Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2016


 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI

 

El premi es convoca en tres modalitats:

-          Modalitat 1: projectes implantats que siguin susceptibles de ser aplicats en altres estructures organitzatives de la URV

-          Modalitat 2: projectes implantats d’abast local, que no són susceptibles de ser aplicats a altres estructures organitzatives de la URV

-          Modalitat 3: propostes de projectes de millora (no implantats)

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca, per setena vegada, el Premi a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d’administració i serveis de la URV (en endavant PAS).

La finalitat d’aquest premi és identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar l’exercici de les funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament, respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la Universitat, mitjançant processos, projectes i/o procediments innovadors.

Segona. Condicions

1.    Poden participar en aquesta convocatòria un conjunt de membres del PAS que pertanyin a la mateixa estructura organitzativa o diferent, i que comparteixin processos, activitats o funcions.

2.    Han de ser membres del PAS de la URV amb contracte fix, temporal o eventual, que es presentin de manera conjunta.

3.    Els projectes han de ser innovadors i implantats recentment en centres, departaments, serveis o unitats de la URV.

4.    Aquest premi és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.

Tercera. Presentació de treballs

A) Objectiu

Identificar i proposar la implantació de millores en processos, activitats o funcions compartides per les persones que formen una o diverses estructures organitzatives del PAS de la URV. El concepte millora inclou:

1. Incrementar la qualitat de la feina realitzada: per exemple, minimitzar errors o millorar la qualitat percebuda pels clients interns i / o externs.

2. Incrementar l’eficiència en la feina realitzada: per exemple, disminuir despeses, simplificar processos, disminuir càrregues de treball.

3. Millorar la imatge de la URV en el seu entorn: per exemple, incrementar-ne la notorietat i posicionament en la societat, comunitat universitària catalana o internacional.

4. Millorar l’entorn laboral: per exemple, tenir cura del clima laboral, disminuir la sinistralitat i/o l’absentisme.

B) Aspectes de contingut (només és possible presentar-se a una modalitat amb cada projecte)

Modalitat 1: projectes implantats que siguin susceptibles de ser aplicats en altres estructures organitzatives de la URV

1.    Identificació: nom i cognoms dels autors, lloc de treball i unitat a què pertanyen, data de presentació i títol del projecte.

2.    Introducció: contextualització i antecedents del projecte de millora, incloent-hi la relació dels llocs de treball implicats en el projecte de millora implantat.

3.    Objectius i criteris de mesura: descripció de l’objectiu o objectius de forma específica, mesurable i delimitada temporalment. Identificació dels criteris de mesura que permetran fer el seguiment del projecte i avaluar el grau de consecució dels objectius.

4.    Fases i activitats del projecte: descripció de les fases i activitats que s’han portat a terme per aconseguir els objectius descrits anteriorment.

5.    Valoració de les possibilitats d’exportació del projecte de millora a altres estructures organitzatives de la URV.

6.    Proposta de distribució de la dotació econòmica del premi.

Modalitat 2: projectes implantats d’abast  local, que no són susceptibles de ser aplicats a altres estructures organitzatives de la URV

1.    Identificació: nom i cognoms dels autors, lloc de treball i unitat a què pertanyen, data de presentació i títol del projecte.

2.    Introducció: contextualització i antecedents del projecte de millora, incloent-hi la relació dels llocs de treball implicats en el projecte de millora implantat.

3.    Objectius i criteris de mesura: descripció de l’objectiu o objectius de forma específica, mesurable i delimitada temporalment. Identificació dels criteris de mesura que permetran fer el seguiment del projecte i avaluar el grau de consecució dels objectius.

4.    Fases i activitats del projecte: descripció de les fases i activitats que s’han portat a terme per aconseguir els objectius descrits anteriorment.

5.    Proposta de distribució de la dotació econòmica del premi.

Modalitat 3: propostes de projecte de millora no implantats

1.    Identificació: nom i cognoms dels autors, lloc de treball i unitat a què pertanyen, data de presentació i títol del projecte.

2.    Introducció: contextualització i antecedents del projecte de millora, descripció de la situació actual, incloent-hi les dades necessàries i la relació dels llocs de treball afectats amb la millora o problema identificat.

3.    Objectius: descripció de l’objectiu o objectius de forma específica, mesurable i delimitada temporalment.

4.    Fases i activitats del projecte: descripció de les fases i activitats que s’han de dur a terme per aconseguir els objectius descrits anteriorment, identificació i quantificació, en la mesura del possible (en hores, euros, etc.) dels recursos humans i materials necessaris per a cada fase del projecte.

C) Aspectes formals

Fase 1. Crida de participació

Per motivar la participació del PAS i intentar facilitar el procés de presentació de projectes, s’ha definit una fase prèvia, amb l’objectiu d’assessorar sobre la modalitat a la qual s’ha de presentar el projecte i donar consells sobre els aspectes que ha de contenir la memòria que s’ha de presentar en la segona fase.

  1. Cal presentar un resum del projecte amb els  continguts predeterminats en el formulari que figura com a annex de la convocatòria. Aquest resum permetrà fer una anàlisi prèvia de la proposta a fi que un grup tècnic del jurat el situï en la modalitat correcta de participació i faci indicacions concretes o recomanacions als candidats sobre la presentació de la sol·licitud.
  2. El resum s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic premipas.cs@urv.cat
  3. El termini de presentació del resum s’obrirà el 2 de maig i finalitzarà el 13 de maig de 2016.

Fase 2. Presentació dels treballs

1.    El termini de presentació dels treballs s’obrirà l’1 de juny i finalitzarà el 15 de juny de 2016.

2.    Cal presentar una sol·licitud adreçada a la Presidència del Consell Social (en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html).

3.    El projecte ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines DIN A4, incloent-hi la portada; escrites per una sola cara, amb tipus de lletra Arial o Times New Roman, cos 12 i interlineat senzill. El document pot incloure gràfics o imatges rellevants que ajudin a comprendre el contingut del treball.

4.    S’han de presentar dos exemplars del projecte: un en suport paper i un altre en suport electrònic, format pdf.

5.    S’hi ha d’afegir un resum d’un màxim de 2 pàgines DIN A4 (un exemplar en suport paper i un altre en suport electrònic, format pdf).

6.    Altres documents electrònics que s’hi vulguin annexar.

 

La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:

A) Registre telemàtic de la URV

El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar-los  a la seu electrònica de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html

El Registre telemàtic permet presentar sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.

També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via telemàtica o bé accedir directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html

Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.

Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada, la data i hora en què s’ha presentat.

L’accés al Registre per via telemàtica de la URV es troba a la seu electrònica de la URV / Registre General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf

B) Registre presencial de la URV

 

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona), de 10 a 13.30 h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 h, de dilluns a dijous.

També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html

C) Altres llocs presencials

Altres llocs per presentar documentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són els següents:

·         Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració general de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.

·         A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.

·         A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 de Tarragona, telèfon 977 558 018, fax 977 558 028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat

Si la Secretaria del Consell Social detecta que hi falta algun document, n’ha d’informar la persona o persones interessades, perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense fer més tràmits.

Quarta. Termini de presentació de treballs i propostes

Resums: del 2 al 13 de maig de 2016

Sol·licituds i treballs: l’1 de juny de 2016 s’obrirà el termini de presentació dels treballs. Aquest termini acabarà el 15 de juny de 2016.

Cinquena. Dotació econòmica

Aquest premi està dotat amb 6.000 euros, distribuïts de la manera següent: modalitat 1, 2.000 euros; modalitat 2, 2.000 euros, i modalitat 3, 2.000 euros.

L’import del premi es transferirà a les partides pressupostàries de la URV reservades a aquest efecte, determinades per la Gerència. El 100% d’aquest import s’ha de destinar a activitats o mitjans relacionats amb el projecte o proposta de projecte guardonat, i també caldrà presentar una proposta de distribució de la despesa.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data d’acabament del termini de presentació dels treballs.

La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després d’acabar la reunió del jurat a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

El premi es pot declarar desert.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els resol el jurat del premi.

Contra la resolució del jurat, s'hi pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valora prioritàriament els criteris següents:

Modalitat 1
— Rellevància de la millora assolida en la qualitat de la gestió i dels serveis universitaris (fins a 90 punts).
— Capacitat innovadora de les iniciatives proposades (fins a 35 punts).
— Beneficiaris en la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) (fins a 40 punts).
— Possibilitat d’exportar la proposta a altres estructures organitzatives de la URV (fins a 35 punts).
Modalitat 2
— Contribució a la millora de la qualitat de la gestió i dels serveis universitaris (fins a 105 punts).
— Capacitat innovadora de les iniciatives proposades (fins a 60 punts).
— Beneficiaris en la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) (fins a 35 punts).

Modalitat 3
— Contribució prevista a millorar la qualitat de la gestió i els serveis universitaris (fins a 90 punts).
— Capacitat innovadora de les iniciatives proposades (fins a 40 punts).
— Beneficiaris en la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) (fins a 35 punts).
— Possibilitat d’exportar la proposta a altres estructures organitzatives de la URV (fins a 35 punts).

En totes les modalitats, la puntuació màxima és de 200 punts.

La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat en qualsevol de les tres modalitats d’aquest premi és de 100 punts.

Vuitena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria l'ha de resoldre un jurat format per les persones següents:

    El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.

    El rector, o persona en qui delegui.

    El gerent, o persona en qui delegui.

    Dos membres del Consell Social, designats pel president, un dels quals ha de ser el representant del PAS al Consell Social de la URV.

    Un dels responsables dels equips guanyadors del premi en la convocatòria de l’any anterior, o un altre membre de l’equip en qui delegui, sempre que no participi en l’actual edició

    El responsable en matèria de qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat.

    El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs i de la documentació presentada

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats els podran retirar els autors en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data en què s'hagi publicat la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entendrà que els autors hi renuncien.

La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que contingui dades de caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, a la Secretaria del Consell Social de la URV (c/ Escorxador s/n, 43003 Tarragona). Un cop transcorreguts sis mesos des de la resolució del jurat, es destruirà aquesta documentació.

Desena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi apliquen els preceptes continguts als articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.

El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden publicar-los, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Els autors han de mencionar explícitament el premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat. A més, es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb el Premi a què el Consell Social els convoqui.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta acceptar aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, novembre de 2015