AJUT A UN ESTUDI, PROJECTE O TREBALL SOLIDARI

Convocatòria curs 2009-10 - NOU TERMINI !!


Bases reguladores i convocatòria

1. Objecte
El Consell Social de la URV convoca per al curs 2009-10 la cinquena edició de l’Ajut Solidari amb l'objectiu de promoure entre els estudiants de la Universitat l'esperit solidari que els mogui a contribuir, mitjançant les seves pròpies iniciatives, a la millora de la convivència i a la lluita contra la desigualtat social.
Amb aquest Ajut es pretén reconèixer els esforços solidaris dels alumnes de la URV en el desenvolupament d'estudis, treballs o projectes realitzats en el context d'una assignatura troncal o obligatòria dels estudis universitaris cursats.

2. Requisits per participar-hi
Poden participar en aquesta convocatòria - de manera individual o en equip - els estudiants de la URV que hagin presentat durant el curs acadèmic 2009-10 algun estudi, treball o projecte susceptible de materialitzar-se en un projecte solidari.
Els estudiants han d'haver superat un mínim del 25% dels crèdits del seu ensenyament, i el treball l'ha d'haver dirigit el docent de l'assignatura.
Els projectes presentats han de ser viables i han de promoure la solidaritat universitària, dins o fora de l'Estat, en àrees com la cooperació per al desenvolupament, l'atenció a la immigració, la integració de persones discapacitades, l'atenció a la drogodependència, l'assistència a persones en risc d'exclusió social o qualsevol altra àrea que atengui persones i col·lectius desfavorits.
El treball aplicat haurà d’estar acabat abans de dos anys des de la concessió de la segona fase de l’ajut.

3. Termini i lloc de presentació
El termini per a la presentació dels treballs finalitza a les 14 h del dia 31 de gener de 2011.
Les sol·licituds s'han d'adreçar al president del Consell Social i, juntament amb els treballs, s'han de presentar a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, o en la forma que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
En el cas que els treballs s’enviïn per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

4. Quantia de l’Ajut
Es concedirà un únic ajut, i s’atorgarà en dues fases:
1a fase: d'un màxim de 3.000 €, en la qual es valorarà l’avantprojecte presentat.
2a fase: d'un màxim de 6.000 €, per a l’aplicació pràctica del projecte. Aquesta segona fase s’activarà després d’un nou procés d’avaluació, que es podrà efectuar immediatament o en un termini màxim de 3 mesos, on es considerarà la viabilitat de l'estudi, treball o projecte executiu.
El 75% d'aquestes aportacions s'han de destinar a estudis de viabilitat i a l'execució del projecte, la resta serà de lliure disposició per al guanyador/guanyadors.
La gestió econòmica de l'ajut la realitzarà el responsable acadèmic del projecte o treball, a través d'una codificació orgànica de la Universitat, que li comunicarà el Servei de Recursos Econòmics. D’acord amb el Consell Social i amb l'autorització del responsable acadèmic del treball, aquesta gestió es podrà delegar en alguna altra unitat administrativa de la Universitat, preferentment la URV Solidària.

5. Documentació que cal presentar

Per a la 1a fase:
- Imprès de sol·licitud adreçada al president del Consell Social de la Universitat (el trobareu a la pàgina web: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html).
- Còpia de la matrícula del curs acadèmic 2009-10 de tots els sol·licitants.
- Expedient acadèmic en què constin els crèdits superats per cadascun dels sol·licitants (còpia del certificat acadèmic o diligència de l’expedient).
- Avantprojecte: amb la descripció de la problemàtica i la proposta d'accions per pal·liar-la (original i una còpia en paper, i un exemplar en format electrònic).
Aquest avantprojecte ha de tenir un màxim de deu fulls en suport paper i també se n'ha de presentar una còpia electrònica, que ha de contenir:
-> Els objectius
-> La població a qui s'adreça
-> Una proposta d'organització de l'acció solidària
-> El pla de treball i el calendari d'execució
-> El pressupost econòmic
-> Altra informació que es consideri d'interès

Per a la 2a fase:
- Estudi, treball o projecte executiu (original i una còpia en paper, i un exemplar en format electrònic).
- Resum del treball d'un màxim de dues pàgines DIN A4.

En totes dues fases el Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. Els estudiants hauran d'aportar en un termini de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

6. Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Així mateix, també és compatible amb la resta d'ajuts que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

7. Obligacions dels beneficiaris
Els estudiants beneficiaris hauran de signar un document d'acceptació de l'ajut, mitjançant el qual es comprometen a:
- Facilitar al Consell Social informació periòdica sobre l'execució del treball o projecte presentat.
- Fer menció explícita de l’ajut rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en que aparegui el projecte guanyador.
- Presentar, un cop aplicat el projecte i com a màxim 2 anys des de la concessió de l'ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha de portar el vistiplau del responsable acadèmic del treball. La no-presentació d'aquesta memòria comportarà la revocació de l'ajut i el retorn dels imports no justificats.

8. Criteris de valoració
El jurat valorarà els treballs segons els criteris següents:
- El caràcter solidari del projecte o treball presentat (fins a 25 punts)
- La creativitat i innovació (fins a 15 punts)
- El nombre de beneficiaris (fins a 10 punts)
- La repercussió en el territori on s'apliqui (fins a 10 punts)
- La possible aplicació en altres àmbits socials (fins a 10 punts)
- La possibilitat d'obtenir recursos complementaris d'altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals (fins a 10 punts)
- La senzillesa, aplicabilitat i viabilitat del projecte o treball (fins a 10 punts)
- Altres que consideri el Jurat (fins a 10 punts)
Puntuació màxima: 100 punts
Puntuació mínima per optar a aquest ajut: 50 punts

9. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest ajut és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar de la data d'acabament del termini per presentar els treballs.
El Jurat no admetrà aquells projectes que no compleixin aquestes bases i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari del Jurat ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.
La resolució del Jurat es donarà a conèixer dintre de les tres setmanes següents a la reunió a través de la pàgina web del Consell Social o utilitzant altres mitjans que el Jurat consideri oportuns.
L'ajut es podrà declarar desert.
El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada i integrada per sol·licituds d'ajut que no hagin estat atorgades.
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat de l'Ajut.
Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant del Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

10. Renúncies i substitucions
En el cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d'acceptació previst en la base 7, el Jurat podrà adjudicar l'ajut al candidat que correspongui segons una la llista de reserva.

11. Composició del jurat
El jurat està format per:
- El president del Consell Social, que podrà delegar en un altre membre del Consell Social
- El representant del Consell Social a la Comissió URV Solidària
- Un responsable acadèmic de la Comissió URV Solidària o persona en qui delegui
- El tècnic de la URV Solidària
- Un tercer membre del Consell Social designat pel president
- Una persona o institució de reconegut prestigi en l'àmbit de la solidaritat designada pel president del Consell Social a proposta de la Comissió URV Solidària
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà com a secretari del Jurat
En cas de considerar-se convenient, el Jurat pot demanar assessorament tècnic i professional extern, per fer una avaluació i una valoració prèvies dels projectes presentats.

12. Cessió de drets
El projecte guanyador pot ser exposat públicament i l’autor cedeix al Consell Social tots els drets d'edició i publicació.
Quant als drets d'autor s'hi aplicaran els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l'Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.

13. Responsabilitat del material i retorn dels treballs
El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.

14. Acceptació de les bases i revocació de l'ajut
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els estudiants, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

15. Normativa d'aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Novembre de 2010

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018