Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV

Convocatòria 2015


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca per sisè any consecutiu el premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, elaborat per alumnes de centres de secundària durant el curs acadèmic 2014-15.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant de batxillerat i presentar el treball de manera individual.
- Haver presentat un treball de recerca durant el curs acadèmic 2014-15.
- Tenir intenció de matricular-se en algun ensenyament oficial de la URV per al curs acadèmic 2015-16 (cal que l’estudiant formalitzi aquesta matrícula per rebre el premi del Consell).

Requisits del treball: Ser un treball original en matèria d’estudis de dones i gènere, i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària. Cada centre pot avalar un màxim de quatre treballs.

Tercera. Incompatibilitats

L’estudiant només pot presentar una única sol·licitud a un dels tres premis de secundària convocats pel Consell Social: Premi a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de CFGS, Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, i Premis del Campus Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de CFGS. Si l'estudiant es presenta a més d’un premi, serà exclòs de totes les convocatòries.

Aquest premi és incompatible amb altres de característiques semblants atorgats per la mateixa universitat o per altres universitats. En cas que l'estudiant resulti guanyador de més d’un premi, n'haurà d’escollir un. En cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants a aquesta convocatòria.

Pel que fa als premis que atorga la mateixa universitat, aquest premi és incompatible amb l’obtenció del Premi del Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior i amb el Premis als treballs de recerca de batxillerat i de síntesi de cicles formatius de grau superior del Campus Terres de l’Ebre.

Quarta. Presentació de treballs

Documents que cal presentar:
- Imprès de sol·licitud degudament emplenat, on consti el vistiplau i el segell de la direcció del centre. Trobareu el model normalitzat al web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html).
- El treball en suport paper; aquest ha de tenir una extensió aproximada de 50 pàgines DIN A4; a banda, es poden fer servir els annexos que es considerin oportuns.
- El treball en suport físic electrònic i format PDF (en CD, llapis de memòria, etc.)
- El document de presentació del treball de recerca al centre de secundària (en format Power Point i suport físic electrònic).

La sol·licitud i la documentació adjunta s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:

A) Registre telemàtic de la URV
El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la seu electrònica de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html.
El Registre telemàtic permet presentar sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any.
També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via telemàtica o bé accedir directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html.
Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar documentació complementària.
Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada, la data i hora en què s’ha fet.
L’accés al Registre per via telemàtica de la URV es troba a la seu electrònica de la URV / Registre General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf.

B) Registre presencial de la URV
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (carrer de l’Escorxador s/n, 43003 de Tarragona), en horari de 10 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 hores, de dilluns a dijous.
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

C) Altres llocs presencials
Altres llocs per presentar documentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són els següents:
• Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració general de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
• A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.
En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
• A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.
En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Secretaria del Consell Social de la URV, carrer de l’Escorxador s/n, 43003 de Tarragona, telèfon 977 558 018, fax 977 558 028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat.

El Consell Social pot demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi. Si és el cas, els estudiants l'hauran d'aportar en un termini màxim de deu dies hàbils. Si no ho fan, el jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense fer més tràmits.

Cinquena. Termini

Aquesta convocatòria està oberta fins al 15 de maig de 2015.

Sisena. Dotació econòmica

S’atorga un únic premi que consisteix en:
- Un ordinador portàtil per a l’estudiant.
- Un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball, per a l'adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic.
- Un ajut en l’import dels crèdits matriculats al primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV, per al curs acadèmic 2015-16, fins a un màxim de 1.500 euros, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta.

Setena. Difusió i entrega de premis

Després que la persona guardonada hagi formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2015-16 , es lliurarà el diploma i l'ordinador portàtil a l'estudiant i el certificat i xec al centre de secundària.

En cas que l'estudiant premiat canviï d'universitat per qualsevol motiu, o abandoni els estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi rebut s'haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració

El jurat ha de valorar prèviament l'adequació dels treballs presentats al tema del premi i els ha d'avaluar prioritàriament segons els criteris següents:
L'originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 50 punts).
El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 50 punts).
La coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts).
L'estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l'ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts).
L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts).
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest premi és de 100 punts.

Novena. Jurat del premi

Aquesta convocatòria és resolta per un jurat format per:
- El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat.
- El rector de la URV, o persona en qui delegui.
- La directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV.
- Un representant del Consell Assessor de l’Observatori de la Igualtat, designat pel president.

- Un professor o professora d'ensenyament secundari, designat pel president del Consell Social.
- Un representant del Consell d'Estudiants de la URV, designat pel Consell d'Estudiants.
- El secretari executiu del Consell Social, que actua, com a secretari del jurat.

Si ho considera convenient, el jurat pot demanar l’assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l’avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva, i la resolució del jurat s’ha de fer pública abans del 30 d’octubre de 2015 a través del web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

El jurat no admetrà les sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de la no-admissió. El secretari del jurat ho ha de comunicar a les persones interessades i retornar-los les còpies lliurades.

Els premis es poden declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guardonat renuncia al premi, no formalitza la matrícula a la URV o no lliura el document d’acceptació previst a la base dotzena, el premi s’ha d'atorgar al candidat que correspongui segons l’ordre de la llista de reserva.

Els aspectes que no estiguin regulats a les bases han de ser resolts pel jurat del premi.

Contra la resolució del jurat, s'hi pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Onzena. Responsabilitat del material, retorn dels treballs i de la documentació presentada

El Consell Social no es responsabilitza que el material presentat es perdi, s'estripi, es faci malbé o pateixi qualsevol altre deteriorament.

Els autors poden retirar els treballs no premiats dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s’entén que els autors hi renuncien.

La persona sol·licitant pot retirar també la documentació acreditativa que contingui dades de caràcter personal un cop transcorreguts tres mesos des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, a la Secretaria del Consell Social de la URV (c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona). Un cop transcorreguts sis mesos des des de la data en què es faci pública la resolució del jurat, es destruirà aquesta documentació.

Dotzena. Obligacions de les persones guardonades

Abans del 15 de setembre de 2015 l'estudiant ha de presentar un document d'acceptació del premi mitjançant el qual:
- Cedeix a la URV, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o a difondre'l públicament per Internet. En qualsevol cas, en la difusió cal indicar l'autor i el nom del centre de secundària al qual pertany.
- Es compromet a difondre el seu treball en el marc de les activitats organitzades per l'Observatori de la Igualtat de la URV.
- Es compromet a matricular-se en un ensenyament oficial de la URV per al curs acadèmic 2015-16, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.
- En qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat, es compromet a mencionar explícitament que ha rebut el premi atorgat pel Consell Social de la URV.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer, si l'estudiant deforma els fets, oculta dades o falseja la documentació aportada o consignada en la sol·licitud, se li revocarà aquest premi.
Si es revoca el premi perquè, quan se'n revisi la concessió (d'ofici o a conseqüència d'una reclamació), s'hi detecta que s'ha comès un error, s'han ocultat dades o s'han falsejat, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i subsidiàriament, la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2014