AJUTS DEL CONSELL SOCIAL
per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

Convocatòria curs 2013-14


El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca, per onzè any consecutiu, ajuts destinats a estudiants matriculats en aquesta universitat que per motius socials o familiars es troben en una situació d'especial dificultat que pot afectar l’inici i/o la continuïtat dels seus estudis a la URV (malalties, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils, etc.)
Es poden reconèixer ajuts fins a una quantia màxima de 25.000 euros, que s’han de destinar a subvencionar els crèdits en què es matriculin els estudiants per primera vegada, fins a un import màxim de 2.500 euros per estudiant.

Per beneficiar-se d'aquest cal reunir aquests requisits:

1. Estar matriculat, per al curs acadèmic 2013-14, en un ensenyament oficial de la URV que condueixi a l'obtenció d'un títol d'estudis universitaris de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

2. No estar en possessió d'un títol universitari del mateix nivell o superior al que correspon als estudis per als quals demana l'ajut, ni reunir els requisits legals per obtenir-lo.

3. En el cas dels estudiants estrangers no comunitaris, acreditar la condició de residents. Per tant, en queden excloses les persones en situació d'estada.

4. Trobar-se en alguna situació d'especial dificultat social o familiar (malaltia greu, dissort familiar, circumstàncies familiars difícils, etc.) sobrevinguda a la llar de l'estudiant en els dos últims anys, la qual pot afectar l'inici o continuïtat dels seus estudis a la URV. Les circumstàncies al·legades han de ser tractades i valorades pel jurat d'aquests ajuts.

5. Haver demanat prèviament la beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pel mateix curs acadèmic, complir els requisits exigits per la convocatòria del Ministeri i haver rebut la denegació d'aquesta beca per motius d'expedient acadèmic. A més, l'estudiant ha d'haver obtingut l'informe favorable del jurat de selecció de becaris que recomana al Consell Social l'estudi de la situació d'especial dificultat.

El jurat no pot admetre les sol·licituds presentades per estudiants que anteriorment no han demanat la beca general del Ministeri i/o que no van acompanyades del corresponent informe favorable del jurat de selecció de becaris.

6. No disposar d'altres ajuts o beques que cobreixin les mateixes despeses que aquest ajut. (Vegeu base 7: compatibilitat)

3. Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 16 de juny de 2014.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Presidència del Consell Social, a través de la Unitat de Beques del Servei de Gestió Acadèmica, i s’han de presentar al Registre General de la Universitat (edifici Rectorat, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona), a qualsevol altre registre auxiliar, o a través del Registre per via telemàtica que trobareu a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
La localització i els horaris dels diferents registres es poden consultar a la seu electrònica de la URV.

També es poden presentar en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar, a més a més, a la Unitat de Beques del Servei de Gestió Acadèmica, avinguda Catalunya, 35, codi postal 43002 de Tarragona, tel. 977 558 614 i fax 977 558 022, mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic, en el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que la sol·licitud s'enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos corresponent, s’entén com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

L'import màxim de l'ajut per estudiant s'estableix en 2.500 €, que cal destinar a subvencionar els crèdits de què s’ha matriculat per primera vegada durant el curs acadèmic 2013-14, en funció del preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula de l’estudiant (família nombrosa, etc.)

No formen part de l'ajut de matrícula els crèdits que excedeixin el mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti.

Per no superar la quantia màxima establerta a la base primera de la convocatòria, el jurat pot prorratejar l'import màxim que s'ha d'atorgar entre totes les sol·licituds presentades a les quals es concedeixi l'ajut. Per fer-ho pot tenir en compte els millors rendiments acadèmics obtinguts pels estudiants (nota mitjana del darrer o darrers cursos acadèmics).

5. Pagament de l'ajut

El Servei de Gestió Acadèmica ha de gestionar el retorn dels imports de matrícula pagats pels estudiants que hagin obtingut aquest ajut del Consell Social, al número de compte que consta a l’expedient de matrícula.

6. Sol·licituds i documentació que cal presentar

La documentació que cal presentar per sol·licitar l'ajut és la següent:

— Imprès de sol·licitud degudament emplenat i adreçat a la Presidència del Consell Social. Trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html.

— Escrit signat per l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut del Consell, la situació d'especial dificultat en què es troba i les circumstàncies que han provocat la denegació de la beca general del Ministeri, per exemple les que han conduït l'estudiant a no complir els requisits acadèmics exigits en la convocatòria de beques del Ministeri.
El jurat no pot admetre com a criteri excepcional que s’hagi denegat la beca general del Ministeri perquè al sol·licitant li manquen crèdits per matricular-se. Tampoc no ha d’atendre les sol·licituds que al·leguin únicament dificultats econòmiques com a dificultat especial per demanar l’ajut.

— Còpia de la matrícula formalitzada per al curs acadèmic 2013-14.

— Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar.

— Acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2012 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària.

— Informe del jurat de selecció de becaris de denegació de la beca general del Ministeri i recomanació al Consell Social perquè l'estudiï com a situació d'especial dificultat.

— Còpia del comunicat de denegació de la beca general del Ministeri on s'especifiquen els motius de la denegació i còpia de les possibles al·legacions i recursos presentats i de les resolucions corresponents.

— Qualsevol altra documentació que l'estudiant cregui oportú aportar per justificar que es troba en la situació per la qual sol·licita l'ajut.

— Declaració jurada de l'estudiant que totes les dades aportades són certes.

El Consell Social pot demanar a l’estudiant qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. L'estudiant ha d'aportar en un termini de deu dies hàbils la documentació requerida pel Consell; si no ho fa, el jurat entén que desisteix en la seva sol·licitud i ha d’arxivar l'expedient sense cap més tràmit.

7. Compatibilitat

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altra beca, ajut o subvenció de qualsevol altra entitat pública o privada que l'estudiant pugui rebre pels mateixos conceptes coberts per aquest ajut. En són una excepció les beques Equitat atorgades per l’AGAUR a aquells estudiants que hagin obtingut l’acreditació del tram 1 de renda familiar, i només per la part dels crèdits matriculats per primera vegada que no quedin coberts o minorats per la beca Equitat.

8. Procediment d’adjudicació

Les sol·licituds presentades les tracta, un jurat format per les persones següents:

- El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
- Dos membres del Consell Social, designats pel president.
- La vicerectora d'Estudiants i Comunitat Universitària, o persona en qui delegui.
- La presidenta del jurat de selecció de becaris o un altre membre d'aquest jurat proposat per la presidenta.
- El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari del jurat.

Si ho considera convenient, el jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l'avaluació de les sol·licituds.

El jurat no ha d’admetre les sol·licituds que no compleixin els requisits previstos a la convocatòria. El secretari del jurat ha de comunicar-ho a les persones afectades indicant-los els motius de la no-admissió i ha d’arxivar les seves sol·licituds sense cap més tràmit.

El jurat ha de valorar conjuntament l’expedient acadèmic i els informes de la situació social, econòmica, mèdica i/o familiar que al·legui l’estudiant i que hagin pogut influir directament en les qualificacions del curs. Cal tenir en compte, també, el rendiment acadèmic acumulat.

El procediment de concessió de les beques és el de concurrència competitiva, i el termini per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data que s’acaba el període per presentar les sol·licituds.

El jurat pot proposar, si ho estima convenient, una llista de reserva per a sol·licituds no atorgades.

Aquells aspectes que no estiguin regulats a les bases han de ser resolts pel jurat de l'ajut.

9. Revocació/Retorn

Si l’estudiant interposa un recurs a la denegació de la beca general del Ministeri i se li concedeix pel mateix curs acadèmic que l’ajut, ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social, aportant una còpia de la resolució definitiva. L’atorgament de l’ajut del Consell Social està sempre condicionat a la resolució definitiva de l’ajut del Ministeri.

L'estudiant també ha de comunicar la percepció d'altres ajuts a l'estudi dels quals resulti beneficiari pel mateix curs acadèmic pel qual demana aquest ajut. El jurat pot modificar la resolució de la concessió en cas de concurrència d'ajuts.

Sens perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comporta la revocació de l’ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.

Si amb la revisió de la concessió d’un ajut (d’ofici o per reclamació) es detecta error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació de l’ajut, la persona beneficiària ha de reintegrar la quantitat indegudament percebuda.

10. Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria s’ha de comunicar per escrit als beneficiaris en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data d’acabament del termini per presentar sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci administratiu.

Contra la resolució del jurat o contra la desestimació per silenci administratiu, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació.

11. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2013