ACTES DE RECONEIXEMENT A EMPRESES COL·LABORADORES AMB LA URV

Curs 2005-2006


OBJECTIUS

Col·laborar en actes de reconeixement organitzats pels centres docents de la URV amb la finalitat

Documentació a presentar
Es presentarà a la Secretaria del Consell Social una proposta en la qual ha de constar:

El termini per presentar les propostes finalitzarà el 30 de juny de 2006

Característiques del l’ajut
El Consell Social cofinançarà l’activitat fins a 2.000 euros per cadascun dels centres, sense que aquest import pugui superar el 80% del pressupost global presentat.
Cada centre pot presentar una única proposta per curs acadèmic.

Comunicació de l’ajut
Un cop rebuda la proposta, el Consell Social comunicarà, a través de la Secretaria, l’import que correspon al centre, en funció del pressupost presentat.


Pagament i justificació

El pagament de l’ajut es realitzarà per transferència de crèdit a la partida pressupostària que comuniqui el degà o director del centre corresponent.
Les despeses realitzades s’hauran de justificar, mitjançant certificació del centre, amb el vistiplau del responsable del Servei de Recursos Econòmics, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat.

Tarragona, desembre de 2005

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716

Termini: 30 de juny de 2006