Ajuts Pont per a Projectes Educatius

Consell Social i Institut de Ciències de l'Educació de la URV

Convocatòria 2014


Bases reguladores i convocatòria dels ajuts

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoquen per primer any els ajuts Pont per a projectes educatius, amb la finalitat de visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d'innovació conjunts. Són objectius generals d’aquesta convocatòria:
• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament infantil, primari i secundari.
• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament.
• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.

1. L’ajut està destinat a potenciar la creació de grups de treball o seminaris integrats per professorat d’educació infantil, primària i secundària de la demarcació de Tarragona conjuntament amb professorat de la URV.

2. Poden participar en aquesta convocatòria els centres d’educació infantil, primària i secundària de la demarcació de Tarragona. Els projectes poden ser presentats per un col·legi, una escola o un institut de manera individual o per diversos centres de manera conjunta. En el cas que el projecte el presentin més d’un centre, un d’aquests ha d’actuar com a coordinador.
En el projecte ha de participar professorat de l’àmbit universitari, que ho pot fer individualment o en grup. L’Institut de Ciències de l’Educació de la URV facilitarà la relació entre el professorat de les diferents etapes educatives.

3. El projecte ha de tenir algun d’aquests objectius:
• Aplicació docent de les recerques i investigacions dutes a terme a la URV.
• Generació de materials docents a partir de la praxi educativa i la recerca universitària.
El projecte educatiu pot incloure formació específica del professorat participant en funció de matèries i temàtiques concretes dels currículums del sistema educatiu i la utilització compartida de laboratoris i tallers per a docència, pràctiques i investigació.

4. El projecte s’ha de dur a terme durant un curs escolar o dos com a màxim. En el cas de projectes de més d’un any de durada, cal tornar a presentar la sol·licitud a la convocatòria següent, juntament amb una memòria dels resultats obtinguts durant el primer curs escolar, que ha de rebre una valoració positiva.

5. Aquest ajut és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades nacionals, estatals o internacionals.

Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació

La documentació que cal presentar és la següent:

— Sol·licitud adreçada a la Presidència del Consell Social; en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.htm.
— Descripció del projecte educatiu (un exemplar en paper i un altre en suport electrònic, format PDF); en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html.
La descripció del projecte ha d’incloure: breu resum, objectius del projecte, descripció de les tasques, periodicitat i calendari, justificació dels quatre criteris de valoració indicats a la base setena, previsió de despeses i relació nominal del professorat de cada un dels centres no universitaris i del professorat d’ensenyament universitari implicats en el projecte.

Tant la sol·licitud com la documentació adjunta s’han de presentar al Registre General de la Universitat (edifici Rectorat, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona), a qualsevol altre registre auxiliar o a través del Registre per via telemàtica que trobareu a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
La localització i els horaris dels diferents registres es poden consultar a la seu electrònica de la URV.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar, a més a més, a la Secretaria del Consell Social (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558018, fax. 977 558028 i adreça electrònica consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que la sol·licitud i la documentació s’enviï per correu certificat, la presentació a l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que manca algun document, n’ha d’informar la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de projectes

L’1 d’abril de 2014 s'obre el termini de presentació dels projectes, que acaba el 16 de maig de 2014.

Cinquena. Dotació econòmica i gestió de l'ajut

Els projectes seleccionats rebran un ajut màxim de 1.500 € cadascun, fins a un màxim de 10 projectes (amb un import màxim de 15.000 €) distribuïts entre tots els nivells educatius no universitaris. La dotació econòmica s'ha de destinar exclusivament al desenvolupament del projecte: material, dietes de desplaçaments, formació externa necessària, difusió i divulgació.

La gestió econòmica dels ajuts s’encarrega a l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV. El Consell Social ha de fer una transferència de crèdit a la partida pressupostària indicada per l’Institut de Ciències d’Educació.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva, i s’ha de resoldre abans de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data d’acabament del termini de presentació de projectes.

La resolució del jurat s’ha de donar a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió del jurat, a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat.

Contra la resolució del jurat es pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació del resultat.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valora prioritàriament els criteris següents:
— La capacitat innovadora i de millora dels mètodes docents en l'àmbit al qual s'aplica el projecte (fins a 30 punts).
— La implicació en el projecte de diferents centres o unitats docents (tant pel que fa a l’àmbit no universitari com a l’universitari) (fins a 20 punts).
— L’impacte del projecte entre l’alumnat dels centres participants (fins a 30 punts).
— L'alineació amb els plans estratègics de la URV i les línies prioritàries del Departament d’Ensenyament en aspectes curriculars i de competències bàsiques (fins a 20 punts).

La puntuació màxima és de 100 punts. La puntuació mínima per obtenir l’ajut és de 50 punts.

Vuitena. Jurat dels ajuts

Aquesta convocatòria la resol un jurat format per les persones següents:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
— El rector, o persona en qui delegui.
— El director de l’Institut de Ciències d’Educació de la URV, o persona en qui delegui.
— Un membre del Consell Social, designat pel president.
— Un membre de l’Institut de Ciències de l’Educació designat pel director.
— Dos representants del Departament d’Ensenyament pertanyents als Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l’Ebre respectivament.
— Un mestre d’ensenyament infantil o primari.
— Un professor d’ensenyament secundari.
— El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Obligacions dels beneficiaris

Un cop aplicat el projecte, els centres beneficiaris es comprometen a:
— Presentar, un cop aplicat el projecte, i dintre del termini màxim de dos anys des de la data de concessió de l’ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Els imports no justificats s’hauran de retornar al Consell Social.
— Fer menció explícita de l'ajut rebut del Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el projecte guanyador.

Desena. Reconeixement professional

El professorat que depèn del Departament d’Ensenyament obtindrà una certificació de la seva participació en el projecte a partir del Pla de Formació Permanent del Professorat, que gestionarà l’Institut de Ciències d’Educació. El professorat universitari obtindrà, per cada seixanta hores acumulades, un reconeixement d’un UAA en el pacte de dedicació.

Onzena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi han d’aplicar els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

El dret de publicació dels projectes correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Dotzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Març de 2014