Premi Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior

Convocatòria 2013


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca per setè any consecutiu els Premis Consell Social URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) elaborats per alumnes de centres de secundària durant el curs acadèmic 2012-13.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant de batxillerat o CFGS i presentar el treball de manera individual.
- Haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2012-13.
- Tenir intenció de matricular-se en algun ensenyament de la URV per al curs acadèmic 2013-14. Caldrà que l’estudiant formalitzi aquesta matrícula per rebre el premi del Consell.

Requisits del treball: Ser un treball original i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària. Cada centre pot avalar un màxim de quatre treballs.

L’estudiant només pot presentar una única sol·licitud a un dels tres premis de secundària convocats pel Consell Social: Premi a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de CFGS, Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, i Premis del Campus Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de CFGS. Si l’estudiant es presenta a més d’un premi, serà exclòs de totes les convocatòries.

Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per la mateixa universitat o per altres. En cas que resulti guanyador de més d’un premi, haurà d’escollir-ne un. En cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants a aquesta convocatòria.

Pel que fa als premis que atorga la mateixa universitat, aquest premi és incompatible amb l’obtenció del Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, també del Consell Social, i amb els premis als treballs de recerca de batxillerat i de síntesi de cicles formatius de grau superior del Campus Terres de l’Ebre.

Quarta. Presentació de treballs

El treball ha de tenir una extensió aproximada de 50 pàgines DIN A4; a banda, es poden fer servir els annexos que es considerin oportuns. S'ha de presentar en suport paper i suport electrònic, format PDF, juntament amb l'imprès de sol·licitud normalitzat que es pot trobar a la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html). En la sol·licitud ha de constar el vistiplau i el segell de la direcció del centre.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al president del Consell Social i s'han de presentar al Registre General de la URV (carrer de l'Escorxador s/n, codi postal 43003 de Tarragona), junt amb la documentació que s'hi acompanya, o en qualsevol altre registre auxiliar de la URV. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social (carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558018, fax 977 558028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s'enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entén com a data vàlida de presentació aquella en què té entrada al Registre General de la Universitat.

El Consell Social pot demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi, que els estudiants han d'aportar en un termini màxim de deu dies hàbils. Si no ho fan, el jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Cinquena. Termini

Aquesta convocatòria està oberta fins al 17 de maig de 2013.

Sisena. Dotació econòmica

S'atorguen un màxim de deu premis, cadascun dels quals consisteix en:
— Un ordinador portàtil per a l'estudiant.
— Un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s'ha dut a terme el treball, per a l'adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic.
— Un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer curs d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV, per al curs acadèmic 2013-14, fins a un màxim de 1.500 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta.

El nombre màxim de premis que poden obtenir els estudiants de centres de secundària de fora de les comarques de Tarragona és de dos, i sempre que formalitzin la matrícula en una titulació oficial a la URV.

Setena. Difusió i entrega de premis

Després que les persones guardonades hagin formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2013-14, es lliuraran els diplomes i els ordinadors portàtils als estudiants i els certificats i xecs als centres de secundària.

En cas que es produeixi un canvi d'universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi rebut s'haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració

El jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:
l'originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 50 punts)
el rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 50 punts)
la coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts)
l'estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l'ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts)
l'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 100 punts.

Novena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria ha de ser resolta per un jurat format per:
El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
Un membre del Consell Social designat pel president.
El rector de la URV, o persona en qui delegui.
Un membre acadèmic designat pel rector.
El director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, o persona en qui delegui.
Dos professors d'ensenyament secundari, designats pel president del Consell Social.
Un representant del Consell d'Estudiants de la URV, designat pel Consell d'Estudiants.
El secretari executiu del Consell Social, que actua com a secretari del jurat.

El secretari del jurat ha de comprovar que es compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
Si ho considera convenient, el jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva, i la resolució del jurat s'ha de fer pública abans del 30 d'octubre de 2013 a través de la pàgina web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

El jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari del jurat ho ha de comunicar als interessats i retornar-los les còpies lliurades.

Els premis es poden declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guardonat renuncia al premi, de no formalitza la matrícula a la URV o no lliura el document d'acceptació previst a la base dotzena, el jurat pot atorgar el premi al candidat que correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat del premi.

Contra la resolució del jurat es pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats poden ser retirats pels seus autors dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es fa pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entén que els autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions dels guardonats pel premi

En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat, l'estudiant ha de signar un document d'acceptació del premi mitjançant el qual:
- Cedeix a la URV, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o a difondre'l públicament per Internet. En qualsevol cas, en la difusió cal indicar el nom de l'autor i el del centre de secundària al qual pertany.
- Es comprometrà a matricular-se en un centre de la URV per al curs acadèmic 2013-14, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.
- Es compromet a fer menció explícita del premi rebut pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comporten la revocació d'aquest premi.

Si amb la revisió de la concessió del premi (d'ofici o a conseqüència de reclamació) es detecta un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2012