1r AJUT SOLIDARI DEL CONSELL SOCIAL

Ajut solidari a un estudi, projecte o treball de fi de carrera (+)

S'enten com estudi, projecte o treball de fi de carrera els projectes de fi de carrera, els treballs de fi de carrera i tot aquell estudi realitzat en el context d'una assignatura troncal o obligatòria en el programa de la qual s'especifiqui la realització d'un treball aplicat, sempre que el presentin -de manera individual o en equip- alumnes que hagin superat de mitjana un mínim del 60% dels crèdits del seu ensenyament, i hagi estat dirigit pel professor de l'assignatura.

Convocatòria curs 2005-2006


El Consell Social de la URV convoca, per al curs 2005-06, la primera edició de l’Ajut Solidari amb l'objectiu de promoure entre els estudiants de la Universitat l'esperit solidari que els mogui a contribuir, mitjançant les seves pròpies iniciatives, a la millora de la convivència i a la lluita contra la desigualtat social.

Amb aquest Ajut es pretén identificar i reconèixer els esforços solidaris dels alumnes de la URV en el desenvolupament d'estudis, treballs o projectes de fi de carrera.

Requisits de participació

Poden participar-hi els estudiants de la URV que hagin presentat durant el curs 2005-06 algun estudi, treball o projecte de fi de carrera susceptible de materialitzar-se en un projecte solidari.

Els projectes presentats han de ser viables i han de promoure la solidaritat universitària, dins o fora de l'Estat, en àrees com la cooperació per al desenvolupament, l'atenció a la immigració, la integració de persones discapacitades, l'atenció a la drogodependència, l'assistència a persones en risc d'exclusió social o qualsevol altra àrea que atengui persones i col·lectius desfavorits.

Presentació de treballs

Els treballs s'han de presentar abans del 30 de juny de 2006 a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona.

La documentació que cal lliurar és la següent:

El Consell Social retornarà els treballs no guardonats als seus autors un mes després de resoldre aquesta convocatòria.

Quantia de l’Ajut

La dotació econòmica de l’Ajut és d'un màxim de 12.000 € en funció del pressupost del projecte. El 75% d'aquesta aportació s'ha de destinar a estudis de viabilitat i a l'execució del projecte, la resta serà de lliure disposició per al guanyador/guanyadors.

Avaluació dels treballs

Són criteris prioritaris que tindrà en compte pel Jurat:
- La solidaritat del projecte o treball presentat
- La creativitat i innovació
- La repercussió social
- El nombre de beneficiaris de l'acció
- La repercussió en el territori on s'apliqui
- La possible aplicació en altres àmbits socials
- La possibilitat d'obtenir recursos complementaris d'altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals
- Altres que consideri el Jurat

Composició del jurat

El jurat està format per:
- El president del Consell Social
- El representant del Consell Social a la Comissió URV Solidària
- Un responsable acadèmic de la Comissió URV Solidària
- El tècnic de la URV Solidària
- Un membre del Consell Social a més del president i el representant
- Una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de la solidaritat
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà com a secretari del Jurat

En cas de considerar-se convenient, el Jurat pot demanar assessorament tècnic i professional extern, per tal de fer una avaluació i una valoració prèvies dels projectes presentats.

Resolució i dictamen del jurat

El Jurat no admetrà aquells projectes que no compleixin aquestes bases. El secretari del Jurat comunicarà als interessats les causes de no admissió del projecte presentat i els retornarà les còpies lliurades.

El dictamen del Jurat és inapel·lable i es donarà a conèixer al guanyador abans del 30 de setembre del 2006.

El Jurat pot declarar desert aquest ajut.

El treball aplicat haurà d’estar acabat abans de dos anys des de la concessió de l’ajut.

Cessió de drets

El projecte guanyador pot ser exposat públicament i l'autor cedeix al Consell Social tots els drets d'edició i publicació.

 

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

Tarragona, setembre de 2005

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716

Termini: convocatòria oberta fins al 30 de juny de 2006