La propietat industrial i intel·lectual està assolint especial rellevància en el món universitari, ateses les noves realitats i reptes, i la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics. Així ho ha entès la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que estableix la necessitat que les universitats i el departament competent en matèria d'universitats protegeixin i fomentin l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el personal de la universitat dugui a terme.

De l'activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) es poden generar resultats als quals s'hagi d'aplicar la normativa en matèria de propietat industrial i intel·lectual, en particular, el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es regularitzen, s'aclareixen i s'harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria per a obres susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual, i per la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, per a invencions susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, normatives que segueixen règims jurídics diferenciats.

La normativa de propietat intel·lectual esmentada estableix als articles 1 i 51 que la Propietat Intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel fet d'haver-la creat; no obstant això, preveu la transmissió de drets d'explotació de l'obra en favor de la Universitat, tret de pacte contrari.

D'altra banda, de l'article 20.2 de la Llei de patents es desprèn que correspon a la Universitat la titularitat de les invencions realitzades pel personal docent i investigador com a conseqüència de la seva funció d'investigació a la Universitat i pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora.

La present Normativa respon a la voluntat de la URV, d'una banda, de fomentar les activitats de recerca, desenvolupament, innovació i transferència dins la comunitat universitària, i la involucració activa del personal de la Universitat i, de l'altra, a establir mecanismes per explotar els resultats derivats d'aquestes activitats (tot reforçant la posició de la URV com a entitat capdavantera en la generació de nous projectes empresarials basats en la innovació) com dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic amb el sector privat d'acord amb l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

És objectiu d'aquesta Normativa establir un marc jurídic adient que, d'una banda, doni la necessària seguretat jurídica tant a la URV com a la resta de la comunitat universitària i als tercers amb qui col·labori la URV en el marc del desenvolupament de projectes d ‘ R+D+I+T, i de l'altra, faci partícips el personal docent i investigador dels ingressos que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència .

Finalment, cal fer esment al fet que, en data 1 d'abril de 2005, es va signar un Conveni específic entre la Fundació URV (en endavant, FURV) i la URV per a la cessió dels drets de propietat industrial i que en data 1 d´abril de 2009 es va signar un Conveni específic entre la FURV i la URV per a la cessió de drets de propietat intel·lectual, en el qual es va acordar que la FURV cedia a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li poguessin pertànyer com a conseqüència de l'activitat de recerca del personal investigador que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal docent i investigador de la URV.

 

Atenent a tots els punts exposats, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent Normativa de propietat industrial i intel·lectual, a fi d'establir una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria que asseguri l'assoliment dels objectius descrits en el present preàmbul.

 


Índex

Preàmbul.

Títol I. Objecte i definicions
1.1 Objecte i àmbit d'aplicació
1.2 Definicions

Títol II. Titularitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual i dels drets d'explotació sobre els resultats

Capítol I. Recerca pròpia de la URV

2.1.1 Titularitat dels drets de propietat industrial
2.1.2 Titularitat dels drets de propietat intel·lectual
2.1.3 Altres drets
2.1.4 Reconeixement d'autoria del personal de la URV

Capítol II. Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb altres entitats

2.2.1 Resultats obtinguts en virtut de projectes d'R+D+I+T desenvolupats en col·laboració amb tercers
2.2.2 Contractes d'R+D+I+T en col·laboració

Capítol III. Resultats desenvolupats per la FURV

2.3.1 Cessió de drets de propietat industrial titularitat de la FURV a favor de la URV

Capítol IV. Renúncia o abandonament dels drets sobre els resultats

2.4.1 Renuncia o abandonament dels drets sobre els resultats

Títol III. Explotació dels resultats

Capítol I. Fórmules d'explotació i transferència a empreses de base tecnològica (empreses spin-off)

3.1.1 Fórmules d'explotació dels resultats
3.1.2 Competència
3.1.3 Transferència dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la URV a empreses spin-off

Capítol II. Distribució dels ingressos de l'explotació dels resultats

3.2.1 Participació en els ingressos de l'explotació dels resultats per part del personal de la URV
3.2.2 Ingressos obtinguts per una empresa spin-off de la URV
3.2.3 Ingressos obtinguts en projectes d'R+D+I+T amb col·laboració de tercers

Títol IV. Posició de la FURV en la present Normativa

 4.1 Posició de la FURV

Títol V. Disposicions finals

Primera. Derogació

Segona. Entrada en vigor

Tercera. Interpretació de la Normativa

Annexos

 Annex 1. Procediment de protecció i gestió dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els Resultats

 

 

1.1 Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els aspectes següents:

 

1.2 Definicions

•  Personal de la URV
En aquesta Normativa s'entén per personal de la URV el col·lectiu docent i investigador, el Personal investigador en formació i el Personal d'administració i serveis que desenvolupin activitats docents i/o de recerca, desenvolupament, innovació i transferència en el marc de la URV.

•  Alumnat de la URV
En aquesta Normativa s'entén per alumnat de la URV als estudiants de la URV , d'acord amb el que estableix l‘Estatut de la URV.

•  Resultats
En aquesta Normativa s'entén per resultat o resultats tota aquella tecnologia, coneixement o processos que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats acadèmiques, docents i d'R+D+I+T a la URV pel personal de la URV i/o, si s'escau, per l'alumnat de la URV.

•  Invenció
En aquesta Normativa s'entén per invenció o invencions els resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat industrial, tot incloent-hi de forma enunciativa però no limitativa patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

•  Obra
En aquesta Normativa s'entén per obra o obres els resultats susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual, tot incloent-hi de forma enunciativa però no limitativa articles, llibres, publicacions, explicacions de càtedra, conferències, obres multimèdia, bases de dades i programes d'ordinador ( software ).

Capítol I. Recerca pròpia de la URV

2.1.1 Titularitat dels drets de propietat industrial

 a) Personal de la URV
Correspon a la URV la titularitat així com els drets d'explotació de les invencions fetes pel personal de la URV com a conseqüència de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV.

b) Alumnat de la URV
Correspon a l'estudiant de la URV la titularitat de les invencions que l'alumnat hagi fet en el marc d'una activitat acadèmica. En el cas de les invencions desenvolupades pels estudiants conjuntament amb els investigadors de la URV; correspondrà la titularitat, aixií com els drets d'explotació de la invenció, tant als estudiants com a la pròpia URV en la proporció en la que hagin intervengut els estudiants i els investigadors de la URV, respectivament, en el seu desenvolupament.

2.1.2 Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

a) Personal de la URV
Correspon al personal de la URV l'autoria de les Obres, creades com a conseqüència de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV, excepte en els supòsits previstos a l'art. 2.1.2.c) de la present Normativa.

No obstant això, els drets d'explotació sobre les obres corresponen a la URV , tret que contractualment s'estableixi el contrari. En aquest cas, la cessió s'atorga, amb caràcter exclusiu, per l'àmbit territorial mundial durant tot el termini de vigència dels drets de propietat intel·lectual i sense cap limitació per raó de matèria o activitat.

b) Alumnat de la URV
Correspon a l'alumnat de la URV l'autoria de les obres que hagin creat en el marc d'una activitat acadèmica. D'acord amb l'article 135 de l'Estatut de la URV, correspon a l'estudiant de la Universitat Rovira i Virgili l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació sobre els treballs docents que siguin objecte d'avaluació en el marc dels seus estudis.

No obstant l'anterior, l'autoria dels treballs docents realitzats per l'estudiant sota la direcció o coordianció de professors de la Universitat Rovira i Virgili correspondrà tant a l'estudiant com als referits professors, i la titularitat dels drets d'explotació sobre aquests treballs correspondrà a l'estudiant i a la Universitat Rovira i Virgili en els termes que estableixi la legislació vigent.

c) Titularitat dels drets de propietat intel·lectual en supòsits específics

1. Programa d'ordinador ( software )

En cas que l'obra creada per qualsevol membre del personal de la URV en l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T sigui un programa ( software ), la titularitat dels drets d'explotació correspon, exclusivament, a la URV.

En el cas del programa ( software ) desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV , l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV en cas que l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret de pacte contrari.

2. Obres col·lectives

En cas que l'obra s'hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV , l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV , en cas què aquesta entitat l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret de pacte contrari.

3. Bases de dades

La titularitat dels drets d'explotació sobre les bases de dades que per la selecció o disposició dels continguts constitueixin creacions intel·lectuals d'acord amb la Normativa aplicable i que siguin creades per algun membre del personal de la URV en l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de R+D+I+T a la URV, són de titularitat de la URV , sens perjudici, si s'escau, dels drets que poguessin subsistir sobre els continguts esmentats.

2.1.3 Altres drets

a) Titularitat del coneixement
Correspon a la URV la titularitat del coneixement generat pel personal de la URV, tant si està protegit per secrets industrials o no.

b) Copyright
S'ha de fer constar de forma visible en totes les obres titularitat de la URV la menció següent: «© Universitat Rovira i Virgili, any (…). Tots els drets reservats».

c) Dret de menció
En tot cas, i tret que la URV es manifesti expressament en sentit contrari, qualsevol obra en què participi el personal de la URV , realitzada com a conseqüència directa o indirecta de les funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV , ha de fer referència a la vinculació amb la URV.

2.1.4 Reconeixement d'autoria dels membres del personal de la URV

La URV ha de respectar en tot cas el dret del personal i de l'alumnat de la URV a ser reconeguts com a inventors o autors, segons el cas, de les invencions i de les obres que hagin creat, segons les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Capítol II. Projectes d'R+D+I+T desenvolupats conjuntament amb altres entitats

2.2.1 Resultats obtinguts en virtut de projectes d'R+D+I+T desenvolupats en col·laboració amb tercers

La realització de qualsevol treball de caràcter científic, tècnic, artístic, la participació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, o la realització de projectes d'R+D+I+T amb altres universitats i entitats públiques o privades , amb independència de la branca del coneixement en què es dugui a terme, requereix l´elaboració prèvia del corresponent contracte d'R+D+I+T de col·laboració, a l´empara de l´article 83 de la Llei orgànica 6/2001, d´universitats.

El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s'obtinguin en el marc de l'execució del contracte d'R+D+I+T, així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin, s'han de preveure al contracte esmentat .

En tot cas, s'han de respectar els drets que li puguin correspondre a la URV en virtut de la present Normativa.

La FURV és la institució encarregada de formalitzar del contracte esmentat.

Capítol III. Resultats desenvolupats per la FURV

2.3.1 Cessió de drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la FURV a favor de la URV

En virtut del Conveni específic subscrit en data 1 d'abril de 2005 entre la FURV i la URV , i del Conveni específic de data 1 d´abril de 2009, en els quals s'acorda que la FURV cedeix a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li pertanyin com a conseqüència de l'activitat de transferència i d'innovació del personal extern que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal de la URV , correspon a la URV la titularitat dels resultats.

Capítol IV. Renúncia i abandonament sobre els resultats

2.4.1 Renúncia o abandonament dels drets sobre els resultats

En cas que la URV no estigui interessada en la titularitat d'un determinat resultat, o decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de Propietat industrial, ho ha de comunicar als inventors o autors, segons el cas. En cas que aquestes persones hi estiguin interessades, la URV els podrà transferir els drets esmentats, d'acord amb les condicions que acordin la URV i els inventors o autors.

No obstant això, en el cas que la URV hagi subscrit un contracte amb un tercer tot preveient en favor seu un dret preferent a assumir la titularitat dels resultats en cas de renúncia o abandonament per part de la URV , s'hi aplicarà el que prevegi el contracte.

Per renunciar a qualsevol títol de propietat industrial i intel·lectual o abandonar-lo, es requerirà un acord de la Comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria d'investigació i transferència (en endavant, la Comissió) , que ho haurà de comunicar per escrit al gerent perquè, d'acord amb l'Estatut de la URV , faci la proposta al rector/a.

Sempre que la URV hagi renunciat als seus drets o els hagi abandonat en favor de l'autor/a o l'inventor/a, aquesta persona podrà comercialitzar el resultat lliurement, sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la URV.

La URV es pot reservar un dret a participar en un percentatge dels ingressos nets obtinguts en l'explotació del resultat cedit als inventors, segons els termes previstos al títol III de la present Normativa, tant en cas de ser explotada per ells mateixos, com en cas de ser llicenciada o transferida a tercers. A més, la URV s'ha de reservar en tot cas el dret d'utilitzar el resultat amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats docents i de recerca.

La URV pot establir els mecanismes que consideri adients per recuperar les despeses ocasionades de la cerca, redacció, tramitació i manteniment del títol de propietat industrial i intel·lectual.

2.4.2 Cessió de la gestió dels drets sobre els Resultats

En cas que la URV no estigui interessada a gestionar els drets d'explotació d'un determinat resultat, ho ha de comunicar als inventors o autors, segons el cas. En cas que aquestes persones estiguin interessades a gestionar-los directament, la URV els pot transferir la gestió dels drets, d'acord amb aquesta Normativa i les condicions que acordin la URV i els inventors o autors.


Títol III.- Explotació dels resultats

Capítol I. Fórmules d'explotació i transferència a empreses de base tecnològica (empreses spin-off)

3.1.1 Fórmules d'explotació dels resultats

La URV pot explotar comercialment els resultats de la manera que consideri més adient per complir les seves finalitats.

3.1.2 Competència

En tot cas, la competència per determinar la fórmula d'explotació d'un resultat i per preveure la contraprestació que s'hi hagi d'aplicar correspon al rector/a, a proposta del gerent, a qui, amb caràcter previ, la Comissió haurà proposat per escrit la fórmula de transferència dels drets sobre els resultats que estimi adient.

3.1.3 Transferència dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la URV a una empresa de base tecnològica (empreses spin-off)

En el cas que la URV decideixi explotar un determinat resultat mitjançant la creació d'una empresa spin-off, ha d'especificar la titularitat dels resultats en el Contracte de transferència de tecnologia corresponent , tot respectant la condició d'inventors o autors dels membres del personal de la URV.

El procediment aplicable per a la transferència dels drets esmentats està previst al Reglament de creació d´empreses a l´entorn de la Universitat Rovira i Virgili.

Capítol II. Distribució dels ingressos de l'explotació dels resultats

3.2.1 Participació en els ingressos de l'explotació dels resultats per part del personal de la URV

Els ingressos nets anuals obtinguts per la URV per l'explotació comercial dels resultats s'han de distribuir d'acord amb la proporció que s'estableix a continuació.

En aquesta Normativa s'entén per ingressos nets la diferència entre l'import total acumulat cobrat per la URV per l'explotació dels resultats i les despeses acumulades assumides per la URV i la FURV durant el procés de protecció, cerca, redacció, tramitació i manteniment i explotació del resultat.

a) Ingressos nets inferiors o iguals als 6.000 €:

b) Ingressos nets següents entre 6.001 i 12.000 €:

c) Ingressos nets següents entre 12.001 i 18.000 €:

d) Ingressos nets següents superiors a 18.000 €:

Els ingressos retinguts en favor de la URV tenen la consideració de cànon, i es distribuiran entre els diferents centres de cost de la URV i de la FURV d'acord amb les proporcions establertes a la Normativa de cànons de la URV.

3.2.2 Ingressos obtinguts en projectes d'R+D+I+T amb col·laboració de tercers

La distribució dels ingressos derivats de l'explotació comercial de les obres o invencions desenvolupades en el marc de projectes realitzats amb col·laboració de tercers , s'ha de preveure en el contracte que subscrigui la URV amb el tercer, sens perjudici que el contracte en pugui posposar la determinació de la distribució .

 4.1 Posició de la FURV

En cas que la FURV , per qualsevol motiu, deixi de tenir qualsevol de les responsabilitats o atribucions previstes en la present Normativa, la seva posició dins en aquesta Normativa ha de ser assumida per l'entitat que sigui designada per la URV per realitzar aquestes funcions.

Primera. Derogació
Aquesta Normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria. No obstant això, les invencions o obres tramitades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Normativa se segueixen regint per la normativa anterior.

Segona.- Entrada en vigor
Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell de Govern de la URV.

Tercera. Interpretació de la Normativa
La resolució de qualsevol dubte interpretatiu de la Normativa correspon a la Comissió.

Annexos

Annex 1

Procediment de protecció i gestió dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els Resultats.

I. Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat industrial.

A. Obligació de comunicació i de no divulgació

En el cas que un membre del personal de la URV obtingui un coneixement o resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial com a resultat de les seves activitats a la URV , ha de comunicar-ho de forma immediata a la FURV , adjuntant un informe en què ha d'incloure tota la documentació relativa a la invenció, i de demanar la protecció dels drets de propietat industrial (en endavant, “Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial”).

En el cas de pluralitat d'inventors, han de designar la persona que farà d'interlocutor amb la FURV. Quan hi hagi inventors externs a la URV , l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la URV(en endavant, l'interlocutor). A la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial s'ha d'indicar quin és el percentatge de participació dels inventors en la invenció, tot respectant les disposicions previstes en aquesta Normativa. Si no ho especifiquen, es farà un repartiment equitatiu.

Els inventors han de col·laborar amb la FURV en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir la protecció adequada dels drets esmentats.

En tot moment, els inventors han de tractar aquesta informació de manera confidencial, i s'han d'abstenir de divulgar a tercers i/o a publicar els coneixements esmentats o resultats fins que obtinguin l'autorització prèvia corresponent per escrit de la URV o de la FURV.

El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i ha de posar els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.


B. Procediment de protecció i òrgans competents

B.1 Tramitació davant la FURV
La FURV és l'òrgan encarregat de coordinar el procediment de Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial davant l'organisme oficial competent en la matèria.

En el supòsit que dels resultats se'n derivi una invenció, i sempre que l'anàlisi determini l'interès per iniciar un procés de sol·licitud de patent, la FURV ha d'enviar al Vicerectorat competent en matèria d'Innovació i Transferència (en endavant, el Vicerectorat) , una petició d'informe de recerca de patentabilitat, que ha de dictaminar sobre la idoneïtat de la protecció de la invenció i la seva patentabilitat, a partir de les consultes que cregui oportunes.

B.2 Vicerectorat i acord de la Comissió
El Vicerectorat ha d'enviar l‘anàlisi més la Sol·licitud de protecció de drets de propietat industrial a la Comissió , que és l'òrgan competent per determinar l'interès de la URV en la protecció dels resultats obtinguts, així com l'assumpció de la gestió de la protecció i els àmbits territorials en què es responsabilitzarà del manteniment. Tant el Vicerectorat com la Comissió poden demanar l'assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que considerin convenients, per desenvolupar les seves funcions.

La Comissió revisa tant la Sol·licitud de protecció de drets de propietat industrial presentada per l'interlocutor com l'informe de recerca de patentabilitat que s'hagi dut a terme, i comunica l'acord a l'interlocutor.

En el cas d'acceptació, la comunicació ha d'especificar l'interès per l'esmentada invenció i ha d'autoritzar, si s'escau, l'inici del procediment adient per obtenir els drets de patent a favor de la URV , indicant també l'àmbit territorial i temporal en el qual es compromet a mantenir els drets.

En el cas que la URV decideixi no assumir els seus drets sobre la invenció, abandonar-los o renunciar-hi, s'hi aplicaran les normes previstes a l'article 2.4.1 de la Normativa.

II. Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat Intel·lectual.

A. Obligació de comunicació

Si un membre del personal de la URV realitza una obra (a excepció del programari i les bases de dades, que es regeixen pel que disposa l'apartat B següent) i està interessat a publicar-la, ha de comunicar-ho a la URV mitjançant el procediment que determini el Consell de Govern. No obstant això, en el supòsit que addicionalment el contingut de l'obra pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat industrial , ho ha de comunicar de manera immediata a la FURV en els termes previstos a l'apartat I. A. d'aquest Annex.

B. Programes i bases de dades

B. 1 Obligació de comunicació i de no divulgació

En el cas que un membre del personal de la URV creï un programa o una base de dades que pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat intel·lectual en el marc de les seves activitats a la URV , ha de comunicar-ho de manera immediata a la FURV , adjuntant un informe que ha d'incloure tota la documentació relativa al programa o a la base de dades i n'ha de demanar la protecció mitjançant la via legal (en endavant, Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual).

En cas que s'hagi creat entre diverses persones, han de designar la persona que farà d'interlocutor amb la FURV. Quan hi hagi persones externes a la URV , l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la URV (en endavant, l'interlocutor). A la Sol · licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual s'ha d'indicar quin és el percentatge de participació de les persones que hagin creat el programa o la base de dades, tot respectant les disposicions previstes en aquesta Normativa. Si no ho especifiquen, es farà un repartiment equitatiu.

El personal de la URV ha de col·laborar amb la FURV en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir la protecció adequada dels drets esmentats.

En tot moment, les persones que hagin creat el programa o la base de dades han de tractar aquesta informació de manera confidencial, i abstenir-se de divulgar a tercers i/o a publicar qualsevol informació relativa al programa o a les bases de dades fins que obtinguin la autorització prèvia corresponent per escrit de la URV o de la FURV.

El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i ha de posar els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

B.2 Procediment de protecció i òrgans competents

B.2.1 Tramitació davant la FURV

La FURV és l'òrgan encarregat de coordinar el procediment de Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual davant l'organisme oficial competent en la matèria.

Per tant, la FURV ha d'analitzar conjuntament amb la persona que hagi creat el programa o la base de dades o l'interlocutor, segons el cas, les circumstàncies del programa o la base de dades, així com la forma de protecció.

De forma enunciativa però no limitativa, aquesta protecció es pot realitzar mitjançant la inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual o per dipòsit notarial.

Si l'anàlisi és positiva, la FURV ha de fer una petició al Vicerectorat per a la inscriure el programa o la base de dades al Registre de la Propietat Intel·lectual, el dipòsit notarial, o qualsevol altra forma de protecció que consideri adient, segons el cas.

B.2.2 Vicerectorat i acord de la Comissió

El Vicerectorat ha d'enviar l‘anàlisi més la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual a la Comissió , perquè aquesta dictamini sobre la idoneïtat de la forma de protecció escollida. Tant el Vicerectorat com la Comissió poden demanar l'assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que considerin convenients, per desenvolupar les seves funcions.

La Comissió ha de comunicar l'acord acceptant o denegant la Sol ·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual a l'interlocutor o a la persona que hagi creat el programa o la base de dades.

En cas d'acceptació de la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual , la URV ses fa càrrec de les despeses associades a la tramitació i taxa que se'n derivin.

En el cas que la URV decideixi no assumir els seus drets sobre el programa o la base de dades, abandonar-los o renunciar-hi, s'hi apliquen les normes previstes a l'article 2.4.1 de la Normativa.

En cas que la obra pugui incloure resultats dels quals es pugui derivar una invenció (relativa al programa, per exemple), i sempre que l'anàlisi determini l'interès per iniciar un procés de sol·licitud de patent, la FURV ha d'enviar al Vicerectorat una petició d'informe de recerca de patentabilitat, que dictamini sobre la idoneïtat de la protecció de la invenció i la patentabilitat, a partir de les consultes que cregui oportunes. A aquest efecte s'aplicaran les normes previstes a l'apartat I A del present Annex.