Ajut estudiants dificultat especial

AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

Convocatòria curs 2006-2007


2. Beneficiaris. Requisits per participar-hi
- Ser estudiant de la URV i estar matriculat en un primer o segon cicle dels seus ensenyaments.
- Trobar-se en alguna situació d'especial dificultat econòmica, social o familiar (malaltia greu, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils, etc.) que pugui afectar l'inici o continuïtat dels seus estudis a la URV.
- Haver demanat prèviament la beca general del Ministeri d'Educació i Ciència per al mateix curs acadèmic i complir els requisits exigits per la convocatòria del MEC, però haver-se-li denegat la beca prioritàriament per motius d'expedient acadèmic. A més, l'estudiant ha d'haver obtingut l'informe del Jurat de Selecció de Becaris que recomana al Consell Social l'estudi de la situació d'especial dificultat.
El Jurat no admetrà a estudi les sol·licituds presentades per alumnes que anteriorment no hagin demanat la beca general del MEC o que no vagin acompanyades del corresponent informe del Jurat de Selecció de Becaris.
- No disposar d'altres ajuts o beques que cobreixin les mateixes despeses que aquest ajut.
Es tracta d’una convocatòria anual d’ajuts; per tant, l’atorgament de l’ajut no impedeix que l’estudiant pugui tornar a presentar sol·licitud en futures convocatòries per tal de poder continuar els estudis iniciats.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Aquesta convocatòria està oberta fins a les 12 hores del 30 de juny de 2007.

4. Quantia de l’ajut
L’import màxim de l'ajut per estudiant s’estableix en 3.500 €.
La borsa d’estudi que s'atorgui podrà subvencionar els conceptes següents:
— Matrícula: per l’import del preu públic oficial fixat per al curs corresponent (import dels crèdits matriculats).
— Fins a un màxim del 80 % de la resta de conceptes i quanties que haguessin correspost a l’alumne/a si hagués obtingut la beca del MEC.

5. Pagament de l'ajut
L’ajut s’abonarà al compte corrent de l’estudiant dintre dels dos mesos següents a la resolució de la convocatòria, excepte l’import de la matrícula pagada, el retorn de la qual gestionarà el Servei de Gestió Acadèmica.

6. Sol·licituds i documentació que cal presentar
— Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
— Còpia de la matrícula formalitzada per al curs acadèmic 2006-07.
— Informe del Jurat de Selecció de Becaris de denegació de la beca del MEC i recomanació al Consell Social perquè l’estudiï com a situació d'especial dificultat.
— Còpia del comunicat de denegació de la beca del MEC on s'especifiquen els motius de denegació, i còpia de les possibles al·legacions i recursos presentats, i de les corresponents resolucions.
— Tota la documentació que l’estudiant cregui oportú aportar per justificar que es troba en la situació per la qual sol·licita l’ajut, acompanyada de la declaració jurada de l’alumne/a que totes les dades aportades són certes.
— El Consell Social podrà demanar a l’estudiant qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. L'estudiant haurà d'aportar en un termini de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteix en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

7. Compatibilitat
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre tipus de beca, ajut o subvenció de qualsevol altra entitat pública o privada que l'estudiant pugui rebre pels mateixos conceptes coberts per aquest ajut.

8. Procediment d’adjudicació
Les sol·licituds presentades les tractarà, per ordre de recepció, un Jurat format per quatre membres del Consell Social, designats pel Ple. El Jurat convidarà la vicerectora de Comunitat Universitària, la qual podrà delegar en alguna altra persona, i la presidenta del Jurat de Selecció de Becaris.
El Jurat valorarà conjuntament l’expedient acadèmic i els informes de la situació social, econòmica, mèdica i/o familiar que al·legui l’alumne/a i que hagin pogut influir directament en les qualificacions del curs. Es tindrà en compte, també, el rendiment acadèmic acumulat.
El procediment de concessió de les beques és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de sol·licituds.
El Jurat podrà proposar, si ho estima convenient, una llista de reserva per sol·licituds no atorgades.

9. Revocació / Retorn
Si l’alumne/a interposa recurs a la denegació de la beca del MEC i se li concedeix pel mateix curs acadèmic que l’ajut, haurà de retornar la totalitat de la quantia rebuda de l’ajut del Consell Social. En aquests cas el Jurat pot acordar atorgar un ajut condicionat a la resolució definitiva del MEC. En qualsevol cas, l'alumne/a haurà d'aportar una còpia de la resolució definitiva del MEC a la Secretaria del Consell Social.
L'estudiant també haurà de comunicar la percepció d'altres ajuts a l'estudi dels quals resulti beneficiari pel mateix curs acadèmic per al qual demana aquest ajut. El Jurat podrà modificar la resolució de la concessió en cas de concurrència d'ajuts.
Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió d’un ajut se’n detectés error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació de l’ajut, el beneficiari haurà de reintegrar la quantitat indegudament percebuda.

10. Resolució
La resolució d’aquesta convocatòria es comunicarà per escrit als beneficiaris en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci administratiu l'ajut sol·licitat.
Contra la resolució del Jurat o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació —o data en què aquesta s'hauria d'haver produït—, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.

11. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, maig del 2006

Informació: Servei de Gestió Acadèmica. Unitat de Beques: tel. 977 559 512

Secretaria del Consell Social de la URV: tel. 977 558 018

Termini: convocatòria oberta fins al 30 de juny de 2007