AJUTS A CENTRES DE LA URV PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES DE RECONEIXEMENT A COL·LABORADORS

Curs 2008-09


Bases reguladores i convocatòria per al curs acadèmic 2008-09 d'ajuts per a actes de reconeixement a persones, institucions i empreses col·laboradores amb la URV

1. Objecte
El Consell Social de la URV convoca, per quart any consecutiu, ajuts destinats a col·laborar en actes de reconeixement organitzats pels centres docents de la URV amb els objectius següents:
* Reconèixer la col·laboració amb la Universitat a persones, institucions i empreses de l’entorn.
* Donar a conèixer el Consell Social.
* Motivar els ens socials a participar en el cofinançament i en les activitats de la Universitat.

2. Requisits i documentació que s’ha de presentar
Poden presentar sol·licitud tots els centres docents de la URV que organitzin per al curs acadèmic 2008-09 un acte de reconeixement de les característiques regulades en aquestes bases.
Cal presentar una sol·licitud adreçada al president del Consell Social a través de la Secretaria del Consell, amb una proposta de l'acte que es vol organitzar, en què ha de constar:
* El tipus d’activitat que s’ha de realitzar.
* El programa de l’activitat, en la qual constarà el Consell Social de la URV com a promotor. S’ha de preveure la representació del Consell Social a través del president o persona en qui delegui.
* El tipus de difusió que se’n farà, utilitzant, sempre que sigui possible, els canals habituals de la URV (full informatiu, nota de premsa, notícies al butlletí intern, etc.).
* Col·laboració d’altres institucions externes en l’organització de l’acte de reconeixement, en cas que n’hi hagi.
* Pressupost global detallat d’ingressos i despeses.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les propostes finalitzarà a les 14 hores del 30 de juny de 2009.

4. Quantia i característiques del l’ajut
El Consell Social cofinançarà les despeses de l’activitat fins a 2.000 euros per cadascun dels centres, sense que aquest import pugui superar el 80% de la despesa.
Cada centre pot presentar una única proposta per curs acadèmic.
No obstant això, aquells centres que no hagin presentat cap proposta en la convocatòria immediatament anterior podran sol·licitar, amb caràcter excepcional, un ajut per l'import màxim equivalent al que correspondria de l'acumulació dels imports màxims de les dues últimes convocatòries. En aquest cas, correspondrà al president del Consell Social estudiar i resoldre la sol·licitud.
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el president del Consell Social.
Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que el centre pugui rebre d'altres entitats públiques o privades. No obstant això, quan un centre rebi col·laboracions econòmiques externes, l'ajut del Consell Social serà com a màxim del 80% de l'import resultant de disminuir el pressupost presentat pels ajuts atorgats per les entitats col·laboradores, i fins un màxim de 2.000 euros.

5. Comunicació de l’ajut
Un cop rebuda la proposta, el Consell Social comunicarà, a través de la Secretaria, l’import que correspon al centre, en funció del pressupost presentat. Aquest import serà provisional i esdevindrà definitiu un cop s'hagin justificat les despeses generades i recalculat l'ajut corresponent en funció de la despesa real generada per l'acte de reconeixement.

6. Pagament i justificació
El pagament de l’ajut es realitzarà mitjançant transferència de crèdit a la partida pressupostària que comuniqui el degà o degana o director o directora del centre corresponent. El centre pot escollir entre rebre la transferència de crèdit:
- un cop s'hagi presentat el pressupost que en permeti calcular l'import provisional. En aquest cas es regularitzarà l'import de l'ajut un cop s'hagi justificat la despesa definitiva
- o bé quan s'hagi justificat la despesa i es conegui l'import definitiu d'ajut que correspon.
Les despeses s’hauran de justificar, mitjançant certificat del degà o degana o director o directora de centre, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat. En cas de no presentar la justificació corresponent, els centres hauran de retornar les quantitats transferides pel Consell Social per aquest ajut.

7. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716

Tarragona, juliol de 2008