NORMATIVA DE PROFESSORAT
- Aprovada per Junta de Govern el 4 de juny de 1999 i modificada el 22 de desembre de 1999, el 15 d'octubre de 2001, el 7 de març de 2002, el 16 d’octubre de 2003 i el 30 d’abril de 2004 -
- Modificada al Consell de Govern de data 18 de juliol de 2006-
- Modificada al Consell de Govern de data 26 de febrer de 2009-
- Modificada al Consell de Govern de data 28 d'octubre de 2010-
- Modificada al Consell de Govern de data 14 de juliol de 2011-
- Modificada al Consell de Govern de data 26 d'abril de 2012-
- Modificada al Consell de Govern de data 28 d'abril de 2015-
- Modificada al Consell de Govern de data 15 de juliol de 2016-

 

 
 

4. PERSONAL INVESTIGADOR

5. PROFESSORAT EN FORMACIÓ

5.1. BECARIS/ÀRIES PREDOCTORALS
5.2. AJUDANTS/ES

6. VINCULACIÓ ADMINISTRATIVA

7. RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

7.1. INTRODUCCIÓ
7.2. DOCÈNCIA REGLADA
7.3. GESTIÓ I SERVEIS INTERNS
7.4. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL
7.5. INVESTIGACIÓ
7.6. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I PROJECCIÓ EXTERIOR
7.7. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I TECNOLOGIA
7.8. DOCTORAT I FORMACIÓ CONTINUADA
 

9. DISPOSICIONS FINALS

10. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Les normatives de personal acadèmic es troben en fase de desenvolupament, per tal d’adequar-ne el seu contingut a la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC) i a l’Estatut de la URV.

Aquesta normativa té caràcter provisional i transitori, per tant, les referències d’aquesta normativa a la Llei de Reforma Universitària s’han d’entendre fetes, sempre que sigui factible, a la Llei Orgànica d’Universitats i legislació que la desenvolupa. Tanmateix, s’entén que no serà d’aplicació tot allò que, tot i constant en aquesta normativa, contravingui les disposicions de la LOU.

Així mateix,

On digui: S’ha d’entendre:
 • Junta de Govern
 • Consell de Govern
 • Consejo de Universidades
 • Consejo de Coordinación Universitaria
 • Comissió de personal acadèmic delegada de la Junta de Govern
 • Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern
 • Vicerector de Personal Acadèmic i PAS
 • Vicerector de Personal Docent i Investigador
 • Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern
 • Comissió de Política Científica delegada del Consell de Govern

2.3. JUBILACIONS

 1. D'acord amb allò que estableix l'article únic de la Llei 27/1994, de 29 de setembre, de modificació de l'edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris, i el RD 1859/95, de 17 de novembre, pel qual es determina la forma i terminis per a la sol.licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris, els professors de cossos docents es jubilaran forçosament quan compleixin els 70 anys. En atenció a les peculiaritats de la funció docent, aquests funcionaris podran optar per jubilar-se a la finalització del curs acadèmic en què haguessin complert els 70 anys. Aquests professors també podran obtenir la seva jubilació quan hagin complert els 65 anys o següents fins als 69 inclosos, sempre que així ho haguessin sol.licitat amb una antelació de 3 mesos. En aquests supòsits, l’efectivitat de la jubilació estarà referida, en cada cas, a la finalització del curs acadèmic corresponent.

2.4. COMISSIÓ DE SERVEIS

 1. La Junta de Govern podrà autoritzar la comissió de serveis als professors que la sol.licitin. La comissió de serveis tindrà una durada inicial d'un any i serà prorrogable per igual període, amb un màxim de dues pròrrogues, amb un nou acord de la Junta de Govern.
 2. Per què un professor/a de la Universitat Rovira i Virgili pugui sol.licitar una comissió de serveis haurà de tenir una antiguitat mínima de cinc anys a la Universitat Rovira i Virgili.
 3. Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol.liciten la comissió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent:
  1. La persona interessada trametrà una instància al rector de la Universitat a la qual es vol traslladar, sol.licitant la comissió de serveis.
  2. Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector de la Universitat Rovira i Virgili sol.licitant el mateix i fent referència a la seva sol.licitud a la universitat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departament, el qual emetrà un informe i lliurarà tota la documentació a la Junta de Govern.
  3. En el moment que la universitat receptora trameti l'acord d'admissió del professor sol.licitant la Junta de Govern concedirà, si escau, la comissió de serveis per un període d'un any.

 4. Per als professors que pertanyen a altres universitats i sol.liciten traslladar-se a la Universitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent:
  1. La persona interessada trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i Virgili sol.licitant la comissió de serveis.
  2. Alhora trametrà una altra instància a la Universitat a la qual pertany, fent referència a la sol.licitud cursada a la Universitat Rovira i Virgili.
  3. La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, a la vista de la instància i l’informe sol.licitat al departament afectat, resoldrà sobre la concessió de la comissió de serveis.

 5. Les pròrrogues posteriors, fins al límit establert, seguiran la mateixa tramitació contemplada en els epígrafs anteriors.

 

2.5. PERÍODES SABÀTICS

 1. El professorat de cossos docents universitaris o el professorat contractat permanent amb dedicació a temps complet podrà gaudir d’un any sabàtic cada sis anys d’activitat ininterrompuda com a professorat de cossos docents universitaris a la URV per realitzar treballs de recerca i perfeccionament en una altra Universitat o centre de recerca.
 2. Durant el període sabàtic es conservaran tots els drets administratius i econòmics.
 3. En el cas que el professorat estigui participant en projectes de recerca, transferència i/o docència finançats per la URV, caldrà l’autorització expressa del responsable del programa que financi el projecte per continuar participant-hi durant el període sabàtic. En la resta de casos, tret que l’organisme finançador estableixi el contrari, el vicerectorat competent determinarà si el desenvolupament de projectes de recerca, transferència i/o docència és compatible amb l’activitat prevista durant el període sabàtic.
 4. Abans del mes de juny de cada any, els departaments podran fer propostes de concessió d'un any sabàtic o d'un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nombre màxim del 10 % dels membres totals de la seva plantilla de professors de cossos docents i professorat contractat permanent. Es recomana que l'inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el del curs acadèmic.
 5. La concessió del període sabàtic haurà d’ésser aprovada per la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern i estarà supeditada a la cobertura de la docència assignada a la persona interessada.
 6. Els professors a qui es concedeixi un any o un semestre sabàtic no podran tornar a sol.licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis o tres anys, respectivament.
 7. Si hom gaudeix d'un període sabàtic, no podrà ocupar cap òrgan unipersonal de govern dels recollits en l’Estatut de la URV (títol tercer, capítol 6 i 7). Si hom té altres càrrecs o un encàrrec de rector, caldrà assegurar el correcte desenvolupament de les tasques assignades abans de la concessió del període sabàtic i comptar amb l'autorització del vicerectorat competent.
 8. Les propostes dels departaments no podran significar o implicar modificacions dels plans d'estudis vigents ni de la plantilla del departament.
 9. Per a la selecció de les sol.licituds que han de presentar els afectats, el consell del departament haurà de tenir en compte, entre d'altres, els criteris següents:
  1. qualitat del centre on ha de transcórrer l'estada i voluntat acreditada de col.laboració per part d'aquest, així com qualitat i interès del projecte a realitzar
  2. viabilitat del pla de treball
  3. impacte positiu d'aquest en la investigació i docència del departament
  4. permisos gaudits els últims anys
  5. currículum docent, investigador i de gestió
  6. antiguitat com a professor universitari
 10. Els professors que hagin gaudit d'un any o d'un semestre sabàtic hauran de lliurar a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern un informe de l'activitat realitzada.
 11. Els professors/es que hagin ocupat el càrrec de rector/a durant un mandat tindran dret a gaudir d’un any sabàtic després del seu cessament per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. En aquest cas no és necessari que contempli una estada en una altra universitat o centre de recerca.
 12.  
  1. Els professors/es que hagin ocupat el càrrec de vicerector/a o secretari/ària general durant un mandat tindran dret a gaudir d’un semestre sabàtic després del seu cessament per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. En aquest cas no és necessari que contempli una estada en una altra universitat o centre de recerca.
  2. Els professors/es que hagin estat en situació de serveis especials o excedència forçosa en l'àmbit laboral per un període no inferior a dos anys, tindran dret a gaudir d’un trimestre sabàtic a partir del moment de la seva reincorporació, per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. Aquest trimestre sabàtic es gaudirà, si s’escau, després de la llicència de tres mesos establerta a l’article 8.2 del reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat univeristari.
   En un i altre cas no és necessari que contempli una estada en una altra universitat o centre de recerca.

 13. Pels períodes sabàtics definits en els punts 11 i 12 serà d’aplicació l’ establert en el punt 3.
 14. A efectes de comptabilització d’anys d’activitat per a la sol.licitud de períodes sabàtics, els períodes en que un professor/a ha ocupat el càrrec de degà/na, director/a o director/a de Departament es computaran aplicant el factor 1,5.
 15. Correspon a la Comissió competent en matèria de Recursos Humans delegada del Consell de Govern la interpretació d'aquest article.

 

Antecedents
El 2 de juny de 2011 es va publicar al BOE la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. En la nova llei, la mobilitat es tracta com un factor fonamental en el desenvolupament del personal investigador i en conseqüència, del progrés científic. En aquest sentit les universitats públiques hauran de promoure la mobilitat geogràfica, intersectorial i interdisciplinària, així com la mobilitat entre els sectors públic i privat.

La nova llei estableix el reconeixement de la mobilitat en els processos avaluadors, regula noves situacions d’excedència temporal per investigadors que s’incorporin a altres agents públics o privats, nacionals o internacionals, regula una autorització per estades formatives en centres de reconegut prestigi i estableix la possibilitat d’autoritzar al personal investigador a prestar serveis a temps parcial en societats mercantils creades o participades per l’organisme al qual pertanyi.

Per aquest motiu es proposa la següent modificació de la Normativa de Professorat en relació als permisos:

2.6. PERMISOS, AUTORITZACIONS I EXCEDÈNCIES

2.6.1. PERMISOS

Els permisos per a estudi i/o investigació es concedeixen als professors o professores per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal o estranger, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

1. Respecte a la normativa de concessió de permisos es distingiran quatre tipus:
a. Assumptes propis i permisos fins a 10 dies
b. Permisos de més de 10 dies i fins a 3 mesos
c. Permisos de més de 3 mesos i fins a 1 any
d. Permisos de més d’un any

2. Assumptes propis i permisos fins a 10 dies: Seran concedits pels departaments corresponents. Trimestralment es passarà la informació dels permisos concedits al vicerectorat competent del Personal Docent i Investigador, indicant el motiu de cada permís.

3. Permisos de més de 10 dies i fins a tres mesos: Els concedirà el vicerectorat competent del Personal Docent i Investigador, per delegació del Consell de Govern. La persona interessada presentarà, amb una antelació de 10 dies, una instància de sol·licitud al departament afectat, el qual emetrà un informe posant de manifest l'interès de la sol·licitud.
El personal al qual es concedeixi un permís d'aquesta mena tindrà plenitud de drets econòmics. Una vegada concedit el permís, es passarà comunicació al/s centre/s afectat/s

4. Permisos de més de tres mesos i fins a un any: Els concedirà la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern, seguint el procediment de
l'epígraf 3 d’aquest apartat, per bé que la sol·licitud s'haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos. El personal al qual es concedeixi un permís d'aquest tipus tindrà dret a percebre el 80% de les seves retribucions íntegres.
Excepcionalment, el professorat doctor contractat a temps complert que amb motiu de trobar-se en l’etapa inicial de la seva carrera acadèmica no pugui sol·licitar un període sabàtic, d’acord amb l’establert en l’apartat 2.5, podrà gaudir d’aquest permís amb plenitud de drets econòmics. Al finalitzar el permís, hauran de lliurar a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern un informe de l'activitat realitzada.

5. Permisos de més d'un any: Els concedirà la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern, seguint el procediment de l'epígraf 3 d’aquest apartat, per bé que la sol·licitud s'haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos. Els beneficiaris d'aquest permís no tindran dret a cap retribució econòmica per part de la Universitat Rovira i Virgili.

6. El professorat que hagi ocupat el càrrec de rector/a més d’un mandat consecutiu podrà gaudir d’un permís de fins a un any d’acord amb l’establert a l’epígraf 4 d’aquest apartat, consecutivament a l’any sabàtic contemplat a l’epígraf 10 de l’apartat 2.5 de períodes sabàtics.

7. El professorat que hagi ocupat el càrrec de vicerector/a o secretari/ària general més d’un mandat consecutiu podrà gaudir d’un permís de fins a 6 mesos d’acord amb l’establert a l’epígraf 4, consecutivament al semestre sabàtic contemplat a l’epígraf 11 de l’apartat 2.5 de períodes sabàtics.

8. En les sol·licituds de permisos per a estudi o investigació hauran de figurar:
a. Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de començament i de finalització.
b. Treball que es realitzarà durant el permís.
c. Si s'escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol institució, durant el corresponent període.
d. Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l'estudi o investigació.
e. Acceptació de la institució on s'efectuarà l'estudi o investigació.

9. La concessió d’un permís implica la cobertura per part del departament de la docència assignada a la persona interessada sense que això impliqui cap increment de professorat. Per tal de garantir-ho en l’informe del departament es farà constar el professorat que cobrirà la docència durant el període de permís.

10. El professorat que ocupi càrrecs acadèmics i sol·liciti un permís superior a 10 dies haurà d’informar a l’òrgan corresponent de la seva concessió. En cap cas podrà gaudir de permisos superiors als dos mesos.

11. Durant el mateix curs acadèmic un/a professor/a no podrà gaudir de permisos contemplats als epígrafs 2 i 3 que sumats suposin més de tres mesos.

12. Un/a professor/a no podrà gaudir de qualsevol tipus de permís, excepte els contemplats a l’epígraf 5, si sumats els concedits en els últims cinc cursos
acadèmics superen els dotze mesos; per aquest còmput no es comptabilitzaran els permisos inferiors a 10 dies. Qualsevol excepció a aquesta limitació implicarà la no percepció de retribucions durant el període de permís.

13. Correspon a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern la interpretació d’aquesta normativa.


2.6.2. AUTORITZACIONS

Les autoritzacions s’estableixen d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Es refereixen al personal investigador (i) d’acord amb l’article 13 de l’esmentada Llei.

1. Respecte a la normativa de concessió d’autoritzacions es distingiran tres tipus:

a. Autoritzacions per a la realització d’estades formatives en centres de reconegut prestigi.
b. Autoritzacions per adscriure l’activitat a altres agents.
c. Autoritzacions per prestar serveis en societats mercantils creades o participades per la Universitat.

2. Autoritzacions per a la realització d’estades formatives en centres de reconegut prestigi: Els concedirà la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern, seguint el procediment de l'epígraf 3 de l’apartat 2.6.1, per bé que la sol·licitud s'haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos.

Aquestes autoritzacions es realitzen d’acord amb l’article 17.5 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. La seva concessió quedarà subordinada a les necessitats del departament, que haurà de fer un informe favorable, i a l’ interès de la Universitat.

L’autorització de l’estada formativa es concedirà per a l’ampliació de la formació de la persona sol·licitant en matèries directament relacionades amb l’activitat d’investigació científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o difusió del coneixement que aquesta realitzi a la URV. El personal investigadori (ii) conservarà el seu règim retributiu.

La duració acumulada de les autoritzacions concedides a cada investigador/a (iii) cada cinc anys no podrà ser superior a dos anys.

3. Autoritzacions per adscriure l’activitat a altres agents: Els concedirà la Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern, d’acord amb el Marc de relació entre la URV i els instituts de recerca i centres tecnològics aprovat en la sessió de Consell de Govern de 28 de febrer de 2009 i segons el procediment aprovat per la Comissió d’Investigació i Transferència.

Aquestes autoritzacions es realitzen d’acord amb l’article 17.2 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L’objecte d’aquest tipus d’autoritzacions és la realització de tasques de recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o difusió del coneixement, o de direcció de centres de recerca, instal·lacions científiques o programes i projectes científics, durant el temps necessari per l’execució del projecte de recerca.

4. Autorització per prestar serveis en societats mercantils creades o participades per la Universitat: Els concedirà la Comissió d’Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

Aquestes autoritzacions es realitzen d’acord amb l’article 18 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L’objecte és permetre la prestació de serveis en societats mercantils creades o participades per la Universitat, mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada, per realitzar actuacions relacionades amb les prioritats científiques i tècniques establertes en la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología” o en la “Estrategia Española de Innovación”. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada ni l’horari del lloc de treball inicial de la persona interessada.

Si es concedeix aquesta autorització no seran d’aplicació les incompatibilitats referides als articles 12.1.b) i d) i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats.

5. En les sol·licituds d’autoritzacions hauran de figurar:
a. Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de començament i de finalització.
b. Treball que es realitzarà durant l’autorització.
c. Si s'escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol institució, durant el corresponent període.
d. Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’estada formativa, adscripció o prestació de serveis.
e. Acceptació de la institució on s'efectuarà l’estada formativa, adscripció o prestació de serveis.

6. La concessió d’una autorització implica la cobertura per part del departament de la docència assignada a la persona interessada sense que això impliqui cap increment de professorat. Per tal de garantir-ho, en l’informe del departament es farà constar el professorat que cobrirà la docència durant el període de permís.

7. El professorat que ocupi càrrecs acadèmics en cap cas podrà gaudir d’autoritzacions superiors als dos mesos.

8. Correspon a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern la interpretació d’aquesta normativa.


2.6.3. EXCEDÈNCIES

Les excedències s’estableixen d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Es refereixen al personal investigador (iv) d’acord amb l’article 13 de l’esmentada Llei.

1. Excedència temporal per incorporació a altres agents: La concedirà la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern, seguint el procediment de l'epígraf 3 de l’apartat 2.6.1, per bé que la sol·licitud s'haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos.

El personal investigador (v) funcionari de carrera o contractat permanent, que tingui una antiguitat mínima de cinc anys, podrà ser declarat en situació d’excedència temporal per incorporar-se a altres agents públics o privats del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, d’acord amb l’establert als punts 3 i 4 de l’article 17 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. La concessió d’aquesta excedència temporal quedarà subordinada a les necessitats del departament i a l’interès de la Universitat.

L’excedència temporal per incorporació en altres agents no podrà ser superior a cinc anys, sense que sigui possible una nova concessió per la mateixa causa fins que hagin transcorregut al menys dos anys des de la reincorporació al servei actiu o al lloc de treball des de l’anterior excedència.

El personal investigador (vi) en situació d’excedència temporal per incorporació a altres agents no percebrà retribucions pel seu lloc de procedència, tindrà dret a la reserva del lloc de treball i, si s’escau, a l’avaluació de l’activitat investigadora. En el cas d’incorporació a altres agents públics també tindran dret al còmput d’antiguitat i a la consolidació de grau personal en els casos que correspongui.

Si abans de finalitzar el període d’excedència temporal, la persona interessada no sol·licita el reingrés al servei actiu o la reincorporació al seu lloc de treball, serà declarat d’ofici en situació d’excedència voluntària per interès particular o situació anàloga per al personal contractat que no suposi reserva del lloc de treball, permetent, al menys, la possibilitat de sol·licitar la incorporació a la Universitat.

2. En les sol·licituds d’excedència hauran de figurar:

a. Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de començament i de finalització.
b. Treball que es realitzarà durant l’excedència temporal.
c. Si s'escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol institució, durant el corresponent període.
d. Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’excedència.
e. Acceptació de la institució on s'efectuarà l’excedència.

3. La concessió d’una excedència implica la cobertura per part del departament de la docència assignada a la persona interessada sense que això impliqui cap increment de professorat. Per tal de garantir-ho en l’informe del departament es farà constar el professorat que cobrirà la docència durant el període de permís.

4. El professorat que ocupi càrrecs acadèmics en cap cas podrà gaudir d’excedències superiors als dos mesos.

5. Correspon a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern la interpretació d’aquesta normativa.

(i) Article 13.1 de la Llei 14/2011, d’1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació: Serà considerat
personal investigador el personal docent i investigador que defineix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats, entre les funcions del qual hi hagi la de dur a terme activitats investigadores
(ii) Ídem nota anterior.
(iii) Ídem nota anterior
(iv) Ídem nota anterior
(v) Ídem nota anterior
(vi) Ídem nota anterior

 

2.7. CRITERIS ESPECÍFICS PER A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROMOCIÓ DE TU A CU

1. S'entén per promoció de professorat el pas de Professor Titular d'Universitat o Catedràtic d'Escola Universitària a Catedràtic d'Universitat.

2. Anualment es convocaran a concurs places de promoció, d'acord amb els criteris generals per a la convocatòria de places d’estabilització i promoció, la legislació vigent i les disponibilitats pressupostàries.

3. Les sol·licituds han de ser adreçades cada any pel professorat, de forma individual, abans del 15 de juny, a la Comissió de Recursos Humans delegada de Consell de Govern. En aquesta primera convocatòria la data límit de presentació de sol·licituds serà el 9 de setembre de 2016. El sol·licitant haurà d’adjuntar a la sol·licitud el certificat d’acreditació de Catedràtic d’Universitat.

4. El nombre de places que cada departament pot treure en concepte de promoció es limitarà a una per any, sense establir un sostre màxim de nombre de places de Catedràtic d’Universitat que poden ser ocupades per raons de promoció.

5. Les sol·licituds rebudes en cada convocatòria s’ordenaran d'acord amb un criteri d’activitat acadèmica relativa respecte al seu departament, utilitzant com indicador la ràtio entre la mitjana de 5 anys de les UAA tranversals del seu pacte de dedicació i la mitjana de 5 anys del seu departament i descartant els candidats amb una ràtio inferior a 1. L’ordenació es farà de més gran a més petit i s'assignarà al resultat de la relació següent:

UAA5PDI /UAA5DEPT
- UAA5PDI és la mitjana d'unitats d'activitat acadèmica transversals generades per la persona sol·licitant durant els últims cinc cursos amb el Pacte de Dedicació tancat.
- UAA5DEPT és la mitjana d'unitats d'activitat acadèmica transversals generades pel departament durant els últims cinc cursos amb el Pacte de Dedicació tancat.
Excepcionalment, en el cas d’alguna incapacitat temporal, prestació per maternitat o període sabàtic, el candidat podrà demanar que es faci la mitjana de només quatre anys, eliminant l’any afectat.

6. El 50% de les places de promoció s’assigna atenent un criteri d’estructura de departament, de forma que es prioritza l’assignació de les places a les sol·licituds que corresponen a departaments amb una menor proporció de Catedràtics d’Universitat. L’assignació es fa
utilitzant com indicador de referència la ràtio entre el nombre de Catedràtics d’Universitat del departament i el total de PDI permanent del mateix departament:

CU DEPT/ PDI PERMANENT DEPT
- CU DEPT és el nombre de Catedràtics d'Universitat del departament en la data límit de presentació de la sol·licitud.
- PDI PERMANENT DEPT és el nombre de PDI permanent del departament en la data límit de presentació de la sol·licitud (Catedràtic d'Universitat, Titular d'Universitat, Titular d'Escola Universitària, Catedràtic d'Escola Universitària, Catedràtic Contractat, Agregat Contractat, Professorat Col·laborador Permanent).

7. El 50% restant de les places de promoció s’assigna a les sol·licituds que tenen una ràtio d’activitat acadèmica més alta (UAA5PDI /UAA5DEPT) seguint el criteri establert en el punt 5.

8. En igualtat de condicions per aplicació del criteri anterior, es tindrà en compte la data d’obtenció de l’acreditació de Catedràtic d'Universitat de la persona sol·licitant.

9. Si persisteix la igualtat de condicions, es tindrà en compte el gènere de la persona sol·licitant, de forma que es prioritzarà la persona que tendeixi a equilibrar la distribució de gènere entre els catedràtics/ques del departament.

10. La promoció implica crear una plaça addicional de Catedràtic d'Universitat i convocar-la a concurs d'accés d'acord amb la normativa vigent. En cas que el sol·licitant guanyi el concurs, s’amortitzarà la seva plaça anterior.

11. La Comissió de Recursos Humans delegada de Consell de Govern ha de recollir les sol·licituds individualitzades i prioritzar-les d'acord amb els criteris definits en el punt 5.

12. Correspon al Consell de Govern la convocatòria de les places a concurs.

 

3. PROFESSORAT ASSOCIAT

El professorat associat ha d’acreditar, en el moment de la seva participació en els concursos d’accés, l’exercici d’una activitat professional fora de la Universitat.

La Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern establirà la forma d’acreditació pertinent en cada cas, alhora que valorarà, si s’escau, els casos en què aquesta acreditació no es pugui fer pels mecanismes prèviament establerts.

En les renovacions posteriors al primer contracte com a professorat associat, la persona interessada haurà de signar una declaració jurada on consti que se segueixen mantenint les condicions que van permetre el contracte inicial quant a l’activitat professional. En cas contrari, haurà d’acreditar la nova situació.

 

4. PERSONAL INVESTIGADOR

4.1. INVESTIGADORS/ES

 1. Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de personal investigador per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes places es crearan en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lligades a un projecte de recerca específic.

 2. Per poder optar a una plaça d'investigador, caldrà estar en possessió del títol de doctor/a i acreditar la permanència en una universitat o centre de recerca estranger de prestigi, fent tasques de recerca, per un període mínim de dos anys.

 3. La proposta d’una plaça de personal investigador la faran els departaments o instituts universitaris al vicerector d’Investigació. Aquesta proposta contemplarà les tasques a desenvolupar, el projecte de recerca, en el que s’inclourà la durada del contracte, i la forma de finançament.

 4. La Junta de Govern aprovarà la convocatòria de les places d'investigador a concurs públic, indicant l'institut o el departament, i el projecte de recerca que hauran de desenvolupar. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins, contemplat en l’epígraf 4 de l’apartat 2.2.1.

 5. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació, formada per tres doctors de l'institut o el departament, especialistes en l'àmbit de recerca i designats pel consell d'institut o de departament, un dels quals actuarà com a president, i per dos doctors d'àrees de coneixement afins, designats pel vicerector d’Investigació.

 6. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats d’acord amb els criteris de valoració establerts. El president de la comissió trametrà l’informe al consell de departament o de l’institut, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per a la seva contractació, així com la prelació dels altres candidats substituts.

 7. Contra la resolució de provisió del consell de departament o de l’institut, els candidats podran presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la publicació de l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant del rector, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern.

 8. En quant a la incorporació a la plaça s’aplicarà el contemplat en els epígrafs 1, 2 i 3 de l’apartat 3.1.3 que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

 9. Els recursos per la contractació d’investigadors provindran d’ajuts externs específics, del projecte de recerca al que es vinculen, o bé de recursos propis de la Universitat.

 10. Els departaments i instituts universitaris podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no utilitzat per la contractació d’investigadors.

 11. El consell de departament o institut podrà assignar docència als becaris de recerca postdoctorals, sempre restringida a cursos de doctorat o postgrau o assignatures de segon cicle i mai ultrapassant els vuit crèdits anuals.

 12. Anualment els investigadors hauran de presentar una memòria resum de l'activitat científica desenvolupada, que serà avaluada per la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals, delegada de la Junta de Govern, seguint els criteris d'avaluació científica que utilitzi la Comissió per avaluar la resta de personal acadèmic. A més, en acabar el projecte científic pel qual es va formular el contracte, caldrà que presentin una memòria científica detallada dels resultats obtinguts en la seva investigació, que serà avaluada per la mateixa comissió.

 13. La contractació serà per la durada del projecte, i només renovable si es plantegen nous projectes científics en el mateix àmbit de treball pels quals es van fer les contractacions, i sempre que la tasca desenvolupada hagi obtingut una avaluació favorable de la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern. Addicionalment caldrà un informe favorable del consell d’institut o de departament.

 14. Les retribucions dels investigadors correspondran, en còmput anual, al que correspon a un titular d'universitat per catorze mensualitats de sou sense triennis i dotze mensualitats del complement de destinació i del component general del complement específic. Excepcionalment la Junta de Govern podrà acordar un sou corresponent al d'un catedràtic d'universitat a temps complet. En tot cas les càrregues socials aniran a càrrec del projecte.

 15. Els contractes que es formulin als investigadors es regiran pel que disposa l'Ordre de 27 de març de 1986 (BOE de 30 d'abril).

 16. Pel que fa als aspectes aplicables corresponents a llicències i permisos, s’aplicarà el que disposa aquesta Normativa per als cossos docents universitaris.


 

4.2. BECARIS/ÀRIES DE RECERCA POSTDOCTORALS

 1. Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de becaris/àries de recerca postdoctorals per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes beques es crearan en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lligades a un projecte de recerca específic.

 2. Per poder concursar a una d'aquestes beques cal tenir el títol de doctor/a i acreditar una estada d'un període mínim d'un any en una universitat o centre de recerca estranger de prestigi.

 3. La proposta d’una beca de recerca postdoctoral la faran els departaments o instituts universitaris al vicerector d’Investigació. Aquesta proposta contemplarà les tasques a desenvolupar, el projecte de recerca en el qual s’inclourà, la durada del contracte i la forma de finançament.

 4. La Junta de Govern aprovarà la convocatòria a concurs públic de les beques de recerca postdoctorals, indicant el departament o institut al qual estaran adscrites i el projecte de recerca en el que hauran de participar. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins contemplat a l’article 4 de l’apartat 2.2.1.

 5. Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació, formada per tres doctors del departament o institut, especialistes en l'àmbit de recerca i designats pel consell de departament o institut, un dels quals actuarà com a president de la comissió de contractació, i per dos doctors d'àrees de coneixement afins designats pel vicerector d’Investigació.

 6. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats d’acord amb els criteris de valoració establerts. El president de la comissió trametrà l’informe al consell de departament o de l’institut, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per a la seva contractació, així com la prelació dels altres candidats substituts.

 7. Contra la resolució de provisió del consell de departament o de l’institut, els candidats podran presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la publicació de l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant del rector, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern.

 8. En quant a la incorporació a la plaça s’aplicarà el contemplat en els epígrafs 1, 2 i 3 de l’apartat 3.1.3 que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

 9. Els recursos per la contractació de becaris de recerca postdoctoral provindran d’ajuts externs específics i del projecte de recerca al qual es vinculen.

 10. Els departaments i instituts universitaris podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no utilitzat per la contractació de becaris de recerca postdoctorals.

 11. El consell de departament o institut podrà assignar docència als becaris de recerca postdoctorals, sempre restringida a cursos de doctorat o assignatures de segon cicle i mai ultrapassant els 8 crèdits anuals.

 12. En acabar el projecte científic pel qual es va formular la contractació, el becari haurà de presentar una memòria científica detallada dels resultats obtinguts en la seva investigació, que serà avaluada per la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern.

 13. Les beques seran anuals i es podran renovar per igual període amb l’acord del consell de departament o d'institut i d'acord amb el límit que indiqui la durada del projecte. Les renovacions podran superar la durada del projecte si es plantegen nous projectes en el mateix àmbit de treball pels quals es van fer les contractacions, i sempre que la tasca desenvolupada hagi obtingut una avaluació favorable de la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern. Addicionalment caldrà un informe favorable del consell d’institut o departament. En qualsevol cas no es podran realitzar més de quatre renovacions.

 14. L'assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent a la retribució bruta sense càrregues socials que percebin els ajudants doctors durant un any, dividida en dotze mensualitats.

 15. La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d'assegurança per cobrir les despeses d'accident, malaltia i responsabilitat als becaris que s’inclourà en el finançament establert per la contractació.

 16. Les beques postdoctorals són incompatibles amb qualsevol altra beca de formació de professorat i personal investigador, així com amb la percepció d’un salari que impliqui vinculació contractual de la persona interessada.

 17. Les beques per a doctors que es creen en aquesta normativa es regiran pel que disposa l'Ordre de 27 de març de 1986 (BOE de 30 d'abril).

 

 

5. PROFESSORAT EN FORMACIÓ

5.1. BECARIS/ÀRIES PREDOCTORALS

 1. A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de la plantilla de cada departament, d’ajuts externs específics o de projectes de recerca es poden crear beques predoctorals. Cada departament proposarà el número de beques predoctorals que vol treure a concurs per cada curs.

 2. Els becaris ho seran de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La seva finalitat és la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el consell de departament els podrà assignar una col.laboració en tasques docents no superior als 8 crèdits anuals.

 3. Les places de becaris predoctorals es cobriran mitjançant una convocatòria pública pel sistema de concurs. Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de les beques, per departaments, que es convocaran a concurs. La convocatòria es farà per resolució del rector dos vegades a l’any durant els períodes maig / juny i octubre / novembre, i en les seves bases s'inclourà una descripció de la plaça, on constarà el departament i l’àrea de coneixement al qual estarà adscrita, la durada dels contractes, així com els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d'interins.

 4. El departament resoldrà l'assignació de becaris per acord del seu Consell, utilitzant com a criteri prioritari l'expedient dels sol.licitants.

 5. Contra la resolució de provisió del consell de departament els candidats podran presentar reclamació en el termini màxim d’un mes, comptador des de la publicació de l’acord de l’esmentat consell. La reclamació s’ha d’interposar davant el rector, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

 6. En quant a la incorporació a la plaça s’aplicarà el contemplat en els epígrafs 1, 2 i 3 de l’apartat 3.1.3 que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

 7. Aquestes beques tindran una durada inicial d'un any i seran renovables successivament per períodes iguals de temps fins a totalitzar un màxim de quatre anys. Per a la renovació d'una beca caldrà l'informe favorable del departament al qual estigui adscrit el becari i, transcorregut el segon any, haver obtingut el reconeixement de la suficiència investigadora.

 8. L’assignació mensual als becaris serà igual a la de menor quantia d’entre les que fixin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per a becaris predoctorals.

 9. La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d'assegurança per cobrir les despeses d'accident, malaltia i responsabilitat dels becaris que s’inclourà en el finançament establert per la contractació.

 10. Les beques predoctorals són incompatibles amb qualsevol altre beca de formació de professorat i personal investigador, així com amb la percepció d’un salari que impliqui vinculació contractual de la persona interessada.

 11. Els becaris predoctorals podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el mateix procediment contemplat en l’apartat 2.6 de llicències i permisos per a professorat de cossos docents universitaris, però amb una durada màxima d’un any. Durant els períodes de permisos i llicències tindran dret a percebre el 100 % de les retribucions.5.2. AJUDANTS / ES

 1. D’acord amb l’article 34 de la Llei de Reforma Universitàra i els estatuts de la Universitat Rovira i Virgili es podrà contractar ajudants/es. La seva activitat anirà orientada a completar la seva formació científica, i podrà col.laborar en tasques docents.

 2. Els ajudants seran contractats a temps complet, mitjançant concurs públic entre aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de suficiència per al desenvolupament de tasques de recerca. Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran a concurs i la convocatòria es farà per resolució del rector dos vegades a l’any durant els períodes maig / juny i octubre / novembre, i en les seves bases s’inclourà una descripció de la plaça, en la que constarà el departament i l’àrea de coneixement al qual estarà adscrit/a, la durada dels contractes, així com els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per les places d'interins.

 3. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió composta per cinc professors dels cossos docents universitaris funcionaris o interins que hauran de pertànyer a la mateixa àrea de coneixement o afí a la de la plaça convocada a concurs, amb la distribució següent:
  1. Tres professors/res, un dels quals serà el president de la comissió, designats pel consell de departament al qual està adscrita la plaça.

  2. Dos professors especialistes en matèries relacionades científicament, designats pel vicerector de Personal Acadèmic i PAS per delegació de la Junta de Govern, un del quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent i Investigador.

 4. En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. La comissió establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu convenient, podrà convocar els candidats per una entrevista personal. La comissió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats segons el model aprovat per la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern i d’acord amb els criteris de valoració establerts i que inclourà una votació dels seus membres sobre el candidat proposat. El president de la comissió trametrà l'informe al consell de departament, el qual controlarà el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per a la seva contractació, així com la prelació dels altres candidats substituts.

 5. Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran presentar reclamació en el termini màxim d'un mes, comptador des de la publicació de l'acord de l'esmentat consell. La reclamació s'ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb l’informe previ de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

 6. Quant a la incorporació a la plaça s’aplicarà el contemplat en els epígrafs 1, 2 i 3 de l’apartat 3.1.3 que regula la incorporació del professorat associat a temps parcial.

 7. Els contractes d’Ajudant/a seran subscrits pel/per la rector/a per un any. Aquests contractes podran ser renovats anualment fins un màxim de cinc anys.

 8. Abans de finalitzar cada curs acadèmic la Junta de Govern podrà aprovar la renovació dels contractes d’ajudant, previ informe favorable del departament al qual pertany la plaça. La segona renovació requerirà que la persona que ocupa la plaça hagi obtingut el títol de Doctor.

 9. Els ajudants podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el mateix procediment contemplat en l’apartat 2.6. de llicències i permisos per a professors de cossos docents universitaris, però amb una durada màxima d’un any. Durant els períodes de permisos i llicències tindran dret a percebre el 100% de les retribucions.

 10. El règim jurídic contractual dels ajudants serà l'establert en la Llei Orgànica de Reforma Universitària i en les normes de desenvolupament.6. VINCULACIÓ ADMINISTRATIVA

 1. El personal acadèmic ho serà de la Universitat Rovira i Virgili i estarà agrupat en departaments o instituts en els quals desenvoluparà la seva tasca docent i investigadora.

 2. S'entén per vinculació administrativa la relació d'un membre del personal acadèmic amb un centre determinat als efectes de representació i participació en l'elaboració de la política universitària. La vinculació és un principi estable i només es podrà modificar a causa de canvis qualitatius importants en l’activitat docent i investigadora de la persona afectada.

 3. El personal acadèmic que s'incorpori a un departament serà vinculat a un dels centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l'àrea de coneixement, la seva especialització i l'activitat docent i de recerca prevista.

 4. Pel que fa als professors de cossos docents universitaris, abans d'un mes des de la presa de possessió, el consell de departament vincularà el professor a un centre concret. El secretari del departament remetrà, a la secretaria del centre i al Servei de Recursos Humans de la Universitat, una certificació de l'acord del consell, amb el vist-i-plau del director del departament. El Servei de Recursos Humans inscriurà la persona en qüestió en els seus registres de personal, a efectes de representació.

 5. Pel que fa a professorat interí, contractat, personal investigador i personal acadèmic en formació adscrit a un departament, se'ls considerarà vinculats al centre que figuri en les característiques de la plaça que ocupin, quan aquesta hagi estat convocada a concurs.

 6. El procediment per al canvi de vinculació administrativa s’iniciarà mitjançant sol.licitud adreçada al vicerector de Personal Acadèmic i PAS de la persona interessada, del departament al qual estigui adscrita o bé del centre al qual estigui vinculat o el que demani la seva vinculació. Es demanarà informe a la persona, al departament i als centres implicats en el canvi d’adscripció. Si tots els informes són favorables el canvi serà automàtic. En el cas que hagi informes desfavorables al canvi de vinculació decidirà la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern en funció dels informes emesos i de l’activitat docent i investigadora realitzada per la persona interessada en els últims tres anys.

 7. Contra la resolució de la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern es podrà interposar reclamació al rector, que decidirà.

 

7. RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC

7.1. INTRODUCCIÓ

 1. La Llei de Reforma Universitària, el Real Decret 898/1985 i els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili estableixen que la Universitat haurà de regular la dedicació del seu professorat. Aquest règim de dedicació s’ha d’entendre de forma àmplia i flexible per tal de poder reconèixer totes aquelles tasques que desenvolupa un professor/a universitari/ària d’acord amb les seves aptituds i actituds individuals.

 2. S’estableix el "Pacte de dedicació" per al personal acadèmic com el document que recull el compromís i la dedicació a totes les activitats vinculades amb els objectius de les unitats orgàniques de la Universitat. La quantificació de la dedicació es farà en hores setmana.

 3. A l’inici del curs acadèmic el personal acadèmic establirà el seu pacte de dedicació, que haurà d’ésser aprovat pel consell de departament i tramès al vicerector de Personal Acadèmic i PAS. Durant el mateix curs es podrà revisar el pacte de dedicació, i si la revisió modifica substancialment l’anterior haurà de tornar a ésser aprovat pel Consell de Departament.

 4. Al final de cada curs acadèmic el personal acadèmic haurà de presentar els resultats d’acord amb els objectius establerts en el seu pacte de dedicació, que haurà d’ésser aprovat pel consell de departament i tramès al vicerector de Personal Acadèmic i PAS.

 5. La Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern aprovarà el pacte de dedicació inicial i els resultats.

 6. La documentació sobre la que s’establirà el pacte de dedicació serà aprovada por la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern.

 7. La dedicació del personal acadèmic s’establirà en funció de vuit grans categories:

  1. Docència reglada
  2. Gestió i serveis interns
  3. Desenvolupament personal i professional
  4. Investigació
  5. Extensió universitària i projecció exterior
  6. Transferència de coneixements i tecnologia
  7. Doctorat i formació continuada
  8. Altres

  La dedicació a la docència reglada és obligatòria per a tots els professors i la dedicació a la investigació per als professors doctors.
 8. La durada de la jornada laboral segons el règim del personal acadèmic és:

  1. Professorat de cossos docents universitaris a temps complet, professorat associat estranger de caràcter permanent, investigador, becaris de recerca postdoctorals, becaris predoctorals i ajudants: 37’5 hores setmanals.
  2. Professorat de cossos docents universitaris a temps parcial: 20 hores setmanals.
  3. Professorat de cossos docents amb places vinculades: l’establert a l’article 4 del Real Decret 1558 / 1986 i modificat pel Real Decret 1662 / 1991.
  4. Professorat associat de 18 crèdits: 12 hores setmanals
  5. Professorat associat de 9 crèdits: 6 hores setmanals
  6. Professorat associat de 4,5 crèdits: 3 hores setmanals  7. En els supòsits del professorat associat, el còmput setmanal es pot establir com a mitjana del curs acadèmic.

   La distribució setmanal de la jornada laboral l’establirà cada professor/a respectant els horaris de classe establerts.
 9. La jornada laboral exigeix que el professorat estigui durant la mateixa al centre o departament on està vinculat. Podrà absentar-se’n per causa justificada relacionada amb el seu pacte de dedicació, però sempre amb coneixement previ del director/a del departament. El director/a del departament serà el responsable directe del seu control.

 10. El personal acadèmic gaudirà d’un mes de vacances a l’any que es realitzarà durant els mesos de juliol o agost. El període de vacances es comunicarà al director del departament.

7.2. DOCÈNCIA REGLADA

 1. S’entén per docència reglada: la impartició de classes teòriques o pràctiques de primer cicle, segon cicle o doctorat, seminaris, hores d’atenció a l’alumnat, tutories, coordinació de matèries, coordinació d’intercanvis d’alumnes, coordinació de pràctiques/practicum , preparació de classes, correcció d’exàmens i casos pràctics i altres tasques docents.

 2. El número màxim d’hores lectives de classe que es poden assignar al personal acadèmic en funció de la seva categoria i dedicació és:
  1. Professorat amb dedicació a temps complet:
   • 8 hores lectives setmanals per als CU, TU i CEU
   • 10 hores lectives setmanals per als TEU. Aquesta dedicació podrà variar entre 8 i 12 en funció de la possessió del títol de doctor i de la seva dedicació a la recerca, i serà establerta pel departament.

  2. Professorat que ocupa places vinculades en institucions sanitàries (Real Decret 1558/1986, de 28 de juny):
   • 6 hores lectives setmanals per al professorat de cossos docents universitaris
   • 3 hores lectives setmanals per al professorat associat que ocupi plaça vinculada.

  3. Professorat amb dedicació a temps parcial:
   • 6 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat o d’escola universitària i interí.
   • 6 hores lectives setmanals per al professorat associat de 18 crèdits.
   • 3 hores lectives setmanals per al professorat associat de 9 crèdits.
   • 1,5 hores lectives setmanals per al professorat associat de 4,5 crèdits.

  4. Ajudant: Com a màxim 8 hores lectives de pràctiques setmanals amb caràcter de col.laboració docent. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable de l’assignatura.

  5. Becari: Pot realitzar una col.laboració docent de pràctiques d’acord amb les especificacions de la beca. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable de l’assignatura.

 3. El professorat distribuirà la seva càrrega lectiva al llarg del curs. Si per causes excepcionals cal que concentri la seva docència en un sol quadrimestre, demanarà autorització al vicerector de Personal Acadèmic i PAS, acompanyant un informe del departament.

 4. L’activitat dels professors/es responsables de la programació de les assignatures dels plans d’estudi antics, corresponents a cursos ja extingits, podrà constar en el POA fins a un 20% de la docència oficial assignada a l’assignatura, sempre que correspongui a la primera vegada que el curs deixa d’impartir-se i comptabilitzant-se un sol grup.

 5. El professorat amb dedicació a temps complet dedicarà a l’alumnat (assistència, tutories) 6 hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial i el professorat que gaudeixi de reducció docent dedicarà tantes hores a l’alumnat (assistència, tutories) a la setmana com hores lectives li corresponguin. Aquestes hores s’ajustaran a les característiques d’horari i dels grups (matí o tarda). Durant les hores d’atenció haurà de ser al seu departament o institució sanitària. El director/a del departament farà fixar al tauler d’anuncis l’horari d’atenció dels diferents professors/es.

 6. El personal que ocupi càrrecs unipersonals de govern o tingui algun encàrrec reconegut gaudirà d’una reducció en la seva dedicació docent. Segons el càrrec o encàrrec, la reducció màxima de crèdits serà:

  1. Rector/a d’universitats, 24
  2. Vicerectors i secretari/ària general d’universitat, 18
  3. Directors/es d'Escoles de Pregrau i Postgrau i directors de Campus, 18
  4. Delegats/des del rector fins a 18
  5. Degans i directors de centres, 12
  6. Coordinador/a de PAAU, 12
  7. Vicedegans i vicedirectors/es de centres, responsables d'ensenyament i subdirectors/es de Campus, 12
  8. Directors de departament i d’instituts universitaris, 12
  9. Secretaris de centre o departament i d'instituts universitaris, 6
  10. Directors/es de càtedres universitat-empresa i de Parcs Tecnològics, 12
  11. Coordinació de doctorats, 6

   Al mateix temps i per coordinació de màsters i doctorats cada POP podrà distribuir 6 crèdits per ensenyaments que contingui.
 7. Els departaments, en funció de les necessitats de recerca, estudi o altres tasques que es considerin necessàries, podran eximir parcialment de les obligacions docents a alguns dels seus professors. Els departaments hauran d’establir les substitucions pertinents sense que pugui justificar increment de professorat. Per fer efectives aquestes substitucions es podrà incrementar les obligacions docents d’alguns/es professors/es amb dedicació a temps complet, sense que l’increment superi les tres hores lectives setmanals.

 8. Als professors/es que no tinguin coberta la seva dedicació docent se’ls podrà encarregar, a efectes de cobrir-la i per tant sense cap remuneració, la impartició de cursos d’extensió universitària, de postgrau, màsters, cursos del Servei Lingüístic i de l’ICE o altres tasques relacionades amb la docència, sempre que siguin afins a la seva àrea de coneixement.

 9. La comissió acadèmica de cada ensenyament aprovarà quina és l’àrea o àrees de coneixement, d’acord amb el pla d’estudis, encarregada d’impartir la docència d’una assignatura. En el supòsit que una assignatura pugui ser impartida per diferents àrees, s’assignarà a aquella que tingui un excés de plantilla de cossos docents ocupada respecte a la seva plantilla aprovada, sempre que no impliqui una disminució d’altres àrees de coneixement.

 10. Es procurarà respectar la compatibilitat del professorat dels cossos docents universitaris a temps parcial per a l’assignació d’hores lectives; però el consell de departament podrà assignar al professorat a temps complet qualsevol assignatura de la seva àrea de coneixement i en qualsevol horari.

 

7.3. GESTIÓ I SERVEIS INTERNS

 1. S’entén per tasques de gestió i serveis interns: les inherents als càrrecs acadèmics, la pertinença a òrgans col.lectius de govern o comissions que no sigui per motiu de càrrec, representació sindical, elaboració de plans estratègics i de qualitat, responsables d’informàtica, i qualsevol altra que sigui encarregada pels òrgans responsables del departament, centre o rectorat.

 2. Quant als professors/es que ostenten un càrrec acadèmic, s’entendrà la dedicació setmanal següent al mateix:

  1. Rector/a 30 hores
  2. Vicerector/a i secretari/ària general 25
  3. Degà/na i director/a de centre 20 hores
  4. Director/a de departament 20 hores
  5. Vicedegà/na o vicedirector/a 15 hores
  6. Secretari/ària de centre o departament 10 hores

 3. L’assignació màxima, segons tasques, a un professor/a sense càrrec acadèmic per aquest concepte serà de 8 hores/setmana.

7.4. DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL

 1. S’entén per tasques de desenvolupament personal i professional l’assistència a congressos, seminaris, cursos, etc. relacionats amb el camp científic en el qual desenvolupa el seu treball el professor/a, així com la participació en el pla de formació del professorat que organitzi la universitat.

 2. L’assignació d’hores / setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 4 hores / setmana.

 

7.5. INVESTIGACIÓ

 1. S’entén per investigació científica el conjunt d’activitats que donen lloc a la generació de nous coneixements com a resultat d’un procés de cerca i descoberta.

7.6. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I PROJECCIÓ EXTERIOR

 1. S’inclouran en aquesta categoria: la captació d’alumnes, les activitats divulgatives de caràcter científic o cultural, les relacions amb associacions, empreses i institucions públiques i privades, així com qualsevol altra activitat de relació amb l’entorn socio-econòmic.
 2. L’assignació d’hores / setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 4 hores / setmana.

 

7.7. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I TECNOLOGIA

 1. En l’àmbit de les relacions Universitat-Empresa s’entén per transferència de tecnlogia i coneixements el procés sistematitzat de transmissió des de la Universitat a la Societat dels coneixements adquirits o generats pels equips investigadors universitaris, la seva promoció, la vinculació de l’oferta i la demanda, la formalització de contractes i convenis i la gestió administrativa i econòmica d’aquests.

 

7.8. DOCTORAT I FORMACIÓ CONTINUADA

 1. Es contemplaran en aquesta categoria qüestions com: tutorització d’alumnes de doctorat, direcció de treballs de doctorat, direcció de tesis, preparació de programes de doctorat i de formació continuada, impartició, direcció i coordinació de cursos de formació continuada que aportin recursos a la Universitat Rovira i Virgili.

 2. L’assignació d’hores / setmana es farà com a mitjana anual, amb un màxim de 6 hores / setmana.

9. DISPOSICIONS FINALS

 1. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, excepte en el seu apartat 4, que serà resolt per la Comissió d’Investigació i Relacions Internacionals delegada de la Junta de Govern.

 

10. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 1. Les beques predoctorals en vigor en el moment d’aprovació d’aquesta normativa continuaran mantenint la durada de cinc anys.

 2. La no renovació dels contractes a temps parcial al professorat associat després dels 65 anys s’aplicarà a partir del curs 2000 / 01.

 3. S’estableix un període transitori de tres anys durant el qual els TEU o TEUI, en el moment d’aprovació d’aquesta normativa, també podran optar a la promoció si ja fa tres anys que estan en possessió del títol de doctor i porten un mínim de sis anys com a TEU o TEUI de la Universitat Rovira i Virgili, encara que no hagin aconseguit un tram de recerca. En aquest cas caldrà que una comissió ad hoc , designada per la Comissió de Personal Acadèmic delegada de la Junta de Govern, que inclourà professorat d’altres universitats, i amb la presència de representants de la Junta de Personal Docent i Investigador, sense vot en el procés, avaluï el seu currículum i acordi si hi poden optar o no. Es donarà tràmit d’audiència a l’interessat abans d’emetre la resolució definitiva per part de la Comissió de Personal Acadèmic, de forma i manera que el sol.licitant pugui opinar respecte de l’informe de la comissió específica i aportar la documentació que consideri adient en defensa de la seva sol.licitud.