Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Bases de la convocatòria 2005


El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per cinquè any consecutiu els Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d'identificar i reconèixer l'esforç del professorat d'aquesta Universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.

El Premi es convoca en tres modalitats: individual i col·lectiva (segons el nombre d’autors del treball) i de col·laboració amb altres universitats - especialment les relacionades amb l’Espai Europeu d’Educació Superior - (en el cas d’iniciatives aplicades amb aquesta metodologia), d'acord amb les bases següents:


Primera. Pot participar en aquest premi tot el personal docent i investigador de la URV.

Segona. Els premis es podran declarar deserts. No hi ha previstos accèssits.

Tercera . Els treballs presentats s'han d'haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.

Quarta. El jurat tindrà en compte prioritàriament els valors següents:
— la contribució a la millora de la qualitat en la docència
— la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats
— l’excel·lència en les activitats docents dutes a terme a la Universitat
— la repercussió social (creació d’escola, etc.)
— altres valors que consideri el jurat

El premi en la modalitat de col·laboració amb altres universitats valorarà, a més, l’esforç de col·laboració amb altres universitats nacionals, estatals, europees o internacionals, per millorar la qualitat en la docència de la URV.

Cinquena. Cadascuna de les tres modalitats del Premi està dotada amb 2.500 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV que sol·liciti el guardonat o guardonats.
A més, els guardonats en les modalitats individual i col·lectiva seran els candidats de la URV a la distinció Jaume Vicens Vives, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.

Sisena. El treball ha de tenir una extensió d'entre 10 i 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara, s’ha de presentar en format paper, amb original i dues còpies, i s’hi poden afegir els mitjans tecnològics de suport que es considerin oportuns.

El treball, i un resum de màxim 3 pagines DIN A4, juntament amb el currículum de l’autor o autors i el model de sol·licitud, que es troba penjat de la web del Consell Social (http://www.urv.net/ogovern/consellsocial/html/ngenerals.html ) s’ha de presentar a la Secretaria del Consell Social (c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona), dins del termini previst en aquesta convocatòria.

Setena. El 14 de març de 2005 s’obre el termini de presentació de treballs, que es tancarà el 18 d’abril de 2005. La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després d'acabar aquest termini, per comunicació escrita als premiats i, públicament, utilitzant els mitjans que el jurat consideri oportuns.

Vuitena El jurat del Premi estarà format per:
- El president del Consell Social
- El rector
- La vicerectora de Docència
- Dos membres del Consell Social, a més del president
- Fins a dues persones de reconegut prestigi
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari

Novena. La decisió que adopti el jurat és inapel·lable.

Desena. El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
L’autor o autors del treball o treballs premiats conservaran tots els drets de propietat. Tanmateix, cediran al Consell Social el dret a la publicació, en cas que decideixi fer-ho. Si en el termini d’un any el Consell Social no l’ha publicat, l'autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Onzena. La participació en aquesta convocatòria implica acceptar aquestes bases.

 

Premis de les convocatòries anteriors


Convocatòria 2001

L’enginyer químic global: Integració de coneixements científico-tècnics i habilitats personals, del grup de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química encapçalat pel Dr. Francesc Castells (*) (#)

Convocatòria 2002

MODALITAT INDIVIDUAL
Aula virtua
l, del Dr. Mario Arias Vidal, del Departament de Gestió d'Empreses, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (#)

MODALITAT COL·LECTIVA
Models d'aprenentatge actiu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
, del grup de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut encapçalat per la Dra. Montserrat Giralt Batista (*) (#)

Convocatòria 2003

MODALITAT INDIVIDUAL
Sistemes Informàtics 2: Desenvolupament d’un projecte multidisciplinari en equip
, del Dr. Miguel Angel García, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

MODALITAT COL·LECTIVA
Assignatura Extracurricular Dret i Presó
, del grup del Departament de Dret Públic, de la Facultat de Ciències Jurídiques encapçalada pel Dr. Josep Miquel Prats (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes
, del grup del Departament de Bioquímica de la Facultat de Química encapçalat per la Dra. Teresa Segués

Convocatòria 2004

MODALITAT INDIVIDUAL
Innovacions tecnològiques aplicades per millorar la qualitat de tres assignatures de Bioquímica
del Dr. Albert Bordons, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

MODALITAT COL·LECTIVA
Suport virtual i d'autoaprenentatge als laboratoris de física al nou ensenyament d'Enginyeria en Telecomunicacions
del grup del Departament de Química Física i Inorgànica, encapçalat pel Dr. Jaume Massons (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Centre de recursos virtual per a la docència de qualitat en educació física (CREDEFIS)
del grup del Dr. Pedro García López de la Facultat d’Educació i Psicologia

(*) Aquest treball va ser després el guanyador de la Distinció Vicenç Vives, de la Generalitat de Catalunya
(#) Aquest treball va ser després guanyador dels "Premis d'experiències de millora", del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Tarragona, març de 2005