Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Bases de la convocatòria 2001


Primera. S’avaluen en principi totes les iniciatives de professors o equips de professors de la URV que acompleixin els requisits especificats en aquestes bases.

A criteri del jurat, s’han de tenir en compte, prioritàriament, d’entre altres:

Segona. En el premi pot participar tot el personal docent i investigador de la URV (individualment o col·lectivament).

Tercera. El premi es pot declarar desert. No hi ha previstos accèssits.

Quarta. El premi facilita al guanyador ser el candidat oficial de la URV a la distinció Jaume Vicens Vives, creada per la Generalitat de Catalunya per Decret 69/1996, i està dotat amb 1500 €, amb l’objectiu de cobrir les despeses d’elaboració de la candidatura. La periodicitat és anual. En cas que resulti premiat un grup de professors, l’import total del premi no es modificarà.

Cinquena. La documentació s’ha de presentar en format paper, original i dues còpies. S’hi pot afegir qualsevol dels mitjans tecnològics que serveixin de material de suport (vídeo, CD-ROM, etc.). S’ha de lliurar a la seu del Consell Social, c/. Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, i ha d’incloure la identificació dels sol·licitants (títol, nom, cognoms, centre docent, adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte), CV del professor o del grup de professors relacionat amb el tema del treball, i el treball esmentat (extensió mínima 10 pàgines - màxima 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara). Cal acreditar prèviament la participació individual o col·lectiva.

La convocatòria es fa el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, i el termini de presentació acaba un cop transcorregut un mes de la data de la convocatòria. El resultat del concurs es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després que s’hagi acabat el termini de presentació, per comunicació escrita als premiats, i públicament utilitzant els mitjans que el jurat consideri oportuns. L’entrega del premi es farà en acte públic anunciat prèviament.

Sisena. El treball presentat s’ha d’haver aplicat a alumnes de la URV amb anterioritat.

Setena. El Consell Social de la URV no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat. L’autor o autors del treball premiat hi conserven tots els drets de propietat. Tanmateix cediran al Consell Social el dret a la publicació, en cas que decideixi fer-ho. Si en el termini d’un any el Consell Social no l’ha publicat, l’autor o els autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut el guardó.

Vuitena. El jurat que escull el treball premiat està format per:

Novena. La decisió que adopti el jurat és inapel·lable

Desena. La participació en el premi implica l’acceptació total d’aquestes bases

Tarragona, abril de 2001