AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

convocatòria curs 2003-2004


El Consell Social convoca ajuts destinats a estudiants matriculats en aquesta Universitat que, per motius econòmics, socials i/o familiars, es troben en una situació d'especial dificultat que pugui afectar l’inici i/o la continuïtat dels seus estudis a la URV (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils, etc.)

Es podran reconèixer ajuts fins a una quantia màxima, en total, de 12.000 euros. La quantitat no disposada durant aquest curs acadèmic podrà ser acumulada a la de futures convocatòries, si així ho proposa la Comissió de Relacions amb la Societat i ho acorda el Consell Social.

L'estudiant ha d'estar matriculat en un primer o segon cicle impartit per la URV i trobar-se en alguna de les situacions d'especial dificultat especificades a la convocatòria. A més a més, no pot disposar de cap altre ajut o beca que cobreixi les mateixes despeses que aquest ajut, i ha d'haver demanat anteriorment la beca MECD, però se li ha d'haver denegat.

Es valorarà l’expedient acadèmic conjuntament amb els informes de la situació que hagi pogut influir directament en les qualificacions del curs i el rendiment acadèmic acumulat.

La borsa d’estudi, d’un màxim de 3.000 euros, pot comprendre la subvenció de la matrícula, el transport, les despeses de residència, les despeses de desplaçament, el material didàctic i d'altres que es puguin considerar.

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV

Presentació de sol·licituds: Registre General de la URV

Termini de presentació convocatòria 2003-04: oberta fins al 30 de juny de 2004..

Col·labora: Iltre. Col·legi d’Advocats de Tarragona

 

Curs acadèmic 2003-2004

Requisits generals

1. Estar matriculat en un primer o segon cicle impartit per la URV. En qualsevol cas, aquest ajut només podrà sol·licitar-se per cursar estudis d’un cicle superior als realitzats amb anterioritat. No s’inclouen en aquesta convocatòria ajuts per a la realització d’estudis de tercer cicle ni per a qualsevol altre estudi d’especialització o postgrau.

2. Trobar-se en una o més de les situacions d'ee especial dificultat especificades amb anterioritat.

3. No disposar de cap altre ajut o beca que cobreixi la matrícula, el transport, les despeses de residència o desplaçament, el material didàctic i altres despeses que puguin ser cobertes per aquest ajut.

Requisits acadèmics i personals

L’expedient acadèmic es valorarà conjuntament amb els informes de la situació social, econòmica, mèdica i/o familiar que al·legui l’alumne/a i que hagi pogut influir directament en les qualificacions del curs. A aquests efectes es tindrà en compte, també, el rendiment acadèmic acumulat.

Documentació que cal aportar

1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat.

2. Certificació del "Jurat" de denegació de la beca per motius acadèmics i recomanació al Consell Social perquè l’estudiï com a situació d'especial dificultat

3. Tota la documentació que l’estudiant/a cregui oportú aportar per justificar la seva situació personal, familiar, social, acadèmica i econòmica, acompanyada de la declaració jurada de l’alumne/a que totes les dades aportades són certes.

4. El Consell Social podrà demanar a l’estudiant/a qualsevol altra documentació que consideri convenient per a l’estudi de la sol·licitud.

Quantitat de l’ajut

La borsa d’estudi, d’un màxim de 3.000 €, permetrà subvencionar els conceptes següents:

Matrícula, per l'import del preu públic fixat per al curs corresponent. Transport, per a residents al nucli urbà on tingui la seu el centre en el qual està matriculat el sol·licitant o en nuclis situats a una distància inferior a 5 quilòmetres, per un import de 75 €. Despeses de residència, per import de 750 €. Despeses de desplaçament, l'import de les quals s'estableix en funció de la distància entre el nucli urbà del sol·licitant i el centre on realitza els estudis: De 5 a 10 quilòmetres: 150 €. De 10 a 30 quilòmetres: 250 €. De 30 a 50 quilòmetres: 500 €. Més de 50 quilòmetres: beca per residència. Material didàctic, per import de 200 €. Altres despeses relacionades que puguin ser considerades per la Comissió.

L’import màxim de la borsa d’estudi s’estableix en 3.000 € per estudiant. Es poden concedir ajuts fins a esgotar el pressupost màxim (12.000 € ) destinat pel Consell Social a aquesta finalitat.

Aquest import s’abonarà en el compte corrent del sol·licitant de la manera següent:

Es tracta d’una convocatòria anual d’ajuts, per tant, l’atorgament d’aquest ajut no impedeix que l’estudiant pugui tornar a presentar sol·licitud en futures convocatòries per tal de poder continuar els estudis iniciats o sol·licitar a l’acabament de l’ajut de la URV la beca del MECD.

En cas que durant el període d’abonament de l’ajut o un cop finalitzat aquest l’alumne hagués interposat recurs a la denegació de la beca del MECD i li hagués estat concedida la beca pel mateix curs que l’ajut, l’interessat haurà de retornar la totalitat de la quantia rebuda de l’Ajut i el Consell Social deixarà d’ingressar-li les dotacions pendents.

Procediment d’adjudicació

Les sol·licituds les tractarà, per rigorós ordre de recepció en el Registre General de la Universitat, la Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social, que convidarà la vicerectora de Comunitat Universitària, la qual podrà delegar en alguna altra persona i la presidenta del "Jurat".

Revocació

Sense perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts en pròximes convocatòries.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió d’un ajut se’n detectés error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació de l’ajut, el beneficiari haurà de reintegrar la quantitat indegudament percebuda.

Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria es comunicarà als interessats en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, sense perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la notificació, davant el Consell Social de la URV.

Tarragona, desembre 2003