AJUT SOLIDARI DEL CONSELL SOCIAL

Ajut solidari a un estudi, projecte o treball de fi de carrera

Convocatòria curs 2007-2008


Bases reguladores i convocatòria

1. Objecte
El Consell Social de la URV convoca per al curs 2007-08 la tercera edició de l’Ajut Solidari amb l'objectiu de promoure entre els estudiants de la Universitat l'esperit solidari que els mogui a contribuir, mitjançant les seves pròpies iniciatives, a la millora de la convivència i a la lluita contra la desigualtat social.
Amb aquest Ajut es pretén identificar i reconèixer els esforços solidaris dels alumnes de la URV en el desenvolupament d'estudis, treballs o projectes de fi de carrera.
S'entén per estudi, projecte o treball de fi de carrera els projectes de fi de carrera, treballs de fi de carrera i tot aquell estudi realitzat en el context d'una assignatura troncal o obligatòria en el programa de la qual s'especifiqui la realització d'un treball aplicat, sempre que el presentin —de manera individual o en equip— alumnes que hagin superat de mitjana un mínim del 60% dels crèdits del seu ensenyament, i hagi estat dirigit pel professor de l'assignatura.

2. Requisits per participar-hi
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants de la URV que hagin presentat durant el curs acadèmic 2007-08 algun estudi, treball o projecte de fi de carrera susceptible de materialitzar-se en un projecte solidari.
Els projectes presentats han de ser viables i han de promoure la solidaritat universitària, dins o fora de l'Estat, en àrees com la cooperació per al desenvolupament, l'atenció a la immigració, la integració de persones discapacitades, l'atenció a la drogodependència, l'assistència a persones en risc d'exclusió social o qualsevol altra àrea que atengui persones i col·lectius desfavorits.
El treball aplicat haurà d’estar acabat abans de dos anys des de la concessió de l’ajut.

3. Termini i lloc de presentació
El termini per a la presentació dels treballs finalitza a les 12 h del dia 30 de juny de 2008.
Les sol·licituds, juntament amb els treballs, s'han de presentar a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.

4. Quantia de l’Ajut
Es concedirà un únic ajut, d'un màxim de 12.000 € en funció del pressupost del projecte presentat. El 75% d'aquesta aportació s'ha de destinar a estudis de viabilitat i a l'execució del projecte, la resta serà de lliure disposició per al guanyador/guanyadors.
La gestió econòmica de l'ajut la realitzarà el responsable acadèmic del projecte o treball, a través d'una codificació orgànica de la Universitat, que li comunicarà el Servei de Recursos Econòmics. D'acord amb el Consell Social i amb l'autorització del responsable acadèmic del treball, aquesta gestió es podrà delegar en alguna altra unitat administrativa de la Universitat, preferentment la URV Solidària.

5. Documentació que cal presentar
- Sol·licitud dirigida al Consell Social de la Universitat (la trobareu a la pàgina web: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html).
- Còpia de la matrícula del curs acadèmic 2007-08 de tots els sol·licitants.
- Original i dues còpies de l'estudi, treball o projecte de fi de carrera en suport paper, i un exemplar en format electrònic.
- Una memòria del projecte, d’un màxim de deu fulls en suport paper i còpia electrònica, on han de constar:
-> Els objectius
-> La població a qui s'adreça o se’n vol beneficiar
-> Una proposta organitzativa per dur a terme l'acció solidària
-> El pla de treball i el calendari d'execució
-> El pressupost econòmic
-> Altra informació que es consideri d'interès
- El Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. Els estudiants hauran d'aportar en un termini de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

6. Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Així mateix, també és compatible amb la resta d'ajuts que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

7. Obligacions dels beneficiaris
En el moment d'obtenir la condició de beneficiaris de l'ajut, els estudiants hauran de signar un document d'acceptació, mitjançant el qual es comprometen a:
- facilitar al Consell Social informació periòdica sobre l'execució del treball o projecte presentat;
- presentar, un cop aplicat el projecte i com a màxim 2 anys des de la concessió de l'ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha de portar el vistiplau del responsable acadèmic del projecte o treball.

8. Criteris de valoració
El jurat valorarà els criteris següents:
- La solidaritat del projecte o treball presentat (fins a 25 punts)
- La creativitat i innovació (fins a 15 punts)
- El nombre de beneficiaris de l'acció (fins a 10 punts)
- La repercussió en el territori on s'apliqui (fins a 10 punts)
- La possible aplicació en altres àmbits socials (fins a 10 punts)
- La possibilitat d'obtenir recursos complementaris d'altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals (fins a 10 punts)
- La senzillesa, aplicabilitat i viabilitat del projecte o treball (fins a 10 punts)
- Altres que consideri el Jurat (fins a 10 punts)
Puntuació màxima: 100 punts

9. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest ajut és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar de la data d'acabament del termini per presentar els treballs.
El Jurat no admetrà aquells projectes que no compleixin aquestes bases i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari del Jurat ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.
La resolució del Jurat es donarà a conèixer dintre de les tres setmanes següents a la reunió, per comunicació escrita al guanyador, i públicament a través de la pàgina web del Consell Social o utilitzant altres mitjans que el Jurat consideri oportuns.
L'ajut es podrà declarar desert. La puntuació mínima que ha d'obtenir el sol·licitant per poder optar a aquest ajut és de 50 punts.
El Jurat pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds d'ajut que no hagin estat atorgades.
La resolució de les sol·licituds que no hagin estat notificades en el termini establert s'entendran desestimades per silenci administratiu.
Contra la resolució del jurat o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del Ple del Consell Social en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s'hauria d'haver produït—, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que l'interessat consideri oportú.

10. Renúncies i substitucions
En el cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d'acceptació previst en la base 7, la Comissió de Selecció podrà adjudicar l'ajut al candidat que correspongui segons una llista de reserva prioritzada.

11. Composició del jurat
El jurat està format per:
- El president del Consell Social
- El representant del Consell Social a la Comissió URV Solidària
- Un responsable acadèmic de la Comissió URV Solidària
- El tècnic de la URV Solidària
- Un membre del Consell Social, a més del president i el representant
- Una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de la solidaritat
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà com a secretari del Jurat
En cas de considerar-se convenient, el Jurat pot demanar assessorament tècnic i professional extern, per fer una avaluació i una valoració prèvies dels projectes presentats.

12. Cessió de drets
El projecte guanyador pot ser exposat públicament i l’autor cedeix al Consell Social tots els drets d'edició i publicació.
Quant als drets d'autor s'hi aplicaran els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l'Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.

13. Acceptació de les bases i revocació de l'ajut
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els estudiants, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

14. Normativa d'aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Maig de 2007

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716

Termini: convocatòria oberta fins al 30 de juny de 2008