Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2009-10


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per primera vegada el Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, corresponent al curs acadèmic 2009-10 i elaborat per alumnes de centres de secundària de les comarques de Tarragona.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant de batxillerat d'un centre de secundària de les comarques de la demarcació de Tarragona.
- Haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2009-10.
- Tenir intenció de matricular-se en algun ensenyament de la URV per al curs acadèmic 2009-10. Caldrà que l'alumne/a formalitzi aquesta matrícula després d'haver rebut el premi del Consell.

Requisits del treball: ser un treball original en matèria d'estudis de dones i gènere i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària.
Cada centre podrà avalar un màxim de dos treballs per modalitat de batxillerat, i el nombre total de treballs que pot presentar un centre de secundària no pot ser superior a quatre.

Tercera. Compatibilitat

La presentació dels treballs a aquesta convocatòria comporta el compromís de no presentar-los a convocatòries de característiques semblants atorgats per altres universitats.

El treball no ha d'haver obtingut cap altre premi ni finançament anterior.

Quarta. Presentació de treballs

El treball ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines DIN A4, 1.5 punts per l'espai i tipus de lletra Times New Roman; per a la resta es poden fer servir els annexos que es considerin oportuns. Es presentarà en suport paper i també en suport informàtic (disquet o CD), en tots dos casos per duplicat, juntament amb l'imprès de sol·licitud normalitzat que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html).

Cal identificar cada treball amb una etiqueta on només figurarà el títol. Les dades identificatives de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre no han d'aparèixer en cap part del treball, ni en la documentació impresa ni en la digital.

En un sobre tancat, identificat exteriorment amb el nom del premi i el títol del treball, s'indicaran les dades de l'autor o autora, del tutor o tutora i del centre, mitjançant un imprès normalitzat que es pot trobar a la web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html). Hi ha de constar el vistiplau de la direcció del centre.

Les sol·licituds s'adreçaran al president del Consell Social i, juntament amb la documentació que s'hi acompanya, es presentarà a la Secretaria del Consell Social (c/ Escorxador s/n, 43003 Tarragona), o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.

En el cas que la documentació s’enviï per correu certificat, cal presentar-lo a l’oficina de correus corresponent d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

El Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi. Els estudiants hauran d'aportar en un termini màxim de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Cinquena. Termini

Aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 14 hores del 21 de maig de 2010.

Sisena. Dotació econòmica

S'atorgarà un únic premi que consistirà en:
- Un ordinador portàtil per a l'estudiant.
- Un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s'ha dut a terme el treball, per adquirir material didàctic i/o bibliogràfic.
- En el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, el Consell Social es farà càrrec dels crèdits de què es matriculi en el primer curs d'alguna de les titulacions ofertes per la URV, per al curs acadèmic 2010-11, fins a un màxim de 1.500 euros. Aquest ajut es gestionarà a través del Servei de Gestió Acadèmica, el qual l'aplicarà en el moment de fer la matrícula, si és possible, o bé, en retornarà l'import un cop concedit el premi.

Setena. Difusió i entrega de premis

Després que la persona guardonada hagi formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2010-11, en un acte públic, es lliurarà el diploma i l'ordinador portàtil a l'estudiants i el certificat i xec al centre de secundària.
En cas que es produeixi un canvi d'universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi rebut s'haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració

El jurat valorarà prèviament l'adequació dels treballs presentats al tema del premi i els avaluarà prioritàriament segons els criteris següents:
— el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 40 punts)
— l'originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 40 punts)
— la coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts)
— l'estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l'ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts)
— l'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser rebre aquest premi és de 100 punts.

Novena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El rector de la URV, o persona en qui delegui
- El president del Consell Social, o persona en qui delegui
- Un representant del Consell Assessor de l’Observatori de la Igualtat, designat per la presidenta
- El director/a dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, o persona en qui delegui
- Un professor o professora d'ensenyament secundari, designat pel president del Consell Social
- Un representant del Consell d'Estudiants de la URV, designat pel Consell d’Estudiants
- La directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV que actuarà, a més, com a secretària del Jurat
En cas de considerar-ho convenient, el Jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que consideri necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del Jurat es farà pública abans del 30 de setembre de 2010 a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el Jurat consideri oportú.

El Jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. La secretària del Jurat ho comunicarà a les persones interessades i els retornarà les còpies lliurades.

Els premis es podran declarar deserts.

El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada, integrada per persones candidates que no hagin estat guardonades. En els casos de renúncia d'algun guardonat, de no haver formalitzat matrícula a la URV o de no haver lliurat el document d'acceptació previst en la base dotzena, el Jurat podrà atorgar el premi a la candidatura que correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dintre del termini d'un mes comptat a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions de les persones guardonades amb Premi

En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat/da, l'estudiant signarà un document d'acceptació del premi, mitjançant el qual:
- Cedirà a la Universitat Rovira i Virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o la seva difusió pública per Internet. En qualsevol cas, en la difusió s'indicarà l'autoria i el nom del centre de secundària al qual pertany.
- Es comprometrà a difondre el seu treball en el marc de les activitats organitzades per l’Observatori de la Igualtat de la URV.
- Es comprometrà a matricular-se en un centre de la URV per al curs acadèmic 2010-11, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.
- Es comprometrà a fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d'aquest premi.
Si de la revisió, ja sigui d'ofici o a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre: els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, març 2009