Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2012


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili convoca per tercer any consecutiu el premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, elaborat per alumnes de centres de secundària durant el curs acadèmic 2011-12.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant de batxillerat i presentar el treball de manera individual.
- Haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2011-12.
- Tenir intenció de matricular-se en algun dels ensenyaments de la URV per al curs acadèmic 2012-13. Caldrà que l’alumne formalitzi aquesta matrícula per rebre el premi del Consell.

Requisits del treball: Ser un treball original en matèria d’estudis de dones i gènere i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària. Cada centre podrà avalar un màxim de quatre treballs.

Tercera. Compatibilitat

Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per la mateixa universitat o per altres. En cas que resulti guanyador de més d’un premi, haurà d’escollir-ne un’. En cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants amb aquesta convocatòria.

Pel que fa als premis que atorga la mateixa universitat, aquest premi és incompatible amb l’obtenció del Premi del Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior i amb els premis als treballs de recerca de batxillerat i de síntesi de cicles formatius de grau superior del Campus Terres de l’Ebre.

Quarta. Presentació de treballs

El treball ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines DIN A4, per a la resta es poden fer servir els annexos que es considerin oportuns. Es presentarà en suport paper i també en suport electrònic, format pdf, juntament amb l’imprès de sol·licitud normalitzat que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html).

Cal identificar cada treball amb una etiqueta on només figurarà el títol. Les dades identificatives de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre no han d’aparèixer en cap part del treball, ni en la documentació impresa ni en la digital; en cas contrari el treball quedarà exclòs d’aquesta convocatòria.

En un sobre tancat, identificat exteriorment amb el nom del premi i el títol del treball, s’indicaran les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre, mitjançant un imprès normalitzat que es pot trobar a la web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html). Hi ha de constar el vistiplau i el segell de la direcció del centre.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al president del Consell Social i, junt amb la documentació que s'hi acompanya, s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, codi postal 43003 de Tarragona), o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558018, fax 977 558028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s’enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

El Consell Social pot demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi. Els estudiants hauran d’aportar en un termini màxim de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l’expedient sense més tràmit.

Cinquena. Termini

Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 18 de maig de 2012.

Sisena. Dotació econòmica

S’atorgarà un únic premi que consistirà en:
- Un ordinador portàtil per a l’estudiant.
- Un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball, per adquirir material didàctic i/o bibliogràfic.
- Un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV, per al curs acadèmic 2012-13, fins a un màxim de 1.500 euros, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta.

Setena. Difusió i entrega de premis

Després que la persona guardonada hagi formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2012-13, es lliurarà el diploma i l’ordinador portàtil a l’estudiant i el certificat i xec al centre de secundària.
En cas que es produeixi un canvi d’universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi rebut ’s’haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració

El jurat valorarà prèviament l’adequació dels treballs presentats al tema del premi i els avaluarà prioritàriament segons els criteris següents:
— el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 40 punts)
— l’originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 40 punts)
— la coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts)
— l’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts)
— ’l’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)
— altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser rebre aquest premi és de 100 punts.

Novena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actuarà com a president del jurat.
- El rector de la URV, o persona en qui delegui.
- Un representant del Consell Assessor de l’Observatori de la Igualtat, designat per la presidenta.
- Un professor o professora d’ensenyament secundari, designat pel president del Consell Social.
- Un representant del Consell d’Estudiants de la URV, designat pel Consell d’Estudiants.
- La directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV
- El secretari executiu del Consell Social que actuarà, sense veu ni vot, com a secretari del jurat.
El secretari del jurat obrirà els sobres presentats amb les dades dels autors/res, tutors/res i centres a fi de constatar que es compleixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria. Un cop comprovat que es compleixen els requisits, n’informarà el jurat i custodiarà totes les dades a fi de garantir l’anonimat dels treballs presentats fins després del veredicte del jurat.
En cas de considerar-ho convenient, el jurat pot demanar l’assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l’avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del jurat es farà pública abans del 30 de setembre de 2012 a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

El jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. La secretaria del jurat ho comunicarà a les persones interessades i els retornarà les còpies lliurades.

Els premis es podran declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. En els casos de renúncia d’algun guardonat, de no haver formalitzat matrícula a la URV o de no haver lliurat el document d’acceptació previst en la base dotzena, el jurat podrà atorgar el premi a la candidatura que correspongui segons l’ordre de la llista de reserva.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat del premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entendrà que els autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions de les persones guardonades amb premi

En el moment d’acceptar i obtenir la condició de guardonat, l’estudiant signarà un document d’acceptació del premi, mitjançant el qual:
- Cedirà a la Universitat Rovira i Virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o la seva difusió pública per Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà l’autoria i el nom del centre de secundària al qual pertany.
- Es comprometrà a difondre el seu treball en el marc de les activitats organitzades per l’Observatori de la Igualtat de la URV.
- Es
comprometrà a matricular-se en un centre de la URV per al curs
acadèmic 2012-13, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.
- Es comprometrà a fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.


Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer l’estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d’aquest premi.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2011