Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent

Convocatòria 2015


El premi es convoca en dues modalitats: individual i col·lectiva (segons el nombre d’autors del treball).

Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca per quinzè any consecutiu el Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent, amb la finalitat d’identificar i reconèixer l’esforç del professorat d’aquesta universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.

Segona. Condicions

1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV.
2. Els treballs presentats s’han d’haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.
3. Aquest premi és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.

Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació

La documentació que cal presentar és la següent:
Sol·licitud adreçada a la Presidència del Consell Social; en trobareu el model a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html). Per a la modalitat col·lectiva, cal incorporar-hi una relació nominal de tots els components de l'equip.
— Memòria justificativa del treball (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF), que ha de tenir una extensió d’entre 10 i 30 pàgines DIN A4, escrites a doble espai i per una sola cara. S’hi poden afegir els mitjans tecnològics de suport que es considerin oportuns. La memòria ha d’incloure un resum d’un màxim de 3 pàgines DIN A4 (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF); el currículum de l’autor o autors, d’un màxim de 5 pàgines DIN A4 (un exemplar en paper i un exemplar en suport electrònic, format PDF); la descripció i contextualització de l’activitat, i la justificació de cadascun dels sis criteris de valoració indicats en la base setena (imprescindible), a més d’altres documents electrònics que es vulguin annexar.

La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:

A) Registre telemàtic de la URV
El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la seu electrònica de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html.
El Registre telemàtic permet presentar sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.
També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via telemàtica o bé accedir directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html.
Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.
Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada, la data i l’hora que s’ha fet.
L’accés al Registre per via telemàtica de la URV es troba a la seu electrònica de la URV / Registre General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf.

B) Registre presencial de la URV
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona), en horari de 10 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 hores, de dilluns a dijous.
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

C) Altres llocs presencials
Altres llocs per presentar documentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents:
• Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració general de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
• A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.
En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
• A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.
En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, telèfon 977 558 018, fax 977 558 028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat.

Si la Secretaria del Consell Social detecta que manca algun document, n’informarà la persona o persones interessades perquè en el termini de deu dies hàbils puguin esmenar aquest defecte. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

Quarta. Termini de presentació de treballs

El 16 de febrer de 2015 s'obre el termini de presentació de treballs, que acabarà el 13 de març de 2015.

Cinquena. Dotació econòmica

Cadascuna de les dues modalitats del premi està dotada amb 3.500 euros, que es transferiran a la partida pressupostària de la URV assignada pel Servei de Recursos Econòmics al professor responsable del treball presentat.
A més, els guardonats seran els candidats de la URV a les distincions Jaume Vicens Vives corresponents, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva, i s’ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data d’acabament del termini per presentar els treballs.

La resolució del jurat es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió del jurat, a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

Els premis es poden declarar deserts.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat del premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació del resultat.

El jurat valora prioritàriament els criteris següents:
— L'alineació amb els plans estratègics de la URV (Pla Estratègic de Docència, Pla Estratègic d'Internacionalització, Pla Estratègic de la Tercera Missió, Pla d'igualtat, etc.) (fins a 25 punts).
— La capacitat de millora i la innovació dels mètodes docents en l'àmbit disciplinari al qual s'aplica el projecte (fins a 25 punts).
— Els resultats obtinguts, indicant el nombre d’estudiants als quals s’ha aplicat, el temps d’aplicació (cursos acadèmics), els resultats de les enquestes de qualitat aplicades (institucionals o no), etc. (fins a 20 punts).
— L'orientació a la millora de l'ocupabilitat dels estudiants (fins a 10 punts).
— La visibilitat del projecte (publicacions, presentació a congressos, impacte mediàtic, etc.) (fins a 10 punts).
— La forma de presentació de la candidatura (fins a 10 punts).
La puntuació màxima en les modalitats individual i col·lectiva és de 100 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 50 punts.

Vuitena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria la resol per un jurat format per les persones següents:
— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
— El rector, o persona en qui delegui.
— La vicerectora de Docència i EEES, o persona en qui delegui.
— Dos membres del Consell Social, designats pel president.
— Fins a dues persones o institucions de reconegut prestigi, designades pel president del Consell Social.
— El secretari executiu del Consell Social, que actua, a més, com a secretari del jurat.

Novena. Responsabilitat del material, retorn dels treballs i de la documentació presentada

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats poden ser retirats pels autors dintre del termini de dos mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entén que els autors hi renuncien.

La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que contingui dades de caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, a la Secretaria del Consell Social de la URV (c/ Escorxador s/n, 43003 Tarragona). Un cop transcorreguts sis mesos des des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, es destruirà aquesta documentació.

Desena. Drets d'autor

Quant als drets d’autor, s’hi han d’aplicar els preceptes continguts en els articles 133 i següents de l’Estatut de la URV i la normativa que els desenvolupa.

El dret de publicació dels treballs correspon a la URV. Si en el termini d’un any la institució no ha exercit aquest dret, l’autor o autors poden fer-ho, sempre que figuri en un lloc destacat i visible de la publicació el fet d’haver obtingut aquest guardó.

Els autors han de fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

Onzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2014