BEQUES PATROCINADES PER LA FUNDACIÓN REPSOL I EL CONSELL SOCIAL DE LA URV

Convocatòria curs 2014-15


Un dels reptes de les universitats és facilitar l’accés a l’ensenyament superior de totes aquelles persones que per raons econòmiques, culturals o de discapacitat no hi poden accedir.

De vegades, el principal obstacle no és ja el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la incorporació al món laboral per continuar els estudis. Moltes famílies no poden assumir, per motius estrictament econòmics en molts casos, però també per motius culturals, aquest cost d’oportunitat, i opta perquè el jove deixi els estudis, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per l’aprenentatge.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) vol contribuir a eliminar aquests obstacles i facilitar la incorporació a la Universitat de totes aquelles persones que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin exercir el dret a l’educació. En especial, proposem estimular aquells joves que es troben en les pitjors condicions econòmiques i que tenen un extraordinari rendiment acadèmic. Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, cal que les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social.

En aquest sentit, el Consell Social aprova les següents:

Bases reguladores i convocatòria de beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la URV

1. Objectiu

L’objectiu de les beques patrocinades és facilitar a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència a la URV dels seus fills, per tal que hi puguin cursar estudis universitaris.

En aquest sentit, entenem que hi ha dos elements fonamentals que justifiquen aquestes dificultats: en primer lloc, els ingressos i el patrimoni de la unitat familiar, en funció del nombre de membres que la componen i, en segon lloc, el rendiment acadèmic dels estudiants. També ens podem trobar amb altres circumstàncies personals (unitats familiars desintegrades, problemes greus de salut, discapacitat, males comunicacions, minories ètniques, etc.) que difícilment podem mesurar i quantificar a priori.

Aquesta convocatòria preveu aquests tres extrems, per bé que hi fa prevaler les circumstàncies personals dels estudiants.

2. Requisits dels beneficiaris

1. Ser estudiant d’últim curs de batxillerat o cicles formatius de grau superior d’un centre d’ensenyament secundari de les comarques de Tarragona en el moment de presentar la sol·licitud, i accedir per primer cop a la Universitat en el curs acadèmic 2014-15.

2. Tenir la intenció de matricular-se d’un ensenyament de la URV en el curs 2014-15. En cas de resultar beneficiari de la beca, en el moment d’acceptar-la, l’estudiant ha d’haver obtingut l’accés a la URV i s’ha de comprometre a matricular-s’hi de l’ensenyament pel qual accepta l’ajut.

3. Els estudiants estrangers no comunitaris han d’acreditar la condició de residents. Per tant, en queden excloses les persones que es troben en situació d’estada.

4. Per renovar la beca, l’estudiant ha d’haver superat el 80% dels crèdits de què s’ha matriculat en el curs anterior (60% en el cas d’ensenyaments tècnics) i s’ha d’haver matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el curs acadèmic pel qual demana la renovació.

5. Els estudiants que opten a la renovació de la beca són convocats a una entrevista amb la comissió de selecció abans de renovar-la.

3. Compatibilitat

Aquesta beca és compatible amb l’obtenció d’altres beques, ajuts o premis procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.

Així mateix, també és compatible amb la resta d’ajuts a l’estudi que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

4. Presentació de la sol·licitud

Sol·licitud de primer curs

Les sol·licituds del primer curs s’han de presentar a través del centre de secundària on l’estudiant estigui matriculat.

Els centres de secundària disposen de fullets informatius d’aquesta convocatòria i dels models d’impresos de sol·licituds, els quals també estan disponibles a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html).

A la sol·licitud cal acompanyar:
— L’informe del tutor o tutora de l’estudiant o del coordinador o coordinadora dels estudis corresponents, amb el vistiplau del director o directora del centre.
— L’acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària.
— L’acreditació dels resultats acadèmics mitjançant un certificat de notes dels estudis realitzats, per als estudiants que cursin un cicle formatiu de grau superior. Si no es disposa del certificat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, cal presentar-lo tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, abans del 10 de juliol.
— L’acreditació d’altres circumstàncies d’especial rellevància amb els certificats o declaracions pertinents.

La comissió de selecció d’aquest ajut pot requerir l’estudiant perquè aporti, en el termini de deu dies hàbils, qualsevol altra documentació que consideri convenient per valorar la seva sol·licitud.

Sol·licitud de renovació

Anualment els estudiants han d’acreditar que es mantenen les circumstàncies excepcionals per les quals se’ls ha concedit la beca. A aquest efecte, l’estudiant ha de presentar, juntament amb la sol·licitud de renovació que hi ha a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html), la documentació següent:

— L’acreditació que la situació econòmica familiar no supera el màxim d’ingressos previstos en la convocatòria mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2013 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària.
— En cas que hagin variat les circumstàncies personals i/o familiars al·legades en la sol·licitud del curs anterior, cal acreditar-ho mitjançant els certificats o declaracions pertinents.

El màxim de cursos acadèmics pels quals un estudiant pot sol·licitar renovació de la beca és el que estableix per a cada ensenyament l’itinerari recomanat per la Universitat. Ningú no pot gaudir d’aquesta beca per més cursos acadèmics que els que assenyala l’itinerari recomanat, encara que compleixi tota la resta de requisits.

Si un estudiant vol canviar d’ensenyament un cop se li ha concedit la beca, ha de comunicar-ho al Centre d’Atenció als Estudiants (CAE). La comissió de selecció d’aquest ajut ha d’estudiar el cas en concret i resoldre sobre si continua o retira la beca concedida. En tot cas, el màxim de cursos acadèmics pels quals pot demanar renovació de la beca és el que s’ha establert en el moment de la concessió.

 

5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Termini: del 16 de maig al 30 de juny de 2014.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admeten sota cap concepte.

Sol·licitud de primer curs

Cada centre de secundària ha de presentar les sol·licituds dels seus estudiants al Registre General de la Universitat, a qualsevol altre registre auxiliar, o a través del Registre per via telemàtica que trobareu a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
La localització i els horaris dels diferents registres es poden consultar a la seu electrònica de la URV.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar, a més a més, al Centre d’Atenció a l’Estudiant, avinguda de Catalunya, 35, 43002 Tarragona, telèfon 977 558 029, fax 977 558 636 i adreça electrònica cae@urv.cat, mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que la sol·licitud s’enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correus corresponent, s’entén com a data vàlida de presentació aquella en què té entrada al Registre General de la Universitat.

Sol·licitud de renovació

Les sol·licituds de renovació les han de presentar els estudiants becats en cursos anteriors en els mateixos terminis i davant els mateixos registres esmentats en aquesta base.

6. Nombre de beques i dotació econòmica assignada

El nombre màxim de beques que es poden assignar per al curs acadèmic 2014-15 és de cinc.

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 € anuals, subjectes als requisits de renovació regulats en aquestes bases.

L’import de la beca s’ha d’ingressar en el compte bancari que l’estudiant designi en la seva sol·licitud en dos terminis (aproximadament als mesos d’octubre i març), i està sotmès a les retencions en concepte d’IRPF que marqui la normativa fiscal vigent.

7. Gestió i resolució de la convocatòria

L’òrgan tècnic encarregat de gestionar les sol·licituds presentades (recepció de sol·licituds, comunicacions, documentació, pagament de les beques, etc.) és el CAE de la URV.

L’òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds presentades és una comissió de selecció formada per les persones següents:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president de la comissió.
— Un representant del Consell Social, designat pel president.
— Un representant de l’equip de direcció de la URV, designat pel rector.
— Un representant de la Fundación Repsol.
— Un representant de l’equip de direcció d’un centre de secundària de les comarques de Tarragona.
— Un representant de l’òrgan tècnic encarregat de la gestió de les beques patrocinades, que actua com a secretari tècnic.

El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva, i el termini per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data d’acabament del període per presentar les sol·licituds.

La resolució de la comissió de selecció s’ha de donar a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió, per comunicació escrita als beneficiaris i, públicament, utilitzant els mitjans que la comissió de selecció consideri oportuns.

La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades.

Les sol·licituds que no hagin estat notificades en el termini establert s’entenen desestimades per silenci administratiu.

Els aspectes que no estiguin regulats en aquestes bases han de ser resolts per la comissió de selecció de l’ajut.

Contra la resolució de la comissió de selecció o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar una reclamació davant del Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s’hauria d’haver produït—, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

8. Criteris de valoració de les sol·licituds

a) Situació econòmica (fins a 35 punts). Es valora a partir dels ingressos de la unitat familiar, en funció del nombre de convivents.

Per calcular els ingressos familiars se segueixen els criteris utilitzats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en la convocatòria de beques generals a l’estudi i es prenen en consideració els llindars per obtenir l’ajut de matrícula de la beca del Ministeri.
L’estudiant que presenta els ingressos familiars més baixos obté la màxima puntuació (35 punts). La resta d’estudiants reben una puntuació proporcional als ingressos obtinguts per la unitat familiar, sempre que no superin els llindars d’ingressos màxims previstos en el punt anterior.
Els estudiants amb ingressos familiars superiors als llindars del Ministeri no obtenen cap punt.
Els estudiants que declaren ingressos individuals inferiors al salari mínim interprofessional han de presentar les rendes de tots els membres de la unitat familiar.
Import del salari mínim interprofessional per a l’any 2013: 645,30 €/mes (9.034,20 €/any)

b) Resultats acadèmics (fins a 40 punts). Es valoren d’acord amb la nota d’accés a la Universitat obtinguda per l’estudiant:

Els estudiants que han obtingut una qualificació de 9 o superior obtenen 40 punts. La resta d’estudiants obtenen un nombre de punts proporcional a la nota obtinguda, sempre que aquesta sigui superior a 6 punts.

c) Altres circumstàncies d'especial rellevància (fins a 25 punts). Es valoren factors com els següents:

Puntuació màxima: la puntuació màxima és de 100 punts.

Per valorar la sol·licitud se sumen en primer lloc els punts obtinguts per l’estudiant en els apartats a) i c). La suma de tots dos apartats ha de ser com a mínim de 25 punts. No s’atén cap sol·licitud que no aconsegueixi aquest mínim de punts exigits.

9. Obligacions de les persones beneficiàries

En el moment d’obtenir la condició de beneficiari de la beca, l’estudiant ha de signar un document normalitzat d’acceptació, en què es compromet a:
— Col·laborar amb el seguiment i la tutorització que, mitjançant entrevistes, enquestes o altres sistemes, organitzi la Universitat.
— Dur a terme les pràctiques a l’empresa que copatrocina la beca, quan així ho estableixi el conveni amb aquesta empresa i sigui possible d’acord amb l’itinerari acadèmic seguit.
— Matricular-se de l’estudi de la URV per al qual se li hagi concedit la beca.

Si les condicions econòmiques i/o personals es veuen modificades durant el curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca, l’estudiant ho ha de comunicar a la comissió de selecció, a través del CAE, per tal que es modifiqui la resolució de concessió.

L’estudiant també està obligat a comunicar a la comissió de selecció, a través del CAE, la percepció d’altres ajuts a l’estudi dels quals resulti beneficiari pel mateix curs acadèmic pel qual s’atorga aquesta beca.

10. Renúncies i substitucions

En el cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d’acceptació previst en la base anterior, la comissió de selecció pot adjudicar la beca al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada.

11. Acceptació de les bases i revocació de la beca

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l’estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comporta la revocació de la beca i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.

Si amb la revisió de la concessió de la beca (d’ofici o com a conseqüència de reclamació) es detecta un error, ocultació o falsejament de dades que en comporti la denegació i/o revocació, la persona beneficiària ha de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

12. Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2013

Informació: CAE. Centre d'Atenció a l'Estudiant. Tel. 977 558 476