BEQUES PATROCINADES PER REPSOL I EL CONSELL SOCIAL DE LA URV

Convocatòria curs 2007-2008


Un dels reptes de les universitats és facilitar l'accés a l'ensenyament superior de totes aquelles persones que per raons econòmiques, culturals o de discapacitat no hi accedeixen.
En determinats grups socials, el principal obstacle no és ja el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d'oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral per continuar els seus estudis. Moltes famílies no poden assumir, per motius estrictament econòmics en molts casos, però també per motius culturals, aquest cost d'oportunitat, i opta perquè el jove deixi els estudis, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per l'aprenentatge.
La URV vol contribuir a eliminar aquests obstacles i facilitar la incorporació a la Universitat de totes aquelles persones que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, exercint així el dret a l'educació. En especial, proposem estimular aquells joves que es troben en les pitjors condicions econòmiques i que tenen un extraordinari rendiment acadèmic. Tant per raons d'equitat com de rendibilitat social, és necessari que les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a l'ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social.
En aquest sentit, el Consell Social aprova les següents:

Bases reguladores i convocatòria del curs 2007-08

Objectiu
L’objectiu de les beques patrocinades és facilitar a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència a la URV dels seus fills, per tal de cursar-hi estudis universitaris.
En aquest sentit, entenem que hi ha dos elements fonamentals que justifiquen aquestes dificultats: en primer lloc, els ingressos i el patrimoni de la unitat familiar, en funció del nombre de membres que la componen i, en segon lloc, el rendiment acadèmic dels alumnes. També ens podem trobar amb altres circumstàncies personals (unitats familiars desintegrades, problemes greus de salut, discapacitat, males comunicacions, minories ètniques, etc.) que difícilment podem mesurar i quantificar a priori.
Aquesta convocatòria preveu aquests tres extrems, i prevalen les circumstàncies personals dels alumnes.

Requisits dels beneficiaris
- Ser estudiant d’últim curs de batxillerat o cicles formatius de grau superior d’un centre d’ensenyament secundari de les comarques de Tarragona en el moment de presentar la sol·licitud.
- Tenir la intenció de matricular-se d’un ensenyament de la URV en el curs 2007-08. En cas de resultar beneficiari de la beca, en el moment d’acceptar-la, l'estudiant haurà d'haver obtingut l'accés a la URV i s'haurà de comprometre a matricular-se a la URV de l'ensenyament per al qual accepta l'ajut.

Compatibilitat
Aquesta beca és compatible amb les beques generals a l'estudi que anualment atorga el Ministeri d'Educació i Ciència.
Així mateix, és també compatible amb la resta d'ajuts a l'estudi que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

Presentació de la sol·licitud
Les sol·licituds s’han de presentar a través del centre de secundària on l'estudiant estigui matriculat.
Els centres de secundària disposaran de fullets informatius d'aquesta convocatòria i dels models d'impresos de sol·licituds, els quals també estaran disponibles a través de la pàgina web del Consell Social.
A la sol·licitud caldrà acompanyar:
- L’informe del tutor/a de l'alumne/a o del coordinador/a dels estudis corresponents, amb el vistiplau del director/a del centre.
- L’acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l'exercici 2006 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, s’haurà d’enviar una còpia del certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Tributària.
- L’acreditació dels resultats acadèmics mitjançant certificat de notes dels estudis realitzats per als alumnes que cursin un cicle formatiu de grau superior. Si no es disposa del certificat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, es presentarà tan aviat com sigui possible i en qualsevol cas abans del 10 de juliol.
- L’acreditació d’altres circumstàncies d'especial rellevància amb els certificats o declaracions pertinents.
- La Comissió de Selecció podrà requerir l'alumne/a perquè aporti, en el termini de deu dies hàbils, qualsevol altra documentació que consideri convenient per valorar la seva sol·licitud.

Termini per presentar la sol·licitud
Del 14 de maig fins a les 12 h del 29 de juny de 2007

Nombre de beques i dotació econòmica assignada
El nombre màxim de beques que es podran assignar per al curs acadèmic 2007-08 és de cinc.
Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 € anuals, subjectes als requisits de renovació regulats en aquestes bases.
L'import de la beca s'ingressarà en el compte bancari que l'alumne/a designi en la seva sol·licitud, en dos terminis que correspondran al mesos d'octubre i març, i estarà sotmès a les retencions en concepte d'IRPF que marqui la normativa fiscal vigent.

Renovació
Anualment els alumnes hauran d'acreditar que es mantenen les circumstàncies excepcionals per les quals se li ha concedit la beca. A aquest efecte, l’estudiant haurà de presentar a l'inici de cada curs acadèmic:
- L’informe favorable del tutor/a acadèmic que tingui assignat.
- L’acreditació que la situació econòmica familiar no supera el màxim d'ingressos previstos en la convocatòria.
- L’acreditació que l’estudiant ha superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior (60% en el cas d'ensenyaments tècnics).
- L’acreditació que l'alumne/a s'ha matriculat a la URV d'un mínim de 60 crèdits per al curs acadèmic per al qual demana renovació.
- L’acreditació que es mantenen les altres circumstàncies personals al·legades en la sol·licitud.
El màxim de cursos acadèmics per als quals un estudiant pot sol·licitar renovació de la beca és el que estableix per a cada ensenyament l'itinerari recomanat per la Universitat. Ningú pot gaudir d'aquesta beca per més cursos acadèmics que els que assenyala l'itinerari recomanat, encara que compleixi tota la resta de requisits.
Si un alumne/a vol canviar d'ensenyament un cop se li ha concedit la beca, haurà de comunicar-ho a l'Escola de Pregrau de la URV. La Comissió de Selecció estudiarà el cas en concret i resoldrà sobre si continua o retira la beca concedida. En tot cas, el màxim de cursos acadèmics per als quals podrà demanar renovació de la beca és el que s’ha establert en el moment de concessió.

Gestió i resolució de la convocatòria
L'òrgan tècnic encarregat de gestionar les sol·licituds presentades (recepció de sol·licituds, comunicacions, documentació, pagament de les beques, etc.) és l'Escola de Pregrau de la URV.
L'òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds presentades és una Comissió de Selecció formada per:
- Un representant del Consell Social
- Un representant de l’equip de direcció de la URV
- Un representant de Repsol
- Un representant de l’equip de direcció d’un centre de secundària de les comarques de Tarragona
- Un representant de l’òrgan tècnic encarregat de la gestió de les beques patrocinades, que actuarà com a secretari tècnic
El procediment de concessió d'aquestes beques és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de sol·licituds.
La resolució de la Comissió de Selecció es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió, per comunicació escrita als beneficiaris i, públicament, utilitzant els mitjans que la Comissió de Selecció consideri oportuns.
La Comissió de Selecció podrà proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades.
Les sol·licituds que no hagin estat notificades en el termini establert s'entendran desestimades per silenci administratiu.
Contra la resolució de la Comissió de Selecció o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s'hauria d'haver produït— davant de l'òrgan que ha dictat la resolució, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

Criteris de valoració de les sol·licituds

A) Situació econòmica (fins a 40 punts). Es valorarà a partir dels ingressos de la unitat familiar, en funció del nombre de convivents.
Per calcular els ingressos familiars se seguiran els criteris utilitzats pel Ministeri d'Educació i Ciència en la convocatòria de beques generals a l'estudi.

Membres de la unitat familia
Columna A
(llindars de l'ajut de matrícula del MEC)
Columna B
(llindars de la beca MEC)
1
7.993,00
10.233,00
2
13.020,00
17.468,00
3
17.099,00
23.710,00
4
20.282,00
28.158,00
5
23.016,00
31.472,00
6
25.656,00
33.975,00
7
28.152,00
36.450,00
8
30.632,00
38.914,00
Puntuació
40 punts
20 punts

A partir del vuitè membre s'hi afegiran 2.459,00 € per cada membre computable.
Els estudiants amb ingressos familiars inferiors als previstos en la columna A obtindran una puntuació de 40 punts.
Els estudiants amb ingressos familiars superiors als previstos en la columna A i inferiors als previstos en la columna B obtindran un nombre de punts proporcional al nivell d'ingressos familiars.

B) Resultats acadèmics (fins a 40 punts). Es valoraran d’acord amb la nota d’accés a la Universitat obtinguda per l’estudiant:

Alumnes procedents de batxillerat - PAU
De 9,99 a 9
De 8,99 a 8
De 7,99 a 7
Puntuació
40 punts
30 punts
20 punts

Alumnes procedents de cicles formatius de grau superior
De 9,99 a 9
De 8,99 a 8,5
De 8,49 a 8
De 7,99 a 7,5
Puntuació
40 punts
30 punts
20 punts
10 punts

C) Altres circumstàncies d’especial rellevància (fins a 20 punts). Es valoraran factors com els següents:

Puntuació màxima: La puntuació màxima és de 100 punts.

Per valorar la sol·licitud se sumaran en primer lloc els punts obtinguts per l'estudiant en els apartats A i C. La suma de tots dos apartats ha de ser com a mínim de 20 punts. No s'atendrà cap sol·licitud que no aconsegueixi aquest mínim de punts exigits.

Obligacions dels beneficiaris
En el moment d'obtenir la condició de beneficiari de la beca, l’estudiant haurà de signar un document normalitzat d'acceptació, mitjançant el qual es compromet a:
- Col·laborar amb el seguiment i la tutorització que, mitjançant entrevistes, enquestes o altres sistemes, organitzi la Universitat.
- Realitzar les pràctiques en l'empresa que copatrocina la beca, quan així ho estableixi el conveni amb aquesta empresa i sigui possible d'acord amb l'itinerari acadèmic seguit.
- Matricular-se de l'estudi de la URV per al qual se l'hagi concedit la beca
En cas que les condicions econòmiques i/o personals es veiessin modificades durant el curs acadèmic pel qual s'ha concedit la beca, l'estudiant ho haurà de comunicar a la Comissió de Selecció, a través de l'Escola de Pregrau, per tal que modifiquin la resolució de concessió.
L'estudiant també està obligat a comunicar a la Comissió de Selecció, a través de l'Escola de Pregrau, la percepció d'altres ajuts a l'estudi dels quals resulti beneficiari per al mateix curs acadèmic pel qual s'atorga aquesta beca. La Comissió de Selecció podrà modificar la resolució de concessió en cas de concurrència d'ajuts.

Renúncies i substitucions
En el cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d'acceptació previst en la base anterior, la Comissió de Selecció podrà adjudicar la beca al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada.

Acceptació de les bases i revocació de la beca
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de la beca i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de la beca es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

Normativa d'aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Informació:     Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716

Escola de Pregrau. Tel. 977 558 476