AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

a les millors idees emprenedores

Convocatòria del curs 2007-2008


Bases reguladores i convocatòria per al curs 2007-08

1. Justificació i objecte dels ajuts
La tercera missió de la Universitat és contribuir al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència. Un objectiu essencial consisteix a comercialitzar adequadament els resultats de la recerca desenvolupada a la Universitat, i en especial fomentar la creació d'empreses per part dels estudiants.
En general, en el desenvolupament de l'activitat docent es donen condicions molt favorables per crear equips multidisciplinaris que puguin treballar a partir d'idees innovadores, algunes fruit de l'activitat de recerca, que posteriorment es transformin en productes o serveis. Malgrat això, són escasses les oportunitats creades i les empreses sorgides del si de la URV.
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació d'idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d'emprenedoria, convoca per tercera vegada, per al curs 2007–08, ajuts a les millors idees emprenedores, per tal d’incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora.

2. Requisits per participar-hi

Requisits personals:
— Poden participar en aquesta convocatòria d’ajuts els estudiants o equips d’estudiants de la URV (de primer, segon o tercer cicle) que, en l'exercici d'alguna tasca docent (estudis o projectes de fi de carrera, treballs acadèmicament dirigits, treballs experimentals, treballs de recerca, etc.), puguin validar o desenvolupar idees, prototipus i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable.
— També poden participar-hi aquells estudiants que durant el curs immediatament anterior (2006-07) hagin presentat un projecte o treball de fi de carrera de les característiques descrites en l'apartat anterior, i que vulguin executar-lo a partir d'aquest curs acadèmic. El projecte ha d'estar coordinat o dirigit per un professor de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.

Requisits del treball presentat:
— El període d’execució del treball ha de ser de com a màxim un any.
— Ha d'anar acompanyat d'un pla d'empresa elaborat per l'equip emprenedor, amb l'ajut de tutors especialitzats que proporcionarà la URV.
— Ha d’estar coordinat o/i dirigit per un professor de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.

3. Termini i lloc de presentació de propostes
Anualment s’obriran dos terminis de presentació de propostes, el primer durant els mesos de setembre i octubre, que pel que fa al curs 2007-08 finalitzarà a les 12 hores del 31 d’octubre de 2007, i el segon durant els mesos de gener i febrer, que finalitzarà a les 12 hores del 29 de febrer de 2008.
Les sol·licituds, juntament amb els treballs (aquests últims amb una còpia en format CD) s'han de presentar a la Secretaria del Consell Social, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.

4. Nombre d'ajuts i dotació econòmica
Es poden concedir fins a un màxim de cinc ajuts: fins a tres en el primer termini i la resta en el segon termini. Els ajuts que no s'hagin atorgat en el primer termini es podran acumular al segon, si així ho acorda la comissió d'avaluació.
La dotació econòmica de cadascun dels ajuts serà d’entre 3.000 i 6.000 €, que es destinaran exclusivament al desenvolupament material del projecte i que en cap cas podran destinar-se a retribuir el professor i/o els estudiants.
L'ajut es farà efectiu en dos terminis: el 75% quan es notifiqui la concessió de l’ajut i el 25% restant quan es lliuri la memòria justificativa.
El responsable acadèmic del treball s’encarregarà també de gestionar econòmicament l’ajut, a través d'una codificació orgànica de la Universitat, que li comunicarà el Servei de Recursos Econòmics.

5. Documentació que cal presentar
- Imprès de sol·licitud degudament emplenat
- Còpia de la matrícula del curs acadèmic 2006-07 o 2007-08, segons el que estableix la base 2, de tots els estudiants del grup
- Avantprojecte (memòria tècnica i pressupost) del treball (en suport paper i electrònic)
- Pla d'empresa reduït que demostri l’interès i la viabilitat econòmica del projecte (en suport paper i electrònic)
Aquests documents estan normalitzats i els podeu descarregar de la web del Consell Social de la URV. http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html
El Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. Els estudiants hauran d'aportar en un termini de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, la Comissió entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

6. Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Així mateix també és compatible amb la resta d'ajuts que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

7. Obligacions dels beneficiaris
En el moment d'obtenir la condició de beneficiari de l'ajut, els estudiants hauran de signar un document d'acceptació, mitjançant el qual es compromet a:
— Facilitar al Consell Social informació periòdica sobre l'execució del treball o projecte presentat
— Presentar, un cop aplicat el projecte i com a màxim 2 anys després de la concessió de l'ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha de portar el vistiplau del responsable acadèmic del treball.

8. Criteris de valoració
La comissió d’avaluació de propostes valorarà:
- Les possibilitats reals de creació d'una nova empresa (fins a 30 punts)
- El grau d'innovació de la proposta (fins a 30 punts)
- Que es tracti d’un equip emprenedor multidisciplinari (fins a 20 punts)
- L’estat de desenvolupament de la idea (fins a 10 punts)
- Altres criteris que la comissió consideri oportuns (fins a 10 punts)
Puntuació màxima: 100 punts

9. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest ajut és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar de la data d'acabament de cadascun dels terminis per presentar els treballs.
La Comissió d'Avaluació no admetrà aquells projectes que no compleixin aquestes bases i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari de la Comissió ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.
La resolució de la Comissió d'Avaluació es donarà a conèixer dintre de les tres setmanes següents a la reunió de la Comissió, per comunicació escrita als guanyadors, i públicament a través de la pàgina web del Consell Social o utilitzant altres mitjans que consideri oportuns.
La resolució de les sol·licituds que no hagin estat notificades en el termini establert s'entendran desestimades per silenci administratiu.
La Comissió podrà declarar deserta la concessió d’un o més dels ajuts. La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte per poder optar a aquests ajuts és de 60 punts.
Contra la resolució de la Comissió d'Avaluació o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del Ple del Consell Social en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s'hauria d'haver produït—, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que l'interessat consideri oportú.

10. Composició de la Comissió d'Avaluació
La comissió d’avaluació de propostes està formada per:
- El president del Consell Social, que podrà delegar en un altre membre del Consell Social
- Un membre de la comunitat universitària designat pel rector
- Un representat de la FURV
- Un representat d’una entitat o empresa emprenedora
- El responsable de la càtedra d’Emprenedoria de la URV
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà com a secretari de la comissió

11. Drets d'autor, participació social de la URV i explotació comercial
Els treballs desenvolupats pels alumnes podran incloure l’interès i la viabilitat de l’explotació comercial del tema d’estudi. En aquest cas, els alumnes i la Universitat analitzaran la via més adequada per explotar-lo, prioritzant l’opció de creació de noves societats, que podran ser dipositàries dels drets dels socis en els projectes.
Les noves societats poden estar participades per alumnes, la URV i/o d’altres possibles socis. L’equip emprenedor haurà de tenir en compte els drets previs que la URV pugui tenir sobre el tema d’estudi (article 135 de l’Estatut de la URV i normativa vigent relacionada) i hauran de negociar la participació de la URV en la nova societat i la forma d’explotació dels resultats derivats del treball.

12. Responsabilitat del material
El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

13. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els estudiants, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

14. Normativa d'aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Maig de 2007

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716