarà el calendari de proves al que es donarà la corresponent difusió.

Les convocatòries es duen a terme de manera general, d'acord amb el model següent. En algun centre s'han pogut autoritzar canvis puntuals a aquest plantejament general, és per això que cal consultar el calendari específic de cada Centre:

CONVOCATÒRIES / ACTES D’AVALUACIÓ

Assignatures 1r quadrimestre

1a. conv. avaluació continua: desembre (DS) o gener (GE), segons acordi el Centre. (*)

2a. conv.: gener (GE). Les actes hauran d'estar tancades, com a més tard, el 10 de febrer.

Assignatures de 2n quadrimestre o anuals

1a. conv. avaluació continua: maig (MA) o juny (J), segons acordi el Centre. (*)

2a. conv.: juny (J). Les actes hauran d'estar tancades, com a més tard el 6 de juliol.

(*) A l'hora de prendre l'acord, haurà de tenir en compte que l'estudiant ha de conèixer amb un marge suficient la qualificació, per tal que pugui preparar-se convenientment per a la segona convocatòria, si s'escau.

Art. 20 Activitats avaluatives

- Les activitats avaluatives han de realitzar-se dins del període docent i han de finalitzar d’acord amb els calendaris fixats a la normativa de Docència.

- Abans que finalitzi el mes de setembre per a les assignatures de primer quadrimestre i anuals i abans de finalitzar el mes de gener per a les assignatures de segon quadrimestre, els professors hauran d’haver concretat el tipus d’activitats avaluatives i el calendari en què es duran a terme.  En tot cas l’estudiant ha de conèixer la informació completa de les activitats avaluatives de les assignatures amb suficient antelació. En el cas de les activitats avaluatives presencials, els estudiants s'han d'identificar presentant el carnet d'estudiant URV o el DNI o passaport. El professor els pot demanar la identificació en qualsevol moment de l’activitat avaluativa i verificar visualment que la persona que presenta la documentació n’és efectivament la titular.

- Els estudiants tenen dret a ser avaluats i qualificats de totes les assignatures de què s'han matriculat, d'acord amb el calendari d'avaluació fixat pel centre, tot respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d'estudi.

- Els estudiants que un cop superada una assignatura vulguin millorar la nota obtinguda, hauran de presentar una sol·licitud en el Centre el qual, en funció dels arguments presentats per l'estudiant, autoritzarà o no la petició. En el cas que s'hagi autoritzat la petició, la nova qualificació, s'hagi o no millorat, substituirà l'anterior.

- El departament ha de garantir que la vigilància de les activitats avaluatives, quan s'escaigui, sigui realitzada pel professorat relacionat amb la matèria.

- Els estudiants tenen dret a un justificant documental en finalitzar l’activitat avaluativa com a comprovant que l'han realitzat.

- L'estudiant té dret a sol·licitar que els resultats de tota prova, treball o activitat avaluativa realitzada estiguin d'acord amb el sistema d'avaluació prèviament establert.

- Quan per causes de força major no puguin assistir a una activitat avaluativa, abans de la data establerta podran sol·licitar al centre ser avaluats en una altra hora o data. En cas de ser acceptada, no es podrà fixar la nova data més enllà d'un mes a partir de la data prevista per a la prova. S'entén que les causes de força major han d'estar relacionades bàsicament amb malalties o accidents que hagi pogut sofrir l'estudiant. S'haurà d'acreditar a través d'un certificat mèdic oficial, informe d'urgències o document similar, en el qual consti el període previst de convalescència. També caldria considerar les situacions que afecten als esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment.

El Centre, però, podrà acceptar altres causes de gravetat similar.

En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no presentació era imprevisible abans de la realització de l’activitat avaluativa, ho podrà sol·licitar fins a 7 dies després que s'hagi dut a terme. La sol·licitud es farà mitjançant escrit raonat, acompanyat de la justificació documental corresponent. El centre revisarà el cas, resoldrà la sol·licitud i assenyalarà una altra data per l’activitat avaluativa o bé la denegarà raonadament. En el primer dels casos n'informarà el departament afectat.

- Quan per causes de força major no es pugui realitzar una activitat avaluativa en la data i hores fixades, el professor responsable de l'assignatura juntament amb el responsable de l’ensenyament, prendran les mesures oportunes al respecte.

- Les activitats avaluatives realitzades pels estudiants formen part d'un expedient administratiu d'avaluació i com a tals es consideren propietat de la URV.

- Els treballs i memòries de pràctiques podran tornar-se als estudiants a petició pròpia fins al curs acadèmic següent. Finalitzat aquest període es considerarà que els estudiants renuncien a la devolució. La reproducció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi ha de comptar amb l'autorització explícita de l'autor o autors.

- Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats de les activitats avaluatives. El termini és com a mínim durant el curs acadèmic següent.

- Els professors/departaments han de conservar el material escrit de les activitats avaluatives i els treballs i memòries de pràctiques com a mínim durant el curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de les activitats avaluatives s'ha de conservar fins a la resolució ferma d'aquest.

- Quan es tracti d'avaluació final d'habilitats pràctiques, per a cada estudiant s'han de consignar per escrit les habilitats avaluades, la puntuació corresponent a cadascuna i el professor que hagi realitzat l'avaluació. Aquest material ha de conservar-se com a mínim durant el curs acadèmic següent.

- En el cas de proves orals, els consells d'ensenyament han d'establir els mecanismes necessaris per garantir el dret de l'estudiant a una valoració objectiva d'aquestes i a la possibilitat d'interposar un recurs en cas de desacord amb la valoració.

Art. 21 Qualificacions

- Els centres podran acordar si formalitzen les qualificacions en una sola acta, que correspondrà a la segona convocatòria, o en dues actes, que correspondran a la primera i segona convocatòria.

- Les qualificacions s'han de fer públiques, com a màxim:

1.  Els centres que transcriguin les qualificacions corresponents a les dues convocatòries d’avaluació en dues actes:

§  Per la primera convocatòria d’avaluació el termini màxim serà el dia establert pel centre per a la publicació de les qualificacions finals que ha de coincidir amb la data màxima de tancament de les actes que s’aprova a la normativa de Docència.

§  Per la segona convocatòria serà 7 dies després de l’última prova, sense excedir en cap cas la data prevista de tancament de les actes a la normativa de Docència.

2.  Els centres que transcriguin les qualificacions corresponents a les dues convocatòries d’avaluació en una única acta:

§  Per la primera convocatòria es faran públiques les qualificacions a través del Moodle o del sistema equivalent,  fins com a màxim el dia establert pel centre per a la publicació de les qualificacions finals.

§  Per la segona convocatòria serà 7 dies després de l’última prova, sense excedir en cap cas la data prevista de tancament de les actes a la normativa de Docència.

En ambdós casos cal consultar el calendari específic de cada centre.

Els estudiants coneixeran les qualificacions oficials de les diferents assignatures a través de la consulta de l'expedient acadèmic, disponible a la intranet de la pàgina web de la URV.

- D’acord amb allò que estableix l’article 29 de la normativa de Docència, els resultats de tots els actes d'avaluació continuada de les assignatures s'han de donar a conèixer als estudiants, atès que constitueix un element efectiu del seu procés. Es promourà entre el professorat l’ús de l’entorn virtual de formació.

- La qualificació final de l’assignatura tant en primera com en segona convocatòria s’ha de donar a conèixer als estudiants preferentment a través del Moodle.  En alguns casos en concret  s’utilitzarà alternativament un sistema equivalent que el centre farà públic. En ambdós casos cal respectar la confidencialitat.

- Si el pes de les activitats d’avaluació en les quals ha participat l’estudiant és inferior al necessari per superar l’assignatura serà qualificat amb un no presentat.

Art. 22 Revisió de les qualificacions finals

- Juntament amb la qualificació final de l’assignatura, el professor ha de fer públic l'horari, el lloc i la data en què durà a terme la seva revisió, que es farà, com a màxim, dintre dels 10 dies naturals següents a la publicació de les qualificacions de la primera convocatòria i, com a màxim, dintre dels 7 dies naturals següents a la publicació de les qualificacions de la segona convocatòria.  El professor, si així ho demana l'estudiant, farà la revisió mostrant l’activitat avaluativa, treball, etc. realitzat per l'estudiant.

- En el cas que l'estudiant no estigui d'acord amb el resultat de la revisió, té la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de les assignatures.

Dins dels 6 dies hàbils després de la revisió, podrà presentar al registre una sol·licitud motivada de reclamació adreçat al director/a del departament on es troba adscrit el professor/a.  

 

El director/a del departament, en el termini de 6 dies hàbils, comunicarà dita reclamació al professor/a, que resoldrà per escrit la reclamació en el termini màxim de 6 dies hàbils. El departament en donarà trasllat a l'estudiant i al centre.

 

Contra la resolució escrita del mateix professor l'estudiant pot fer una reclamació motivada davant el/la director/a del departament afectat en el termini màxim de 6 dies hàbils després de la notificació anterior.

 

El/la directora/a nomenarà un tribunal constituït per tres membres, dels quals com a mínim dos han de ser professors permanents i cap d'ells ha d'haver participat en la primera qualificació recorreguda. Presidirà el/la professor/a de més categoria acadèmica i antiguitat, i actuarà com a secretari el més jove en edat.

 

El/la president/a convocarà i reunirà el tribunal en el termini de 6 dies hàbils. A la vista dels elements pertinents als efectes de l'avaluació, el tribunal emetrà en el termini de 6 dies hàbils un informe detallat sobre la reclamació presentada i la qualificació obtinguda, i decidirà si ratifica la qualificació del professor/a, o si la rectifica. En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal farà constar la nova qualificació en una acta addicional, signada per tots els membres del tribunal.

 

L'informe del tribunal, junt amb l'acta addicional, si s'escau, serà lliurat al director/a del departament, que en donarà trasllat al professor/a, a l'estudiant i al centre, en un termini de 6 dies hàbils.

 

L’estudiant podrà presentar contra l’acord del tribunal,  recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la notificació.

 

Transcorregut el termini establert sense que s’hagi interposat recurs d’alçada, el director del departament serà el responsable de l’execució de la resolució del tribunal.

Art. 23  Realització demostrativament fraudulenta d’activitats avaluatives

- La realització demostrativament fraudulenta d’alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comportarà a l'estudiant la nota de suspens en la convocatòria més pròxima.

Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre podrà proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector.

Art. 24 Permanència

Les normes de permanència previstes per la Universitat són:

1.Consideracions generals

En el nombre mínim de crèdits s'hi inclouran els crèdits reconeguts.

Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computaran les assignatures matriculades i no superades en el curs anterior. Es podran exceptuar el ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la Memòria de plans d'estudis (ETSE i ETSEQ).

En tot cas, l'estudiant haurà de matricular-se de les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades el curs anterior.

El Centre podrà considerar, a petició de l'estudiant, l'increment del nombre màxim fixat, tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin. En aquests casos, l'increment pot ser de fins a 12 o 6 crèdits per a estudiants a temps complet o parcial, respectivament.

2. Estudiants a temps complet

Els/les estudiants a temps complet hauran de matricular:

- 60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.

- entre 30 i 60 ECTS, en la resta de cursos, excepte en els casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

Els estudiants a temps parcial hauran de matricular cada curs acadèmic entre 20 i 40 ECTS, excepte en aquells casos en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

L'estudiant de nou ingrés a temps complet haurà d'obtenir durant el seu primer curs acadèmic, 12 crèdits entres les assignatures de formació bàsica i obligatòries.

L'estudiant de nou ingrés a temps parcial haurà d'obtenir durant el seu primer curs acadèmic, 6 crèdits entres les assignatures de formació bàsica i obligatòries.

En casos excepcionals l'estudiant podrà presentar al Centre una sol·licitud justificativa, adreçada al Vicerectorat corresponent, qui podrà emetre una resolució favorable que permeti a l'estudiant poder continuar els seus estudis.

Quan, d'acord amb els apartats anteriors, un estudiant hagi d'abandonar els estudis iniciats, no pot tornar a fer la preinscripció pels mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L'estudiant que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV

Per tal de garantir la igualtat d'oportunitats, per aquells estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, a petició de la persona interessada i tenint en compte les seves circumstàncies personals, convenientment justificades, es podrà considerar una reducció del nombre mínim de crèdits de matrícula.

- Es realitzarà una adaptació curricular que podrà arribar al 15 % dels crèdits totals.

- Les competències i continguts adaptats hauran de ser equiparables als previstos en el pla d'estudis.

- A l'acabar els estudis, l'estudiant haurà d'haver superat el nombre total de crèdits previstos.

- L'adaptació curricular s’haurà d’especificar al Suplement Europeu del Títol.

QUALIFICACIÓ

EQUIVALÈNCIA

EQUIVALÈNCIA (1)

Menys de 5 (Suspens)

0

-0

5 (Aprovat Compensat)

1

5 (2)

5,0-6,9 (Aprovat)

1

6

7,0-8,9 (Notable)

2

8

9,0-10 (Excel·lent)

3

9,5

9,0-10 (Matrícula d'Honor)

4

10

(1) Equivalència a utilitzar en el cas en què a l’expedient de l’estudiant no hi constin la totalitat de les qualificacions numèriques segons l’escala 0 a 10.

(2)  Només en els casos en què el centre hagi aprovat aquest tipus d’avaluació.

Una assignatura es considera superada a partir de la qualificació 5.

El nombre de mencions de Matrícula d'Honor no podrà excedir del 5% dels estudiants matriculats en cada assignatura/grup, llevat que el número d'estudiants matriculats sigui inferior a 20, en aquest cas, es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

En el cas dels estudiants URV en mobilitat, figuraran en un grup/acta diferent i, per assignatura, podran obtenir les matrícules d’honor com correspon.  Abans d’assignar aquesta qualificació, si s’escau, el coordinador de mobilitat haurà d’haver rebut la totalitat de notes de les universitats de destinació.

2. Càlcul de mitjana d’expedient.

2.1. Qualificació global (0-4)

La ponderació de l'expedient es calcula seguint el criteri següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividida pel nombre de crèdits superats per l'estudiant.

A aquests efectes:

-         En les assignatures reconegudes es tindrà en compte l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en els estudis prèviament cursats.

-         En les assignatures convalidades procedents d'estudis universitaris estrangers, es tindrà en compte l'equivalència en punts corresponents a la qualificació obtinguda en el Centre estranger de procedència.

-         Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència.

-         Els crèdits obtinguts pel reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran a efectes de la mitjana de l'expedient acadèmic.

2.2. Mitjana d'expedient acadèmic (0-10)

La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l'aplicació de la següent fórmula:

Suma dels crèdits obtinguts per l'estudiant multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions que correspongui, dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'estudiant.

A aquests efectes:

-        Les assignatures tindran una qualificació quantitativa en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb l'expressió d'un decimal.

-        En les assignatures reconegudes es tindrà en compte l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en els estudis prèviament cursats.

-        En les assignatures convalidades procedents d'estudis universitaris estrangers, es tindrà en compte l'equivalència en punts corresponents a la qualificació obtinguda en el Centre estranger de procedència.

-        Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència.

Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament i no computaran a efectes de còmput en la mitjana de l'expedient acadèmic.

Art. 26 Premis extraordinaris de final d’estudis

L’article 111 dels Estatuts de la Universitat estableix que el Consell de Govern, a proposta de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis amb caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:

1. Es considerarà que poden optar a aquests premis els estudiants que hagin finalitzat l'ensenyament amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim obtinguin la qualificació de notable 7.

2. El servei de Gestió Acadèmica, abans del 10 de novembre, facilitarà a la direcció del centre els llistats de l’aplicatiu EVIA amb els estudiants ordenats per ensenyament i per la seva mitjana d’expedient acadèmic (0-10). El deganat/direcció del centre proposarà per a cada ensenyament a l’estudiant amb millor mitjana per a la concessió del premi extraordinari. 

3. Cada centre podrà concedir un premi per cada ensenyament i títol.  No es podran acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4. Una vegada s’hagi aprovat la concessió per part de la junta del centre, es lliurarà l’acord que, com a mínim, haurà d'incloure les dades següents:

·         Data de la reunió.

·         Any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen.

·         Ensenyament i titulació a què pertanyen els premis.

·         Justificació de la proposta, en què hi consti la qualificació.

·         Nom i cognoms dels estudiants proposats.

·         Data, lloc i signatura del secretari/ària de centre

5. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la Universitat abans del 30 de novembre de cada any, adjuntant-hi una còpia de l’acord corresponent.

6. Als estudiants premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en l’acte d’inauguració del curs.

7. Els estudiants premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes a abonar per a l’expedició del títol o a la seva devolució, segons correspongui.

Art. 27 Homologació de títols estrangers

Es diferencien dos conceptes:

1.       Es defineix com a homologació a un títol del catàleg de títols universitaris oficials, al reconeixement oficial de la formació superada, per a l'obtenció d'un títol estranger, com equivalent a l'exigida per l'obtenció d'un títol espanyol dels inclosos en l'esmentat catàleg.

2.       Es defineix com a homologació a grau acadèmic d'aquells en els que s'estructuren els estudis universitaris a Espanya, el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger, com equivalent, a l'exigida per a l'obtenció d'un grau acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en què s'estructuren els estudis universitaris espanyols i no un títol concret.

L'homologació de títols obtinguts a l'estranger és competència exclusiva del Ministeri competent. Els estudiants que hagin obtingut del Ministeri competent una resolució d'homologació del seu títol condicionada a la superació de requisits formatius complementaris, podran realitzar-los en qualsevol centre de l'Estat espanyol que tingui implantats els estudis oficials del títol objecte de l'homologació. Segons els que s'estableixi en la resolució d'homologació, els requisits formatius complementaris podran consistir en:

·         la superació d'una prova d'aptitud la realització d'un període de pràctiques la realització d'un projecte o treball

·         l'assistència a cursos tutelats, que permetin subsanar les carències formatives advertides

Per poder presentar-se a la prova, l'estudiant ha d'haver abonat l'import de la taxa corresponent.

Si l'interessat no supera els requisits formatius exigits en el termini de quatre anys a comptar des de la notificació de la resolució, l'homologació condicionada perdrà la seva eficàcia. A partir d'aquest moment la persona interessada podrà sol·licitar la convalidació d'estudis parcials.

IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA

Per seguir els estudis segons els plans d'estudi en vigor a la Universitat Rovira i Virgili, cal tenir en compte:

Art. 28 Consideracions generals

  L'estudiant es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de la normativa acadèmica i de matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat (http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia) .

Quan es matriculi, l'estudiant rebrà una agenda on figuraran els terminis dels procediments administratius més comuns.   Els professors de la URV que vulguin seguir estudis en aquesta Universitat, hauran de comptar amb l’autorització expressa del vicerector de Personal Docent i Investigadors, d’acord amb el procediment establert pel Servei de Recursos Humans.  En cap cas podran estar matriculats en ensenyaments en els quals imparteixen docència.

· En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d'estar en possessió dels requisits necessaris. L'acte de formalització de la matrícula té caràcter de sol·licitud i l'admissió no implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicionada al compliment de la normativa de permanència, així com dels altres requisits legals exigibles, al lliurament de la documentació corresponent, i al pagament de l'import resultant.

· Els estudiants de nou accés, amb caràcter general, formalitzaran la seva matrícula en les Aules d'Informàtica dels Centres, i rebran una tutoria acadèmica i administrativa. La resta d'estudiants formalitzaran la seva matrícula a través del sistema d'automatrícula mitjançant internet. A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/, accediran des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-los-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

Si hi ha estudiants que no disposen d'ordinador per formalitzar la matrícula, podran fer-ho en les diverses Aules d'Informàtica amb què compta la Universitat en els diferents Centres, en les mateixes condicions que si ho fes fora de la URV.

A la web de la URV, apartat tràmits administratius, es podrà trobar informació addicional sobre alguns dels processos regulats per aquesta normativa.

· La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matriculació dels estudiants que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

· Els estudiants poden cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres d'una altra universitat.  Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

· El Vicerectorat competent en matèria de docència serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquest apartat de la normativa (Aspectes acadèmics), així com per excepcionar-la, si s'escau. En aquest últim cas, els estudiants hauran de motivar l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.

El núm. de places ofertades per a 1r curs són aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya a proposta de les universitats, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i l'evolució del nombre de matrícules dels estudiants.

Art. 30 Terminis de matrícula

1. Criteris de distribució

A continuació s'indiquen les dates generals de matriculació dels estudiants.  En el cas d'estudiants de 1r curs, cada centre determinarà el calendari concret dins del marge establert per l’OOAU i el publicarà a la web del centre i als taulers d'avisos per tal que els estudiants puguin consultar quin dia tenen assignat per formalitzar la matrícula.

Pel que fa a la resta, primer els centres s'agruparan per les dates en què finalitzen la 2a convocatòria d'exàmens dels dos períodes (1Q, 2Q).  Després, tenint en compte el nombre global d'estudiants a matricular en cada franja, la Universitat farà una distribució general i establirà el calendari amb els dies que siguin necessaris.  La Universitat donarà publicitat del calendari i dels estudiants als que correspon matricular cada franja, a través de la web. Els centres ho faran a través de la web i/o en els taulers d'avisos.

Per a una millor distribució dels estudiants s’estableixen les franges horàries següents:

-         les matrícules es podran formalitzar de 00,01 a les 15 hores

-         les modificacions de matrícula es podran formalitzar de les 16 a les 23,59 hores.

De la mateixa manera, per evitar que els estudiants que no es matriculin el període previst puguin enlentir el procés de matrícula dels companys assignats en franges posteriors per acumulació d'usuaris, sols podran matricular-se en els dies següents al que tenien assignat i fins el dia 20 de setembre, de les 16:00 a les 23:59 hores.

2. Estudiants de nou accés

Les dates de matrícula dels estudiants de nou accés vénen fixades de manera general per a tot Catalunya:

·         del 22 al 28 de juliol, estudiants de primera preferència

·         del 5 al 8 de setembre, estudiants de segona a vuitena preferència

·         del 5 al 7 d'octubre, estudiants admesos a partir de la preinscripció de setembre

·         el 25 d'octubre, estudiants admesos a partir de la matrícula lliure

Els estudiants es matricularan al dia assignat i podran formalitzar les modificacions que vulguin realitzar durant els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s’han matriculat,  de les 16:00 a les 23:59 hores.

3. Estudiants de segon curs en endavant

Els estudiants que en les primeres convocatòries d'avaluació (del 1r i del 2n quadrimestre) hagin superat tots els crèdits de què s'han matriculat el curs anterior , podran efectuar la matrícula en les dates següents:

Centres: Tots :

·         dies 7 i 8 de juliol

S'inclou als estudiants que estan en procés de mobilitat.

La matrícula dels estudiants que han gaudit d'una segona convocatòria (del 1r i del 2n quadrimestre) i els Graus amb una sola acta d’examen  tindrà lloc en les dates següents:

Centres : ETSE, ETSEQ, FLL, FCJ EUTO, FMCS (només pels graus de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia):

·         dies 11, 12, 13 i 14 de juliol

Centres : FCEP, FQ, FE, ETSA, FCEE, EUI,:

·         dies 15, 18, 19, 20 i 21 de juliol

Centre : FMCS:

·         dia 20 de setembre (la resta d'estudiants)

S'inclou als estudiants que estan en procés de mobilitat.

Els estudiants podran formalitzar la matrícula des del dia d'inici de cadascun dels diferents terminis de matrícula fins el dia 24 de juliol i del 5 al 20 de setembre.  Podran formalitzar les modificacions els 5 dies immediatament posteriors al dia en què s’han matriculat,  de les 16:00 a les 23:59 hores.

Fins com a màxim el 15 d'octubre (període ordinari) i el 10 de novembre (període extraordinari) , les secretaries poden regularitzar els expedients dels estudiants que impliquin emissió d'informes acadèmics, tipus: trasllat d'expedient, adaptacions, convalidacions, etc.

4. Matrícula fora del termini establert.

El degà/director del centre pot concedir, excepte en el cas dels estudiants que han d'accedir per processos de preinscripció, matrícula fora del termini establert. En aquests casos els estudiants han de presentar la sol·licitud al centre del 7 al 27 d'octubre.  Les resolucions es comunicaran als estudiants, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del centre. Les matrícules es formalitzaran durant aquest mateix període

Art. 31 Terminis d'ajustaments i  modificacions de matrícula

1. Ajustaments de matrícula. Sense aplicar el cost de la taxa de modificacions i ampliacions, després d'efectuar la matrícula i fins a un màxim de cinc dies naturals, si un estudiant vol ajustar la matrícula, podrà fer-ho directament per automatrícula a partir de les 16 hores. L'ajustament no s'aplicarà en els casos de matrícula fora de termini i de reprendre estudis (període extraordinari).

2.Transcorreguts cinc dies naturals després d'haver efectuat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants poden demanar al Centre efectuar les modificacions de matrícula següents:

·         canvi de grup

·         ampliació d'assignatures

El Centre ho podrà autoritzar, fins el dia 20 de setembre, sempre que hi hagin places vacants. Aquestes modificacions suposaran l'aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions.

També ho podran fer en el període establert entre el 7 i el 27 d'octubre, i sempre que l'estudiant tingui totalment abonada la/es matrícula/es anterior/s.

A criteri del Centre i sempre que afecti a assignatures objecte de prerrequisit, l'estudiant podrà ampliar la matrícula del 16 al 27 de febrer.

Art. 32 Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d'estudis

Els plans d'estudis estableixen els crèdits necessaris per obtenir el títol corresponent.

Si un estudiant mentre està cursant els estudis vol matricular alguna altra assignatura optativa, la qual cosa implica superar el nombre de crèdits previst, ho podrà fer, matriculant-les al mateix temps que la resta d'assignatures. Si en la seva matrícula té reconeguda l'exempció de preus, aquesta sols afecta al nombre de crèdits oficials del pla d'estudis

Haurà de tenir en compte, alhora, els efectes que té aquesta acció a l’hora de l’expedició del títol

Art. 33 Documentació

1- Els estudiants de nou accés hauran de lliurar la documentació següent:

·         Dades bancàries per domiciliar l'import de la seva matrícula.

·         Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere

·         Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI (estudiants espanyols)

·         Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport (estudiants estrangers aliens a la Unió Europea) i/o del Número d’Identitat (estudiants estrangers de la Unió Europea). Aquest col·lectiu d'estudiants, que s'han incorporat amb el Visat per estudis, durant el primer mes després d'haver entrat en territori de la UE, hauran de demanar l'Autorització d'Estada per Estudis. Si han de realitzar qualsevol transacció econòmica, com sol·licitar beca, obrir comptes bancaris, etc., els hi caldrà el número d'identificació d'estrangers (NIE).

·         Acreditació del nivell de l'idioma estranger (preferentment anglès), quan correspongui.

·         Si es matricula en una classe de matrícula que té exempció i bonificació de preus, el document en què s’ha d’acreditar ha de fer constar que la situació que justifica l’exempció és vigent a la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica (5 de setembre de 2011)

·         Si presenta sol·licitud de beca de caràcter general/mobilitat, haurà d’emplenar l’imprès corresponent adjuntant-hi la documentació que es requereixi a la convocatòria.  

Segons la via d'accés, han de presentar, a més, els documents següents:

Via O-1 Provinents de PAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)

·        Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent o de l'homologació del batxillerat.

·        Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau o del resguard corresponent per als estudiants que han accedit a COU per aquesta via.

·        Targeta original d'aprovació de les PAU/Credencial emesa per la UNED/ Justificant d’haver abonat el trasllat de les PAU quan el centre d’origen ho exigeixi

Via 2 Diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o enginyers tècnics.

·        Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.

Via 4 Estudiants provinents, d'FP de 2n grau, mòdul professional 3 o tècnic superior

·        Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os amb la nota mitja, emès/os per un institut públic

·        Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent.

·         Targeta original amb les qualificacions de la fase específica, quan correspongui.

Via 7 i 8 Estudiants que, havent estat matriculats en centres universitaris d'aquesta o d'una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció.

·        Justificant d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient en el centre de procedència.

·        Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent (excepte en el cas d'ensenyaments d'un mateix centre de la URV)

·        Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent (excepte en el cas d'ensenyaments d'un mateix centre de la URV).

·        Targeta original amb les qualificacions de la fase específica, quan correspongui.

Via 9 Més grans de 25 anys.

·        Targeta original justificativa d'haver superat les proves.

Via 10 Més grans de 40 anys.

·        Papereta original d'haver superat l'accés.

Via 11 Més grans de 45 anys.

·        Targeta original d'haver superat les proves.

·        Document acreditatiu d’haver superat l’entrevista personal

2. Estudiants a partir de segon curs

Els estudiants a partir de segon curs, que es matriculen directament i ho poden fer des de fora de les instal·lacions de la URV, en principi no han de lliurar cap documentació. Sols caldrà que presentin la justificació corresponent, si es troben en alguna de les situacions següents:

·         Classes de matrícula amb exempció:  Si es matriculen en una classe de matrícula que té reducció (família nombrosa, personal URV, etc.). No obstant, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència per al corresponent curs, en la mesura del possible la informació ja constarà, de manera automàtica, prèviament a la data en què l'estudiant es matriculi.

·         Sol·licitant de beca caràcter general/mobilitat: Si presenten al Servei de Gestió Acadèmica la sol·licitud de beca i ho fan:

§         Abans de formalitzar la matrícula: es podran matricular amb aquesta condicionalitat sempre que es compleixin el requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

§         Durant els 5 dies naturals posteriors a la matrícula: es podrà modificar la seva matrícula per afegir-hi aquesta condicionalitat, sempre que es compleixin els requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

§         Passats els 5 dies naturals d’ajustament de matrícula: podran presentar la documentació fins a l’últim dia del termini establert a la convocatòria. En aquest cas, però, no es podrà gaudir de l’exempció de preus fins a la resolució definitiva de la beca.

3.-Els estudiants admesos a estudis de grau amb estudis estrangers reconeguts:

En el cas de reconeixement de 30 o més crèdits, independentment del curs a què aquests pertanyin, cal l'admissió del degà/director del centre. Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.

En el cas de reconeixement d'entre 1 i 29 crèdits, s'haurà de fer la preinscripció universitària. Aquesta, únicament es pot fer pel centre/estudi pel qual s'han reconegut assignatures. Només si es admès per la via de preinscripció es pot formalitzar la matrícula.

4. Dades personals

En el cas que la Universitat s'hagi de posar en contacte amb els estudiants, ho farà a través de l'adreça que consta al sistema informàtic. Per tant, quan l'estudiant s'incorpori a la URV ha de tenir molta cura a l'hora d'introduir les seves dades. Si hi ha canvis durant el curs, els estudiants han d'adreçar-se a la secretaria del centre i comunicar-ho. Per altra banda també es pot modificar en el moment de formalitzar la matrícula.

5. Anul·lació per exhaurir el termini en l’entrega de documents acreditatius per a la matrícula.

Com a més tard el 10 de novembre, la secretaria del centre haurà de tenir revisada la documentació de les matrícules presentades i si hi trobés alguna deficiència, ho comunicarà a l’interessat amb acusament de rebut amb la finalitat que en el termini màxim de 10 dies ho subsani.  Si no ho fes en el termini indicat i la deficiència fos substancial, s’iniciarà el tràmit d’anul·lació de matrícula,  fet que es notificarà a l’interessat.

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 34 Consideracions generals

· Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui altra cosa en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2011-12, o en altres normatives legals.

· L’import que hauran d’abonar els estudiants serà, bàsicament, el que resulti de sumar els conceptes següents, segons estableixi l’esmentat decret:

·         l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’estudiant es matriculi, del coeficient d’estructura docent de l'ensenyament, i el factor de repetició

·         taxes administratives

·         taxa pels serveis de suport a l’aprenentatge.

·         assegurança escolar, si s’escau

·         serveis voluntaris, si s’escau

. A la web de la URV, apartat tràmits administratius, es podrà trobar informació addicional sobre alguns dels processos regulats per aquesta normativa.·

. La Gerència serà l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquest apartat (Aspectes econòmics), així com per excepcionar-la, si s'escau.

Art. 35 Efectes econòmics per als estudiants sol·licitants de beca de Caràcter General/Mobilitat.

Els estudiants que justifiquin la presentació de la sol·licitud de beca en alguna convocatòria adreçada als estudis de grau, que contempli l'exempció del preu de la matrícula, hauran de:

a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca

b) Matricular el nombre mínim de crèdits, que estableixi la convocatòria

c) Pagar les taxes, l'assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s'escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.

d) Emplenar correctament la classe de  matrícula  corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s'escau, els justificants corresponents.  Si no ho fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

Una vegada resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant.

Art. 36 Efectes econòmics per als estudiants pendents de ser admesos en un altre ensenyament

Els estudiants que es troben en alguna d'aquestes situacions:

·         reassignació en una universitat pública (també afecta a la matrícula lliure i a una nova preinscripció)

·         pendent de resolució d'una sol·licitud de trasllat d'expedient presentada en una altra universitat pública

se'ls aplica el concepte de condicionalitat de la matrícula.

En el moment de la matrícula hauran de:

a) Indicar obligatòriament aquesta condició.

b) Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula. Cas de no fer-ho entrarà en el procés d'impagament amb la corresponent pèrdua de la condicionalitat.

c) Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la reassignació o el trasllat sigui desestimat (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

Una vegada resolta la situació d'admissió o no, en tot cas abans del 27 d'octubre la secretaria del Centre automàticament traurà la condicionalitat i la matrícula es regularitzarà com a ordinària amb els efectes econòmics que correspongui.

En el cas que la reassignació sigui sols entre ensenyaments de la URV, no cal efectuar la matrícula condicional, atès que es procedirà al traspàs dels imports pagats en l'ensenyament inicial.

Art. 37 Classes de matrícula

Amb independència de la condicionalitat o no de la matrícula, l’estudiant en el moment de formalitzar-la ha d’indicar quina és la classe que li correspon.  Aquesta classe serà la que es prendrà com a referència per a tot el curs acadèmic.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir a la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica (5 de setembre de 2011).

Les classes de matrícula són:

1. Ordinària: L'estudiant pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics universitaris.

2. Família nombrosa/monoparental de categoria general o Família nombrosa/monoparental de categoria especial: L'estudiant està exempt de pagar el 50% o el 100%, respectivament, dels preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts en el mateix decret.

Aquesta classe de matrícula és d'aplicació a estudiants espanyols i andorrans:

·         Els estudiants espanyols amb família nombrosa/monoparental general hauran d’aportar en el moment de formalitzar la matrícula original i fotocòpia del títol de família nombrosa/monoparental que ha d’estar vigent a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica. Els de l'especial hauran d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa/monoparental que ha d’estar vigent a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica, acompanyat del DNI.

·         Els estudiants andorrans hauran d'aportar l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern Andorrà.

En el cas d'estudiants estrangers d'altres països, si volen acollir-se a aquesta classe de matrícula hauran d'aportar també el títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social. Si aquest document es troba en fase de tramitació es matricularan com a classe de matrícula ordinària i, si s'escau, posteriorment es regularitzarà la matrícula.

Si en  el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa/monoparental estigués en tramitació, s’aplicarà condicionalment l’exempció corresponent, sempre que l’estudiant  justifiqui que ha sol·licitat la renovació del carnet i aporti una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat. Si abans del 31 de desembre no aporta el carnet de família nombrosa/monoparental i acredita que gaudeix de les condicions a l’inici de l’activitat acadèmica (5 de setembre) s’anul·laran els beneficis concedits i caldrà procedir a l’abonament de l’import exempt.

En cas de no poder-ho  justificar en el moment de la matrícula l’estudiant es matricularà com a classe de matrícula ordinària. No obstant, si aporta el carnet de família nombrosa/monoparental fins com a màxim el 31 de desembre i acredita que gaudeix de les condicions a l’inici de l’activitat acadèmica (5 de setembre) podrà demanar la devolució dels imports corresponents.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

·         Certificacions acadèmiques

·         Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis.

·         Trasllat d’expedient

·         Expedició de títols acadèmics

·         Gestió d’expedient acadèmic

3. Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat: Els estudiants estan exempts de pagar el 100% dels preus públics de tots els crèdits dels que es matriculen al primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. 

Aquesta condició s’acredita, en el moment de la matrícula, amb una fotocòpia confrontada de les qualificacions per part de la secretaria.

4. Víctimes d'actes terroristes. Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu cònjuge i els seus fills, es podran acollir a l'exempció de preus establerts.

Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

·         Certificacions acadèmiques

·         Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis.

·         Trasllat d’expedient

·         Expedició de títols acadèmics

·         Gestió d’expedient acadèmic

5. Discapacitat.  Els estudiants amb un grau mínim de discapacitat del 33%, es podran acollir a l'exempció de preus establerts.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació del certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres Comunitats Autònomes.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

·         Certificacions acadèmiques

·         Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis.

·         Trasllat d’expedient

·         Expedició de títols acadèmics

·         Gestió d’expedient acadèmic

6. Estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial. Els estudiants de 65 anys o més, quan es matriculen per primera vegada, es podran acollir a l'exempció de preus establerts.

Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del document d'identitat o passaport i una declaració jurada conforme no té cap títol universitari oficial.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

·         Expedició de títols acadèmics

7. Víctimes de violència de gènere

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents, es podran acollir a l'exempció de preus establerts.  

Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de l'ordre de protecció a favor de la víctima, quan aquesta estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l'ordre de protecció (així com del llibre de família en el cas dels fills o filles dependents). La data d'expedició dels documents requerits hauran de tenir una vigència màxima d'un any. En cas contrari, l'estudiant haurà de demanar una certificació de l'ordre de protecció.

Excepcionalment, es podrà acreditar mitjançant l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l'ordre de protecció.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

·         Certificacions acadèmiques

·         Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis.

·         Trasllat d’expedient

·         Expedició de títols acadèmics

·         Gestió d’expedient acadèmic

Art. 38 Ajuts de matrícula

1. Personal URV

Té efectes per al personal funcionari i els contractats laborals de la Universitat Rovira i Virgili en actiu que tinguin la condició de personal URV a l’inici de l’activitat acadèmica (5/09/2011) i una antiguitat d’1 any com a mínim, en el curs acadèmic anterior.  En el cas del personal que va gaudir de l’ajut el curs passat, l’any d’antiguitat es comptabilitzarà en el període del 5 de setembre al 31 d’octubre.

En els efectes s’inclou també el personal jubilat o incapacitat i també al cònjuge/parella de fet, fills i orfes menors de 25 anys. En el cas de fills majors de 25 anys, hauran d'acreditar que no tenen ingressos i, per tant, estan a càrrec dels pares.

L'estudiant rep un ajut per l'import de la primera matrícula en estudis oficials impartits a la URV, en centres integrats. Inclou les assignatures reconegudes. També tindran dret a l'ajut, si ho fan a les altres universitats públiques catalanes, sempre que hi hagi un acord de reciprocitat, en les condicions següents:

·         si els estudis a cursar no estan implantats a la URV

·         si no ha pogut ser admès a la URV per la qualificació exigida

Els ajuts abasten exclusivament els preus públics d’un nivell de titulació superior, de manera que no correspondrà concedir l’ajut per cursar estudis de nivell inferior o igual als títols acadèmics que ja es posseeixen.

La primera vegada que es matricula amb aquesta condició, ha d’aportar el corresponent certificat original que ho acrediti, dins del període oficial de matriculació, emès pel Servei de Recursos Humans, d’acord amb el model establert.

No obstant, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència del corresponent curs, en la mesura del possible, la informació ja constarà de manera automàtica, prèviament a la data en què l'estudiant es matriculi.

Si l’estudiant es matricula a un centre adscrit de la URV, a instància de l’interessat, es retornarà el percentatge sobre el preu públic que rep la Universitat. A la petició caldrà que adjunti una certificació emesa per Servei de Recursos Humans sobre la seva condició.

2. Personal d'altres universitats públiques catalanes

Té efectes per al personal d'altres universitats públiques catalanes, cònjuge i fills menors de 25 anys. Les condicions seran les establertes a cadascuna de les universitats, d'acord amb la normativa pròpia que regula la concessió d'ajuts de matrícula.

L'estudiant està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures si s'hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició, dins del període oficial de matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.

Té efectes per als estudiants que reben un ajut d'una Institució externa a la URV, i aquesta vol fer efectiu el pagament de l'import directament a la Universitat, en lloc de a l'estudiant.

L'estudiant estarà exempt de pagar el 100% dels preus del crèdit, en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures, si s'hi matricula per primera vegada, a un Centre de la URV.

L'estudiant haurà de presentar a la secretaria del Centre un document emès pel Secretari de l'òrgan que atorga l'ajut, on consti que es faran càrrec de l'import corresponent. Aquest document serà lliurat al Servei de Gestió Acadèmica per validar l'ajut i supervisar la compensació corresponent. L'estudiant haurà d'abonar les despeses corresponents a la taxa i assegurança escolar obligatòria.

En el cas que els ajuts siguin atorgats per unitats de la URV, en el document justificatiu de l'ajut s'haurà de fer constar que l'import anirà a càrrec de finançament obtingut d'institucions externes, llevat que la convocatòria pública aprovada estableixi altres condicions.  En qualsevol dels casos caldrà que el documents estigui validat pel Servei de Recursos Econòmics.

Art. 39 Deduccions

1.Els estudiants que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tants crèdits com crèdits amb matrícula d’honor hagin obtingut del mateix ensenyament). Es tindrà en compte la classe de matrícula aplicada en el curs que s’ha obtingut la matrícula d’honor.

2.Els estudiants que es matriculen d’assignatures reconegudes han d'abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics excepte en els casos d’adaptació dins de la URV d’un pla d’estudis anteriorment vigent als nous plans d’estudis, casos en què el reconeixement serà gratuït. Així mateix els estudiants que canviïn de grau dins d’un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, al menys el primer curs, estaran exempts del pagament del 25 % del preu dels crèdits reconeguts.

3. Els estudiants que es matriculin d’assignatures sense escolaritat amb dret a examen a causa de l’extinció del pla d’estudi abonaran el 25% del preu establert en el decret de preus públics.  En cas que s’ofereixi a l’estudiant un sistema de tutories o docència alternativa, n’abonarà l’import íntegre.

Art. 40 Modalitats de pagament

1. Matrícula

L'import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) ha de ser abonada preferentment a través de pagament domiciliat o tarja de crèdit.  En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant caldrà que indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generat/s o les dades de la tarja de crèdit requerides en el moment de confirmar el pagament . En el cas que no li convinguin aquestes modalitats de pagament, s'adreçarà a la secretaria del Centre, la qual li emetrà el rebut de pagament que haurà de fer efectiu en una entitat bancària.

L'estudiant podrà optar pel finançament fraccionat, en mensualitats de la seva matrícula, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR, que posa en marxa uns Préstecs i Ajuts als estudiants universitaris. L'adreça de la web on es poden connectar per obtenir més informació és la següent: http://agaur.gencat.net/index.htm

Només es podrà optar pel finançament a través d’AGAUR, si l’import mínim a pagar dels crèdits matriculats és 300 euros.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'estudiant utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

2. Taxes

Per abonar l'import de les taxes (certificats, expedició de títol, etc.) la secretaria del Centre emetrà el rebut de pagament que s’haurà de fer efectiu en una entitat bancària col·laboradora, segons la referència i el termini que recull el mateix imprès (7 dies a partir de l'expedició de la taxa).

En el cas de pagaments des de l'estranger, es podrà efectuar per transferència bancària o domiciliació electrònica, d'acord amb el tràmit administratiu establert.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'estudiant utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

Art. 41 Formes de pagament

L'estudiant podrà triar en el moment de formalitzar la matrícula entre el pagament únic o el fraccionat.

1. Pagament únic

L'estudiant paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula. Aquest import es carregarà al compte corresponent de l'estudiant a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula.

2. Pagament fraccionat

L'estudiant pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer es carregarà al compte corresponent de l'estudiant a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula, i el segon a partir del dia 1 de desembre.

Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 euros.

Art. 42 Recàrrec

1. Factor de repetició. Als estudiants que es matriculin per segon cop d’un crèdit, l’import d’aquest s’incrementarà en un 50%. Si se’n matricula per tercera vegada o més, l’increment serà d’un 80%.

2. Impagaments. Als estudiants que no abonin els imports corresponents en la data prevista se’ls aplicarà un increment de 30,05 euros per a cada rebut impagat per compensar les despeses que comporta la gestió d'impagaments.

Si després d'haver efectuat la suspensió temporal dels efectes de la matrícula per impagament, un estudiant demana activar novament la seva matrícula, dins del mateix curs (el termini finalitza el 30 d'abril) i es resolt favorablement, haurà d'abonar 30,05 euros addicionals a les quantitats pendents.

3. S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit als estudiants que posseeixin o estiguin en disposició d'obtenir durant el curs acadèmic anterior, un o més títols universitaris oficials de primer cicle, de primer o segon cicle, de només de segon cicle o de grau, , per iniciar un altre estudi conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau a les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.  En alguns casos, el Decret estableix excepcions.

 

Art. 43 Taxes administratives

  S’aplicarà una taxa per la gestió d'expedient acadèmic per cada període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la matrícula.

· S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar la/les modificació/ons i/o ampliació/ons parcials de matrícula amb les excepcions següents:

-         reconeixement de crèdits

-         canvis entre classes/tipus de matrícula

-         en la regularització de les matrícules condicionals per adaptació o reconeixement

-         ajustaments en la matrícula (màxim cinc dies naturals després d’haver-la realitzat)

-         convocatòria addicional

· El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel que s’estableixen els preus de la prestació de serveis acadèmics, fixa els imports per a l’expedició de certificacions acadèmiques, trasllats d’expedients acadèmics, estudi de sol·licituds de reconeixement

Art. 44 Anul·lacions de matrícula

L’anul·lació de la matrícula suposa el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d’examen i de la condició d’estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

No es podran fer anul·lacions parcials de la matrícula.

44.1 Anul·lació per interès personal

 

Els estudiants que vulguin demanar anul·lació de matrícula per interès personal hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. Els terminis de presentació són:

 

1)      Després d'efectuar la matrícula i fins a un màxim de cinc dies naturals. Si la sol·licitud es presenta en aquest termini,  la secretaria del centre regularitzarà la matrícula inicial i l’estudiant només haurà d'abonar la taxa de gestió d'expedient.

 

Si l'estudiant és sol·licitant d’una beca, també s’haurà d’anul·lar aquesta sol·licitud. La secretaria comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació. Si l’estudiant ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.

 

2)      Abans de l'inici de l’activitat acadèmica. Si la sol·licitud es presenta abans de l’inici de l’activitat acadèmica (5 de setembre) i s'ha fet efectiu l'import de la matrícula fins a la data d’anul·lació, es tramitarà  la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 

Si l'estudiant és sol·licitant d’una beca, també s’haurà d’anul·lar aquesta sol·licitud. La secretaria del centre comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació. Si l’estudiant ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.

 

3)      A partir de l’inici de l’activitat acadèmica i fins el 20  de setembre com a període ordinari i des del 7 al 27 d'octubre com a període extraordinari. Per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament de la matrícula. En el cas que l'estudiant hagi optat pel pagament fraccionat, la secretaria no podrà anul·lar la matrícula fins que s'hagi cobrat el segon pagament (a partir de l'1 de desembre).

 

Si l’estudiant no ha fet efectiu l'import total de la matrícula, la sol·licitud d'anul·lació per motius personals quedarà sense efectes i els rebuts pendents de pagament seguiran el procés establert. En cas de no fer-los efectius en els terminis establerts es procedirà a l’anul·lació per impagament.

 

Els efectes econòmics de l’anul·lació per interès personal suposaran que no li seran retornats els imports pagats per la matrícula.  No obstant, quan en cursos posteriors l'estudiant vulgui reprendre estudis no se li aplicarà el recàrrec de matrícula per repetició d'assignatures.  Pel que fa als efectes acadèmics, no se li aplicarà la Normativa de permanència, i no se li inclourà a les actes d'examen.

 

En tots els casos l’anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça.  Els estudiants de primer curs per iniciar novament els mateixos estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial. Per a la resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 

L’anul·lació de la matrícula d’estudiants de nou accés comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada per l’estudiant.

 

44.2 Anul·lació per malaltia greu

 

Els estudiants, o els seus representants legals,  que vulguin demanar anul·lacions de matrícula per malaltia greu hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. Hauran d’adjuntar certificat mèdic oficial amb la data d'inici de la malaltia i el període previst de convalescència

 

La sol·licitud es podrà presentar des del dia en què es va formalitzar la matrícula i fins el 20  de setembre en període ordinari i des del  7 d'octubre al 27 d’octubre en període extraordinari.  Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el vicerectorat competent en matèria de docència estudiarà la problemàtica concreta i, en funció de les circumstàncies, resoldrà.

 

Per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament de la matrícula fins a la data d’anul·lació. L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 

Si l'estudiant és sol·licitant d’una beca, també s’haurà d’anul·lar aquesta sol·licitud. La secretaria del centre comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació. Si l’estudiant ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.

 

44.3. Anul·lació per defunció de l’estudiant

 

La presentació de la sol·licitud es farà a la secretaria del centre corresponent des del moment en què es tingui coneixement del decés fins el 31 de maig.  La Universitat podrà actuar d'ofici en el cas què tingui coneixement de la defunció per qualsevol mitjà.

 

L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats. Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, aquesta s’anul·larà.

 

44.4. Anul·lació per trasllat a una altra universitat

 

Els estudiants que vulguin demanar anul·lació de matrícula per trasllat a una altra universitat  hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. S’adjuntarà justificant on hi consti l'acceptació del trasllat a l'altra universitat i s’abonarà la taxa de trasllat d’expedient.

 

El termini de presentació serà des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins la data en què es resolgui l'admissió, i en tot cas, sempre abans del 27 d'octubre.

 

Per poder fer efectiva la sol·licitud d'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament de la matrícula fins a la data d’anul·lació. L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 

En el cas que l'estudiant s’hagi matriculat amb  la condicionalitat de trasllat a una altra universitat en la seva matrícula, no s’escau la devolució atès que només haurà fet efectiu l'import de la gestió de l'expedient. Si no es presenta la sol·licitud d'anul·lació, quedarà sense efectes la condicionalitat per trasllat i s'actualitzarà automàticament la matrícula com a estudiant de la URV fent efectius els imports de la seva matrícula.

 

L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i queda sense efectes la matrícula efectuada. Als estudiants se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

 

Si l'estudiant és sol·licitant d’una beca, haurà de comunicar què vol fer amb la sol·licitud:

a) Que es traslladi la sol·licitud de beca a la universitat de destí.

b) Que l'estudiant reculli la documentació al Servei de Gestió Acadèmica

c) Que s'anul·li la sol·licitud.

La secretaria del centre comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació per procedir a fer efectiva la petició de l’estudiant.

 

44.5. Anul·lació per reassignació a una altra universitat

 

Els estudiants que vulguin demanar anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat  hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. Hauran d’adjuntar el justificant on hi consti la reassignació a l'altra universitat.

 

El termini de presentació serà des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins la data en què es resolgui l'admissió, i en tot cas, sempre abans del 27 d'octubre.

 

Per poder fer efectiva la sol·licitud d'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament de la matrícula fins a la data d’anul·lació. L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

 

En el cas que l'estudiant s’hagi matriculat amb  la condicionalitat per reassignació en la seva matrícula, no s’escau la devolució atès que només haurà fet efectiu l'import de la gestió de l'expedient.  Si no es presenta la sol·licitud d'anul·lació, quedarà sense efectes la condicionalitat per reassignació i s'actualitzarà automàticament la matrícula com a estudiant de la URV fent efectius els imports de la seva matrícula.

 

L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i queda sense efectes la matrícula efectuada.  Als estudiants se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

 

Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, haurà de comunicar què vol fer amb la sol·licitud:

a) Que es traslladi la sol·licitud de beca a la universitat de destí.

b) Que l'estudiant reculli la documentació al Servei de Gestió Acadèmica.

c) Que s'anul·li la sol·licitud.

La secretaria del centre comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació per procedir a fer efectiva la petició de l’estudiant.

Art. 45 Suspensió temporal dels efectes de la matrícula

En el cas dels estudiants que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats corresponents continuïn figurant com a deutors, es procedirà a aplicar la suspensió temporal dels efectes de matrícula. Si el 30 d'abril continuen sense regularitzar la situació econòmica, a partir de l’1 de maig, es suspendrà definitivament la seva matrícula.

Els estudiants de primer curs als quals s'ha aplicat la suspensió definitiva dels efectes de matrícula perden la plaça en el centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial. La suspensió de la matrícula de 1r comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada per l’estudiant.

Els efectes econòmics d'aquesta suspensió definitiva suposaran que figuraran com a deutors a la Universitat i que si en cursos posteriors matriculen de nou les assignatures impagades, s'aplicarà el recàrrec corresponent a la repetició d'assignatures.

Pel que fa als efectes acadèmics, no se li aplicarà la Normativa de permanència, i no se li inclourà a les actes d'examen.

Art. 46 Serveis universitaris extraacadèmics 

1. Assegurança voluntària.

Tots els estudiants  poden subscriure en el moment de la matrícula aquesta pòlissa d'assegurança (més informació a la secretaria del centre/documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de l'import pagat. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

En el cas dels estudiants més grans de 28 anys és obligatori que contractin aquesta pòlissa voluntària.

En el cas de no subscriure l’assegurança en el moment de formalitzar la matrícula, els estudiants ho podran fer directament a l’entitat asseguradora.

2. Assegurança obligatòria addicional

2.1 Estudiants URV (Mobilitat a l'estranger)

Els estudiants que es desplacin a l'estranger hauran de subscriure obligatòriament una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el moment de formalitzar la matrícula.  La URV, a través del Centre Internacional gestionarà la tramitació d'aquesta subscripció.

2.2 Estudiants externs de la URV (Mobilitat des de l'estranger)

Els estudiants que s'incorporin a la URV procedents d'una universitat estrangera hauran de subscriure obligatòriament una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, llevat que acreditin que l'han subscrit a la universitat d'origen. La URV, a través del Centre Internacional gestionarà la tramitació d'aquesta subscripció.

3. Servei d'Esports

Es pot efectuar el pagament per fer-se soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se directament al Centre d'Atenció als Estudiants (C.A.E.-Esports).

Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

4. Solidaritat

Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció del respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per a la pau i la cooperació internacional, especialment amb els països en desenvolupament.  La comunitat universitària ha manifestat el seu acord per impulsar accions de cooperació solidària i el Claustre ha creat la Comissió URV Solidària, que és l’òrgan que coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat a la URV.  Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i equipaments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la comunitat universitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.  Els estudiants, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manifestar la seva voluntat de col·laborar amb una aportació addicional a l’import de la matrícula.

Disposició transitòria

Tot el que s’estableix en aquesta normativa, pel que fa als terminis dels diferents procediments, serà d’aplicació als estudiants d’ensenyaments de primer i segon cicle.

Per a la resta de regulació es manté la vigència de la normativa acadèmica i de matrícula de primer i segon cicle del curs 2010-11

Disposició final

Aquesta Normativa entrarà en vigor a l'inici del curs acadèmic 2011-12 i deroga la normativa acadèmica i de matrícula de Grau i Màster anteriorment vigent.