Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Bases de la convocatòria 2004


El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca la quarta edició dels Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d'identificar i reconèixer l'esforç del professorat per millorar la qualitat de la Universitat mitjançant la innovació en els mètodes docents emprats.
El premi es convoca en tres modalitats: individual, col·lectiva i de col·laboració amb altres universitats, d'acord amb les bases següents

Primera. S'avaluen en principi totes les iniciatives de professors i equips de professors de la URV que acompleixin els requisits especificats en aquestes bases.
A criteri del jurat, es tindran en compte prioritàriament, d'entre altres:
— la contribució a la millora de la qualitat de la docència
— la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats
— l’excel·lència en les activitats docents dutes a terme a la Universitat
— la repercussió social (creació d’escola, etc.)

Segona. En el premi pot participar tot el personal docent i investigador de la URV, a títol individual o col·lectiu.

Tercera. Els premis es podran declarar deserts. No hi ha previstos accèssits.

Quarta. Els dos primers premis, individual i col·lectiu, faciliten als guanyadors ser els candidats oficials de la URV a la distinció Jaume Vicens Vives, que atorga la Generalitat de Catalunya. El tercer premi vol reforçar els valors esmentats en la base primera de la convocatòria i, endemés, l'esforç de col·laboració amb altres universitats nacionals, estatals, europees o internacionals, per a la millora de la qualitat de la docència dels estudiants de la URV. Està dotat cadascun dels premis amb 1500 euros, amb l'objectiu de cobrir les despeses d'elaboració de la documentació.

Cinquena. La documentació s’ha de presentar en format paper: original i dues còpies. S’hi poden afegir qualsevol dels mitjans tecnològics que serveixin de material de suport (vídeo, CD-ROM, etc.). Es presentarà a la Seu del Consell Social, c/. Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, i ha d’incloure la identificació dels sol·licitants (títol, nom, cognoms, centre docent, adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte), CV del professor o grup professors relacionats amb el tema del treball, i el treball esmentat (extensió mínima10 pàgines-màxima 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara). També cal indicar en quina de les tres modalitats opta el treball: individual, col·lectiva o de col·laboració amb altres universitats.
La convocatòria es fa el 23 d’abril, diada de Sant Jordi, i el termini de presentació acaba un mes després. El resultat del concurs es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després que s’hagi acabat el termini de presentació, per comunicació escrita als premiats i, públicament utilitzant els mitjans que el jurat consideri oportuns. L’entrega dels premis es farà en acte públic anunciat prèviament.

Sisena. El treball presentat s’ha d’haver aplicat a alumnes de la URV amb anterioritat

Setena. El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat. L’autor o autors del treball premiat hi conserven tots els drets de propietat. Tanmateix, cediran al Consell Social el dret a la publicació, en cas que decideixi fer-ho. Si en el termini d’un any el Consell Social no l’ha publicat, l'autor o els autors podran fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut el guardó.

Vuitena. El jurat que avalua els treballs presentats està format per:
- El president del Consell Social
- El rector
- El president de la Comissió de Seguiment de la Qualitat.
- La vicerectora de Docència
- Dos representats de la Comissió de Seguiment de la Qualitat, escollits entre ells
- Un màxim de dues persones externes, de reconegut prestigi, que assisteixin i assessorin el jurat
- El secretari executiu del Consell Social que actuarà, a més, com a secretari del jurat i aixecarà acta del resultat de l’elecció del treball premiat

Novena. La decisió que adopti el jurat és inapel·lable.

Desena. La participació en el premi implica l’acceptació total d’aquestes bases.


Tarragona, abril de 2004