Ajuts Pont per a Projectes Educatius

Consell Social i Institut de Ciències de l'Educació de la URV

Convocatòria 2015


Bases reguladores i convocatòria dels ajuts

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoquen per segon any els ajuts Pont per a projectes educatius, amb la finalitat de visibilitzar, ordenar i universalitzar la transferència de coneixement entre la comunitat universitària i la resta del sistema educatiu a partir de projectes d'innovació conjunts. Són objectius generals d’aquesta convocatòria:
• Promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents de l’ensenyament infantil, primari i secundari.
• Impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament.
• Difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.

1. L’ajut està destinat a potenciar la creació de grups de treball integrats per professorat d’educació infantil, primària i secundària de la província de Tarragona conjuntament amb professorat de la URV.

2. Poden participar en aquesta convocatòria els centres d’educació infantil, primària i secundària de la província de Tarragona. Els projectes poden ser presentats per un col·legi, una escola o un institut de manera individual o per diversos centres de manera conjunta. En el cas que el projecte el presentin més d’un centre, un d’aquests ha d’actuar com a coordinador. En tot cas, ha de constar explícitament quin professorat de cada centre forma part del projecte.
En el projecte ha de participar professorat de l’àmbit universitari, que ho pot fer individualment o en grup. Aquest personal solament pot participar en una de les ajudes concedides. L’Institut de Ciències de l’Educació de la URV facilitarà la relació entre el professorat de les diferents etapes educatives.

3. El projecte ha de tenir algun d’aquests objectius:
• Aplicació docent de les recerques i investigacions dutes a terme a la URV.
• Generació de materials docents a partir de la praxi educativa i la recerca universitària.
El projecte educatiu pot incloure formació específica del professorat participant en funció de matèries i temàtiques concretes dels currículums del sistema educatiu i la utilització compartida de laboratoris i tallers per a docència, pràctiques i investigació.

4. El projecte s’ha de dur a terme durant un curs escolar o dos com a màxim. En el cas de projectes de més d’un any de durada, cal tornar a presentar la sol·licitud a la convocatòria següent, juntament amb una memòria dels resultats obtinguts durant el primer curs escolar, que ha de rebre una valoració positiva.

5. Aquest ajut és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades nacionals, estatals o internacionals.

Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació

La documentació que cal presentar és la següent:

Sol·licitud adreçada a la Presidència del Consell Social; en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.htm.
Descripció del projecte educatiu (un exemplar en paper i un altre en suport electrònic, format PDF); en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html.
La descripció del projecte ha d’incloure: breu resum, objectius del projecte, descripció de les tasques, periodicitat i calendari, justificació dels quatre criteris de valoració indicats a la base setena, previsió de despeses i relació nominal del professorat de cada un dels centres no universitaris i del professorat d’ensenyament universitari implicats en el projecte.

La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:

A) Registre telemàtic de la URV
El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir-hi heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la seu electrònica de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html.
El Registre telemàtic permet presentar sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.
També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via telemàtica o bé accedir directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html.
Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.
Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada, la data i hora en què s’ha fet.
L’accés al Registre per via telemàtica de la URV es troba a la seu electrònica de la URV / Registre General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf.

B) Registre presencial de la URV
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 de Tarragona), en horari de 10 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 hores, de dilluns a dijous.
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

C) Altres llocs presencials
Altres llocs per presentar documentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són els següents:
• Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració general de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
• A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.
En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
• A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.
En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 de Tarragona, telèfon 977 558 018, fax 977 558 028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que manca algun document, n’ha d’informar la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de projectes

L’1 d’abril de 2015 s'obre el termini de presentació dels projectes, que acaba el 15 de maig de 2015.

Cinquena. Dotació econòmica i gestió de l'ajut

Els projectes seleccionats rebran un ajut màxim de 1.500 € cadascun, fins a un màxim de 10 projectes (amb un import màxim de 15.000 €) distribuïts entre tots els nivells educatius no universitaris. La dotació econòmica s'ha de destinar exclusivament al desenvolupament del projecte: material, dietes de desplaçaments, formació externa necessària, difusió i divulgació.

La gestió econòmica dels ajuts s’encarrega a l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV. El Consell Social ha de fer una transferència de crèdit a la partida pressupostària indicada per l’Institut de Ciències d’Educació.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva, i s’ha de resoldre abans de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data d’acabament del termini de presentació de projectes.

La resolució del jurat s’ha de donar a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió del jurat, a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat.

Contra la resolució del jurat es pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació del resultat.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valora prioritàriament els criteris següents:
— La capacitat innovadora i de millora dels mètodes docents en l'àmbit al qual s'aplica el projecte (fins a 30 punts).
— La implicació en el projecte de diferents centres o unitats docents (tant pel que fa a l’àmbit no universitari com a l’universitari) (fins a 20 punts).
— L’impacte del projecte entre l’alumnat dels centres participants (fins a 30 punts).
— L'alineació amb els plans estratègics de la URV i les línies prioritàries del Departament d’Ensenyament en aspectes curriculars i de competències bàsiques (fins a 20 punts).

La puntuació màxima és de 100 punts. La puntuació mínima per obtenir l’ajut és de 50 punts.

Vuitena. Jurat dels ajuts

Aquesta convocatòria la resol un jurat format per les persones següents:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
— El rector, o persona en qui delegui.
— El director de l’Institut de Ciències d’Educació de la URV, o persona en qui delegui.
— Un membre del Consell Social, designat pel president.
— Un membre de l’Institut de Ciències de l’Educació designat pel director.
— Dos representants del Departament d’Ensenyament pertanyents als Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l’Ebre respectivament.
— Un mestre d’ensenyament infantil o primari.
— Un professor d’ensenyament secundari.
— El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Obligacions dels beneficiaris

Un cop aplicat el projecte, els centres beneficiaris es comprometen a:
— Presentar, dintre del termini màxim de dos anys des de la data de concessió de l’ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Els imports no justificats s’hauran de retornar al Consell Social.
— Fer menció explícita de l'ajut rebut del Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el projecte guanyador.

Desena. Reconeixement professional

El professorat que depèn del Departament d’Ensenyament obtindrà una certificació de la seva participació en el projecte a partir del Pla de Formació Permanent del Professorat, que gestionarà l’Institut de Ciències d’Educació. El professorat universitari obtindrà, per cada seixanta hores acumulades, un reconeixement d’un UAA en el pacte de dedicació.

Onzena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi han d’aplicar els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la legislació vigent.

El dret de publicació dels projectes correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Dotzena. Responsabilitat del material, retorn dels treballs i de la documentació presentada

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els projectes no premiats poden ser retirats pels autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entén que els autors hi renuncien.
La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que contingui dades de caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, a la Secretaria del Consell Social de la URV (c/ Escorxador s/n, 43003 Tarragona). Un cop transcorreguts sis mesos des des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, es destruirà aquesta documentació.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Desembre de 2014