Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria 2013


El premi es convoca en dues modalitats: individual i col·lectiva (segons el nombre d’autors del treball).

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per tretzè any consecutiu els Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d’identificar i reconèixer l’esforç del professorat d’aquesta Universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.

Segona. Condicions

1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV.
2. Els treballs presentats s’han d’haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.
3. Aquest premi és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Tercera. Presentació de treballs

La documentació que cal presentar és la següent:
Sol·licitud adreçada al president del Consell Social; en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html ).
— El treball (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF), que ha de tenir una extensió d’entre 10 i 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara; s’hi poden afegir els mitjans tecnològics de suport que es considerin oportuns.
— Un resum d’un màxim de 3 pàgines DIN A4 (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF).
— El currículum de l’autor o autors, d’un màxim de 5 pàgines DIN A4 (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF).
— Altres documents electrònics que es vulguin annexar.

Tant la sol·licitud com la documentació adjunta s’han de presentar al Registre General de la Universitat (edifici Rectorat, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a   https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558018, fax. 977 558028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s’enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que manca algun document, n’informarà la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de treballs i propostes

El 18 de febrer de 2013 s'obre el termini de presentació de treballs, que acabarà el dia 15 de març de 2013.

Cinquena. Dotació econòmica

Cadascuna de les dues modalitats del premi està dotada amb 3.500 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV assignada pel Servei de Recursos Econòmics al professor responsable del treball presentat.
A més, els guardonats seran els candidats de la URV a les distincions Jaume Vicens Vives corresponents, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva, i s’ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d’acabament del termini per presentar els treballs.

La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió del jurat, a través de la pàgina web del Consell Social l (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

Els premis es podran declarar deserts.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el jurat del premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació del resultat.

El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
— la contribució a la millora de la qualitat en la docència (fins a 20 punts)
— la capacitat innovadora dels mètodes docents presentats (fins a 20 punts)
— l’impacte social (creació d’escola, etc.) (fins a 20 punts)
— la participació en el desplegament de l’EEES (fins a 20 punts)
— la visibilitat del projecte (fins a 20 punts)
La puntuació màxima en les modalitats individual i col·lectiva és de 100 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 50 punts.

Vuitena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actuarà com a president del jurat.
— El rector, o persona en qui delegui.
— La vicerectora de Docència i EEES, o persona en qui delegui.
— Dos membres del Consell Social, designats pel president.
— Fins a dues persones o institucions de reconegut prestigi, designades pel president del Consell Social.
— El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entendrà que els autors hi renuncien.

Desena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi aplicaran els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.

Els autors han de fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2012