Francesc Xavier Grau, nou rector de la URV
institució
Tarragona, Reus, Tortosa i Vila-seca, 15/05/2006.- Francesc Xavier Grau (Lleida, 1958), catedràtic de Mecànica de Fluids i vicerector en l'equip del rector Lluís Arola, ha estat elegit rector en les votacions del dia 15 de maig. També s'ha renovat al Claustre la representació del professorat i del personal d'administració i serveis.

Francesc Xavier Grau (Lleida, 1958), catedràtic de Mecànica de Fluids i vicerector d'Ordenació Acadèmica i de la Rercerca, pertany al Departament d’Enginyeria Mecànica i fa classes a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química.

El total d'electors eren 15.860 persones. Per sectors hi ha 1.688 professors, 571 membres del personal d'administració i serveis i 13.601 estudiants. La participació per sectors ha estat: en el professorat, els docents doctors funcionaris han participat en un 73,47%, amb el 61,92% dels vots per al candidat; la resta del professorat, en un 24,51%, amb el 69,96% dels vots per a Grau.

El personal d'administració i serveis ha votat en un 74,60%, amb un 64,31% dels vots favorables al candidat, i els estudiants, un 1,93%, amb un 60,83% dels vots per a Grau.

El màxim responsable de la Universitat s'ha elegit per vot universal i ponderat per sectors, d'acord amb uns coeficients fixats a l'Estatut de la URV. Feta la ponderació de vot prevista a la LOU pel procediment indicat a l'artícle 65 de l'Estatut de la URV, el nombre de vots ponderats que ha rebut és de 4.941, dels quals el 74% corresponen al PDI funcionari doctor.

El nou responsable de la URV ha manifestat la seva satisfacció per la participació en la jornada dels sectors más implicats en la institució, professors i PAS, i ha destacat que dels vots emesos, més del 60% han estat a favor de la seva candidatura. Quant a la baixa participació dels alumnes, Grau ha manifestat que la seva candidatura és conscient de la situació, i que cal buscar noves fòrmules per aconseguir-ne l'implicació. 

El mandat de rector dura quatre anys, amb possibilitat de tornar-se a presentar una sola vegada. El nou rector ha estat professor titular de Mecànica de Fluids a la URV, professor titular d’Enginyeria Química a la URV i a la UB, i professor associat a temps complet i professor ajudant a la UB. Ha fet classes de nombroses matèries i actualment imparteix els cursos Meteorologia i Climatologia del Màster en Enginyeria Ambiental i Convective Heat Transfer del doctorat Programme in Chemical and Process Engineering.

Des de 2004 és Vicerector d’ordenació Acadèmica i de la Recerca, abans ho ha estat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (de 2002-2004) i d’Infrastructures i Noves Tecnologies (2000-2002), formant part dels equips del rector Lluís Arola. Abans va ser director del Departament d’Enginyeria Mecànica (primer Enginyeria Elèctrica i Mecànica) durant set anys, i durant un any va ocupar la subdirecció acadèmica de l’ETSE.

Formen equip amb Grau els professors Maria Bargalló, Rosa Solà, Mercè Gisbert, Azael Fabregat, Antoni González Senmartí, Antoni Terceño, Josep Manel Ricart, Montserrat Duch, Magdalena Aguiló, M. Glòria Barberà, Santiago J. Castellà, Josep Pallarès i el gerent Manuel Molina. La meitat continuen amb responsabilitats i l'altra meitat són nous en l'equip.

En la jornada electoral del 15 de maig també s'han celebrat eleccions al Claustre. Màxim òrgan de representació de la Universitat, es renova cada quatre anys en els sectors de professorat i PAS, i cada dos en el d'estudiants. Està constituït formalment per 203 escons i aquest cop ha quedat constituït per 173, ja que hi ha trenta vacants, sis en el sector de professorat i 24 en el d'alumnes. 

A les eleccions d'estudiants del 21 de març, amb una participació del 7,37%, es van ocupar 28 dels 52 escons que tenen.

El personal acadèmic té: 43 membres nats ( els membres nats rector, secretari general i gerent; dotze degans i directors de centre, nou membres de l'equip de direcció i 22 directors de departament); elegibles en aquest sector, 61 escons per al personal funcionari docent i vint per la resta de professorat, però sis escons no han comptat amb candidats.

En el sector de professors el cens global era de 1546 persones en els dos grups, amb un percentatge de participació, per part del professorat doctor funcionari, d'un 81,75%; la resta de professorat ha participat en un 19,74%. Han quedat 75 escons coberts dels 81 elegibles d'aquest sector.

Els 571 electors del PAS han participat en un 75,48% per escollir 24 escons, dotze per al personal funcionari i dotze per al personal laboral.

En les anteriors eleccions al Claustre, el 20 de maig de 2002, la participació del professorat doctor de cossos docents universitaris va ser d'un 76,90%, de la resta de professors d'un 52,10% i del PAS, d'un 75,40%. Els alumnes al 2004 van participar d'un 11,6%.

El personal de la Universitat ha votat el dia 15 de maig entre les 10 h i les 18 h als catorze col.legis electorals situats als centres i altres unitats. El recompte s'ha dut a terme a rectorat on estava la Junta Electoral, l'àrbitre del procés, presidida per la professora de Química Ana Mantecón.

Lluís Arola, catedràtic de Bioquímica, ha estat rector de la URV des de 1998. El 21 de abril va presentar al Claustre l' Informe 2006 de l'últim any de mandat, el balanç de l'últim període de govern 2002-06 i el d' d'acompliment del Pla Estratègic de la Universitat 1998-2006.

Per a més informació sobre el nou rector, el seu programa i l'equip que l'acompanya, consulteu www.urv.cat/xavier_grau.