NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA URV
- Aprovada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2012-
-Modificada pel Consell de Govern del 7 de març de 2013-

Preàmbul

Article 1. Àmbit d'aplicació i tipus de pràctiques

Article 2. Règim jurídic

Article 3. Estructura de coordinació i gestió de les pràctiques

Article 4. Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques

Article 5. L'estada en pràctiques

Article 6. Procediment de gestió

Article 7. El projecte formatiu i els tutors

Article 8. Pràctiques a la mateixa Universitat

Article 9. Pràctiques dels estudis de doctorat

Article 10. Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

Article 11. Estudiants amb discapacitat

Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició transitòria tercera
Disposició derogatòria
Disposició final

Preàmbul

El model docent de la URV, centrat en l'aprenentatge actiu de l'estudiantat, té com un dels punts estratègics les pràctiques externes. Les estades en empreses i entitats permeten als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves . A més, la realització de pràctiques els permet conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa els facilitarà la incorporació al món laboral.

La normativa de pràctiques externes vigent en l'actualitat a la URV va entrar en vigor al curs 2008-2009, coincidint amb l'inici de la implantació dels nous plans d'estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Aquest canvi de plantejament metodològic de les titulacions universitàries va ser l'origen d'aquella normativa, i quatre anys més tard ens trobem en una situació en què la implantació dels graus arriba als últims cursos i la generalització de les pràctiques externes a tots els ensenyaments és ja una realitat.

Durant aquest temps, a més, s'han aprovat dues normatives que afecten les pràctiques externes. D'una banda, l'Estatut de l'estudiant universitari, que ha reconegut com a dret específic dels estudiants de grau i màster la realització de pràctiques externes i el dret a la tutela efectiva, acadèmica i professional. D'una altra, la revisió de la normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, aprovada pel Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, que esvaeix, en gran part, la incertesa jurídica existent durant trenta anys en la gestió de les pràctiques externes dels universitaris, i estableix un marc normatiu complet i adequat als nous plans d'estudis.

Aquesta nova situació requereix revisar el sistema de pràctiques externes a la URV i dissenyar un nou marc normatiu comú per a tots els centres i òrgans de gestió.

Article 1. Tipus de pràctiques i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Normativa s'aplica a les pràctiques externes curriculars i no curriculars que realitzen els estudiants de la URV.

2. Les pràctiques externes es poden dur a terme en qualsevol empresa, institució o entitat pública o privada, nacionals, estatals o estrangeres.

Els estudiants de la URV també poden realitzar pràctiques a la mateixa universitat. A tal efecte, la URV ha d'aprovar un protocol que estableixi el procediment per decidir els llocs de pràctiques i de gestió de les estades dels estudiants.

La possibilitat de realitzar pràctiques a l'entitat, empresa o institució on l'estudiant realitza la seva activitat professional ha d'estar prevista a la normativa de pràctiques de cada centre. Si escau, la normativa establirà l'òrgan acadèmic que haurà d'autoritzar-les i els criteris per acceptar-les.

Les pràctiques externes també es poden realitzar dins del Programa d'aprenentatge servei de la URV.

3. Són pràctiques curriculars les que s'estableixen específicament com a tals al pla d'estudis i, consegüentment, comporten un reconeixement acadèmic.

4. Són pràctiques extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. Seran incorporades al suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent .

Article 2. Règim jurídic


1. Les pràctiques externes que duen a terme els estudiants de la URV es fonamenten en l'Estatut de l'estudiant universitari i es regeixen, amb caràcter general, pel que preveuen la Normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris, per aquesta Normativa i per les diferents normatives de centre que aprovin a l'empara de l'article 3.2 d'aquesta Normativa.

2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en la normativa d'ordenació dels ensenyaments oficials i es regeixen, a més a més, pel que estableix el pla d'estudis de l'ensenyament que cursa l'estudiant.

3. En tots els casos, la relació que s'estableix entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 3. Estructura de coordinació i gestió de les pràctiques

1. La Comissió de Docència és l'òrgan de coordinació, debat i millora continuada del sistema de pràctiques externes dels estudiants de la URV.

La Comissió de Docència té les funcions següents per a aquest àmbit:

a) Solucionar els conflictes en la interpretació de les normatives reguladores i proposar solucions unificades.
b) Ratificar les normatives de pràctiques presentades pels centres.
c) Proposar les modificacions que consideri oportunes a aquesta Normativa.
d) Revisar els models de documentació de les pràctiques externes i aprovar-ne la modificació.
e) Promoure les polítiques coordinades de promoció, millora de la qualitat i avaluació de les pràctiques externes dels ensenyaments de la URV.


2.  Els centres de la URV són els responsables d'organitzar i gestionar les pràctiques dels estudiants, i han de vetllar per la qualitat i el bon funcionament. Són competències del centre:

a)  Establir i definir els programes de pràctiques en col·laboració amb la direcció de l'entitat que acull estudiants en pràctiques.
b) Autoritzar la realització de les pràctiques
c) Fixar els requisits i el procediment de selecció dels estudiants. Els estudiants han de conèixer públicament aquests criteris.
d) Establir el procediment per configurar l'oferta de pràctiques externes dins el Programa d'aprenentatge servei de la URV.
e) Fixar el mecanisme de seguiment i avaluació de les pràctiques segons les indicacions previstes a la normativa aplicable
f) Gestionar els annexos als convenis de cooperació educativa, corresponents a les pràctiques dels estudiants, segons els procediments i models establerts per a tots els centres de la URV.
g)  Aprovar les normes que desenvolupin aquesta Normativa.

Els centres poden crear els òrgans interns que considerin adients per gestionar les pràctiques externes dels estudiants i hauran d'adoptar normes pròpies que desenvolupin aquesta Normativa. Les normatives de pràctiques dels centres han de ser ratificades per la Comissió de Docència.

3. En l'àmbit d'aquesta Normativa, el Centre d'Atenció als Estudiants (CAE) es configura com la unitat transversal d'assessorament tècnic i de suport als òrgans de gestió dels centres i a la Comissió de Docència. Ha d'impulsar projectes de millora en la gestió a partir de les necessitats dels centres, ha d'assessorar sobre les interpretacions i revisions de les normatives de pràctiques i ha de promoure l'elaboració d'informes i memòries.

4. En l'àmbit d'aquesta Normativa, el Servei de Recursos Educatius (SREd) és la unitat d'assessorament i suport metodològic de les pràctiques externes.

Article 4. Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques

1. Poden realitzar pràctiques externes els estudiants de la URV i els estudiants d'altres universitats nacionals, estatals o estrangeres que cursin estudis a la URV en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre elles.

2. Els estudiants que duguin a terme pràctiques curriculars s'han de matricular a l'assignatura establerta al pla d'estudis i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d'estudis de l'ensenyament hagi previst.

3. Els estudiants que realitzin pràctiques extracurriculars han de tenir matrícula vigent en el curs en el qual es realitzen les pràctiques.

A més, els estudiants de grau que facin pràctiques extracurriculars han de tenir superats el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de començar l'estada en pràctiques.

Els estudiants que hagin superat tots els crèdits necessaris per sol·licitar el títol podran realitzar pràctiques externes extracurriculars fins a la finalització del curs acadèmic.

4. Els estudiants que realitzin pràctiques externes gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions previstes en la legislació vigent aplicable.

5. Les pràctiques externes emparades en aquesta Normativa són estrictament acadèmiques. El conveni de cooperació educativa ha d'esmentar el caràcter no laboral de la relació i de la cobertura de qualsevol accident mitjançant l'assegurança escolar obligatòria o l'assegurança privada que la Universitat hagi previst si no existeix l'anterior.

6. El contingut de les pràctiques sempre ha d'estar directament vinculat amb l'ensenyament que cursa l'estudiant.

7. Les pràctiques externes poden ser remunerades, si així ho acorden el centre docent i l'entitat, empresa o institució col·laboradora. L'existència o no de remuneració, la quantitat i la forma de pagament, si escau, es determinen a l'annex al conveni de cada estada en pràctiques.

La quantitat econòmica que rebi l'estudiant és, en tot cas, en concepte de beca o ajut a l'estudi, pagada la paga directament l'entitat col·laboradora i està subjecta al règim fiscal que se li apliqui.

Les normatives de centre poden establir limitacions i requisits respecte a les compensacions econòmiques de les pràctiques dels seus ensenyaments.

Article 5. L'estada en pràctiques


1. La durada de les pràctiques externes és la següent:

a) En el cas de les curriculars, la determinada al pla d'estudis.

b) La durada de les pràctiques externes extracurriculars preferentment no ha de superar el cinquanta per cent del curs acadèmic (750 hores), entès de l'1 de setembre al 31 d'agost, procurant sempre que s'asseguri el desenvolupament correcte i el seguiment de les activitats acadèmiques de l'estudiant. La normativa de centre pot establir una limitació inferior per a les pràctiques dels seus estudiants.

Excepcionalment, a criteri del centre, la durada de l'estada en pràctiques espot ampliar fins a un màxim de 1.000 hores, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant .

2. L'estudiant té dret a complir la seva activitat acadèmica, formativa, de representació i participació, comunicant-ho prèviament, amb antelació suficient, a l'entitat, empresa o institució col·laboradora i presentant els justificants corresponents.

Concretament, l'estudiant té permís per absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l'activitat en els casos següents:

a) Per assistència a activitats avaluatives o tutories.
b) Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.
c) Per visita mèdica.
d) Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

La recuperació o compensació d'hores de pràctiques per absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident les han de pactar els tutors acadèmic i professional atenent les circumstàncies del cas i l'assoliment dels objectius proposats al projecte formatiu.

En cas que no es recuperin les hores, l'absència de l'estudiant per causa de baixa per malaltia o accident degudament justificat, fins al 5% de les hores totals de pràctiques, no comporta perdre la quantitat econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l'estudi prevista, si n'hi ha, en l'annex de pràctiques.

3. Les pràctiques extracurriculars es poden prorrogar, amb el vistiplau de les parts i l'estudiant, mitjançant la signatura d'un nou annex. Sumades les hores de la pròrroga, el total d'hores de pràctiques no pot superar el límit màxim previst a l'article 5.1.

La sol·licitud de pròrroga l'ha de demanar l'entitat col·laboradora, amb el vistiplau de l'estudiant, mitjançant un model normalitzat adreçat al centre de la URV amb una antelació mínima de deu dies naturals abans que finalitzi el conveni. En el cas que el conveni finalitzi al mes d'agost, la sol·licitud de pròrroga s'haurà de fer abans del 20 de juliol.

4. Les pràctiques s'extingeixen automàticament quan expira el termini convingut a l'annex del conveni, si les parts no acorden un període de pròrroga. Es poden donar per acabades de forma anticipada per les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per denúncia motivada d'una de les parts, o de l'estudiant, manifestada per escrit abans de la finalització anticipada. La comunicació de la denúncia s'ha de realitzar segons el procediment i els models que la Comissió de Docència estableixi
c) Per incompliment manifest de les clàusules del conveni, dels pactes de l'acord de pràctiques o de la normativa aplicable.

Article 6. Procediment de gestió

1. Totes les entitats que vulguin acollir en pràctiques estudiants de la URV han de formalitzar aquesta col·laboració mitjançant un conveni de cooperació educativa, únic per a tots els centres i ensenyaments de la URV , signat pel rector o rectora, o persona en qui delegui. El conveni estableix el règim jurídic, les condicions generals i els drets i deures de les parts.

2. Les propostes per acollir un o diversos estudiants en pràctiques s'han de presentar a cada centre i han d'incloure el projecte formatiu que l'estudiant ha de desenvolupar. Un cop autoritzada i validada la proposta, se seleccionen els estudiants segons els criteris establerts a la Normativa de pràctiques de centre.

3. La realització de pràctiques de cada estudiant o grup d'estudiants s'ha de formalitzar mitjançant un annex al conveni de cooperació prèviament signat, d'acord amb els models establerts per la URV.

En cada annex al conveni hi han de constar la identificació dels estudiants i els tutors, la descripció del projecte formatiu acordat i la resta de condicions específiques d'aquella estada en pràctiques.

4. Tots els convenis de pràctiques i els annexos es gestionen segons els procediments i els models establerts per aquesta Normativa i/o aprovats per la Comissió de Docència.

Excepcionalment, i quan les circumstàncies així ho requereixin, es poden signar convenis i/o annexos amb un redactat diferent als models establerts a la URV. En aquests casos, els documents proposats han de respectar les previsions d'aquesta Normativa i seguir el protocol de signatura de convenis de la URV.

5. L'estudiant no pot començar les pràctiques sense tenir el conveni de cooperació educativa i haver signat l'annex de pràctiques previstos en aquest article. Així mateix, els convenis o annexos no es poden signar amb efectes retroactius, de manera que la formalització de totes les condicions de les pràctiques ha de ser prèvia a la seva vigència.

Article 7. El projecte formatiu i els tutors

1. El projecte formatiu inclòs a l'annex del conveni ha de determinar, com a mínim, els objectius formatius i les tasques que ha de dur a terme l'estudiant. Els resultats d'aprenentatge s'estableixen segons les competències professionals que l'estudiant ha de desenvolupar durant la seva estada en pràctiques.

2. El projecte formatiu no pot establir la realització d'activitats considerades com a insalubres, penoses, nocives o perilloses, ni les que s'hagin de realitzar en horari nocturn o en torns rotatius de 24 hores.

Excepcionalment, el centre pot autoritzar la realització de pràctiques en horari nocturn quan, per raó de la naturalesa de les activitats de pràctiques proposades, sigui imprescindible aquest horari i després d'avaluar-ne el valor formatiu.

3. Per part de la URV , un docent de l'ensenyament que cursa l'estudiant en pràctiques (o ensenyament afí) n'ha de fer la tutoria. El tutor acadèmic és el responsable del seguiment i l'avaluació de les activitats desenvolupades per l'estudiant.

El procediment per designar els tutors acadèmics a cada centre o ensenyament s'ha d'incloure a la Normativa de pràctiques de centre, la qual ha de diferenciar les pràctiques curriculars i extracurriculars.

Els drets i deures del tutor acadèmic es troben recollits a la legislació vigent aplicable.

4. El tutor professional designat per l'entitat, empresa o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l'estudiant al centre de treball.

Els drets i deures del tutor de l'entitat, empresa o institució col·laboradora es troben recollits a la legislació vigent aplicable.

Les normatives de pràctiques de centre poden establir mecanismes específics de reconeixement efectiu de l'activitat dels tutors de les entitats col·laboradores.

Article 8. Pràctiques a la mateixa universitat

1. Els estudiants poden realitzar pràctiques externes als centres, estructures o serveis de la URV. La Comissió de Docència ha d'aprovar els llocs de pràctiques que els centres docents i les estructures o serveis de la URV hagin proposat conjuntament.

2. Un cop aprovat el lloc de pràctiques, l'assignació de l'estudiant i la concreció de la resta de característiques de l'estada en pràctiques s'ha de formalitzar en un acord signat pel degà o degana o director o directora i pel cap del centre, estructura o servei de la URV.

3. La Comissió de Docència ha d'aprovar el procediment de gestió i els models de proposta conjunta i acord de pràctiques que es preveuen en aquest article.

Article 9. Pràctiques dels estudis de doctorat

1. Els estudiants de doctorat poden dur a terme pràctiques externes, sempre que estiguin explicitades en el Document d'activitats del doctorand avaluat per la Comissió Acadèmica responsable del programa de doctorat.

2. La proposta d'activitats ha de ser autoritzada pel coordinador o coordinadora del programa de doctorat. Aquesta autorització ha de reflectir la vinculació i la idoneïtat de les activitats de pràctiques proposades amb el treball d'investigació de l'estudiant.

Article 10. Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

1. Les estades en pràctiques que es realitzin en el marc de programes de mobilitat en què la URV participi es regeixen per les normes, procediments i documents específics que hi siguin aplicables. Per a tot allò no previst a les normes del programa, s'hi aplicarà aquesta Normativa de pràctiques.

2. La resta de pràctiques que es realitzin a l'estranger es regeixen per aquesta Normativa.

3.  En tot cas, e ls estudiants que realitzin pràctiques a l'estranger han de disposar d'una pòlissa d'assegurances específica que cobreixi les contingències d'assistència sanitària, accident i repatriació.

Article 11. Estudiants amb discapacitat

1. Els estudiants amb discapacitat que realitzin pràctiques externes tenen dret a disposar dels recursos necessaris per accedir a la tutela, a la informació, a l'avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions. Així mateix, tenen dret a conciliar la realització de les pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o lligades a la situació de discapacitat.

2. Els centres de la URV han de facilitar als tutors acadèmics d'estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per exercir aquesta funció. De la seva banda, els tutors han de supervisar i, si escau, sol·licitar l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

3. Els centres han d'atorgar prioritat en l'elecció i en l'adjudicació de pràctiques als estudiants amb discapacitat, a fi que puguin optar a entitats, empreses o institucions en les quals estiguin assegurades totes les mesures d'accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i l'accés a aquestes empreses.

4. Els centres han de fomentar que les entitats, empreses o institucions col·laboradores siguin accessibles per a la realització de pràctiques d'estudiants amb discapacitat, procurant la disposició dels recursos humans, materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d'oportunitats.Disposició transitòria primera

1.  Aquesta Normativa també s'aplica a les pràctiques dels estudiants d'ensenyaments de primer, de primer i segon, i de només segon cicle en procés d'extinció.


Disposició transitòria segona

Durant el període d'implantació del nou sistema de gestió de convenis de cooperació educativa previst en aquesta Normativa, els centres poden continuar el sistema previ de signatura de convenis específics, signats pels degans i directors, sempre que no s'hagi subscrit el conveni de cooperació educativa amb l'entitat, empresa o institució col·laboradora d'acord amb aquesta Normativa i les circumstàncies concretes requereixin la signatura immediata de l'acord entre les parts per tal d'iniciar l'estada en pràctiques dels estudiants.

Disposició transitòria tercera

Les normatives de pràctiques de centre s'han d'adaptar a allò que estableix aquesta Normativa i la resta de normatives vigents aplicables a les pràctiques externes. Les normatives de centre s'han de trametre a la Comissió de Docència abans del 19 d'abril de 2013 perquè les ratifiqui.

 

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV , aprovada en la sessió del Consell de Govern de 10 de juliol de 2008.

Així mateix, també deroga aquells preceptes de les normatives de pràctiques dels centres que contravinguin o siguin incompatibles amb aquesta Normativa.

Disposició final

Aquesta Normativa entra en vigor al curs acadèmic 2013-14.