AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

a les millors idees emprenedores

Convocatòria curs 2005-2006


La tercera missió de la Universitat és contribuir al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència. Un objectiu essencial consisteix a comercialitzar adequadament els resultats de la recerca desenvolupada a la Universitat, i en especial fomentar la creació d'empreses per part dels estudiants.

En general, en el desenvolupament de l'activitat docent es donen condicions molt favorables per crear equips multidisciplinaris que puguin treballar a partir d'idees innovadores, algunes fruit de l'activitat de recerca, que posteriorment es transformin en productes o serveis. Malgrat això, són escasses les oportunitats creades i les empreses sorgides del si de la URV.

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació d'idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d'emprenedoria, convoca per primera vegada per al curs 2005–06 ajuts a les millors idees emprenedores per tal de incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora.

Els ajuts esmentats es regeixen d’acord amb les bases següents:

Primera. Poden participar en aquesta convocatòria d’ajuts estudiants o equips d’estudiants de la URV (de primer, segon o tercer cicle) que, en exercici d'alguna tasca docent (estudis o projectes fi de carrera, treball acadèmicament dirigit, treballs experimentals, treballs de recerca, etc.), puguin validar o desenvolupar idees, prototipus i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable.

Amb aquesta finalitat, cada treball anirà acompanyat d'un pla d'empresa elaborat per l'equip emprenedor amb l'ajut de tutors especialitzats que proporcionarà la URV.

Segona. Documentació que cal presentar per participar en aquesta convocatòria:

Aquests documents estan normalitzats i els podeu descarregar de la web del Consell Social de la URV.

Tercera. El treball ha d’estar coordinat o/i dirigit per un professor de la URV que s’encarregarà de gestionar econòmicament l’ajut a través del seu departament.

Quarta. La comissió d'avaluació de propostes valorarà:

Cinquena. Anualment s’obriran dos terminis de presentació de propostes, el primer durant els mesos de setembre i octubre, que pel que fa al curs 2005-06 finalitzarà el 31 d’octubre de 2005, i el segon durant els mesos de gener i febrer, que finalitzarà el 27 de febrer de 2006.

El període d’execució del treball serà de com a màxim un any.

La dotació econòmica es farà efectiva en dos terminis, el 75% quan es notifiqui la concessió de l’ajut i el 25% restant quan s'entregui la memòria justificativa.

La comissió podrà declarar deserta la concessió d’un o més dels ajuts. La resolució de la comissió es donarà a conèixer en un termini màxim d’un mes a partir de la finalització del termini per presentar les propostes.

Sisena. La comissió d’avaluació de propostes està formada per:

Setena. Es poden concedir fins a un màxim de cinc ajuts i la dotació econòmica de cadascun serà d'entre 3.000 i 6.000 €, que es destinaran exclusivament al desenvolupament material del projecte i en cap cas podran destinar-se a retribuir el professor i/o els estudiants.

Vuitena. El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Novena. Els treballs desenvolupats pels alumnes podran incloure l’interès i la viabilitat de l’explotació comercial del tema d’estudi. En aquest cas, els alumnes i la Universitat analitzaran la via més adequada per explotar-lo, prioritzant l’opció de creació de noves societats, que podran ser dipositàries dels drets dels socis en els projectes.

Les noves societats poden estar participades per alumnes, la URV i/o d’altres possibles socis. L’equip emprenedor haurà de tenir en compte els drets previs que la URV pugui tenir sobre el tema d’estudi (article 135 de l’Estatut de la URV i normativa vigent relacionada) i hauran de negociar la participació de la URV en la nova societat i la forma d’explotació dels resultats derivats del treball.

Desena. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Tarragona, juliol de 2005

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716