Premi Consell Social URV de divulgació científica dels Treballs de Fi de Grau

Convocatòria 2013


Primera. Objecte de la convocatòria

El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca per primer any els Premis Consell Social URV de divulgació científica dels Treballs de Fi de Grau (en endavant, TFG) elaborats per estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que presentin el TFG durant el curs acadèmic 2012-13.
A més de la dotació econòmica prevista a la base setena d’aquesta convocatòria, entre els estudiants participants també s’obre la participació en el “Viver d’Oportunitats” de la URV.
El Viver d’Oportunitats de la URV és un innovador programa de desenvolupament acadèmic i professional per a l’estudiantat de postgrau, orientat a promoure la interdisciplinarietat, l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització, articulat en tres subprogrames:
- El seminari d’inserció professional: ofereix formació experta, eminentment pràctica i amb acompanyament sobre com desenvolupar una carrera professional en els àmbits nacional i internacional.
- El seminari de creació d’empreses: en col·laboració amb l’Innovation Hub, la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses i la Unitat de Valorització de la URV, ofereix formació experta, eminentment pràctica i amb acompanyament sobre com treballar el pas intermedi entre les idees de creació de negoci que pot tenir un estudiant titulat recentment i el procés administratiu de la creació, explorant els beneficis de la interdisciplinarietat en aquest àmbit.
- El seminari de recerca interdisciplinària: ofereix el disseny pràctic, a través de la interdisciplinarietat del grup d’estudiants que hi participa, d’un projecte innovador en un context de recerca internacional, sota la direcció d’investigadors experts de diferents àmbits del coneixement.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants:
- Ser estudiant d’una titulació de grau de la URV.
- Presentar el TFG durant el curs acadèmic 2012-13.
- Tenir la voluntat de matricular-se en algun màster universitari oficial de la URV per al curs acadèmic 2013-14. Caldrà que l’estudiant formalitzi la matrícula per rebre el premi del Consell.

Requisits i característiques del treball:
El candidat ha d’elaborar, de manera individual, una notícia científica sobre el tema del seu TFG. S’entén com a notícia científica un text de caràcter divulgatiu, dirigit a un públic no especialitzat. Ha de tenir una extensió entre 3 i 5 pàgines DIN A4 (Times New Roman 12, interlineat senzill) i pot incloure una o diverses il·lustracions. L’espai total dedicat a il·lustracions no pot ser superior a mitja pàgina.

Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per la mateixa Universitat o per altres. En cas que resulti guanyador de més d’un premi, haurà d’escollir-ne un. En cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants a aquesta convocatòria.

Quarta. Presentació de la sol·licitud

El candidat ha de presentar una sol·licitud d’acord amb l'imprès normalitzat que pot trobar al web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html).
En la sol·licitud hi ha de constar:
- el vistiplau del tutor/a del TFG;
- els màsters universitaris oficials de la URV que li podrien interessar;
- la branca de coneixement dels màsters universitaris oficials de la URV que s’hagin fet constar.
Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Presidència del Consell Social i s'han de presentar al Registre General de la URV (carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona), amb la documentació que s'hi adjunti, o en qualsevol altre registre auxiliar de la URV. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es pot presentar en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar a la Secretaria del Consell Social (carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, tel. 977 558 018, fax 977 558 028 i correu electrònic consellsocial@urv.cat) mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic, durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que la sol·licitud s'enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si no està datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entén com a data vàlida de presentació aquella en què la sol·licitud entri al Registre General de la Universitat.

El Consell Social pot demanar qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi, i els candidats l'hauran d'aportar en un termini màxim de deu dies hàbils des del requeriment. Si no ho fan, el jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense fer més tràmits.

Cinquena. Presentació del treball (notícia científica)

Els candidats/es que hagin presentat la sol·licitud degudament emplenada dins del termini i per les vies establertes, hauran de presentar el treball en suport paper i suport electrònic, format PDF, per una de les vies expressades en l’apartat anterior.
La presentació del treball s’ha d’acompanyar:
- d’un ofici d’acord amb l'imprès normalitzat que es pot trobar al web del Consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html), en el qual ha de constar:
    - el màster universitari oficial al qual està preinscrit;
    - la branca de coneixement del màster universitari oficial de la URV al qual està preinscrit.
- el justificant de la preinscripció del màster
En cas que els estudiants no presentin el treball dins el termini establert, el jurat ha d'entendre que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense fer més tràmits.

Sisena. Terminis de presentació

Presentació de la sol·licitud: fins al 31 de maig de 2013.

Presentació del treball: fins al 28 de juny de 2013.

Setena. Dotació

En la primera fase (juliol 2013), s'atorguen un màxim de cinc premis, un per a cada branca de coneixement, que consisteixen en:
— Un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer curs d'alguna de les titulacions de màster universitari oficial ofert per la URV, per al curs acadèmic 2013-14, fins a un màxim de 3.000 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta.

En la segona fase (setembre 2013), l’estudiantat que s’hagi presentat a aquesta convocatòria i hagi formalitzat la matrícula en un màster universitari oficial de la URV, pot optar a participar al “Viver d’Oportunitats” de la URV. El vicerectorat competent en matèria de postgrau ha d'obrir durant el setembre de 2013 el procediment d’adjudicació de places al Viver. Les places s'han de distribuir entre les cinc branques de coneixement (Arts i Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; Enginyeria i Arquitectura) i s’han d'adjudicar segons la nota mitjana obtinguda als estudis de grau.

Vuitena. Difusió i entrega de premis

Després que les persones guardonades en la primera fase hagin formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2013-14, se’ls ha de lliurar els diplomes acreditatius.
En cas que un guardonat abandoni els estudis de màster universitari oficial a la URV, la totalitat del premi rebut s'ha de retornar a la URV.
En la segona fase, l’adjudicació de places al Viver d’Oportunitats la fa pública, mitjançant una resolució, el vicerectorat competent en matèria de postgrau.

Novena. Criteris de valoració dels treballs de divulgació científica

El jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:
— la capacitat de comunicar de forma clara i senzilla un tema científic (fins a 50 punts)
— la demostració del rigor científic en el desenvolupament del TFG (fins a 25 punts)
— la creativitat per comunicar la ciència (fins a 25 punts)
— l’ús adequat de la llengua (fins a 25 punts)
Puntuació màxima: 125 punts.
Puntuació mínima per ser guardonat amb aquest premi: 75 punts.
Abans de fallar el premi, el jurat citarà els finalistes per tal que defensin oralment el treball.

Desena. Jurat del premi

La primera fase d'aquesta convocatòria ha de ser resolta per un jurat format per:
el president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actua com a president del jurat;
un membre del Consell Social designat pel president;
el rector de la URV, o persona en qui delegui;
cinc professors (un per branca de coneixement), designats pel rector
un representant del Consell d'Estudiants de la URV, designat pel Consell d'Estudiants;
el secretari executiu del Consell Social, que actua com a secretari del jurat.

El secretari del jurat ha de comprovar que es compleixen els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
Si ho considera convenient, el jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que cregui necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Onzena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva, i la resolució del jurat (primera fase) s'ha de fer pública abans del 26 de juliol de 2013, a través del web del Consell Social l (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/premis.html) i/o utilitzant qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú.

El jurat no pot admetre la candidatura dels sol·licitants que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i ha de redactar una memòria que en justifiqui la no-admissió. El secretari del jurat ho ha de comunicar als interessats i retornar-los els documents lliurats.

Els premis es poden declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si un guardonat en la primera fase renuncia al premi, no formalitza la matrícula a la URV per al curs 2013-2014 o no lliura el document d'acceptació previst a la base tretzena, el jurat pot atorgar el premi al candidat que correspongui segons l'ordre de la llista de reserva.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases els ha de resoldre el jurat del premi. Contra la resolució del jurat s'hi pot interposar una reclamació davant el Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

En la segona fase, l’adjudicació de places al Viver d’Oportunitats la fa pública, mitjançant resolució, el vicerectorat competent en matèria de postgrau. Si un o més estudiants seleccionats renuncien al premi, el vicerectorat competent en matèria de postgrau pot adjudicar la plaça o les places als estudiants que correspongui, segons l’ordre de les llistes prioritzades, d’acord amb els criteris establerts a la base novena d’aquesta convocatòria.

Dotzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs

El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats poden ser retirats pels seus autors dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es fa pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entén que els autors hi renuncien.

Tretzena. Obligacions dels guardonats pel premi

En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat, l'estudiant ha de signar un document d'acceptació del premi, mitjançant el qual:
- Cedeix a la URV, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o a difondre'l públicament per Internet. (En qualsevol cas, en la difusió s'hi ha d'indicar el nom de l'autor.)
- Es compromet a matricular-se en un màster universitari oficial de la URV per al curs acadèmic 2013-14, requisit imprescindible per obtenir aquest premi.
- Es compromet a mencionar explícitament el premi concedit pel Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

Catorzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comporten la revocació d'aquest premi.

Si en una revisió de la concessió del premi (d'ofici o a conseqüència d'una reclamació) s'hi detecta, en les dades, un error, una ocultació o un falsejament que comporti revocar-lo, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, abril de 2013