Premi Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV

Convocatòria 2012


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per tercera vegada el Premi Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del personal d’administració i serveis de la URV (en endavant PAS), amb la finalitat d’identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar l’exercici de les funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o procediments innovadors.

Segona. Condicions

1. Poden participar en aquesta convocatòria un conjunt de membres del PAS, que poden pertànyer a la mateixa estructura organitzativa o diferent, i que comparteixin processos, activitats o funcions.
2. Han de ser membres del PAS de la URV amb contracte fix, temporal o eventual, que es presentin de manera conjunta.
3. Els projectes han de ser innovadors i implantats recentment en centres, departaments, serveis o unitats de la URV.
4. Aquest premi és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.

Tercera. Presentació de treballs

A) Objectiu

Identificar i proposar la implantació de millores en processos, activitats o funcions compartides per les persones que formen una mateixa estructura organitzativa de PAS de la URV o fins i tot una de diferent. El concepte millora inclou:
1. Increment de la qualitat de la feina realitzada: per exemple, la minimització d’errors o la millora de la qualitat percebuda pels clients interns i/o externs.
2. Increments d’eficiència en la feina realitzada: per exemple, disminució de despeses, simplificació de processos, disminució de càrregues de treball.
3. Millora en la imatge de la URV en el seu entorn: per exemple, notorietat i posicionament en la societat, comunitat universitària catalana o internacional.
4. Millora de l’entorn laboral: per exemple, clima laboral, disminució de la sinistralitat i/o l’absentisme.

B) Aspectes de contingut

1. Identificació: nom i cognoms dels autors, lloc de treball i unitat a què pertanyen, data de presentació i títol del projecte.
2. Introducció: contextualització i antecedents del projecte de millora, descripció de la situació actual, incloent-hi les dades necessàries i la relació dels llocs de treball afectats amb la millora o problema identificat.
3. Objectius i criteris de mesura: descripció de l’objectiu o objectius de forma específica, mesurable i delimitada temporalment. Identificació dels criteris de mesura que permetran fer un seguiment del projecte i avaluar el grau de consecució dels objectius posteriorment.
4. Fases i activitats del projecte: descripció de les fases i activitats que s’han de dur a terme per aconseguir els objectius descrits anteriorment, identificació i quantificació (en hores, euros, etc.) dels recursos humans i materials necessaris per a cada fase del projecte.

C) Aspectes formals

1. Sol·licitud adreçada al president del Consell Social, trobareu el model a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html)
2. El projecte ha de tenir una extensió mínima de 10 pàgines DIN A4 i un màxim de 30, incloent-hi la portada; escrites per una sola cara, amb tipus de lletra Arial o Times New Roman 12 i interlineat senzill. El document pot incloure gràfics o imatges rellevants per comprendre el contingut del treball.
3. S’han de presentar dos exemplars del projecte, un en suport paper i un en suport electrònic, format pdf.
4. S’hi ha d’afegir un resum d’un màxim de 2 pàgines DIN A4 (un exemplar en suport paper i un en suport electrònic, format pdf).
5.  
Altres documents electrònics que s’hi vulguin annexar.

Tant la sol·licitud com la documentació adjunta s’han de presentar al Registre General de la Universitat (edifici Rectorat, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, Tel. 977 558018, Fax. 977 558028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s’enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que hi falta algun document, n’ha d’informar la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de treballs i propostes

En data d’1 de juny de 2012 s’obrirà el termini de presentació dels treballs. Aquest termini acabarà el dia 15 de juny de 2012.

Cinquena. Dotació econòmica

Aquest premi està dotat amb 5.000 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV reservada a tal efecte, determinada per la Gerència. El 100% d’aquest import s’haurà de destinar a activitats o mitjans relacionats amb el projecte o avantprojecte guardonat, presentant una proposta de distribució de la despesa.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d’acabament del termini per presentar els treballs.
La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després d’acabar de la reunió del jurat a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.
El premi es pot declarar desert.
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el jurat del Premi.
Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
— la contribució a la millora de la qualitat de la gestió i dels serveis universitaris (fins a 80 punts)
— la capacitat innovadora de les iniciatives proposades (fins a 30 punts)
— beneficiaris en la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) (fins a 35 punts)
— la possibilitat d’exportar la proposta a altres estructures organitzatives de la URV (fins a 35 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 100 punts.

Vuitena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actuarà com a president del jurat.
— El rector, o persona en qui delegui.
— El gerent, o persona en qui delegui.
— Dos membres del Consell Social, designats pel president, un dels quals serà la representant del PAS al Consell Social de la URV.
— El
responsable de l’equip guanyador del premi en la convocatòria de l’any anterior, o membre de l’equip en qui delegui.
— El responsable en matèria de qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat.
— El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats per tots els autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entendrà que els autors hi renuncien
.

Desena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi aplicaran els preceptes continguts als articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.
Els autors han de fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.
El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2011