AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

a les millors idees emprenedores

Convocatòria del curs 2013-14


Bases reguladores i convocatòria dels ajuts

1. Justificació i objecte dels ajuts

La tercera missió de la Universitat Rovira i Virgili (URV) és contribuir al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d’influència. Els objectius essencials consisteixen a comercialitzar adequadament els resultats de la recerca que es fa a la Universitat i, especialment, a fomentar la creació d’empreses per part dels estudiants.

En general, en el desenvolupament de l’activitat docent es donen condicions molt favorables per crear equips multidisciplinaris que puguin treballar a partir d’idees innovadores, algunes fruit de l’activitat de recerca, que posteriorment es transformin en productes o serveis. Malgrat això, cal augmentar les oportunitats creades i les empreses sorgides del si de la URV.

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació d’idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d’emprenedoria, convoca per novena vegada, per al curs 2013–14, ajuts a les millors idees emprenedores, per tal d’incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora.

Els requisits per participar-hi són els següents:

Requisits personals:
— Poden participar en aquesta convocatòria d’ajuts els estudiants de la URV o equips d’estudiants de la URV (grau, màster i doctorat) que, en l’exercici d’alguna tasca docent del curs 2013-14 (treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, tesis doctorals i projectes de final de carrera de plans antics) puguin validar o desenvolupar idees, prototips i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable.
— També poden participar-hi els exestudiants de la URV que durant el curs immediatament anterior (2012-13) hagin presentat un projecte o treball de fi de carrera de les característiques descrites en l’apartat anterior i que vulguin executar-lo a partir d’aquest curs acadèmic. El projecte ha d’estar coordinat o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.
— En cas que en l’equip de treball intervingui un PDI de la URV o altres persones alienes a la Universitat, aquests no poden superar el 45% de participació en el projecte.

Requisits del treball presentat:
— El període per iniciar les activitats ha de ser d’un any com a màxim.
— Ha d’anar acompanyat d’un pla d’empresa elaborat per l’equip emprenedor, amb l’ajut de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.
— Ha d’estar coordinat i/o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.

3. Documentació que cal presentar

La documentació que cal presentar és la següent:

— Imprès de sol·licitud degudament emplenat i adreçat a la Presidència del Consell Social (*).
— Una còpia de la matrícula del curs acadèmic 2012-13 o 2013-14 de tots els estudiants del grup, segons el que estableix la base 2.
— Avantprojecte (memòria tècnica i pressupost) del treball (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF) (*).
— Pla d’empresa reduït que demostri l’interès i la viabilitat econòmica del projecte (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF) (*).
— Un resum del treball d’un màxim de dues pàgines DIN A4 (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF).
— Altres documents que es considerin d’interès (vídeos, mostres, prototips, etc.).
(*) Aquests documents estan normalitzats i els podeu descarregar de la web del Consell Social de la URV (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html).

El Consell Social pot demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud, que els estudiants han d’aportar en un termini de deu dies hàbils; en cas de no fer-ho, la comissió entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

4. Termini i lloc de presentació de propostes

El termini de presentació de propostes finalitza el dia 30 de juny de 2014.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Presidència del Consell Social i, junt amb la documentació que s’hi acompanya, s’han de presentar al Registre General de la URV (carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona), a qualsevol altre registre auxiliar, o a través del Registre per via telemàtica que trobareu a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
La localització i els horaris dels diferents registres es poden consultar a la seu electrònica de la URV.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar, a més a més, a la Secretaria del Consell Social (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558018, fax 977 558028, consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s’enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correus corresponent, s’entén com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

5. Nombre d'ajuts i dotació econòmica

Es poden concedir fins a un màxim de tres ajuts. La dotació econòmica de cadascun és d’entre 3.000 i 6.000 €, que s’han de destinar exclusivament al desenvolupament material del projecte i en cap cas no es poden utilitzar per retribuir el docent i/o investigadors, estudiants o becaris.

La comissió d’avaluació pot fixar la dotació econòmica en quanties parcials o condicionades a objectius concrets.

6. Gestió econòmica de l'ajut

L’ajut es farà efectiu en dos terminis: el 75% a l’inici de cada dotació i el 25% restant quan se’n lliuri la memòria justificativa.

El responsable acadèmic del treball serà l’encarregat de gestionar econòmicament l’ajut, a través d’una codificació orgànica de la Universitat que li comunicarà el Servei de Recursos Econòmics.

Un cop aplicat el projecte i com a màxim dos anys després de la concessió de l’ajut, el guardonat haurà de lliurar a la Secretaria del Consell Social una memòria justificativa de les activitats dutes a terme i de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha de portar el vistiplau del responsable acadèmic del treball. Els imports no justificats s’hauran de retornar al Consell Social.

El fet de no presentar la memòria justificativa comporta la revocació de l’ajut i el retorn dels imports que no s’hagin justificat.

Les persones guardonades, dintre dels tres mesos anteriors a la finalització del termini màxim, podran sol·licitar una pròrroga per presentar la memòria justificativa, indicant quan tenen previst presentar-la.

7. Compatibilitat

Aquest ajut és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, estatal o internacional. Així mateix, també és compatible amb la resta d’ajuts que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

8. Obligacions dels beneficiaris

En el moment d’obtenir la condició de beneficiaris de l’ajut, els estudiants hauran de signar un document d’acceptació, mitjançant el qual es comprometen a:

— Facilitar al Consell Social informació periòdica sobre l’execució del treball o projecte presentat.

— Fer menció explícita de l’ajut rebut del Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el projecte guanyador.

— Presentar, un cop aplicat el projecte i com a màxim dos anys després de la concessió de l’ajut, una memòria justificativa de les activitats dutes a terme i de les despeses realitzades.

9. Criteris de valoració

La comissió d'avaluació de propostes valora:

— Les possibilitats reals de creació d’una nova empresa: idoneïtat de l’equip involucrat en el projecte, existència real d’un nínxol potencial de mercat, escalabilitat, vida estimada del producte al mercat, dificultat de la fabricació del producte o dificultat en la prestació del servei final, barreres d’entrada al mercat, client final de la tecnologia, cadena de valor de la tecnologia, possibilitats de cobrir la inversió necessària, retorn de la inversió, etc. (fins a 35 punts)
— El grau d’innovació de la proposta: novetat del producte o servei, avantatges respecte al que existeix al mercat, protecció del producte, millores que aporta el producte o servei respecte al que existeix al mercat, etc. (fins a 35 punts)
— El caràcter multidisciplinari de l’equip emprenedor (fins a 20 punts)
— L’estat de desenvolupament de la idea (fins a 10 punts)

Puntuació màxima: 100 punts.
Puntuació mínima per poder optar a aquests ajuts: 60 punts.

10. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest ajut és el de concurrència competitiva, i el termini per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data d’acabament del període per presentar els treballs.

La comissió d’avaluació no pot admetre els projectes que no compleixin aquestes bases i ha de redactar una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari de la comissió ho ha de comunicar a les persones interessades i els ha de retornar les còpies lliurades.

La resolució de la comissió d’avaluació s’ha de donar a conèixer dintre de les tres setmanes següents a la reunió a través de la pàgina web del Consell Social o utilitzant els mitjans que la comissió consideri oportuns.

La comissió pot declarar deserta la concessió d’un o més dels ajuts.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts per la comissió d’avaluació de l’ajut.

Contra la resolució de la comissió d’avaluació es pot interposar una reclamació davant del Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

11. Composició de la comissió d'avaluació

La comissió d’avaluació de les propostes està formada per les persones següents:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
— Un membre de la comunitat universitària designat pel rector.
— El director o directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, o persona en qui delegui.
— Fins a dues persones o institucions de reconegut prestigi en l’àmbit de l’emprenedoria, designades pel president del Consell Social.
— El responsable de la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.
— El secretari executiu del Consell Social, que actua com a secretari de la comissió.

12. Drets d'autor, participació social de la URV i explotació comercial

Els treballs poden incloure l’interès i la viabilitat de l’explotació comercial del tema d’estudi. En aquest cas, els estudiants i la Universitat han d’analitzar la via més adequada per explotar-lo, prioritzant l’opció de creació de noves societats, que poden ser dipositàries dels drets dels socis en els projectes.

En les noves societats hi poden participar estudiants, la URV i/o altres possibles socis. L’equip emprenedor ha de preveure els drets que la URV pugui tenir sobre el tema d’estudi (article 135 de l’Estatut de la URV i normativa vigent relacionada), i ha de negociar la participació de la URV en la nova societat i la forma d’explotació dels resultats derivats del treball.

13. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entén que els autors hi renuncien.

14. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els estudiants, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comporta la revocació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.

Si amb la revisió de la concessió de l’ajut (d’ofici o com a conseqüència de reclamació) es detecta un error, ocultació o falsejament de dades que en comporten la denegació i/o revocació, el beneficiari ha de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

15. Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Desembre de 2013