NORMATIVA INVESTIGADOR ACTIU
- Aprovada per Consell de Govern el 8 de juliol de 2005 (FOU 40) -
- Modificada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 -
- Modificada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2010-
- Modificada pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2010-
-
Modificada pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011-
-
Modificada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013-


Definició, criteris i aplicació al programa de suport horitzontal a la recerca

1.- Plantejament general. Justificació i definició

La posada en funcionament del Pacte de Dedicació, com a document que recull tot l'encàrrec acadèmic del professorat, tal com estableix l'Estatut de la URV, així com del nou procediment d'avaluació del professorat (acord de Consell de Govern de juliol de 2003) i, més recentment, l'aprovació del document marc per a la programació d'ensenyaments de postgrau i creació d'estructures de recerca, fan necessari, si més no, revisar la definició de professor actiu en recerca, atès que aquesta identificació esdevé central per a

1) Completar un marc adequat de dedicació a totes les facetes de l'activitat acadèmica que permeti distribuir l'encàrrec acadèmic en el departament.

2) Assignar nous recursos a grups de recerca i/o departaments, en aplicació de la política de suport horitzontal a la recerca.

Tant el decret vigent sobre professorat universitari funcionari com l'esborrany del nou que es proposa, identifiquen, com és consubstancial al caràcter de la institució universitària, tres elements nuclears a l'activitat acadèmica del professorat: la docència, en virtut de la missió primera de la universitat, d'impartir el més alt nivell d'ensenyament; la recerca, en resposta a la missió de treballar per ampliar les fronteres del coneixement, i la gestió, necessària per garantir l'autonomia universitària, com a element clau per donar a la societat el servei que reclama, amb plena llibertat d'idees i d'actuació. Quan es parla d'activitat acadèmica s'acostuma a complementar i no suplir amb activitats en els àmbits de la transferència de coneixements i/o de tecnologia, possible mercès a l'elevada especialització que exigeix l'activitat de docència i recerca a la universitat, de l'extensió universitària, de relacions amb la societat, etc..., també necessàries per completar la missió de la universitat, tal com recullen les lleis universitàries i el mateix Estatut de la URV. Tanmateix, aquestes activitats tenen caràcter complementari respecte a les que han de ser la base de l'activitat del professor universitari: docència, recerca (amb l'excepció que avui dia representen algunes àrees de coneixement) i gestió, distribuïdes d'una manera relativament flexible, com permet el Pacte de dedicació, a conveniència dels interessos col·lectius i en funció de les millors qualitats dels professors, individualment.

Mentre que és molt estesa la idea/el costum de quantificar l'activitat docent mitjançant el nombre d'hores/crèdits setmanals/anuals de docència presencial encomanades a un professor i, per tant, resulta “senzill” acordar (o seguir mantenint) una base absoluta de mesura de l'activitat docent, malgrat les moltes diferències que s'hi poden establir quant a nombre d'estudiants implicats, curs/nivell, tipus d'activitats, etc, en l'àmbit de la recerca no hi ha res de semblant. L'única mesura reconeguda de l'activitat de recerca són els resultats; resultats que, naturalment, es fan visibles i avaluables bastant després de duta a terme l'activitat i en molts àmbits científics cada cop més tard, atès l'increment sensible que s'ha produït en els temps de revisió dels articles científics (són normals temps d'espera de l'ordre de dos anys per veure publicats els resultats d'un treball). Per això, es fa difícil d'establir un estàndard d'activitat de recerca, mentre que, d'altra banda, cada cop són més estesos (i progressivament acceptats) els estàndards de mesura dels resultats de la recerca (avaluacions CNEAI de productivitat científica, acreditacions AQU de recerca i recerca avançada, etc.).

D'altra banda, malgrat que la idea de fons és que tot el professorat universitari (tret de l'excepció que representen algunes àrees de coneixement) haurien de ser actius en docència, recerca i gestió, la realitat mostra que per diferents raons -algunes històriques- no tots els professors fan recerca mentre que sí que són actius, en major o menor mesura, en docència i gestió. Davant d'aquesta situació, per tal d'establir un marc comú per distribuir l'encàrrec acadèmic en els departaments i permetre aplicar polítiques de suport horitzontal a l'activitat de recerca, es proposa definir el professor investigador actiu o professora investigadora activa en recerca com aquell que en un període determinat, prou llarg però limitat, obté uns resultats que li permeten ser mereixedor d'una avaluació positiva segons els estàndards del seu àmbit de coneixement. El pes que en el sistema universitari espanyol té l'avaluació de l'activitat de recerca per a obtenir el complement de productivitat corresponent introdueix, naturalment, referents forçats en la definició anterior, tant en l'establiment dels estàndards per a cada àmbit com en la durada del període d'avaluació: 6 anys.

En aquest sentit, la proposta per definir una activitat investigadora suficient és la de considerar aquella que, amb el temps, condueix a resultats que permeten que l'AQU o la CNEAI en facin una avaluació positiva. Per tal d'establir un llindar conceptualment comú a tots els àmbits de coneixement i que permeti tenir en compte, al mateix temps, les diferències en productivitat científica, es proposa com a criteri bàsic per a la consideració d'investigador actiu tenir una avaluació positiva de l'activitat del darrer sexenni amb criteris basats en els que decideix per a cada àmbit científic de la CNEAI o, si no n'hi ha, l'AQU.

 

2.- Criteris

A fi de disposar d'un procediment d'avaluació que tingui en compte diferents perfils possibles, que segueixi els criteris bàsics anteriors però que alhora sigui senzill d'aplicar i considerant com a criteri per a totes les àrees el mínim del necessari segons els criteris de l'AQU o la CNEAI , es proposa com a criteri final per a la consideració d'investigador actiu o investigadora activa , per a totes les àrees científiques, complir amb algun dels criteris que recull la següent taula:

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

Criteri 4


Tram de recerca (1)


Acreditació externa (2)

Avaluació interna (3)

Investigadors actius en formació (4)

AQU/CNEAI

AQU/ANECA

URV

(1) La consideració d'investigador actiu o investigadora activa és automàtica per a tot el professorat que tingui reconegut un tram de recerca en el darrer sexenni, la qual cosa dóna a aquesta consideració una vigència de sis anys.

(2) També té la consideració automàtica d'investigador actiu o investigadora activa tot el personal docent i investigador a temps complet que hagi superat una acreditació externa de l'activitat investigadora igual o superior a la categoria que ocupa (professorat lector, professorat agregat, catedràtics contractats, investigadors Ramon y Cajal, investigadors ICREA, etc..). La vigència és per un període màxim de sis anys a partir de la data de l'informe favorable o l'acreditació de recerca corresponent, excepte en el cas dels investigadors ICREA, que conserven la consideració d'investigador actiu o investigadora activa a la URV mentre estiguin contractats per ICREA, ja que tenen avaluacions periòdiques de la seva activitat de recerca.

(3) L'avaluació interna de la URV per accedir a la condició d'investigador actiu o investigadora activa es regeix per les especificacions següents:

- Avaluació a càrrec de 2 membres externs a la URV, afins a l'àmbit del PDI sol·licitant, amb experiència en avaluacions a la CNEAI. Cada avaluador ha d'emetre un informe amb una puntuació, en múltiples de 10, i unes orientacions per a la millora. A l'efecte d'avaluació, es tindrà en compte només la puntuació més alta dels dos avaluadors.

- Per al primer període d'avaluació interna, vàlid per tres anys, es fixa com a valor llindar el 60% del mínim per assolir un sexenni. Per al segon període d'avaluació interna, vàlid per tres anys més, es fixa com valor llindar el 80% del mínim per assolir un sexenni.

- Un cop acabat el segon període, es pot optar a un tercer període no prorrogable, si la persona continua superant el valor llindar del 80%. És obligatori sol·licitar l'avaluació externa (CNEAI o AQU) abans d'arribar al novè any.

Si la CNEAI/AQU han fet una valoració numèrica d'un tram de recerca, es tindrà en compte per aplicar el criteri anterior per a l'avaluació interna. Si no hi ha cap valoració numèrica, es farà l'avaluació a càrrec de 2 membres externs.

(4) També es consideraran investigadors actius, com a investigadors en formació, els professors permanents que elaborin la tesi doctoral, des del moment de la matrícula al programa de doctorat i durant un període màxim també de sis anys, que els hauria de permetre una avaluació externa positiva de la seva activitat investigadora.


3. Aplicació de la definició d'investigador actiu o investigadora activa a la política horitzontal de suport de l'activitat de recerca.

L'entrada en vigor de la nova definició d'investigador actiu o investigadora activa ha de permetre que a partir del curs 2005-06 es pugui concretar la política de suport horitzontal a l'activitat de recerca plantejada en el Consell de Govern de juliol de 2004. En aquest sentit, es proposa identificar en el pressupost anual d'una quantitat econòmica destinada íntegrament a aquest concepte i repartida als departaments de la URV de manera proporcional al nombre de doctors investigadors actius amb dedicació a temps complet.

El departament ha de destinar aquests recursos a cobrir despeses de personal investigador en formació (becaris), personal investigador postdoctorals, professorat amb contracte temporal i dedicació parcial, professorat visitant, etc...

Els recursos globals que es poden posar a disposició d'aquest programa no permeten en aquest moment identificar la “borsa de recerca” de suport horitzontal a l'activitat investigadora amb el cost anual d'un becari URV, de manera que, inevitablement, els departaments hauran de reunir els recursos justificats pels seus investigadors actius i decidir la manera concreta d'emprar-los. Tanmateix, en fer-ho, els departaments han de tenir en compte que els beneficis que se'n derivin han de revertir als investigadors actius que els han justificat. En aquest sentit, mitjançant l'informe anual d'avaluació de compliment del pacte de dedicació, els departaments hn d'informar de com aquests nous recursos han repercutit en els diferents investigadors actius del departament (reduccions docents derivades de la força docent addicional associada a les noves incorporacions, participació en la direcció de nous becaris, etc.).

D'altra banda, atès que en molts casos l'activitat de recerca és interdepartamental, els departaments poden arribar a acords entre si quan ho creguin convenient per repartir millor aquests recursos entre els investigadors actius que els han justificat (codirecció de tesis de nous becaris entre professors de diferents departaments, etc.).

De manera semblant, els departaments poden preveure la concentració temporal dels recursos que els correspongui per poder fer front a despeses de contractació superiors a la quantitat que rebin anualment, mitjançant l'ajornament de tota o una part de la despesa de dos exercicis com a màxim.

El vicerectorat de Personal Docent i Investigador i la Gerència ha d'elaborar un procediment que permetrà:

1)  Que el personal docent i investigador de la URV pugui sol·licitar l'avaluació com a investigador actiu, d'acord amb els criteris descrits.
2)  Determinar la quantitat global anual que correspon a cada departament
3) Acordar la proposta de convocatòria dels contractes i les places lligades a aquest programa. Almenys el 80% dels recursos s'han de destinar a accions relacionades amb màster i doctorat. Aquest percentatge es podrà modificar sempre que, d'acord amb els vicerectorats implicats, existeixen causes excepcionals que ho justifiquin.

El termini de presentació de sol·licituds és durant la segona quinzena de gener i finalitza el 31 de gener de cada any.

El termini de resolució és de 6 mesos.

4.- Disposició addicional primera

Despeses:

S'acorda limitar la contractació de professorat associat només a aquells departament/àmbits que tinguin el pacte de dedicació mitjà complet

5.- Disposició addicional segona

El sistema de valoració per avaluació interna (3) entra en vigor per a la convocatòria de 2011, sense efectes retroactius per a aquell PDI que hagi aconseguit la condició d'investigador actiu o investigadora activa per avaluació interna prèviament.

6.- Disposició derogatòria

Es deroga el sistema d'avaluació interna d'investigador actiu aprovat en el Consell de Govern de 14 de juliol de 2011