Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria 2006


El premi es convoca en tres modalitats: individual i col·lectiva (segons el nombre d’autors del treball) i de col·laboració amb altres universitats.

Primera. Objecte de la convocatòria
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per sisè any consecutiu els Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d'identificar i reconèixer l'esforç del professorat d'aquesta Universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.

Segona. Condicions
Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV.
Els treballs presentats s'han d'haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.
Aquest premi és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Tercera. Presentació de treballs
El treball ha de tenir una extensió d'entre 10 i 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara, s’ha de presentar en format paper, amb original i dues còpies, i s’hi poden afegir els mitjans tecnològics de suport que es considerin oportuns.
El treball, i un resum de màxim 3 pagines DIN A4, juntament amb el currículum de l’autor o autors i el model de sol·licitud, que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html ), s’han de presentar a la Secretaria del Consell Social (c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona), dins del termini previst en aquesta convocatòria.

Quarta. Termini de presentació de treballs
El 14 de març de 2006 s'obre el termini de presentació de treballs, que acabarà a les 12 hores del dia 3 d'abril del 2006.

Cinquena. Dotació econòmica
Cadascuna de les tres modalitats del premi està dotada amb 2.500 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV que sol·liciti el guardonat o guardonats.
A més, els guardonats en les modalitats individual i col·lectiva seran els candidats de la URV a la distinció Jaume Vicens Vives, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d'acabament del termini per presentar els treballs.
La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després d'acabar de la reunió del jurat, per comunicació escrita als candidats i, públicament, utilitzant els mitjans que el jurat consideri oportuns.
Els premis es podran declarar deserts.
Contra la resolució del j-urat o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de notificació - o data en què aquesta s'hauria d'haver produït -, davant l'òrgan que l'ha dictat, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
— la contribució a la millora de la qualitat en la docència (fins a 40 punts)
— la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats (fins a 40 punts)
— l’excel·lència en les activitats docents dutes a terme a la Universitat (fins a 40 punts)
— la repercussió social (creació d’escola, etc.) (fins a 60 punts)
— l'ajut al procés d'integració a l'EEES (fins a 50 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima en les modalitats individual i col·lectiva: 250 punts.

En la modalitat de col·laboració amb altres universitats s'afegirà, a més, el criteri següent:
— esforç de col·laboració amb altres universitats nacionals, estatals, europees o internacionals, per millorar la qualitat en la docència de la URV (fins a 50 punts)
Puntuació màxima en la modalitat de col·laboració amb altres universitats: 300 punts.

Vuitena. Jurat del premi
Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El presidet del Consell Social
- El rector
- La vicerectora de Docència
- Dos membres del Consell Social, a més del president
- Fins a dues persones de reconegut prestigi
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del jurat

Novena. Responsabilitat del material
El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Desena. Drets d'autor
Quant als drets d'autor, seran d'aplicació els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l'Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.
El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d'un any aquesta no ha exercit aquest dret, l'autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre: els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

PREMIS DE LES CONVOCATÒRIES ANTERIORS


Convocatòria 2001

L’enginyer químic global: Integració de coneixements científico-tècnics i habilitats personals, del grup de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, encapçalat pel Dr. Francesc Castells (*) (#)

Convocatòria 2002

MODALITAT INDIVIDUAL
Aula virtua
l, del Dr. Mario Arias Vidal, del Departament de Gestió d'Empreses, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (#)

MODALITAT COL·LECTIVA
Models d'aprenentatge actiu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
, del grup de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, encapçalat per la Dra. Montserrat Giralt Batista (*) (#)

Convocatòria 2003

MODALITAT INDIVIDUAL
Sistemes Informàtics 2: Desenvolupament d’un projecte multidisciplinari en equip
, del Dr. Miguel Angel García, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

MODALITAT COL·LECTIVA
Assignatura Extracurricular Dret i Presó
, del grup del Departament de Dret Públic, de la Facultat de Ciències Jurídiques, encapçalada pel Dr. Josep Miquel Prats (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes
, del grup del Departament de Bioquímica de la Facultat de Química, encapçalat per la Dra. Teresa Segués

Convocatòria 2004

MODALITAT INDIVIDUAL
Innovacions tecnològiques aplicades per millorar la qualitat de tres assignatures de Bioquímica
, del Dr. Albert Bordons, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

MODALITAT COL·LECTIVA
Suport virtual i d'autoaprenentatge als laboratoris de física al nou ensenyament d'Enginyeria en Telecomunicacions,
del grup del Departament de Química Física i Inorgànica, encapçalat pel Dr. Jaume Massons (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Centre de recursos virtual per a la docència de qualitat en educació física (CREDEFIS)
, del grup del Dr. Pedro García López de la Facultat d’Educació i Psicologia

Convocatòria 2005

MODALITAT INDIVIDUAL
Aprenentatge basat en problemes en computadors
, de la Dra. Montserrat García Famoso, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

MODALITAT COL·LECTIVA
Sistemes comptables informatitzats,
del Dr. Ricard Monclús i la Dra. Araceli Rodríguez, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Màster Estudis Culturals Mediterranis,
del Dr. Enric Olivé, de la Facultat de Lletres

 

(*) Aquest treball va ser després el guanyador de la Distinció Vicenç Vives, de la Generalitat de Catalunya
(#) Aquest treball va ser després guanyador dels "Premis d'experiències de millora", del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Tarragona, febrer de 2006