Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria 2010


El premi es convoca en dues modalitats: individual i col·lectiva (segons el nombre d’autors del treball).

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per desè any consecutiu els Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d'identificar i reconèixer l'esforç del professorat d'aquesta Universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.

Segona. Condicions

1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV, bé
- a iniciativa pròpia
- a proposta de centres, departaments o altres col·lectius de la comunitat universitària. En aquest cas, el Consell Social demanarà a les persones i/o grups proposats que presentin el treball a aquesta convocatòria.

2. Els treballs presentats s'han d'haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.

3. Aquest premi és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Tercera. Presentació de treballs

Documentació que cal presentar:
- el treball (un exemplar sobre paper i un exemplar en format electrònic), que ha de tenir una extensió d'entre 10 i 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara i s’hi poden afegir els mitjans tecnològics de suport que es considerin oportuns
- un resum d'un màxim 3 pàgines DIN A4 (un exemplar sobre paper i un exemplar en format electrònic)
- el currículum de l'autor o autors, d'un màxim 5 pàgines DIN A4 (un exemplar sobre paper i un exemplar en format electrònic)
- el model de sol·licitud adreçada al president del Consell Social, que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html )
- altres documents electrònics que es vulguin annexar

Tots els documents s’han de presentar a la Secretaria del Consell Social, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s'enviï per correu certificat, cal presentar la documentació a l’oficina de correus corresponent d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que manca algun document, n’informarà la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de treballs i propostes

L'1 de febrer s'obre el termini per presentar les propostes que facin els centres, departaments i altres col·lectius de la URV als quals es refereix la base segona. Aquest termini acabarà a les 14 hores del dia 19 de febrer de 2010.

El 22 de febrer de 2010 s'obre el termini de presentació de treballs, tant els presentats pels mateixos candidats com pels que hagin estat proposats, que acabarà a les 14 hores del dia 18 de març de 2010.

Cinquena. Dotació econòmica

Cadascuna de les dues modalitats del premi està dotada amb 3.500 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV que demani el guardonat o guardonats.
A més, els guardonats seran els candidats de la URV a les distincions Jaume Vicens Vives corresponents, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d'acabament del termini per presentar els treballs.
La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després d'acabar de la reunió del jurat, a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

Els premis es podran declarar deserts.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del Premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació i o publicació del resultat.

Setena. Criteris de valoració

El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
— la contribució a la millora de la qualitat en la docència (fins a 40 punts)
— la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats (fins a 40 punts)
— l’excel·lència en les activitats docents dutes a terme a la Universitat (fins a 40 punts)
— l'impacte social (creació d’escola, etc.) (fins a 60 punts)
— l'ajut al procés d'integració a l'EEES (fins a 50 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)

Puntuació màxima en les modalitats individual i col·lectiva: 250 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest Premi és de 150 punts.

Vuitena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El president del Consell Social o persona en qui delegui
- El rector o persona en qui delegui
- La vicerectora de Política Docent i Convergència a l'EEES o persona en qui delegui
- Dos membres del Consell Social, designats pel president
- Fins a dues persones o institucions de reconegut prestigi, designades pel president
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del jurat

Novena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.

Desena. Drets d'autor

Quant als drets d'autor, seran d'aplicació els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l'Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.
Els autors han de fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.
El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d'un any la institució no ha exercit aquest dret, l'autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

PREMIS DE LES CONVOCATÒRIES ANTERIORS


Convocatòria 2001

L’enginyer químic global: Integració de coneixements científico-tècnics i habilitats personals, del grup de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, encapçalat pel Dr. Francesc Castells (*) (#)

Convocatòria 2002

MODALITAT INDIVIDUAL
Aula virtua
l, del Dr. Mario Arias Vidal, del Departament de Gestió d'Empreses, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (#)

MODALITAT COL·LECTIVA
Models d'aprenentatge actiu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
, del grup de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, encapçalat per la Dra. Montserrat Giralt Batista (*) (#)

Convocatòria 2003

MODALITAT INDIVIDUAL
Sistemes Informàtics 2: Desenvolupament d’un projecte multidisciplinari en equip
, del Dr. Miguel Angel García, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

MODALITAT COL·LECTIVA
Assignatura Extracurricular Dret i Presó
, del grup del Departament de Dret Públic, de la Facultat de Ciències Jurídiques, encapçalada pel Dr. Josep Miquel Prats (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes
, del grup del Departament de Bioquímica de la Facultat de Química, encapçalat per la Dra. Teresa Segués

Convocatòria 2004

MODALITAT INDIVIDUAL
Innovacions tecnològiques aplicades per millorar la qualitat de tres assignatures de Bioquímica
, del Dr. Albert Bordons, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

MODALITAT COL·LECTIVA
Suport virtual i d'autoaprenentatge als laboratoris de física al nou ensenyament d'Enginyeria en Telecomunicacions,
del grup del Departament de Química Física i Inorgànica, encapçalat pel Dr. Jaume Massons (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Centre de recursos virtual per a la docència de qualitat en educació física (CREDEFIS)
, del grup del Dr. Pedro García López de la Facultat d’Educació i Psicologia

Convocatòria 2005

MODALITAT INDIVIDUAL
Aprenentatge basat en problemes en computadors
, de la Dra. Montserrat García Famoso, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

MODALITAT COL·LECTIVA
Sistemes comptables informatitzats,
del Dr. Ricard Monclús i la Dra. Araceli Rodríguez, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Màster Estudis Culturals Mediterranis,
del Dr. Enric Olivé, de la Facultat de Lletres

Convocatòria 2006

MODALITAT INDIVIDUAL
Desert

MODALITAT COL·LECTIVA
Curs DOW-ETSEQ: una experiència docent compartida entre la URV i l'empresa Dow,
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (*)

MODALITAT COL·LABORACIÓ AMB ALTRES UNIVERSITATS
Sense candidats

Convocatòria 2007

MODALITAT INDIVIDUAL
Unitat de recursos virtuals per a la docència de l'assignatura de Citologia i Histologia Humanes, de la Dra. Maria Àngel Lanuza, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

MODALITAT COL·LECTIVA
Premi ex aequo a:
La clínica jurídica ambiental: una experiència d'aplicació del mètode clínic en l'àmbit del dret ambiental, del grup de la Facultat de Ciències Jurídiques encapçalat pel Dr. Antoni Pigrau.
Plans pilot de grau d'Història i de Geografia de la Facultat de Lletres de la URV, del grup de la Facultat de Lletres encapçalat per la Dra. Mercè Jordà (*)

Convocatòria 2008

MODALITAT INDIVIDUAL
Aplicació de metodologies d'aprenentatge actiu a l'assignatura d'Economia del Medi Ambient, del Dr. Miquel Àngel Bové, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

MODALITAT COL·LECTIVA
De la qualitat docent a la qualitat total: l'EEES com a estratègia per a un nou paradigma a l'EUTO, del grup de l’Escola Universitària de Turisme i Oci encapçalat per la Dra. Victòria Sànchez (*)

Convocatòria 2009

MODALITAT INDIVIDUAL
Problem solving: la competència, del Dr. Azael Fabregat, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química. (*)

MODALITAT COL·LECTIVA
Avaluació de competències transversals a l'ensenyament de Medicina, equip encapçalat per Montse Giralt, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

(*) Aquest treball va ser després el guanyador de la Distinció Vicenç Vives, de la Generalitat de Catalunya
(#) Aquest treball va ser després guanyador dels "Premis d'experiències de millora", del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Tarragona, novembre de 2009