AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

convocatòria curs 2004-2005


El Consell Social convoca, per segon any consecutiu, ajuts destinats a estudiants matriculats en aquesta Universitat que, per motius econòmics, socials i/o familiars, es troben en una situació d'especial dificultat que pugui afectar l’inici i/o la continuïtat dels seus estudis a la URV (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils, etc.)

Es podran reconèixer ajuts fins a una quantia màxima, en total, de 12.000 euros. La quantitat no disposada durant aquest curs acadèmic podrà ser acumulada a la de futures convocatòries, si així ho acorda el Consell Social.

L'estudiant ha d'estar matriculat en un primer o segon cicle impartit per la URV i trobar-se en alguna de les situacions d'especial dificultat especificades a la convocatòria. A més a més, no pot disposar de cap altre ajut o beca que cobreixi les mateixes despeses que aquest ajut, i ha d'haver demanat anteriorment la beca MECD, però se li ha d'haver denegat.

Es valorarà l’expedient acadèmic conjuntament amb els informes de la situació que hagi pogut influir directament en les qualificacions del curs i el rendiment acadèmic acumulat.

La borsa d’estudi, d’un màxim de 3.500 euros, pot comprendre la subvenció de la matrícula, el transport, les despeses de residència, les despeses de desplaçament, el material didàctic i d'altres que es puguin considerar...

Requisits generals

Requisits acadèmics i personals

L’expedient acadèmic es valorarà conjuntament amb els informes de la situació social, econòmica, mèdica i/o familiar que al·legui l’alumne/a i que hagi pogut influir directament en les qualificacions del curs. A aquests efectes es tindrà en compte, també, el rendiment acadèmic acumulat.

Documentació que cal aportar

Quantia de l’ajut

L’import màxim de l'ajut per estudiant s’estableix en 3.500 €, i es poden concedir ajuts fins a esgotar la quantia pressupostada pel Consell Social per a aquesta finalitat (12.000 €). La borsa d’estudi podrà subvencionar els conceptes següents:

L’ajut s’abonarà al compte corrent de l’estudiant dintre dels dos mesos següents a la resolució de la convocatòria, excepte l’import de la matrícula que es retornarà a l’estudiant pel Servei de Gestió Acadèmica.

Es tracta d’una convocatòria anual d’ajuts, per tant, l’atorgament d’aquest ajut no impedeix que l’estudiant pugui tornar a presentar sol·licitud en futures convocatòries per tal de poder continuar els estudis iniciats o sol·licitar a l’acabament de l’ajut de la URV la beca del MECD.

Si l’alumne interposa recurs a la denegació de la beca del MECD i aquesta li està concedida pel mateix curs acadèmic que l’ajut, l’interessat haurà de retornar la totalitat de la quantia rebuda de l’Ajut del Consell Social.

Procediment d’adjudicació

Les sol·licituds les tractarà, per rigorós ordre de recepció, un Jurat format per quatre membres del Consell Social designats pel Ple a aquest efecte. El Jurat convidarà la vicerectora de Comunitat Universitària, la qual podrà delegar en alguna altra persona, i la presidenta del Jurat de Selecció de Becaris.

Revocació

Sense perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts en pròximes convocatòries.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió d’un ajut se’n detectés error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació de l’ajut, el beneficiari haurà de reintegrar la quantitat indegudament percebuda.

Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria es comunicarà als interessats en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, sense perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la notificació, davant el Consell Social de la URV.

Tarragona, octubre 2004

Informació: Servei de Gestió Acadèmica. Unitat de Beques: tel 977 559 512

Secretaria del Consell Social de la URV: tel. 977 558 018

Termini: convocatòria oberta fins al 30 de juny de 2005