Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior

Convocatòria 2008


Primera. Objecte de la convocatòria
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per segona vegada els Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) corresponents al curs acadèmic 2007-08, elaborats per alumnes de centres de secundària de les comarques de Tarragona.

Segona. Requisits
Requisits dels sol·licitants:
- ser estudiant de batxillerat o CFGS d'un centre de secundària de les comarques de la demarcació de Tarragona
- haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2007-08
Requisits del treball:
- ser un treball original i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària
Cada centre podrà avalar un màxim de dos treballs per modalitat de batxillerat i un màxim de dos treballs per família professional de CFGS. El nombre total de treballs de recerca de batxillerat que pot presentar un centre de secundària no pot ser superior a quatre; així mateix, el nombre total de treballs de síntesi de CFGS que pot presentar un centre de secundària no pot ser superior a quatre.
- pot estar relacionat amb qualsevol àmbit científic
- ser guiat i avaluat pels professors que hagi designat el centre per assumir la tutoria

Tercera. Compatibilitat
La presentació dels treballs a aquesta convocatòria comporta el compromís de no presentar-los a convocatòries de característiques semblants atorgats per altres universitats.

Quarta. Presentació de treballs
El treball ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines DIN A4, per a la resta es poden fer servir els annexos que es considerin oportuns. Es presentarà en suport paper i també en suport informàtic (disquet o CD), en tots dos casos per duplicat, juntament amb l'imprès de sol·licitud normalitzat que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html).
Cal identificar cada treball amb una etiqueta on només figurarà el títol i l'àrea a la qual es presenta. Les dades identificatives de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre no han d'aparèixer en cap part del treball, ni en la documentació impresa ni en la digital.
En un sobre tancat, identificat exteriorment amb el títol i l'àrea, s'indicaran les dades de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre, mitjançant un imprès normalitzat que es pot trobar a la web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html). Hi ha de constar el vistiplau de la direcció del centre.
Les sol·licituds i tota la documentació que s'hi acompanya es presentarà a la Secretaria del Consell Social (c/ Escorxador s/n, 43003 Tarragona), o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
El Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar la seva sol·licitud. Els estudiants hauran d'aportar en un termini màxim de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Cinquena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 12 h del dia 23 de maig de 2008.

Sisena. Dotació econòmica
S'atorgaran un màxim de 10 premis. Cadascun d'ells consistirà en:
- un ajut econòmic per l'import a pagar pels crèdits matriculats en el primer curs de qualsevol titulació oficial en centres integrats de la URV, per al curs acadèmic 2008-09. Aquest ajut es gestionarà a través del Servei de Gestió Acadèmica, qui l'aplicarà en el moment de fer la matrícula, si així fos possible, o bé, en retornarà l'import un cop concedit el premi.
- un ordinador portàtil per a l'estudiant
- un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s'ha dut a terme el treball, per a l'adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic

Setena. Difusió i entrega de premis
Després que els guardonats hagin formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2008-09, en un acte públic, es lliuraran els diplomes i els ordinadors portàtils als estudiants i els certificatx i xecs als centres de secundària.
En cas que es produeixi un canvi d'universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis, la totalitat del premi rebut s'haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració
El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
— el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 40 punts)
— l'originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 40 punts)
— la coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts)
— l'estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l'ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts)
— l'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest Premi és de 100 punts.

Novena. Jurat del premi
Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El rector de la URV, o persona en qui delegui
- El president del Consell Social, o persona en qui delegui
- El director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, o persona en qui delegui
- Un professor o professora d'ensenyament secundari, designat pel president del Consell Social
- Un representant del Consell d'Estudiants de la URV, designat pel Consell d'Estudiants
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del Jurat
En cas de considerar-ho convenient, el Jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que consideri necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del Jurat es farà pública abans del 30 de setembre de 2008 a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el Jurat consideri oportú.
La resolució de les sol·licituds que no s'hagin notificat o publicat en el termini establert s'entendran desestimades per silenci administratiu.
El Jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari del Jurat ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.
Els premis es podran declarar deserts.
El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada, integrada per candidats que no hagin estat guardonats. En els casos de renúncia d'algun guardonat, de no haver formalitzat matrícula a la URV o de no haver lliurat el document d'acceptació previst en la base dotzena, el Jurat podrà atorgar el premi al candidat que correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.
Contra la resolució del jurat o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de notificació o publicació, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs
El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els seus autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions dels guardonats pel Premi
En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat, l'estudiant signarà un document d'acceptació del premi, mitjançant el qual:
- cedirà a la Universitat Rovira i Virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o la seva difusió pública per Internet.
En qualsevol cas, en la difusió s'indicarà el nom de l'autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertany.
- es comprometrà a matricular-se a la URV per al curs acadèmic 2008-09, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d'aquest premi.
Si de la revisió, ja sigui d'ofici o a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre: els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, octubre 2007

El Ple del Consell Social d'11 de juliol va autoritzar la petició del Jurat del Premi Consell Social de la URV als millors treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior d’augmentar en un premi (total 11) la convocatòria aprovada el 31 d’octubre de 2007, i dotar-lo econòmicament

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV: Tel. 977 558 716