AJUTS A CENTRES DE LA URV PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES DE RECONEIXEMENT A COL·LABORADORS

Curs 2006-07


Bases reguladores i convocatòria per al curs acadèmic 2006-07 d'ajuts per a actes de reconeixement a persones, institucions i empreses col·laboradores amb la URV

1. Objecte
El Consell Social de la URV convoca, per segon any, ajuts destinats a col·laborar en actes de reconeixement organitzats pels centres docents de la URV amb els objectius següents:
* Reconèixer la col·laboració amb la Universitat, durant el curs acadèmic anterior, de persones, institucions i empreses de l’entorn.
* Donar a conèixer el Consell Social.
* Motivar els ens socials a participar en el cofinançament i en les activitats de la Universitat.

2. Requisits i documentació que s’ha de presentar
Poden presentar sol·licitud tots els centres docents de la URV que organitzin per al curs acadèmic 2006-07 un acte de reconeixement de les característiques regulades en aquestes bases.
S’ha de presentar a la Secretaria del Consell Social una proposta en la qual ha de constar:
* El tipus d’activitat que s’ha de realitzar, que justifiqui l’interès per al centre que l’organitza.
* El programa de l’activitat, en la qual constarà el Consell Social de la URV com a promotor. S’ha de preveure la representació del Consell Social a través del president o persona en qui delegui.
* El tipus de difusió que se’n farà, utilitzant, sempre que sigui possible, els canals habituals de la URV (full informatiu, nota de premsa, notícies al butlletí intern, etc.).
* Col·laboració d’altres institucions externes en l’organització de l’acte de reconeixement, en cas que n’hi hagi.
* Pressupost global detallat d’ingressos i despeses.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les propostes finalitzarà el 30 de juny de 2007.

4. Quantia i característiques del l’ajut
El Consell Social cofinançarà l’activitat fins a 2.000 euros per cadascun dels centres, sense que aquest import pugui superar el 80% del pressupost global presentat.
Cada centre pot presentar una única proposta per curs acadèmic.
Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que el centre pugui rebre d'altres entitats públiques o privades. No obstant això, quan un centre rebi col·laboracions econòmiques externes, l'ajut del Consell Social serà com a màxim del 80% de l'import resultant de disminuir el pressupost presentat pels ajuts atorgats per les entitats col·laboradores, i fins un màxim de 2.000 euros.

5. Comunicació de l’ajut
Un cop rebuda la proposta, el Consell Social comunicarà, a través de la Secretaria, l’import que correspon al centre, en funció del pressupost presentat.

6. Pagament i justificació
El pagament de l’ajut es realitzarà mitjançant transferència de crèdit a la partida pressupostària que comuniqui el degà o degana o director o directora del centre corresponent.
Les despeses s’hauran de justificar, mitjançant certificació del centre, amb el vistiplau del responsable del Servei de Recursos Econòmics, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat. En cas de no presentar la justificació corresponent, els centres hauran de retornar les quantitats transferides pel Consell Social per aquest ajut.

7. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716
Termini: 30 de juny de 2007

 

Tarragona, juliol de 2006