Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Bases de la convocatòria 2002


Primera. S’avaluen en principi totes les iniciatives de professors i equips de professors de la URV que acompleixin els requisits especificats en aquestes bases.

A criteri del jurat, s’han de tenir en compte, prioritàriament, d’entre altres:

Segona. En el premi pot participar tot el personal docent i investigador de la URV a títol individual o col·lectiu.

Tercera. Els premis es poden declarar deserts. No hi ha previstos accèssits.

Quarta. Els dos premis, individual i col.lectiu, faciliten als guanyadors ser els candidats oficials de la URV a la distinció Jaume Vicens Vives, creada per la Generalitat de Catalunya per Decret 69/1996, i està dotat, cadascun, amb 1500 €, amb l’objectiu de cobrir les despeses d’elaboració de la candidatura. La periodicitat és anual.

Cinquena. La documentació s’ha de presentar en format paper, original i dues còpies. S’hi pot afegir qualsevol dels mitjans tecnològics que serveixin de material de suport (vídeo, CD-ROM, etc.). S’ha de lliurar a la seu del Consell Social, c/. Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, i ha d’incloure la identificació dels sol·licitants (títol, nom, cognoms, centre docent, adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte), CV del professor o del grup de professors relacionat amb el tema del treball, i el treball esmentat (extensió mínima 10 pàgines - màxima 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara). Cal acreditar prèviament la participació individual o col·lectiva.

La convocatòria es fa el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, i el termini de presentació acaba un cop transcorregut un mes de la data de la convocatòria. El resultat del concurs es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després que s’hagi acabat el termini de presentació, per comunicació escrita als premiats, i públicament utilitzant els mitjans que el jurat consideri oportuns. L’entrega dels premis es farà en acte públic anunciat prèviament.

Sisena. El treball presentat s’ha d’haver aplicat a alumnes de la URV amb anterioritat

Setena. El Consell Social de la URV no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat. L’autor o autors del treball premiat hi conserven tots els drets de propietat. Tanmateix cediran al Consell Social el dret a la publicació, en cas que decideixi fer-ho. Si en el termini d’un any el Consell Social no l’ha publicat, l’autor o els autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut el guardó.

Vuitena. El jurat que escull el treball premiat està format per:

Novena. La decisió que adopti el jurat és inapel·lable

Desena. La participació en el premi implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Tarragona, abril de 2002