REGLAMENT ELECTORAL DE LA URV
- Aprovat pel Consell de Govern de data 18 de desembre de 2013 -

TÍTOL I
Règim electoral

Capítol 1 Disposicions Generals
Capítol 2 Administració electoral
Capítol 3 Procediment electoral

TÍTOL II
Eleccions a òrgans col·legiats de govern

Capítol 1 Disposicions Generals
Capítol 2 Eleccions de representants al Claustre Universitari
Capítol 3 Eleccions de representants al Consell de Govern
Capítol 4 Eleccions de representants als consells de departament, juntes de centre i consells d'instituts universitaris de recerca

TÍTOL III
Eleccions a òrgans unipersonals de govern

Capítol 1 Elecció del rector o rectora
Capítol 2 Elecció del director o directora de departament, del degà o degana o del director o directora de centre i del director o directora d'institut universitari de recerca

TÍTOL IV
Reforma del Reglament electoral

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIONS FINALSTÍTOL I
Règim electoral

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
1. Aquest reglament s'aplica a les eleccions dels membres dels òrgans col·legiats de govern i representació de la URV i dels titulars dels òrgans unipersonals d'àmbit general.

2. També s'aplica als acords del consell de departament, de la junta de centre i del consell d'institut universitari de recerca pel qual són elegits el director o directora de departament, el degà o degana o director o directora de centre i el director o directora d'institut universitari de recerca respectivament.

3. El Reglament electoral de la URV fa seu l'article 14.4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el qual s'estableix la participació equilibrada de dones i homes en les candidatures electorals i en la presa de decisions, i l'article 13 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en el qual es preveu que els estatuts estableixin les normes electorals aplicables, les quals han de propiciar en els òrgans col·legiats la presència equilibrada entre dones i homes.

Article 2
El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

Article 3
1. El dret de sufragi actiu correspon als estudiants, d'acord amb l'article 151 de l'Estatut de la URV ; al col·lectiu docent i investigador, d'acord amb l'article 159.2 de l'Estatut de la URV , i al personal d'administració i serveis, d'acord amb l'article 210 de l'Estatut de la URV , que no es trobi comprès en cap dels supòsits a què fa referència l'apartat següent.

2. Estan mancades del dret de sufragi actiu aquelles persones que es trobin en qualsevol dels supòsits que estableix l'article 3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en allò que els sigui aplicable.

3. No són electors el professorat, els estudiants i el personal d'administració i serveis dels centres adscrits.

4. El professorat visitant gaudeix del dret de sufragi actiu, sempre que mantingui una relació contractual amb la Universitat i mentre duri aquesta relació.

5. El personal d'altres institucions que es trobi a la URV en comissió de serveis gaudeix del dret de sufragi actiu.

6. Els estudiants de graus i màsters interuniversitaris gaudeixen del dret de sufragi actiu si estan matriculats a la URV.

7. Els estudiants de doctorat gaudeixen del dret de sufragi actiu si estan matriculats a la URV.

8. Les persones matriculades a la Fundació URV (en endavant FURV) en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la Universitat amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic que són considerades estudiants de la Universitat d'acord amb l'article 151.2 de l'Estatut de la URV , gaudeixen del dret de sufragi actiu només en les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora.

Article 4
Per exercir el dret de sufragi actiu és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent elaborat d'acord amb el que estableix l'article 84.1 de l'Estatut de la URV. En tot cas, aquest requisit s'ha de complir en la data de la convocatòria d'eleccions i s'ha de mantenir fins al dia de la votació.

Article 5
1.
El dret de sufragi s'exerceix personalment en la circumscripció electoral en la qual l'elector estigui inscrit.
2. Els òrgans col·legiats han de definir circumscripcions electorals específiques quan els seus reglaments així ho exigeixin, sens perjudici de les circumscripcions que estableixi l'Estatut de la URV.
3. Ningú no pot votar més d'una vegada en la mateixa elecció.

 

Article 6
1.
Són elegibles per formar part dels òrgans col·legiats de govern de la URV , d'acord amb el que estableixen els articles 49, 54, 58, 60, 62 i concordants de l'Estatut, totes les persones amb dret de sufragi actiu que no incorrin en cap causa d'inelegibilitat.

2. Són causes d'inelegibilitat, a més de les previstes a l'article 6 de la Llei 5/1985, les següents:
a) La suspensió temporal preventiva durant la tramitació d'un procediment judicial o disciplinari, amb un màxim de sis mesos.
b) La suspensió ferma per condemna criminal o sanció disciplinària, mentre duri la suspensió.
c) La comissió de serveis a una altra administració pública durant el temps de permanència en aquesta situació administrativa.
d) El gaudiment d'un any sabàtic o d'un permís de més de tres mesos i fins a un any, en tota la durada.
e) La incapacitat temporal a partir dels tres mesos. Queden exclosos els permisos per maternitat o paternitat, així com les baixes per risc durant l'embaràs o durant la lactància i, per tant, no són causa d'inelegibilitat.

3. Les causes d'inelegibilitat sobrevingudes als representants escollits com a membres d'òrgans col·legiats de govern són causa de cessament des del moment que es trobin en algunes d'aquestes circumstàncies.

4. El professorat emèrit és inelegible per a òrgans unipersonals de govern.

Article 7
1. És elegible per al càrrec de rector o rectora el personal funcionari del cos de catedràtics d'universitat en actiu que presti servei a la URV.

2. Són elegibles per formar part dels òrgans unipersonals d'àmbit particular de la Universitat Rovira i Virgili, en les condicions establertes pels articles 71, 74, 79 i concordants de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili:
a) Per al càrrec de director o directora de departament, el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.
b) Per al càrrec de degà o degana o de director o directora de centre, el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet vinculat al centre respectiu.
c) Per al càrrec de director o directora d'institut, el professorat permanent o el personal investigador que té el títol de doctor i amb dedicació a temps complet.

3. Són inelegibles per a aquests càrrecs unipersonals de govern els professors que es trobin en qualsevol de les causes d'inelegibilitat de l'article anterior. Les causes d'inelegibilitat sobrevingudes són causa de cessament des del moment que el titular del càrrec es trobi en algunes d'aquestes circumstàncies.

Article 8
S'entén que és inelegible la persona que es trobi en alguna de les causes d'inelegibilitat establertes el dia de la presentació de la seva candidatura o en qualsevol moment fins a la data que es facin les eleccions.

Capítol 2
Administració electoral

Article 9
L'administració electoral ha de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat.

Els òrgans electorals de la Universitat són la Junta Electoral , les comissions electorals de centre o de campus i les meses electorals.

Article 10
1. Qualsevol membre de la Junta Electoral o d'una comissió electoral de centre o de campus s'ha d'abstenir de participar com a tal en els procediments electorals en els quals tingui la condició de candidat.

2. No poden formar part de la mesa o meses electorals els candidats a òrgans col·legiats i unipersonals de la URV , els membres de la Junta Electoral i els membres de les comissions electorals de centre o de campus en les eleccions de la seva competència.

Secció 1. Junta Electoral

Article 11
1. La Junta Electoral està formada per:
a) Un professor doctor permanent o professora doctora permanent, amb dedicació a temps complet, designat pel Consell de Govern, que la presideix.
b) Dos professors permanents amb dedicació a temps complet, designats pel Consell de Govern.
c) Dos estudiants, designats pel Consell de Govern.
d) Un membre del personal d'administració i serveis, designat pel Consell de Govern.

2. El secretari o secretària general de la Universitat , que, alhora, actua com a secretari o secretària de la Junta.

3. La durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, excepte la dels representants dels estudiants, que és de dos.


Article 12
Correspon a la Junta Electoral de la Universitat :
a) Organitzar els processos electorals relatius als òrgans de govern i representació d'àmbit general.
b) Controlar tots els processos electorals de la Universitat.
c) Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.
d) Suplir mitjançant les disposicions oportunes les deficiències o omissions que puguin advertir-se.
e) Supervisar l'elaboració i publicació del cens electoral.
d) Dirigir i coordinar l'actuació de les comissions electorals de centre o de campus.
e) Resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu als processos o als resultats electorals.
f) Proclamar els resultats dels processos electorals dels òrgans de govern i representació d'àmbit general.

Article 13
1. La Junta Electoral la convoca el president o presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de quatre membres de la Junta. Queda vàlidament constituïda si hi són presents, almenys, quatre membres, entre els quals hi ha d'haver sempre el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

2. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents . El vot del president o presidenta és de qualitat en cas d'empat.

Secció 2 Comissions electorals

Article 14
1. S'han de constituir comissions electorals de centre o de campus de la URV.

2. La comissió electoral de centre està formada per:
a) El degà o degana o el director o directora del centre, o per delegació el vicedegà o vicedegana o el subdirector o subdirectora, que la presideix.
b) Un representant dels estudiants, designat per la junta de centre.
c) Un representant del professorat, designat per la junta de centre. Un representant del professorat, designat per la junta de centre.
d) Un representant del personal d'administració i serveis, designat per la junta de centre.
e) El secretari o secretària del centre, que, alhora, actua com a secretari o secretària de la comissió electoral.

3. Correspon a cada comissió electoral de centre organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin els òrgans col·legiats de govern del centre, els departaments que hi tinguin ubicada la direcció i els instituts universitaris de recerca d'àmbits de coneixement afins.


Article 15
1. La comissió electoral de campus està formada per:
a) El director o directora de campus, o el subdirector o subdirectora en qui delegui, que la presideix.
b) Un representant dels estudiants, designat per l'òrgan col·legiat de govern del campus, o, si no n'hi ha, pels consells d'estudiants dels centres ubicats en el campus.
c) Un representant del professorat, designat per l'òrgan col·legiat de govern del campus, o, si no n'hi ha, pels degans i directors dels centres ubicats en el campus.
d) Un representant del personal d'administració i serveis, designat per l'òrgan col·legiat de govern del campus o, si no n'hi ha, pels membres del personal d'administració i serveis adscrits al campus i entre ells.
e) El secretari o secretària de campus que, alhora, actua com a secretari o secretària de la comissió electoral, o, si no n'hi ha, un secretari o secretària d'un dels centres ubicats en el campus elegit per i entre ells.

2. Correspon a la comissió electoral de campus organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el campus i els centres, els departaments i els instituts universitaris de recerca que hi tinguin ubicada la seu.

Article 16
1.  La comissió electoral de centre o de campus la convoca el president o presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de tres membres de la comissió. Queda vàlidament constituïda si hi són presents, almenys, tres membres, entre els quals hi ha d'haver sempre el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

2. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents . El vot del president o presidenta és de qualitat en cas d'empat.

Secció 3. Meses electorals

Article 17
1. En les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora, la Junta Electoral ha de constituir una mesa electoral única.

2. En les eleccions a òrgans col·legiats d'àmbit particular la comissió electoral de centre o de campus ha de constituir una mesa electoral única.

3. La mesa electoral està formada per un president o presidenta i quatre vocals, dels quals el més jove actua com a secretari o secretària.

4. El president o presidenta i els vocals són designats per sorteig públic realitzat per la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus entre les persones censades en la convocatòria, de manera que s'ha de garantir la representació de cadascun dels sectors de la comunitat universitària. També han de ser designats dos suplents per cadascun dels membres de la mesa electoral, els quals han de substituir el president o els vocals respectius absents segons l'ordre del sorteig. No poden ser incloses en el sorteig les persones que tinguin la condició de candidat en la convocatòria.

5. La mesa electoral és assistida pel secretari o secretària de la Junta Electoral o de la comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui.

Article 18
1. Els càrrecs de president o presidenta i vocal de les meses electorals i els dels respectius suplents són obligatoris. Un cop designats i en el termini màxim de tres dies, la Junta Electoral o la comissió electoral, segons escaigui, ho ha de notificar a les persones designades, les quals disposen d'un termini de cinc dies a partir de la data de notificació per al·legar davant la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. La Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus ha de resoldre en el termini de tres dies.

2. L'incompliment injustificat de l'obligació d'assistir a la mesa electoral pot comportar l'obertura d'un expedient sancionador d'acord amb la legislació vigent.

Article 19
1. Correspon a la mesa electoral:
a) Constituir-se i aixecar la corresponent acta de constitució signada pel president, els vocals i els interventors, si escau.
b) Vetllar pel desenvolupament correcte del procés.
c) Precintar l'ordinador que exerceix les funcions d'urna.
d) Desprecintar l'ordinador que exerceix les funcions d'urna i ordenar executar l'escrutini electrònic.
e) Elaborar l'acta d'escrutini.

2. En les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora, el personal adscrit a la Secretaria General ha de donar suport logístic i material a la mesa electoral corresponent. En el cas d'eleccions a òrgans col·legiats d'àmbit particular, aquest suport l'ha de donar el personal adscrit a l'oficina de suport al deganat o a la direcció de centre o de campus, segons correspongui.

Capítol 3
Procediment electoral

Secció 1. Cens electoral

Article 20
1. El cens electoral conté la inscripció d'aquelles persones que reuneixen els requisits per ser electors i no es troben privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. Cada elector només pot figurar en el cens electoral d'un dels col·lectius.

2. Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d'estudiant, té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.

3. Si un membre del PAS té també la condició d'estudiant, té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.

4. Si un estudiant està matriculat en més d'un ensenyament de la URV , ha de figurar en el cens electoral del primer ensenyament en què es va matricular, llevat que sol·liciti de forma expressa figurar en un dels altres ensenyaments en què estigui matriculat.

5. El cens electoral s'ordena pels col·lectius de la comunitat universitària establerts a l'article 150 de l'Estatut de la URV i per circumscripcions electorals. D'acord amb la LOMLOU i l'Estatut de la URV , aquests col·lectius són també denominats sectors.

6. En les eleccions de representants a consell de departament, a junta de centre i a consell d'institut universitari de recerca només poden figurar en el cens electoral els membres del personal d'administració i serveis que hi estiguin adscrits.

7. Els casos particulars no previstos en aquesta secció els ha de resoldre la Junta Electoral.

Article 21
1. Pel que fa a les eleccions de representants al Claustre Universitari, els estudiants de màster universitari i de doctorat i els estudiants matriculats a la FURV previstos a l'article 151.2 de l'Estatut de la URV s'inclouen en el cens electoral de les quatre circumscripcions corresponents a les agrupacions definides a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV.

2. Els estudiants de màsters universitaris gestionats pels centres s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació en la qual s'inclogui el centre, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta d'aquest reglament.

3. Els estudiants dels màsters universitaris i doctorats gestionats per l'Escola de Postgrau i Doctorat s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació a la qual pertanyi el coordinador o coordinadora del programa.

4. Els estudiants matriculats a la FURV previstos a l'article 151.2 de l'Estatut de la URV s'inclouen en el cens electoral de la circumscripció corresponent a l'agrupació a la qual pertanyi la unitat promotora del curs corresponent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV , pel que fa als departaments, i la disposició addicional quarta d'aquest reglament, pel que fa als centres.


Article 22
Pel que fa a les eleccions de representants a consell de departament, els estudiants dels màsters i dels doctorats gestionats per l'Escola de Postgrau i Doctorat s'adscriuen a la circumscripció electoral que correspongui del departament al qual pertanyi el coordinador o coordinadora del programa de màster o doctorat.

Article 23
1. La publicació dels censos electorals és competència de la Secretaria General de la Universitat.

2. L'elaboració dels censos electorals de les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora és competència de la Secretaria General de la Universitat.

3. L'elaboració dels censos electorals de les eleccions a òrgans col·legiats d'àmbit particular és competència de la comissió electoral de centre o de campus. El personal adscrit a l'oficina de suport al deganat o a la direcció del centre o del campus ha de donar suport a la respectiva comissió electoral en l'elaboració dels censos.

4. El cens electoral provisional es publica el mateix dia de la convocatòria de l'elecció corresponent. La publicació del cens electoral provisional ha d'indicar el termini per presentar reclamacions i la data de publicació del cens electoral definitiu.

5. Dins el termini de cinc dies a partir de la data de publicació del cens electoral provisional, qualsevol persona pot presentar reclamació administrativa davant de la Junta Electoral , sobre la seva inclusió o exclusió del cens electoral.

6. La Junta Electoral resol les reclamacions presentades i ordena les rectificacions pertinents i la publicació del cens electoral definitiu en el termini màxim de tres dies.

Secció 2. Convocatòria d’eleccions

Article 24
1.  El procés electoral l'ha d'iniciar l'òrgan que en cada cas estableixi aquest reglament. Caldrà convocar eleccions abans dels trenta dies anteriors a l'acabament del mandat de l'òrgan. La convocatòria d'eleccions ha de fixar la data de realització de les eleccions dins dels quaranta dies comptats des de la data de la convocatòria, sens perjudici del que disposa l'apartat tercer d'aquest article.

2. La convocatòria del procés electoral regulat en aquest reglament ha d'anar acompanyada del calendari electoral, que haurà elaborat, segons escaigui, la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus corresponent, i s'ha de comunicar de forma immediata a la Secretaria General. En el calendari electoral s'han de preveure les fases que es descriuen en els articles següents i en tot cas:

a) La data de l'exposició pública del cens electoral provisional.
b) El termini de presentació de reclamacions contra el cens electoral.
c) La data de publicació del cens electoral definitiu.
d) El termini per presentar candidatures.
e) La data de proclamació provisional de candidatures.
f) El termini per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidatures.
g) La data de proclamació definitiva de candidatures.
h) La data del sorteig per designar els membres de la mesa o meses electorals.
i) La durada i les dates d'inici i finalització de la campanya electoral.
j) La data i l'hora de constitució de la mesa electoral.
k) El període i l'horari de votació.
l) En les eleccions a rector o rectora, la data de la votació en segona volta, si escau.
m) La data de proclamació provisional del o dels candidats electes.
n) El termini per presentar reclamacions contra l'acte de proclamació provisional del o dels candidats electes.
o) La data de proclamació definitiva del o dels candidats electes.

3. Les eleccions s'han de realitzar necessàriament dins els períodes lectius i fora dels períodes oficials d'exàmens.

4. La resolució de convocatòria d'eleccions s'ha de publicar al Full Oficial de la URV i al tauler d'anuncis oficial de la URV , ubicat a la seu electrònica.

Secció 3. Candidatures

Article 25
Les candidatures s'han de presentar en el model establert a aquest efecte i en el termini de set dies des de la convocatòria de les eleccions.

Article 26
1. La candidatura l'ha de presentar el mateix candidat o el seu representant legal i ha d'incloure el nom; el número del document nacional d'identitat, passaport o NIE; el telèfon, l'adreça electrònica i la signatura del candidat o del representant degudament acreditat. Els candidats poden fer constar la seva afiliació a una associació o agrupació representativa legalment constituïda.

2. Ningú no pot presentar una candidatura en més d'una circumscripció del mateix òrgan o òrgans d'una mateixa naturalesa.

Article 27
1. Les candidatures s'han d'adreçar a l'òrgan convocant de l'elecció.

2. Les candidatures s'han de presentar al Registre General de la URV , de forma presencial o a través del registre telemàtic, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El Registre General ha de traslladar immediatament les candidatures a la comissió electoral corresponent i una còpia a l'òrgan convocant.

3. En cas que es presenti per qualsevol dels mitjans alternatius que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , el candidat ha de comunicar-ne la presentació a la Secretaria General per correu electrònic o telefax, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d'acabar el termini de presentació de candidatures, perquè la presentació de la candidatura sigui vàlida.

Article 28
1. Si, transcorregut el termini de presentació de candidatures a òrgans col·legiats de govern, no n'hi ha de suficients per cobrir la totalitat d'escons que s'han d'escollir, en el termini de dos dies l'òrgan unipersonal que hagi convocat l'elecció pot obrir un nou període de cinc dies per presentar candidatures. Si s'esgota aquest nou termini sense que n'hi hagi de suficients, s'ha de prosseguir el procediment electoral amb el nombre de candidatures que s'hi hagin presentat.

2. Si, transcorregut el termini de presentació de candidatures a òrgans unipersonals d'àmbit particular, no se n'hi ha presentat cap, en el termini de dos dies l'òrgan unipersonal que hagi convocat l'elecció pot obrir un nou període de cinc dies per presentar candidatures. Si s'esgota aquest darrer termini sense haver-n'hi cap, el rector o rectora nomenarà un òrgan de govern provisional en funcions, sens perjudici del que estableix l'article 74 d'aquest reglament.

3. Els candidats poden presentar la renúncia a la candidatura fins a 48 hores abans de l'hora d'inici de la votació mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan convocant de l'elecció, que han de presentar al Registre General de la URV , de forma presencial o a través del registre telemàtic. El Registre General ha de traslladar immediatament les renúncies a la comissió electoral corresponent perquè ho comuniqui a l'electorat, si és possible, i n'ha d'enviar una còpia a l'òrgan convocant.

4. Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legitas és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions

Article 29
1. La proclamació provisional de candidats al Claustre Universitari i a rector o rectora l'ha de fer la Junta Electoral entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria d'eleccions que hagi fet l'òrgan unipersonal de govern corresponent.

2. La proclamació provisional de candidats a junta de centre, consell de departament i consell d'institut, degà o degana, director o directora de centre i departament i director o directora d'institut l'ha de fer la comissió electoral de centre o campus corresponent entre el vuitè i el desè dia posteriors a la convocatòria d'eleccions que hagi fet l'òrgan unipersonal de govern corresponent.

Article 30
1. A partir de la proclamació provisional dels candidats, qualsevol candidat exclòs o que se li hagi denegat la proclamació disposa d'un termini de tres dies per interposar recurs contra els acords de proclamació davant la Junta Electoral. La Junta Electoral ha de resoldre en un termini màxim de cinc dies.

2. Un cop resoltes les possibles reclamacions que s'hagin presentat, l'òrgan de l'administració electoral competent ha de fer immediatament la proclamació definitiva dels candidats.


Secció 4. Campanya electoral

Article 31
Els òrgans de govern poden realitzar durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar i incentivar la participació en les eleccions, sense influir en l'orientació del vot dels electors.


Article 32
Des de la data de la convocatòria d'eleccions fins a les 00.00 hores del dia d'inici del període de votació, tant els electors com els candidats poden organitzar reunions o actes d'informació electoral. La Universitat ha de facilitar als candidats, en la mesura de les seves possibilitats, els mitjans i espais necessaris per dur a terme aquesta tasca d'informació.

Secció 5. Paperetes i sobre electorals

Article 33
1. En les eleccions de rector o rectora, el sistema ha de preveure que hi hagi una papereta electrònica per cada candidatura en què consti el nom i els cognoms del candidat o candidata, el nom de l'elecció, el període de celebració i la frase "El meu vot és per a" abans del nom de candidat o candidata. El sistema també ha de preveure la possibilitat d'emetre un vot en blanc i un vot nul mitjançant la inclusió per part de l'elector del que consideri convenient per tal que el vot sigui nul.

2. En les eleccions dels òrgans col·legiats, el sistema ha de preveure que hi hagi una papereta electrònica on constin per ordre alfabètic el nom i els cognoms de cada candidat o candidata, precedits d'una casella, amb indicació de l'associació a la qual pertany, si així ho demana. També hi ha de constar el nom de l'elecció i la frase “El meu vot és per a” abans de la relació de candidats. El sistema també ha de preveure la possibilitat d'emetre un vot en blanc i un vot nul mitjançant la inclusió per part de l'elector del que consideri convenient per tal que el vot sigui nul.

3. En les eleccions de representants a òrgans col·legiats, el nombre màxim de candidats que pot votar un elector no pot superar en cap cas el 75% dels escons que s'han de cobrir. El nombre màxim de candidats que es poden votar ha d'estar indicat a la papereta.

Secció 6. Interventors

Article 34
Cada candidat o candidata, tant a òrgans col·legiats com a òrgans unipersonals, pot nomenar un interventor o interventora, que ha de figurar en el cens electoral.

Secció 7. Constitució de les meses electorals

Article 35
1. El president o presidenta i els quatre vocals de cada mesa electoral i els respectius suplents s'han de reunir el dia i l'hora fixada en el calendari electoral per constituir la mesa electoral.

2. En cas que el president o presidenta o algun dels vocals no hi sigui present, ha de ser substituït pel respectiu suplent, per ordre del sorteig establert. Si hi falten el president o presidenta i els suplents del president o presidenta, n'assumeix la presidència un vocal.

3. No es pot constituir la mesa electoral sense la presència dels cinc membres previstos a l'apartat 1 d'aquest article. En aquest cas els membres de la mesa presents ho han de comunicar a la Junta Electoral o a la respectiva comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui, la qual ha de designar, lliurement, les persones que han de constituir la mesa electoral.

Article 36
1. En l'acte de constitució de la mesa electoral, el secretari o secretària estén l'acta de constitució de la mesa, que ha de ser signada pel president o presidenta, per ell mateix, pels vocals i pels interventors, si n'hi ha.

2. A l'acta cal fer constar necessàriament amb quines persones es constitueix la mesa i la relació nominal dels interventors presents. Qualsevol interventor o interventora que es presenti amb posterioritat a la constitució de la mesa, no pot exercir-hi com a tal.

Secció 8. Votacions

Subsecció 1
Tipus de votacions

Article 37
1. Les eleccions a rector o rectora es realitzen de forma electrònica i amb votació remota. La Junta Electoral pot establir per a aquestes eleccions, amb caràcter excepcional, un sistema alternatiu de votació presencial amb suport físic. La disposició addicional sisena d'aquest reglament estableix les particularitats d'aquest sistema de votació.

2. Les eleccions a òrgans de govern col·legiats es realitzen de forma electrònica i amb votació remota. Amb caràcter excepcional, la Junta Electoral pot establir per a aquestes eleccions un sistema de votació electrònica presencial. La disposició addicional cinquena d'aquest reglament estableix les particularitats d'aquest sistema de votació.

3. Les eleccions a òrgans unipersonals d'àmbit particular es realitzen de forma presencial.

Subsecció 2
Votació


Article 38
1. La votació electrònica suposa que el procediment d'emissió de vots per part dels votants i la verificació dels vots emesos es fa a través d'ordinadors connectats a Internet .

2. S'han de fer servir els mecanismes tècnics adients per garantir el màxim nivell de seguretat, utilitzant protocols criptogràfics especials.

3. El sistema ha de garantir que el vot sigui secret.


Article 39
1. La votació electrònica permet a l'electorat votar des de qualsevol ordinador connectat a Internet que tingui instal·lat l'aplicació corresponent disponible a la intranet de la URV .

2. Per poder votar els electors necessiten el certificat de la URV que emet la corresponent entitat certificadora o qualsevol altre certificat que accepti la URV en els processos electorals. El sistema detecta l'elector i li permet votar en la circumscripció electoral corresponent.

3. Cada persona només pot votar una vegada, de forma que, un cop dipositat el vot a l'urna electrònica, no es pot modificar.


Article 40
El votant, un cop ha dipositat el seu vot a l'urna electrònica, rep un rebut amb un número identificador que confirma que el vot s'ha emès correctament. El votant pot comprovar posteriorment que el seu vot ha estat escrutat mitjançant la relació de números identificadors que es publica amb aquesta finalitat a la fi del procés electoral.

Subsecció 2
Exercici del vot

Article 41
El període i l'horari de votació per a cada elecció el fixa la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus competent, segons escaigui. En qualsevol cas, ha de facilitar el dret de vot a tots els electors.


Article 42
La votació, una vegada iniciada, només es pot suspendre per causes de força major, sempre sota la responsabilitat del president o presidenta de la Junta Electoral o de la comissió electoral de centre o de campus competent, segons correspongui, el qual ha de dictar les instruccions oportunes per tal que s'anul·lin o es destrueixin, segons escaigui, els vots emesos.

Secció 9. Escrutini i proclamació de candidats

Article 43
1. Arribada l'hora establerta per a la finalització de la votació, el sistema tanca l'urna electrònica de forma automàtica. A continuació, el president o presidenta de la mesa electoral posa en marxa el procés electrònic d'escrutini de vots.

2. L'acte d'escrutini és públic.

Article 44
En el decurs del període de votació no es poden realitzar actes de propaganda electoral, que pertorbin el funcionament normal de les eleccions o que puguin coartar la llibertat dels electors. En cas que es vulguin realitzar consultes o altres actes de participació de la comunitat universitària durant el mateix període d'unes eleccions, s'han de comunicar a la Junta Electoral almenys 72 hores abans de la data d'inici de les eleccions, sens perjudici d'altres comunicacions que els organitzadors hagin de fer a les autoritats acadèmiques competents. La Junta Electoral ha de vetllar perquè aquestes activitats no puguin alterar el decurs de les eleccions i perquè no es facin en el mateix espai o en els llocs d'accés a les meses electorals, si escau.

Article 45
Una vegada finalitzat l'escrutini, el secretari o secretària de la mesa electoral n'estendrà l'acta corresponent, signada pels membres de la mesa, on han de constar els vots obtinguts per cadascun dels candidats. La mesa ha de fer públics immediatament els resultats electorals provisionals i els ha de trametre, juntament amb una còpia de l'acta, a la Junta electoral o a la respectiva comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui, per a la seva proclamació provisional, que s'ha de fer el mateix dia. També en trametrà una còpia a la Secretaria General.

Article 46
Un cop feta la proclamació provisional dels resultats electorals, s'obre un termini de tres dies per presentar recursos, que s'hauran de fer mitjançant un escrit adreçat al president o presidenta de la Junta Electoral. La Junta Electoral els ha de resoldre en un termini màxim de tres dies a comptar des de la finalització del termini per presentar-los. Transcorregut el termini per presentar recursos, la Junta Electoral ha de prendre les mesures adients perquè s'eliminin les paperetes electròniques.

Article 47
Abans de la proclamació definitiva de resultats, la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui, pot declarar la nul·litat de l'elecció corresponent, si existís algun defecte que pogués alterar el resultat de la votació. En aquest cas, ha d'ordenar repetir l'acte de la votació.

Article 48
Un cop resoltes les reclamacions, la Junta Electoral ha de fer la proclamació definitiva dels resultats.


TÍTOL II
Eleccions a òrgans col·legiats de govern

Capítol 1. Disposicions generals

Article 49
Les eleccions de representants d'estudiants, del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis es realitzen pel sistema d'elecció majoritari i mitjançant llistes obertes.

Article 50
1. Són proclamats membres electes de l'òrgan col·legiat aquells candidats que obtinguin un nombre superior de vots fins al límit del nombre de representants assignats a la circumscripció electoral o sector. En cas d'empat en el nombre de vots, el resultat es decideix per sorteig, que ha de realitzar la mesa en el mateix acte.

2. En compliment de la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que a l'efecte d'aquesta llei, s'entén per composició equilibrada la presència de dones i homes de forma que, en el conjunt al qual es refereixi, les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys del 40%, a l'hora d'efectuar l'escrutini, el 40% dels llocs que s'hagin de cobrir s'ha d'adjudicar als candidats de cadascun dels dos sexes que hagin obtingut més vots. El 20% restant s'assigna als candidats més votats, amb independència del sexe al qual pertanyin. En cas que un dels dos sexes no assoleixi el mínim del 40%, els llocs que quedin per cobrir s'acumulen al 20% restant.

Article 51
La renúncia a la condició de representant o el fet d'haver deixat de pertànyer al col·lectiu pel qual va ser elegit comporta el cessament del representant en les seves funcions. Aquest és substituït pel membre següent més votat en la mateixa circumscripció i en les eleccions en què va ser elegit. En cas d'empat, s'ha de decidir per sorteig.

Article 52
1. El president o presidenta de l'òrgan col·legiat pot convocar eleccions parcials quan ho cregui necessari per al funcionament de l'òrgan col·legiat. Els representants que cobreixin les vacants produïdes ocupen el càrrec durant el període de temps que falti per acabar el mandat.

2. Quan el nombre de membres de l'òrgan col·legiat no excedeixi la meitat dels seus membres de dret, s'han de convocar noves eleccions. Tots els terminis del procediment electoral es redueixen a la meitat dels previstos per al procediment ordinari.

Article 53
1. Els òrgans col·legiats d'àmbit particular han de dur a terme la sessió constitutiva en el termini màxim de deu dies des de la proclamació definitiva de representants a l'òrgan col·legiat.

2. L'elecció dels òrgans unipersonals per part dels òrgans col·legiats de govern corresponents requereix que hi siguin presents, en primera convocatòria, el president o presidenta, el secretari o secretària i la majoria absoluta dels membres de dret de l'òrgan. En segona convocatòria, que s'ha de reunir mitja hora després de la primera, és suficient que, a més del president o presidenta i del secretari o secretària, hi sigui present un terç dels membres de dret de l'òrgan.

Article 54
1. Les eleccions de representants al Claustre Universitari són convocades pel rector o rectora.

2. Els membres del Claustre són renovats, mitjançant eleccions generals, cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

3. Les eleccions parcials per cobrir vacants de representants dels estudiants al Claustre Universitari s'han de convocar obligatòriament els anys que no hi hagi eleccions generals. Tant les eleccions generals com les parcials s'han de realitzar amb anterioritat al primer Claustre Universitari del curs acadèmic.

Capítol 2
Eleccions de representants al Claustre Universitari

Article 55
1. El nombre de representants dels estudiants al Claustre Universitari ha de ser distribuït proporcionalment al nombre d'estudiants de cada ensenyament. Els representants dels estudiants al Claustre Universitari han de ser elegits pel col·lectiu d'estudiants de cada ensenyament i entre aquest, tenint en compte el que disposa a l'article 20.4 d'aquest reglament. En cas que no hi hagi suficients candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de màster i doctorat, la Junta Electoral ha d'assignar els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa agrupació més votats que no hagin obtingut un escó.

2. El nombre de representants del col·lectiu docent i investigador al Claustre Universitari ha de ser distribuït de manera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departament, tenint en compte que el nombre de professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat ha de representar la majoria del nombre total de membres del Claustre. Els representants del col·lectiu docent i investigador al Claustre Universitari han de ser elegits a cada departament pels membres d'aquest col·lectiu.

3. El nombre de representants del personal d'administració i serveis al Claustre Universitari ha de ser distribuït entre el personal funcionari i el personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de cada col·lectiu. Els representants del personal d'administració i serveis al Claustre Universitari han de ser elegits conjuntament pel col·lectiu del personal d'administració i serveis i entre aquest.

4. Els representants electes al Claustre Universitari s'elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

Article 56
Abans de cada elecció de representants al Claustre Universitari, el Consell de Govern ha d'establir, mitjançant l'acord corresponent, el nombre i la distribució d'escons i la relació de col·legis electorals amb les circumscripcions respectives.

Capítol 3
Eleccions de representants al Consell de Govern

Article 57
1. Les eleccions de representants al Consell de Govern són convocades pel rector o rectora.

2. Els membres elegibles del Consell de Govern són renovats mitjançant eleccions generals cada quatre anys, a excepció dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

3. Les eleccions parcials per cobrir vacants de representants dels estudiants al Consell de Govern s'han de convocar obligatòriament els anys que no hi hagi eleccions generals. Tant les eleccions generals com les parcials s'han de realitzar en el primer Claustre Universitari del curs acadèmic.


Article 58
1. Els representants al Consell de Govern es distribueixen de la forma següent:
a) Vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles, d'acord amb la distribució següent: dotze representants del col·lectiu docent i investigador que garanteixin en tot cas una representació de cadascuna de les agrupacions previstes en la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV ; cinc representants dels estudiants pertanyents a ensenyaments diferents, dels quals un ha de ser de tercer cicle, i tres representants del personal d'administració i serveis. En cas que no hi hagi candidats entre el col·lectiu d'estudiants per cobrir l'escó corresponent als ensenyaments de tercer cicle, l'escó vacant s'assigna al candidat de l'ensenyament de grau més votat que no hagi obtingut un escó. Aquests representants al Consell de Govern s'elegeixen mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret.

b) Quinze membres elegits pels degans de facultat, directors d'escola universitària, directors de departament i directors d'institut universitari de recerca i entre aquest col·lectiu.

2. La suma del professorat representant electe ha de respectar la proporcionalitat amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa de les agrupacions previstes a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV.

Article 59
Abans de cada procés electoral, el Consell de Govern ha d'aprovar la distribució proporcional dels seus membres.

Capítol 4
Eleccions de representants als consells de departament, juntes de centre i consells d'institut universitari de recerca

Secció 1. Disposicions comunes

Article 60
1. Les eleccions de representants als consells de departament, juntes de centre o consells d'instituts universitaris de recerca són convocades pel president o presidenta de l'òrgan.

2. Els membres elegibles dels consells de departament, de les juntes de centre i dels consells d'institut universitari de recerca són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

3. Les eleccions parcials per cobrir vacants de representants dels estudiants als consells de departament, a les juntes de centre i als consells d'institut universitari s'han de convocar obligatòriament els anys que no hi hagi eleccions generals. Tant les eleccions generals com les parcials s'han de fer, amb caràcter general, durant el mes de novembre.


Article 61
1. Els representants dels consells de departament, les juntes de centre i els consells d'institut universitari de recerca són escollits pel seu col·lectiu i entre aquest en la proporció que determini el reglament corresponent.

2. Abans d'iniciar el procés electoral, l'òrgan col·legiat corresponent ha d'establir el nombre màxim de membres elegibles, exclosos el membres nats, i la distribució proporcional per circumscripcions electorals, si el reglament de departament, de centre o d'institut universitari de recerca no ho preveu.

Secció 2
Eleccions dels representants al consell de departament

Article 62
En cas que el director o directora o el secretari o secretària de departament hagin estat elegits membres del consell de departament, la vacant que deixin per la seva condició de membre nat ha de ser coberta pel següent candidat més votat dels que no van obtenir representació en la circumscripció electoral corresponent. Si abans d'acabar el mandat de l'òrgan col·legiat deixa de ser director o directora o secretari o secretària de departament, recupera l'escó per al qual va ser elegit i desplaça el substitut.

Secció 3
Eleccions dels representants a la junta de centre

Article 63
1. A l'hora d'aplicar l'apartat b) de l'article 60.2 de l'Estatut de la URV , es considera que la càrrega total dels ensenyaments és la que figura en el pla d'ordenació acadèmica. Abans de cada procés electoral, cal determinar els departaments que reuneixen el requisit establert en aquest article.

2. En cas que alguna persona titular dels càrrecs previstos a l'apartat a) de l'article 60.2 de l'Estatut de la URV hagi estat elegida com a membre de la junta de centre, la vacant que deixi per la seva condició de membre nat ha de ser coberta pel següent candidat més votat dels que no van obtenir representació en la circumscripció electoral corresponent. Si abans d'acabar el mandat de l'òrgan col·legiat deixa de ser titular de l'òrgan unipersonal, recupera l'escó per al qual va ser elegit i desplaça el substitut.

Secció 4
Eleccions dels representants al consell d’institut universitari de recerca

Article 65
En cas que el secretari o secretària del consell d'institut universitari de recerca hagi estat elegit membre del consell, la vacant que deixi per la seva condició de membre nat ha de ser coberta pel següent candidat més votat dels que no van obtenir representació en la circumscripció electoral corresponent. Si abans d'acabar el mandat de l'òrgan col·legiat deixa de ser secretari o secretària del consell, recupera l'escó per al qual va ser elegit i desplaça el substitut.

TÍTOL III
Eleccions a òrgans unipersonals de govern

Capítol 1 Elecció del rector o rectora

Article 65
1. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

Article 66
1. El rector o rectora ha de convocar eleccions a aquest òrgan unipersonal de govern com a mínim trenta dies abans de l'expiració del seu mandat.

2. En el cas de produir-se la dimissió, cessament o altres circumstàncies de les previstes a l'article 6 d'aquest reglament que impedeixin exercir les funcions del rector o rectora, el vicerector o vicerectora més antic en el càrrec ha de convocar, en el termini dels cinc dies següents, noves eleccions a rector o rectora, que s'han de fer en el termini màxim d'un mes.

3. En el supòsit que el Claustre Universitari convoqui, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector o rectora, en el marc del que preveu l'article 52 de l'Estatut de la URV , el president o presidenta en funcions del Claustre ha de convocar eleccions a rector o rectora, les quals s'han de fer en el termini màxim d'un mes.

Article 67
El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per sectors de la comunitat universitària, d'acord amb els coeficients establerts a l'article 65.3 de l'Estatut de la URV i el procediment previst a l'apartat 4 del mateix article.

Article 68
Abans d'iniciar-se el procés electoral per elegir el rector o rectora, el Consell de Govern ha d'establir, mitjançant l'acord corresponent, els recursos que la Universitat posa a disposició dels candidats

Article 69
1.És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos. No són vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc.

2. Contra l'acte de proclamació de rector o rectora es pot interposar reclamació davant la Junta Electoral en el termini d'un dia. La reclamació s'ha de resoldre en el termini màxim d'un dia, després del qual s'ha de fer la proclamació definitiva del rector o rectora.

Article 70
Si cap candidat o candidata no pot ser proclamat rector o rectora en primera volta, s'ha de fer una segona votació, a la qual només poden concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació. A la segona volta és proclamat el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats.

Capítol 2
Elecció del director o directora de departament, del degà o degana o del director o directora de centre i del director o directora d’institut universitari de recerca

Article 71
1.  L'elecció del director o directora de departament, del degà o degana o director o directora de centre i del director o directora d'institut universitari de recerca és competència, respectivament, del consell de departament, de la junta de centre i del consell d'institut universitari de recerca.

2. Les eleccions a director o directora de departament, degà o degana o director o directora de centre i director o directora d'institut universitari de recerca les convoca l'òrgan unipersonal sortint, com a mínim trenta dies abans de l'expiració del mandat.

3. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

4.   El vot a director o directora de departament, degà o degana o director o directora de centre i director o directora d'institut universitari de recerca és lliure i secret.

5. L'òrgan convocant ha d'establir un calendari electoral que s'ha d'ajustar als terminis previstos en aquest reglament.

6. És escollit com a titular de l'òrgan unipersonal de govern el candidat que obtingui més vots favorables. En cas d'empat en el nombre de vots, cal repetir la votació entre els candidats que hagin obtingut el mateix nombre de vots.

Article 72
1. La mesa electoral està formada pel degà o degana, o director o directora de centre, pel director o directora de departament, o pel director o directora d'institut sortint (o pels respectius substituts), que la presideix; pel secretari o secretària de centre, departament o institut universitari de recerca; per l'estudiant més jove, pel membre del col·lectiu docent i investigador més jove, i pel membre del personal d'administració i serveis de més edat.

2. En el supòsit que algun dels membres nats de la mesa es presenti a l'elecció, ha de ser substituït pel vicedegà o vicedegana, o subdirector o subdirectora de centre, pel professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent de més edat del departament i de l'institut universitari de recerca, segons que es tracti de l'elecció del degà o degana o director o directora de centre, director o directora de departament i d'institut universitari de recerca respectivament.

Article 73
1. En el cas de produir-se la dimissió, cessament o altres circumstàncies de les previstes a l'article 6 d'aquest reglament que impedeixin exercir les funcions de l'òrgan unipersonal de govern regulats en aquesta secció, el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent més antic del departament, el vicedegà o vicedegana o el subdirector o subdirectora de centre o el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent més antic de l'institut universitari de recerca, ha de convocar, en el termini dels cinc dies següents, noves eleccions que s'han de fer en el termini màxim d'un mes.

2. L'òrgan col·legiat de govern pot presentar una moció de censura contra les persones escollides pel mateix òrgan col·legiat per ocupar un càrrec unipersonal, en el marc del que preveu l'article 88 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta moció s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació i requereix el vot favorable d'almenys dos terços de l'òrgan corresponent.

TÍTOL IV
Reforma del Reglament electoral

Article 74
1. La iniciativa per reformar el Reglament electoral correspon al rector o rectora, al Consell de Govern i a la Junta Electoral.

2. Correspon al Consell de Govern aprovar el Reglament electoral.

3. No es poden presentar propostes per reformar el Reglament electoral dins els tres mesos anteriors al termini de finalització del mandat del Consell de Govern.DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. Còmput dels terminis
Els terminis previstos en aquest Reglament són comptats per dies hàbils, si són assenyalats per dies, i per data, quan siguin assenyalats per mesos. En cas que el darrer dia d'un termini sigui un dissabte o un dia inhàbil, el termini es considera prorrogat fins al dia hàbil següent.

SEGONA. Terminis inhàbils
A l'efecte dels terminis previstos en aquest Reglament, no es tenen en compte el mes d'agost, els dies de setembre anteriors a l'inici del període lectiu i els períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa.


TERCERA. Estudiants de doctorat
A l'efecte de l'aplicació dels articles 20 i 21 d'aquest reglament, s'inclouen dins el col·lectiu del personal investigador en formació els estudiants de doctorat que tinguin un contracte predoctoral en formació i els ajudants, i s'inclouen dins el col·lectiu d'estudiants els estudiants de doctorat que no tinguin un contracte predoctoral en formació.

QUARTA. Agrupacions
A l'efecte de l'aplicació dels articles 21.2 i 21.4 d'aquest reglament, els centres de la Universitat Rovira i Virgili s'agrupen de la manera següent:

Agrupació A: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Facultat d'Infermeria
Agrupació B: Facultat de Lletres, Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Facultat de Turisme i Geografia
Agrupació C: Facultat de Ciències Jurídiques i Facultat d'Economia i Empresa
Agrupació D: Facultat de Química, Facultat d'Enologia, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química i Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

CINQUENA. Votació electrònica presencial
1. D'acord amb el que estableix l'article 37.2 d'aquest reglament, la Junta Electoral pot establir, en les eleccions a òrgans de govern col·legiats, amb caràcter excepcional, un sistema de votació electrònica presencial. En aquest cas, la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui, han d'establir el nombre i la ubicació dels ordinadors destinats a aquesta finalitat, així com la forma de designar la mesa o meses electorals que han de presidir i ordenar aquestes votacions.

2. La votació electrònica presencial permet a l'electorat votar des dels ordinadors que la Junta Electoral o la comissió electoral de centre o de campus, segons correspongui, hagin posat a disposició seva per a aquesta finalitat. Els electors han d'accedir a la votació mitjançant el nom d'usuari i la contrasenya que utilitzen habitualment a la URV , amb la identificació prèvia davant dels membres de la mesa electoral o de les persones que aquesta hagi designat, mitjançant el carnet URV, el DNI o qualsevol altre document acreditatiu, sempre que inclogui la fotografia corresponent. La persona davant la qual l'elector s'identifica ha de comprovar que aquest està inclòs en el cens electoral.

3. Per a qualsevol altre aspecte relacionat amb la votació, s'aplica la resta d'articles d'aquest reglament que regulen la votació remota.

SISENA. Votació presencial amb suport físic
1. D'acord amb el que estableix l'article 37.1 d'aquest Reglament, les eleccions a rector o rectora es poden realitzar, de manera excepcional, mitjançant votació presencial amb suport físic. La Junta Electoral ha de decidir la forma d'elecció en cada cas.

2. En les eleccions realitzades de forma presencial i amb suport físic, la Junta Electoral ha d'assegurar la disponibilitat de paperetes i sobres de votació. Les paperetes, amb el mateix format, han de ser diferents per a cada candidatura i han d'estar impreses per una sola cara. Hi ha de constar el nom i cognoms del candidat o candidata, amb indicació de l'associació a la qual pertany, si així ho demana. També ha de constar el nom de l'elecció, la data de realització i la frase "El meu vot és per a" abans del nom del candidat o candidata. En aquestes eleccions és obligatori l'ús de sobre electoral.

3. En les eleccions realitzades de forma presencial i amb suport físic, el calendari electoral ha de determinar el termini per exercir el vot anticipat i el vot per correu.

4. La persona que prevegi que no serà present o que no podrà personar-se per emetre el seu vot el dia de l'elecció, pot emetre'l anticipadament. Per exercir el vot anticipat, l'elector ha d'adreçar a la Junta Electoral un sobre tancat al dors del qual han de figurar el nom, cognoms i signatura. Ha de contenir la fotocòpia del carnet URV, del DNI o de qualsevol document acreditatiu, sempre que inclogui la fotografia corresponent i el sobre electoral amb la papereta oficial de vot a l'interior. El vot s'ha de lliurar al secretari o secretària de la Junta Electoral o al funcionari o funcionaris, que no poden ser candidats, que designi la Junta Electoral , en un termini que finalitza el dia anterior al de la realització de les eleccions. La Secretaria General ha de fer arribar a la mesa electoral corresponent els sobres rebuts.

5. En cas que un elector es trobi en situació de permís o participi en un intercanvi, sempre que no estigui inclòs en l'article 6.2 d) , i prevegi que no podrà emetre el vot presencial ni el vot anticipat, i desitgi emetre el seu vot per correu, ha de comunicar a la Junta Electoral aquesta circumstància i sol·licitar la tramesa de les paperetes i el sobre electoral corresponent. Ha d'adreçar a la Junta Electoral , en el termini establert en el calendari electoral i per correu urgent, un sobre tancat al dors del qual han de figurar el nom, cognoms i signatura. Ha de contenir la fotocòpia del carnet URV, del DNI o de qualsevol document acreditatiu, sempre que inclogui la fotografia corresponent i el sobre electoral amb la papereta oficial de vot a l'interior. Els sobres que no arribin el dia anterior al de la realització de les eleccions no es poden tenir en compte. La Secretaria General ha de fer arribar a la mesa electoral corresponent els sobres rebuts.

6. Durant el procés de votació, la mesa electoral ha d'ordenar la votació i ha de comprovar el dret a votar de cada elector, així com la seva identitat, que es justificarà amb la presentació del carnet URV, del DNI o de qualsevol altre document acreditatiu, sempre que inclogui la fotografia corresponent. A continuació l'elector ha de lliurar al president o presidenta de la mesa el sobre de votació tancat, el qual l'ha de dipositar en presència seva a l'urna.

7. Arribada l'hora assenyalada per finalitzar la votació, només poden votar aquells electors que es trobin dintre del local i que no hagin votat. A continuació s'han de dipositar a l'urna els vots anticipats i per correu rebuts, una vegada s'hagi verificat que l'elector es troba inscrit a la llista del cens i que no ha exercit el seu dret a vot. Tot seguit voten els membres de la mesa electoral. Finalment, els vocals i interventors han de signar les llistes numerades de votants, al final de cada full i immediatament després del darrer nom escrit.

8. Es considera vot nul:

a) El vot emès en un sobre o papereta diferent del model oficial.
b) El vot emès en una papereta sense sobre.
c) El vot emès en un sobre que contingui més d'una papereta amb diferents candidats dels que correspongui.
d) El vot emès en una papereta en què consti un nombre de marques superior al nombre màxim de candidats que l'elector pugui votar.
e) El vot emès en una papereta amb guixades, esmenes, modificacions o qualsevol altre tipus d'alteració que impedeixi conèixer amb claredat la voluntat efectiva de l'elector.
f) La papereta que contingui qualsevol expressió aliena al vot.

9. Es considera vot en blanc:

a) El vot emès en un sobre que no contingui cap papereta.
b) El vot emès en una papereta que no contingui cap indicació a favor de cap dels candidats proposats.
c) El vot a una candidatura legalment retirada.

10. En el supòsit que el sobre contingui més d'una papereta amb el mateix candidat, es computarà com un sol vot vàlid.

11. La mesa electoral és l'òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes sense que ningú pugui recórrer contra aquesta decisió en aquest moment.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA
Mentre coexisteixin els ensenyaments en cicles i els ensenyament de grau, a l'efecte d'aplicació d'aquest reglament s'assimilen els ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle, i segon cicle als ensenyaments de grau.

SEGONA
Mentre no es convoquin les eleccions de representants d'estudiants al Claustre Universitari, al Consell de Govern i a les juntes de centre i consells de departament en aplicació del que disposen els articles 54, 57 i 60, respectivament, d'aquest reglament, continuen en funcions els actuals representants, sempre que compleixin els requisits establerts en aquest reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga el Reglament electoral de la URV , aprovat per Consell de Govern de data 18 de febrer de 2004 i modificat pels acords de Consell de Govern de 16 de febrer de 2006, 20 de desembre de 2007 i 20 de febrer de 2009.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA
En tot allò no previst en el present Reglament es pot aplicar la legislació electoral general.

SEGONA
Aquest reglament entra en vigor l'endemà de publicar-se al Full Oficial de la URV.