Inici

Normativa

Estructura

Calendari

Acords

Publicacions

Ajuts i Premis

 

 ANY  2020

 

PLE 3/2020, DE 29 de JULIOL

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Aprovar les modificacions proposades en les convocatòries dels ajuts i premis del Consell Social de l’any 2020, per tal d’adaptar-les a la situació generada per la covid-19 i facilitar-ne els tràmits.

- Aprovar una dotació de 13.836,97 euros als ajuts extraordinaris de matrícula de la URV, per al curs 2019-20, no recurrent i a càrrec de romanents.

- Aprovar una dotació de 75.000 euros per ajuts de manutenció i habitatge als alumnes que compleixin les bases de la convocatòria, per al curs 2020-21, no recurrent i a càrrec de romanents.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2020, la modificació de les bases d’execució del pressupost.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del dia 2 de juliol de 2020, la participació de la URV en la European Network of Innovation for Inclusion.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2020, de 19 de MAIG

Sessió ordinària 

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, a la transmissió de les participacions de la URV a l’empresa Welltech Treatment Management System SL, spin off de la URV, arran de la seva dissolució, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 27 de juliol de 2020, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, a l'aportació de participacions de la URV a la Spin-off Kamleon Ventures SL cap a la spin-off Jungle Ventures SL, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 27 de juliol de 2020, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2020 de la URV per majors/menors ingressos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 27 de juliol de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d’execució del Pressupost 2020 de la URV.

- D’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 acorda:

- Mantenir els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social en els darrers anys sobre els quals el Decret de preus dona competència al Consell Social, llevat de la reducció del 30% aplicada al preu dels màsters universitaris que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

Per al curs 2020-21 es proposa no aplicar aquesta reducció atès que la rebaixa general del preu del crèdit de màster ja inclou aquest 30% i una rebaixa addicional no serà compensada per la Generalitat.

- Actualitzar la relació d’ensenyaments en els que, d’acord amb l’establert a l’article 6.1 del Decret de preus, els estudiants estan exempts d’abonar a la universitat el percentatge del 20% aplicat als reconeixements de crèdit. Els supòsits acordats són:

▪ Quan canvien de grau dins d’un programa formatiu.

▪ En el cas de graus que comparteixen completament el primer curs.

▪ En els itineraris de doble titulació.

▪ Els estudis de grau que es realitzen en el marc de convenis interuniversitaris, quan en el conveni s’estableixi aquesta reciprocitat.

- Mantenir, d’acord amb allò que disposa l’apartat 1.2. de l’Annex I del Decret de preus, l’acord que, en el cas dels dobles graus que estan composats per graus que tenen coeficients d’estructura docent diferents el preu del crèdit de cadascuna de les assignatures que els composen sigui el del pla d’estudis originari al qual correspon aquella assignatura.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d’acord amb les propostes presentades pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 i del 27 de juliol de 2020, la modificació de places de personal docent i investigador, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020, la transformació de dues places de professorat col·laborador permanent en places de professorat agregat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió delegada de Recursos Humans del 12 de juny de 2020 i del 10 de juliol de 2020, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb les propostes presentades pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 i del 27 de juliol de 2020, els preus a aplicar a l’oferta de títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2020-21.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2020, 24 dE JULIOL

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l’empresa Iktan Molnas SL, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l’empresa BeKeep Sport Tech SL, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l’empresari individual Alberto Pasamontes, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l’empresa Iberinsect SCP, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l’empresa Welltech Treatment Management System SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la fusió de les empreses Kamleon Ventures SL i Jungle Ventures SL,  spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència, i condicionada a la consulta favorable que el Vicerectorat d’Innovació i Transferència del Coneixement efectuarà als serveis jurídics de la URV sobre la forma en què la fusió es portarà a terme, i condicionada a la posterior aprovació per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

 

PLE 2/2020, DE 19 de maig

SESSIÓ ORDINÀRIA

-Aprovar  prorrogar el termini establert a la convocatòria 2019 dels ajuts Pont a projectes educatius, de presentació de la memòria justificativa, al termini establert en la convocatòria dels mateixos ajuts de l’any 2020.

-Aprovar la proposta de convocatòria 2020 de places del Programa Martí  Franquès presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, CONDICIONADA a:

- Que la liquidació del pressupost 2019 evidenciï l'existència dels recursos disponibles necessaris procedents de romanents previstos per cobrir la totalitat de la convocatòria, i

- Que el Ple del Consell Social aprovi la liquidació auditada del pressupost 2019 i la distribució del romanent genèric generat un cop liquidat l'exercici 2019, en la qual figuri la quantitat de romanents destinats a aquesta convocatòria.

-Aprovar, en els termes acordats en el Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la pròrroga dels contractes del personal investigador PIPF.

-Aprovar una dotació económica de 25.000 euros, no recurrent, destinada a incrementar els ajuts extraordinaris de matrícula, del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat.

-Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la desprogramació de títulacions oficials per al curs 2020-21 següent:

   ETSE- Master- Seguretat de les Tecnologies de la  Informació i de les Comunicacions (2011)

  Facultat de Lletres – Màster-  Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)

-Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la programació de títulacions oficials per al curs 2020-21 següent:

  Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia – Doble Grau- Educació Infantil i Educació Primària CTE (2020)

  CONDICIONANTS (*). Pendent fitxa de programació acadèmica i documentació adjunta

  (*) La inclusió a la programació del curs 2020-21 dels estudis amb condicions està supeditada al lliurament de la documentació pendent o a la incorporació de les modificacions requerides

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2020, de 19 de MAIG

Sessió ordinària 

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la transformació d’una plaça de professorat col·laborador permanent en plaça de professorat agregat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la modificació de places de personal docent i investigador, de professorat lector Serra Húnter 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió delegada de Recursos Humans del 27 d’abril de 2020, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 

PLE 1/2020, DE 12 de MARÇ

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Aprovar la memòria 2019 del Consell Social de la URV.

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte “ Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero” (CFIS), destinada al desenvolupament de l’activitat i l’oferta formativa durant l’exercici 2020.

- Modificar les bases de la convocatòria de les Beques Fundación Repsol-Consell Social URV, curs 2020-21, aprovades el 20 de desembre de 2019.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2020.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar els ajuts de la convocatòria del projecte R2B de l'any 2020.

- Cessar el Sr. Jacint Andreu com a membre del Consell Social de la URV i comunicar-ho al Parlament de Catalunya.

- Acordar les propostes d’operació d’endeutament per al finançament d’equipaments de recerca que la URV ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, segons la proposta del Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la despesa de caràcter pluriennal de la URV derivada de les sol·licituds d’operació d’endeutament per al finançament d’equipaments de recerca, condicionada a l’autorització de les esmentades sol·licituds d’endeutament per part de la Direcció General d’Universitats.

- Modificar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, les bases d’execució del pressupost 2020 URV.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la programació de noves titulacions oficials per al curs 2021-21.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la modificació dels estatuts de l’ACUP.

- Esmenar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, l’acord per al desenvolupament dels processos d’estabilització de funcionaris C1.

- Aprovar la baixa de la URV en la Fundación Triptolemos, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 27 de febrer de 2019.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2020, de 12 de MARÇ

Sessió ordinària 

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell Social sobre les propostes d’operacions d’endeutament per al finançament d’equipaments de recerca que la URV ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

- Emetre, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la despesa de caràcter pluriennal de la URV derivada de les sol·licituds d’operació d’endeutament per al finançament d’equipaments de recerca, condicionada a l’autorització de les esmentades sol·licituds d’endeutament per part de la Direcció General d’Universitats.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 27 de febrer de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d’execució del Pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020, la programació de contractació pública de la Universitat Rovira i Virgili prevista per a l’any 2020, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 - Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió delegada de Recursos Humans del 20 de febrer de 2020, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris, i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

 -Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, els preus a aplicar a l’oferta de títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2020-21.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 de febrer de 2020, la desafectació de fons bibliogràfic del CRAI Sescelades.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2020, 20 dE febrer

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV al projecte “Caigo”, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de febrer de 2020, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de febrer de 2020.

 

 

 ANY  2019

 

Ple 6/2019, de 20 de DESembre

 

Sessió ordinària 

- Aprovar el projecte del pressupost 2020 del Consell Social presentat.

- Aprovar el pressupost 2020 de la URV i la documentació que s’hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I. 

- Aprovar la convocatòria 2020 de les beques Consell Social- Fundación Repsol, condicionada a la signatura de la pròrroga del conveni, per part de la Fundación Repsol.

- Aprovar la convocatòria 2020 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Aprovar la convocatòria 2020 dels Premis Consell Social a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar un ajut per un import de 437,58 € a l'equip de la URV participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra dels vestits.

- Aprovar la participació de la URV en la xarxa d’excel·lència SOFTCOMP, en els termes aprovats en el Consell de Govern de la URV del 17 de desembre del 2019.

- Ratificar l’aprovació de la disposició transitòria dissetena del Conveni PAS Laboral, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 17 de desembre de 2019.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2019, de 20 de DESEmbre

Sessió ordinària 

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l’adquisició per part de la URV de les participacions a l’spin-off de la URV Aplicacions de la Catàlisi, SL que es posen a la venda per la sortida d’una de les  sòcies actuals. Els termes de la compravenda seran els especificats a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019. Així mateix, s’autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Biosfer Teslab, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2020 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2020, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2019, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2019, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2020 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2020 de la URV i de la documentació que s’hi annexa; condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Modificar l’assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2019, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en Titular d’Universitat, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans del 5 de desembre de 2019, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, l’activació de places corresponent al 5% addicional OPO 2018 i 2019, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, les tarifes del CSUC per a l’exercici 2020.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, un preu avançat en concepte de reserva de plaça de màster de 400 euros, que es descomptarà en el moment de formalitzar la matrícula. L’aplicació d’aquest preu i les possibles exempcions seran les previstes a la normativa de matrícula de grau i màster aprovada pel Consell de Govern.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, el preu del títol propi de Màster en Dret Duaner gestionat per la Fundació URV.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 6/2019, 13 dE DESEMBRE

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a l’adquisició per part de la URV de les participacions a l’spin-off de la URV Aplicacions de la Catàlisi, SL que es posen a la venda per la sortida d’una de les  sòcies actuals. Els termes de la compravenda seran els especificats a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2019, i queda condicionada a la posterior aprovació del Consell de Govern de la URV de 17 de desembre de 2019 i de la Comissió Econòmica del Consell Social de 20 de desembre de 2019.

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019.

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Biosfer Teslab, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019.

 

Ple 5/2019, de 28 de novembre

Sessió ordinària 

-     Aprovar la convocatòria de l’any 2020 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

-     Aprovar la convocatòria del curs 2019-20 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d’estudiants de la URV.

-     Aprovar la convocatòria dels premis a treballs de recerca de batxillerat de l’any 2020.

-     Aprovar la convocatòria dels Ajuts Pont per a projectes educatius de l’any 2020.

-     Aprovar la incorporació d’una addenda a la convocatòria 2018-19 dels ajuts Pont a projectes educatius, que ampliï excepcionalment fins a tretze ajuts i exhaureixi els romanents generats en convocatòries anteriors.

-     Aprovar una dotació de 30.000 euros anuals i durant els anys 2020, 2021 i 2022, destinada a cobrir les condicions establertes en les clàusules del conveni de col·laboració entre el Consell Social de la URV i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses a la URV. 

-     Aprovar les condicions del nomenament de la Dra. M. Encarnació Ricart Martí com a Síndica de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili i l’assignació econòmica per al funcionament del càrrec.

-     Aprovar una modificació de les condicions del contracte de la gerent consistent en avançar la seva revisió retributiva de forma que a partir de l’1 de gener de 2020 comenci a percebre un sou de 78.000 euros bruts anuals, plantejant una segona revisió l’1 de maig de 2020 fins al topall marcat en l’acord del ple del Consell Social del 22 de maig de 2019.

-     S’aprova el Mission Statement de l’aliança Aurora EU, on participa la Universitat Rovira i Virgili.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2019, de 28 de novembre

Sessió ordinària 

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en Titular d’Universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per amortització de places minorades pressupostàriament, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per creació de places de professorat associat mèdic, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per amortització de places de personal investigador predoctoral en formació, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l 23 d’octubre de 2019, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l 23 d’octubre de 2019, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 16 d’octubre de 2019, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, la desafectació de béns mobles.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 5/2019, 15 d’OCTUBRE

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Seo Alive, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 d’octubre de 2019, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 23 d’octubre de 2019.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Education Trainers, SCCL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 d’octubre de 2019, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 23 d’octubre de 2019.

 

PLE 4/2019, DE 19 DE JUliol

SESSIÓ ORDINÀRIA

-     Aprovar una dotació econòmica a càrrec de romanents de fins a 10.000 euros per al desenvolupament de les activitats del projecte NEXES.

- Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol del 2019, l’extinció el curs 2019-20 de les titulacions oficials següents, per reverificació:

 - Màster. Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i    del Desenvolupament

 - Màster. Planificació, Governança i Lideratge Territorial.

- Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol de 2019, la programació de titulacions oficials d’implantació el curs 2020-21 següents:

-     Màster    Antropologia Mèdica i Salut Global

-     Màster    Comunicació Estratègica

-     Màster    Educació en Territoris Rurals  (Interuniversitari coordinat per la UB)

-     Màster    EMJMD Sustainable Chemistry: Catalysis  (Aprovació condicionada a la resolució favorable per part de la Comissió Europea)

-     Màster    EMJMD Sparkling Wine International Master  (Aprovació condicionada a la resolució favorable per part de la Comissió Europea)      

-     Doctorat en Quaternari i Prehistòria

-     Aprovar destinar 105,276,69 euros provinents de romanents per eliminar la discontinuïtat de 108 contractes de personal investigador predoctoral en formació.

-     Aprovar el nou Programa Martí Franquès: 50 places de personal investigador predoctoral en formació per 3 anys, finançats amb 3,3 M€ provinents de romanents.

-     Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a la xarxa Aurora Universities Network.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2019, de 19 de JUliol

Sessió ordinària 

- Donar conformitat, d’acord amb la proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2019, a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- D’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2019, s’acorda:

- Mantenir els acords presos en sessions anteriors sobre els quals el decret de preus dona competència al Consell Social.

- Actualitzar la relació d’ensenyaments en què, d’acord amb l’establert a l’article 6.1, els estudiants estan exempts d’abonar a la Universitat el percentatge del 15% aplicat als reconeixements de crèdits. Els supòsits acordats són:

▪ Quan canvien de grau dins d’un programa formatiu.

▪ En el cas de graus que comparteixin completament el primer curs.

▪ En els itineraris de doble titulació.

- D’acord amb el que disposa l’apartat 1.2. de l’annex I del decret, s’acorda que, en el cas dels dobles graus que estan compostos per graus que tenen coeficients d’estructura docent diferents, el preu del crèdit de cadascuna de les assignatures que els componen ha de ser el del pla d’estudis originari al qual correspon aquella assignatura. En el cas d’assignatures comunes, el preu es fixa en funció del departament que té assignada la docència.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2019, la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abroad per al curs acadèmic 2019-20.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social el 4 de juliol de 2019, un preu únic de matrícula per a totes les Aules de la Gent Gran de 35 euros, a partir del curs acadèmic 2019-20.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l’11 de juliol de 2019, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2019, la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en Titular d’Universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 6 de juny de 2019, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 4/2019, 11 de JUliol

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de juliol de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de l’11 de juliol de 2019.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Treematernity SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de juliol de 2019, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV d’11 de juliol de 2019.

 

PLE 3/2019, DE 18 de juny

SESSIÓ ORDINÀRIA

-     Aprovar la liquidació del Pressupost 2018 del Consell Social.

-     Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 del Consell Social per incorporació de romanent.

-     Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 18 de juny de 2019.

-     Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 de la URV: incorporació de romanents, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 29 de maig de 2019.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2019, de 18 de JUNY

Sessió ordinària 

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de juny de 2019 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de juny de 2019. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de  l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió Econòmica. Finalment s’autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2018 del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació del Pressupost 2019 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 18 de juny de 2019.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2019 de la URV (incorporació de romanents), d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l’exercici 2018 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 29 de maig de 2019.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 3/2019, 14 de JUNY

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de juny de 2019. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquest acord queda condicionat a l’aprovació de l’ampliació de capital pel Consell de Govern de la URV del proper 18 de juny de 2018, on es presentarà aquest mateix informe de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV del 14 de juny de 2019.

 

PLE 2/2019, DE 22 de MAig

SESSIÓ ORDINÀRIA

-     Aprovar el nomenament de la Sra. Eva Borràs Balcells com a gerenta de la Universitat Rovira i Virgili, i les condicions del seu contracte, d'acord amb la proposta de la rectora.

-     Aprovar l’aportació econòmica de 5.000 € per a la realització i coordinació de la prova pilot de l’assignatura “Eines per emprendre” durant el curs 2019-20, i per una sola vegada, segons la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Social i la Fundació URV per a l’encàrrec de gestió de la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses.

-     Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el VI Mercat de Projectes Socials

-     Aprovar una dotació extraordinària no recurrent de 25.000 EUR per al període temporal del curs 2019–20 i de 25.000 EUR per al període temporal del curs 2020–21 per desenvolupar la proposta de col·laboració Consell Social - Observatori de l’Ocupació adjunta.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2019, de 22 de MAIG

Sessió ordinària 

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 6 de maig de 2019 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 29 d’abril de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la setena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d’abril de 2019, els preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d’abril de 2019, la transformació de dues places de titular d’escola universitària en places de titular d’universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d’abril de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 12 d’abril de 2019 i de 26 d’abril de 2019, la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2019, de 6 de MAIG

Sessió EXTRAordinària 

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off UP2SMART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 29 d’abril de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2019, 23 d’ABRIL

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la creació de l’empresa UP2SMART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS, SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 d’abril de 2019, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 29 d’abril de 2019.

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 d’abril de 2019 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 29 d’abril de 2019.

 

PLE 1/2019, DE 21 de MARÇ

SESSIÓ ORDINÀRIA

-      Aprovar la Memòria 2018 del Consell Social de la URV

-      Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquesta aportació correspon a la tercera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l’exercici 2019

-      Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació “Josep Maria Martínez Carretero” (CFIS), destinada al desenvolupament de l’activitat durant l’exercici 2019, i incorporar la quantitat no executada de l’aportació de l’exercici 2018.

-      Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2019

-      Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar els ajuts de la convocatòria del projecte R2B de l'any 2019.

-      Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors-convocatòria any 2019.

-      Aprovar una dotació de 2.000 € a la Facultat de Química destinada a subvencionar les activitats de l’Any de la Taula Periòdica.        

-      Aprovar la proposta de canvi de destinació de 338.000 euros del fons d’increment de la subvenció nominativa del 2017 destinat a personal post-doctoral per passar a finançar la creació de la nova subunitat de promoció de projectes internacionals, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

-      Aprovar la proposta de canvi de destinació de 98.000 euros del Fons captació Talent – ICREA per passar a cofinançar dues places del projecte 2018 PMF-COFUND, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

-      S'aprova la programació de dobles titulacions oficials per al curs 2019-20.

Grau en Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

          Grau en Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

                Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament       

                d'Aplicacions Web i  Mòbils

           en els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

-      S'aprova l'extinció de les següents titulacions oficials per al curs 2019-20:

                Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

                Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

           en els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

-      Aprovar l’adscripció de la URV a la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 14 de març de 2019.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2019, de 21 de MARÇ

Sessió ordinària 

-      Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l’empresa Green Smart Data, SL arran de la seva dissolució i d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

-      Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de destinació de 98.000 euros del Fons Captació Talent-ICREA per passar a cofinançar dues places del projecte 2018PMF-COFUND, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

-      Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de destinació de 338.000 euros del fons d’increment de la subvenció nominativa del 2017 destinat a personal post-doctoral per passar a finançar la creació de la nova subunitat de promoció de projectes internacionals, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

-      Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-      Aprovar els preus de prestacions de serveis i entrega de béns 2019, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-      Esmenar l’errada de transcripció en el preu del Servei Lingüístic que correspon al curs de Català nivell A2 – Bàsic 1 – semipresencial que consta en el Pressupost 2019 del a URV que es va presentar el passat 20 de desembre, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-      Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019.

-      Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-      Autoritzar la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en plaça de Titular d’Universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-      Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-      Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 4 de març de 2019, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-      Aprovar l’expedient de contractació SU 13/19: subministrament de llicències per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Microsoft M365 A3 a la URV i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

-      Aprovar l’expedient de contractació SE 09/19: assegurances de danys, equips electrònics i responsabilitat civil i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

-      Aprovar l’expedient de contractació SE 14/19: servei de manteniment, preventiu i correctiu, i de calibratge de l'equip espectròmetre de masses Maldi-Tof Bruker model Ultraflextrem i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

-      Aprovar la contractació pública de la Universitat Rovira i Virgili prevista per l’anualitat 2019, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2019, 11 de febrer

Sessió ordinària         

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l’empresa Green Smart Data SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 4 de febrer de 2019, i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV en la propera reunió.

 

 ANY  2018

 

PLE 5/2018, DE 20 de desembre

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Aprovar una dotació de 32.500 euros per a la realització dels estudis d’inserció laboral dels graduats, doctors i màsters,  de l’AQU i els consells socials de les universitats catalanes.

- Aprovar el projecte del pressupost 2019 del Consell Social presentat.

- Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Aprovar la convocatòria 2019 de les beques Consell Social- Fundación Repsol, condicionada a la signatura de la pròrroga del conveni per part de la Fundación Repsol.

- Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de la URV del 18 de desembre de 2018 i d’acord amb l’informe jurídic del 20 de desembre, el projecte de Pressupost 2019 de la URV i la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol 1.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2018, de 20 de desembre

Sessió ordinària 

-      Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2019 del Consell Social.

-      Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2019, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-      Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2018, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2019 de la URV.

-      Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2018, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2019 de la URV.

-      Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 18 de desembre, un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2019 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la recepció d’un informe jurídic que avali el correcte procediment jurídic d’elaboració del pressupost i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

-      Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-      Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2018 d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-      Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

-      Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i d’acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 2018. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió Econòmica. Finalment s’autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

-      Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off Jungle Ventures SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

-      Aprovar la modificació de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de la URV d’acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat d’Economia.

-      Aprovar la proposta de modificacions dels preus del Servei Lingüístic, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-      Aprovar la proposta de preus a aplicar als títols propis de postgrau modificats de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-      Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2019, en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

-      Aprovar l’expedient de contractació SE 8/19: “manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis de la URV (Servei de Recursos Materials)” en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

-      Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 de desembre de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 3/2018, 13 de desembre

Sessió ordinària         

-  Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa The English Workshop com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Emund com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2018. Així mateix, s’autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l’informe anterior amb el compromís d’informar de les condicions definitives de l’acord d’ampliació de capital a la propera reunió d’aquesta Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari. Aquest acord queda condicionat a l’aprovació de l’ampliació de capital pel Consell de Govern de la URV del proper 18 de desembre de 2018, on es presentarà aquest mateix informe de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV del 13 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a la creació de l’empresa Jungle Ventures SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 de desembre de 2018, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

 

PLE 4/2018, DE 7 de novembre

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Designar la Sra. Berta Cabré i el Sr. Robert Vendrell, i renovar la designació del Sr. Joan Enric Carreres i del Sr. Quim Via, com a representants del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Atès el que disposa l’article 18 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Ple del Consell Social ACORDA modificar la Comissió Econòmica d’acord amb la següent composició, durada i funcions:

Composició:

- President de la Comissió Econòmica: el president del Consell Social, que podrà delegar la presidència de la Comissió en el vicepresident del Consell Social

- Vocals: tots els membres del Consell Social amb veu i vot

- Secretari de la Comissió Econòmica: el secretari executiu del Consell Social, que actua amb veu però sense vot

Durada: indefinida

Funcions:

a) Per delegació del Ple del Consell, la Comissió Econòmica exercirà les funcions decisòries previstes als articles: 45.2a, 45.2b, 45.2d, 45.2g, 45.2h, 45.2i, 45.2j, 45.2k, 45.2l, 45.3b, 45.3c, 45.3d, 199.1, 215, 232, 235.5, 245, 250.3 i 251.3 de l’Estatut de la URV i la prevista a l’article 157.2 de la Llei d’universitats de Catalunya.

b) Exercirà funcions informatives o assessores en les funcions previstes als articles: 45.2c, 45.2e, 45.2f de l’Estatut de la URV i la prevista a l’article 31 del Reglament del Consell Social en relació al pressupost del Consell Social.

c) A més exercirà qualsevol altra funció que li sigui assignada per normativa interna de la Universitat.

Són decisoris els acords adoptats per delegació del Ple del Consell Social i que estan previstos a l’apartat a) anterior, la Comissió Econòmica donarà comptes al Ple d’aquests acords. No són decisoris els acords adoptats exercint les funcions informatives o assessores previstes a l’apartat b) anterior, els quals caldrà que siguin ratificats pel Ple del Consell Social.

En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats anteriors es tractin directament al Ple.

- Aprovar una dotació extraordinària de 2.000 euros per a l'edició del llibre "Reflexions sobre polítiques i dret. En els vint-i-cinc anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili".

- Aprovar un ajut per un import de 609,25 € a l'equip de la URV participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra dels vestits.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels Premis Consell Social a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

- Aprovar l’actualització de la implantació el curs 2019-2020 dels ensenyaments següents:

 

CENTRE   NIVELL      TITULACIÓ

ETSEQ      Màster         Sistemes i Tecnologies de Conversió d'energia

ETSEQ      Màster         Enginyeria Agronòmica. (Interuniversitari. Coordina UDL)

FLL           Màster         Recerca Avançada en Estudis Humanístics

FCEP         Màster         Educació en Territoris Rurals. (Interuniversitari. Coordina UB)

FTG          Màster         Planificació, Governança i Lideratge Territorial. (Interuniversitari. Coordina U. Granada)

FMCS       Màster         Condicionants genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament. (Interuniversitari. Coordina U. Granada)

FEE          Màster         Direcció d'Empreses (URV). 

Administració d'Empreses (Trade Cooperative University of Moldova)

ETSE       Doble Grau   Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

ETSEQ     Doble Grau   Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2018, de 7 de Novembre

Sessió ordinària 

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’adquisició de l’immoble situat a l’avinguda Països Catalans, número 17-19, planta baixa, escala 3 de Tarragona, per un import de 69.000 € més IVA; i, autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’esmena d’una dada registral inclosa a l‘acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 d’abril de 2018, en el sentit de que on consta la finca 20.443 ha de constar la finca 92.683, per la qual cosa el redactat definitiu de l’apartat 3r dels termes de la permuta ha de ser el següent:

“3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la a l’Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d’octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012”.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a la nova oferta de títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en plaça de Titular d’Universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 8 d’octubre de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l’expedient de contractació SU0027/18 “Subministrament de les llicències, actualitzacions i suport del programari Liferay DXP i Liferay Enterpraise Search per a la creació de portals a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació SE0033/18 “Prestació dels serveis d’ administració i manteniment de les bases de dades corporatives actuals i les de nous projectes a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació OB0028/18 “Obres corresponents a l’ estructura i envolvent (cobertes i façanes) de l’edifici Aulari A3 del Campus Catalunya de la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació 206_16_SU 02/18 (CSUC15/33) “Subministrament d’equips sobretaula amb monitor (Lot 1) i subministrament d’equips portàtils (Lot 2)”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació SE0004/19 “Servei de confecció d un dossier de premsa digital per a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació SE0001/19 “Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a la URV i la FURV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació SE0003/19 “Servei de manteniment preventiu, correctiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gaso s tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions a la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’adquisició de béns mobles següents:

- espectrómetro de masas triple cuádruplo (QqQ) acoplado a un cromatógrafo de líquidos (import estimat: 386.000 euros)

- espectrómetro de masas Q/HRMS acoplado a un cromatógrafo de líquidos (UHPLC) (import estimat: 347.000,10 euros)

- microscopio electrónico de rastreo de emisión de campo (FESEM), con cañón focalizado de iones de galio (FIB) y microanálisis de RX (EDX) (import estimat: 826.000 euros)

i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2018, 22 d’octubre

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 8 d’octubre de 2018, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 23 d’octubre de 2018.

 

PLE 3/2018, DE 24 de juliol

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Modificar el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de URV, aprovat el 25 de juliol de 2016 pel Ple del Consell Social, d’acord amb el document presentat.

- Aprovar iniciar el curs 2018-19 l'extinció dels ensenyaments següents:

-   Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics – Màster- Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

-   Història – Grau – Facultat de Lletres

-   Història de l’Art – Grau – Facultat de Lletres

-   Turisme – Grau – Facultat de Turisme i Geografia

-   Geografia i Ordenació del Territori – Grau – Facultat de Turisme i Geografia

- Aprovar la implantació pel curs acadèmic 2018-19 dels ensenyaments següents:

-   Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils - Grau - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

-   Tecnologies del Vehicle Elèctric - Màster - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

-   Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (títol verificat el curs 2017-18) - Grau - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

-   Mecànica de Fluids Computacional - Màster - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

-   Innovació en la Intervenció Social i Educativa (títol verificat el curs 2017-18) - Màster - Facultat de Ciències Jurídiques

-   Dret de l’Administració Pública - Màster - Facultat de Ciències Jurídiques

-   Història. Menció: Prehistòria, Història Antigua i Medieval - Grau - Facultat de Lletres

-   Història. Menció: Història Moderna i Contemporània - Grau - Facultat de Lletres

-   Història de l’Art i Arqueologia. Menció: Història de l'Art - Grau - Facultat de Lletres

-   Història de l’Art i Arqueologia. Menció: Arqueologia - Grau - Facultat de Lletres

-   Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat - Grau - Facultat de Turisme i Geografia

-   Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió Hotelera - Grau -  Facultat de Turisme i Geografia

-   Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió de Destinacions Turístiques - Grau -  Facultat de Turisme i Geografia

-   Gestió d’Àrees de Muntanya (coordina UdL)  - Màster - Facultat de Turisme i Geografia

-   Administració i Direcció d’Empreses - Grau - IGEMA. Centre d'Estudis Universitaris

-   Treball Social (coordina UMurcia)  - Doctorat - Escola de Postgrau i Doctorat

- Aprovar la participació de la URV a Cybercat, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la modificació dels estatuts del CSUC, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2018, de 24 de juliol

Sessió ordinària 

- Incorporar als comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la Fundació URV l’esmena sol·licitada pels auditors per corregir una errada d’impressió en el segon full de l’informe d’auditoria presentat a la reunió del passat 26 d’abril. Aquesta esmena no afecta l’opinió dels auditors ni la resta dels comptes anuals auditats de l’exercici 2017.

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Mantenir els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar els preus, per al curs acadèmic 2018-19, per a les places per estudiants estrangers no comunitaris ni residents a la Unió Europea, d’acord amb el que preveu l’article 1.5 del Decret que regula els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador agregat interí que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar la transformació d’una plaça de titular d’escola universitària en plaça de titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/18 “Prestació del servei de prevenció aliè a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (FURV)”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 22/18 “Servei d'inspeccions tant reglamentàries com periòdiques dels equipaments científics de treball de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ubicats als espais experimentals i docents propis”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 24/18 “Servei integral i reparació de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 25/18 “Servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant Sun Microsystem / Oracle de la Universitat Rovira i Virgili”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 26/18 “Subministrament de 70 rates de laboratori de 20 mesos d’edat per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV”, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2018, 19 de JULIOL

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de juliol de 2018, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 19 de juliol de 2018.

 

PLE 2/2018, DE 26 d'abril

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2017 del Consell Social de la URV.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la URV,  d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 26 d’abril del 2018.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2018 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la segona modificació del pressupost 2018 de la URV i els preus per prestació de serveis i entrega de bens, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors-convocatòria any 2018.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2018.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar al projecte R2B de l'any 2018

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el V Mercat de Projectes Socials.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2018, de 26 d’ABRIL

Sessió ordinària 

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del Consell Social de l’exercici 2017.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2018.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2017 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 17 d’abril de 2018.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2018 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la segona modificació del Pressupost 2018 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a quatre títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2018.

- Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans el 18 d’abril de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Ratificar l’acord per a l’equiparació salarial i l’estabilització del PAS de la URV, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 20/18 “Manteniment i conservació dels aparells elevadors dels edificis de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/18 “Contractació d'una assegurança d'accidents obligatòria addicional per als estudiants de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2018, la permuta d’una part de terreny situada al carrer Marcel·lí Domingo en els termes que es relacionen al final d’aquest acord, autoritzar el rector a realitzar els actes necessaris per executar aquest acord i acorda demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya les corresponents ratificacions de les desafectacions proposades.

Termes de l’acord de permuta:

1r. Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel·lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV, i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.

2n. Permutar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 de la URV per la porció de  3280,22 m2 de la finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, propietat de l'Ajuntament de Tarragona, en el benentès que de l’esmentada finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, la URV haurà de cedir en el seu dia a l’Ajuntament de Tarragona la part corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.

3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la a l’Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d’octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012 .

- Autoritzar la transformació d’una plaça de professorat col·laborador permanent en plaça de professorat agregat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d’abril de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

PLE 1/2018, De 22 de FEBRER

sessió ordinària

- Aprovar la Memòria  2017 del Consell Social  presentada.

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació “Josep Maria Martínez Carretero” (CFIS), destinada al desenvolupament de l’activitat i l’oferta formativa durant l’exercici 2018.

- Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquesta aportació correspon a la segona anualitat del conveni i finançarà les activitats de l’exercici 2018.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2018.

- Aprovar l'adhesió a la plataforma International Platform of Insects for Food and Feed (IPFF) en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV el 22 de febrer de 2018.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2018, de 22 de FEBRER

Sessió ordinària 

-     Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar la primera modificació del Pressupost 2018 de la URV i les tarifes de serveis, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2018 i la vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat.

-     Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2018, en els termes proposats pel Consell de Govern del 22 de febrer de 2018.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador agregat interí que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador agregat interí al qual se li ha estimat el recurs d’alçada presentat, d’acord amb el comunicat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis (PAS) i les especificacions de places de PAS d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 12 de febrer de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-     Aprovar l’expedient de contractació SE 17/18 “Serveis gestionats d’Universitas XXI per al manteniment dels sistemes i software d’Universitas XXI a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar la segona modificació del pressupost 2017 del Consell Social: per incorporació de l’ajust en la subvenció de la Generalitat de Catalunya (1.323,96 €).

 

ANY  2017

 

PLE 5/2017, De 19 de desembre

sessió ordinària

- Aprovar el projecte del pressupost 2018 del Consell Social.

- Aprovar el Pressupost 2018 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV del 19 de desembre, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I         

- Aprovar la convocatòria 2018 de les beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social, pendent de la signatura de la pròrroga del conveni amb la Fundación Repsol

- Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a l'impacte social de la recerca.

- Aprovar la convocatòria 2018 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Incorporar la quantitat no executada de la subvenció del Consell Social al CFIS de l'exercici 2017, a la subvenció que es pugui aprovar per a l'any 2018.

- Aprovar la implantació el curs 2018-19 del grau d'Administració i Direcció d'Empreses a l'Institut de Gestió Empresarial i Management (IGEMA), centre en procés d'adscripció a la URV

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2017, de 19 de desembre

Sessió ordinària 

-     Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2018 del Consell Social.

-     Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis (PAS) i les especificacions de places de PAS, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 de desembre de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-     Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2018, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2017, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2018 de la URV.

-     Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2017, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2017 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2018 de la URV.

-     Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2018 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

-     Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de desembre de 2017, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat.

-     Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2017 d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Acord de conformitat amb la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de desembre de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 18/18 “Subministrament i implantació d'un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i econòmica a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 4/2017, 28 de novembre

Sessió extraordinària         

- Donar conformitat a la renúncia al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 23 de novembre de 2017 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper desembre de 2017.

 

PLE 4/2017, De 6 de novembre

sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria 2018 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

- Aprovar modificar la convocatòria dels Ajuts Pont aprovada el 22 de desembre de 2016, per augmentar de deu a onze el nombre d'ajuts, i incrementar en 1500 € la dotació.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar l'extinció de les titulacions següents:

·         Grau Enginyeria Agroalimentària

·         Màster Estudis avançats en administració i dret públic

·         Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística

- Aprovar la implantació el curs 2017-18 dels següents ensenyaments:

·         Grau Enginyeria biomèdica

·         Grau Enginyeria de bioprocessos alimentaris

·         Màster Gestió d'empreses tecnològiques

·         Màster Genètica, física i química forense

·         Màster Gestió de destinacions turístiques

·         Doctorat Ciutat, territori i planificació sostenible

·         Grau Màrqueting

- Aprovar la participació de la URV al clúster de la Industria de l'Automoció de Catalunya, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 26 d'octubre de 2017

- Aprovar la tramitació a la SEDE electrònica, del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, dels estudis següents per a la seva verificació, un cop incorporades les esmenes requerides per la Universitat:

·         Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

·         Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria

·         Grau en Tècniques en Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils

·         Màster universitari en Dret de l'Administració Pública

·         Màster universitari en Mecànica de Fluids Computacional

·         Màster universitari en Recerca i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

·         Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2017, de 6 de novembre

Sessió ordinària 

-     Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Autoritzar la transformació de places de titular d’escola universitària en places de titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat i interí que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

-     Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 d’octubre de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-     Aprovar la modificació de l’article 19.4 a) de les Bases d’execució del pressupost 2017 de la URV d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017.

-     Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar la desafectació de béns mobles d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 26 d’octubre de 2017.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/17 “Servei de disseny i implantació dels processos comercials en l’àmbit de captació i fidelització d'estudiants sobre una plataforma CRM Salesforce a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/18 “Servei de manteniment de jardineria a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 04/18 “Servei de manteniment i de calibratge dels equips EXACTIVE HCD, ACCELA 1250/AS i TSQ QUANTUM ACCESS MAX existents als laboratoris de recerca de la URV i dels equips ORBITRAP VELOS PRO ETD, EASY nLC II i EASY nLC II existents al Centre for Omic Sciences (COS)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació OB 05/18 “Obres de moviment de terres, fonaments i estructura sotarasant de l'edifici Aulari del Campus Catalunya de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 06/18 “Acord marc per al subministrament de material d'oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòner) per a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 08/18 “Prestació del servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de recerca dels departaments de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 13/18 “Serveis de direcció integrada (gestió i suport tècnic, coordinació i seguiment) de les obres i projectes inclosos en el replantejament de les inversions en infraestructures als Campus Catalunya i Sescelades de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/18 “Serveis per a la redacció de projecte i direcció d'obra de l'actualització normativa i funcional dels projectes per l'acabament de les obres del Campus Catalunya de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 15/18 “Serveis de direcció d'execució, redacció i seguiment del pla de control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del Campus Catalunya de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 16/18 “Subministrament del dret de desplegament il·limitat de productes Oracle a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

PLE 3/2017, D'11 de juliol

sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica 2016 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar un ajut per un import de 239,70€ a l'equip participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra de dos vestits nous.

- Aprovar la participació de la URV a l'associació SICELE, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

- Aprovar la participació de la URV en el Patronat de la Fundació PuntCAT, en els termes aprovat pel Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

- Aprovar la desvinculació de l'Institute of International Education

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2017, d’11 dE JULIOL

Sessió ordinària 

-     Ratificar els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus i que es resumeixen en el document presentat per la Gerència de la URV. Aquests acords es mantindran vigents sempre que un nou decret no estableixi canvis en els diferents conceptes o la URV proposi modificacions en aquells aspectes en què el Consell Social té competències.

-     Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off CreatSens SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Donar conformitat, per aquesta ocasió, a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa CreatSens SL, spin off de la URV, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l’empresa JOB IN Smart Personnal Selection SL arran de la seva dissolució i d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Aprovar la segona modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus d’inscripció i matrícula a congressos, seminaris i cursos, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Autoritzar la transformació de places de titular d’escola universitària en places de titular d’universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 3 de juliol de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-     Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 17/17 “Prestació del servei del servei pregunt@ i del servei del Centre d'Atenció als Usuaris (CAU) a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 29/17 “Servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 37/17 “Servei de manteniment del programari openSAT adquirit per la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 03/18 “Prestació del servei d'un veterinari assessor en salut i benestar animal per als estabularis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Química”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 3/2017, 3 de juliol

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la creació de l’empresa CREATSENS SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa CREATSENS SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa PROKEY DRINKS, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 26 de juny de 2017, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l’empresa JOB IN SMART PERSONNAL SELECTION SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 30 de juny de 2017 i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

 

PLE 2/2017, DE 27 D'abril

sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2016 del Consell Social de la URV.

- Aprovar els comptes anuals de l’exercici 2016 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 d’abril del 2017.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 de la URV i els preus per prestació de serveis i entrega de béns.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar una dotació econòmica de fins a 10.028 € per als ajuts a futurs investigadors de la URV, per al curs 2017-18.

- Aprovar per a l'any 2017 una aportació de fins a 10.000 € destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € destinada a finançar el IV Mercat de Projectes Socials.

- Aprovar la participació de la URV al Bio-based Industries Consortium, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 27 d'abril de 2017.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2017, de 27 d'abril

Sessió ordinària 

-     Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del Consell Social de l’exercici 2016.

-     Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l’exercici 2016 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'abril de 2017.

-     Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2016 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 20 d’abril de 2017.

-     Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2017 del Consell Social: per incorporació de romanent.

-     Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2017 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off LitiGest Consultores SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l’spin off Kamleon SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-     Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Autoritzar la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de Titular d’Universitat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 20 d’abril de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 11/17 “Contractació de l’assegurança d’accidents per als estudiants de la URV, de l’assegurança en viatge amb cobertura d’accidents per als estudiants, PDI i PAS del a URV amb programes de mobilitat internacional i de l‘assegurança dels estudiants del màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (Wintour)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació SU 15/17 “Subministrament d’un sistema complet de radiofreqüència (consola, sonda, mostrejador automàtic i accessoris) per a integrar-lo a l’imant Oxford AS 400 disponible al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/18 “Servei de neteja dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 19/17 “Servei de manteniment dels aparells de Ressonància Magnètica Nuclear Bruker Avance III 500 (500 MHz) i Bruker Avance III 600 (600 MHz) del Servei de Recursos Científics i Tècnics al Centre de Ciències Òmiques (Center of Omic Sciences COS)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos nous títols propis de postgrau de l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2017-18, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2017.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2017, 20 d’ABRIL

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la creació de l’empresa LitiGest Consultores SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 d’abril de 2017, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d’abril de 2017.

- Donar conformitat a la creació de l’empresa Kamleon SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 d’abril de 2017, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d’abril de 2017.

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 d’abril de 2017, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 27 d’abril de 2017.

 

PLE 1/2017, DE 13 De MARÇ

sessió ordinària

- Aprovar la participació del Consell Social en el projecte DEMOLA-CATSUD amb una aportació de 7.000 euros per a l’exercici 2017.

- Aprovar la participació del Consell Social en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació “Josep Maria Martínez Carretero” (CFIS) de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb  una aportació de 30.000 euros destinada al desenvolupament de l’activitat i l’oferta formativa. Aquesta aportació es realitza per a l’exercici 2017 i es transferirà a la partida pressupostària 0300071-2121-4899 de la URV.

El pressupost de les accions finançades pel Consell Social es detalla en el projecte presentat. Un cop realitzades aquestes accions, i  abans del 31 de març de 2018, el CFIS haurà de justificar la dotació rebuda del Consell Social presentant una memòria de les activitats i de les despeses realitzades a càrrec d’aquesta l’aportació. La part no justificada s’haurà de retornar al Consell Social. A més, la direcció del CFIS retrà comptes de manera periòdica al president del Consell Social.

- Aprovar una dotació de fins a 10.000 euros per a la convocatòria 2017 del projecte R2B de valorització del coneixement.

- Aprovar la convocatòria 2017 del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV.

- Aprovar el finançament dels tres premis generals URV de la convocatòria 2017 dels Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2017, de 13 de MARÇ

Sessió ordinària 

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa Confidence Data SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2017-18, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017 i la vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat.

- Aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, els preus a aplicar als estudiants estrangers no residents, que no són nacionals d’estats membres de la Unió Europea, ni de països amb conveni de reciprocitat.

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 de febrer de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de material d’impressió per posteriorment destinar-lo a la venda, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 08/17 “Manteniment del programari de contractació (PLYCA) adquirit per la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 13/17 “Subministrament i distribució de les carpetes per als estudiants de la Universitat Rovira i Virgili pels cursos 2017/2018 i 2018/2019”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la cessió d’ús gratuïta prevista en el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili per la cessió d’un difractòmetre.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2017, 21 de febrer

Sessió ordinària         

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l’empresa Confidence Data SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 de febrer de 2017 i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 23 de febrer de 2017.

 

ANY  2016

 

PLE 5/2016, DE 22 De desEMBRE

sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2017 del Consell Social.

- Aprovar el Pressupost 2017 de la URV i la documentació que s’hi annexa, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.   

- Informar favorablement de la modificació del I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador laboral de les universitats públiques catalanes, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’acord de dissolució de la Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, condicionada a la recepció del document de dissolució emès pel secretari de la societat.

- Aprovar la participació de la URV en l’associació Conferència de deganes i degans de Dret d’Espanya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2016.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria del curs 2016-17 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

- Aprovar la convocatòria del curs 2017-18 de les Beques Patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la URV, condicionada a la signatura de la pròrroga del Conveni amb la Fundación Repsol.

- Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte dels estudis següents per a la seva verificació, un cop incorporades les esmenes requerides per la Universitat:

Grau en Història

Grau en Patrimoni Artístic i Arqueològic

MU en Gestió de les Destinacions Turístiques

MU en Investigació i Innovació en Humanitats i Ciències Socials

MU en Investigació en Ciències i Enginyeries

- Aprovar, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, la renúncia al càrrec de patró de la Fundació IMFE Mas Carandell.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2016, de 22 de desEMBRE

Sessió ordinària 

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 14 de desembre de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2017 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2017, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2016, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2017 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2016, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2017 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2017 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2017, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a l’escrit de 14 de novembre de 2016 tramès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l’assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat.

- Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2016, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local per al curs 2016-17, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

 

PLE 4/2016, DE 2 De NOVEMBRE

sessió ordinària

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’acord de dissolució del Consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i Medi Ambient.

- Aprovar la modificació del Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, Especialitat de Llengua i Literatura Catalana/Castellana, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre, les propostes de verificació següents:

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria de Bioprocessos i Aliments

Grau en Tècnic de Bioprocessos (*)

Grau en Màrqueting

MU en Iniciació a la Recerca (denominació provisional)

MU en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

MU en Genètica, Física i Química Forense

Doctorat en Ciutat, Territori i Sostenibilitat

Doctorat en Treball Social

(*) Queda condicionada la programació a les conclusions formulades per un grup de treball específic de l'àmbit tècnic i a assolir el consens corresponent per a la seva programació en una propera sessió de la Junta del CIC.

- Aprovar la convocatòria 2017 del Premi a l‘Impacte Social de la Recerca, del Consell Social de la URV.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Social de la URV i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses a la URV.

- Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquesta aportació correspon a la primera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l’exercici 2017.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2016, de 2 de NOVEMBRE

Sessió ordinària 

- Establir en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Acord de conformitat de la participació accionarial de la URV en l’spin off WELLTECH TMS SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa PROTEUS DIGANOSTICS SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa W3IS2 SL – Internet Solutions & Information Systems, SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma de Postgrau en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit per al curs 2016-17, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, i les modificacions corresponents als errors materials detectats, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 d’octubre de 2016 i sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona al certificat emès per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 5 d’octubre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els certificats emesos per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 5 d’octubre de 2016.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de material d’impressió per posteriorment destinar-lo a la venda, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2016.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/16 “Prestació del servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de recerca dels departaments de la URV (LOT 1) i al Centre for Omic Sciences de la URV (LOT 2)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 36/16 “Pla de Manteniment (preventiu+correctiu) i de calibratge de l'equip espectròmetre de masses MALDI-TOF BRUKER Model Ultraflextreme existent al Centre for Omic Sciences de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/17 “Servei d'assessorament i atenció psicològica per als estudiants de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 4/2016, 19 d’OCTUBRE

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la creació de l’empresa WELLTECH TMS, SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.

- Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l’empresa Proteus Diagnostics SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016 i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.

- Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l’empresa W3IS2 SL – Internet Solutions & Information Systems, SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016 i condicionada a l’acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement d’Incubalia com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2016, i condicionada a l’acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 27 d’octubre de 2016.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2016, de 21 de SETEMBRE

Sessió EXTRAordinària 

-     Resoldre el recurs de reposició presentat a l’acord de la Comissió Econòmica de 25 de juliol de 2016 sobre la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta que s’annexa a l’acta de la reunió, i notificar-ho a la recurrent.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/17 “prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu d'obra civil dels edificis de la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació SE 04/17 “Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatge”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

PLE 3/2016, DE 25 De juliol

sessió ordinària

- Aprovar les modificacions proposades en el Reglament d'organització i funcionament del Consell Social vigent.

- Rescindir la pòlissa número 102204862, de la companyia asseguradora ACE EUROPE, al proper venciment (21 d'abril del 2017).

- Incrementar la dotació de la modalitat 1 (2.000€) amb la dotació de la modalitat 3 (2.000€), que ha quedat deserta, dels premis Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV, convocatòria any 2016.

- Dotar els ajuts a futurs investigadors fins a 8.000 €, per al curs 2016-17.

- Aprovar les memòries d'adscripció dels centres ESIC i IGEMA a la URV, en els termes aprovats pel Consell de Govern el 15 de juliol de 2016.

- Aprovar la modificació dels Estatuts de l'Observatori del Paisatge per la qual es regula l'adscripció d'aquest consorci a la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar l'extinció dels títols oficials següents:                   

ETSE: Grau Enginyeria Telemàtica- Màster Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents

ETSEQ:  Màster Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis - Màster Enginyeria ambiental i producció sostenible

FEE: Màster Direcció d’empreses - Màster Economia

FI: Grau Infermeria 

FL: Màster Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes - Màster Patrimoni artístic i cooperació cultural

FTG: Màster Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi

- Aprovar la implantació de títols següents:

ETSE: Grau Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicació - Màster Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial

ETSEQ: Màster Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica - Màster Gestió d’empreses tecnològiques

FE: Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme

FEE: Màster Direcció d’empreses (especialitat: en investigació)

FI: Grau Infermeria

FEE: Màster Mercats Internacionals (especialitat: en investigació)

- Aprovar el títol propi de Bachelor en Màrqueting a ESIC, en els termes aprovats pel Consell de Govern  del dia 15 de juliol de 2016.

- Ratificar l'acord de la Mesa d'Universitats pel qual s'estableixen, per al personal de la URV, els dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2016, de 25 de juliol

Sessió ordinària 

-     Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la proposa d’ampliació de capital presentada per l’spin-off Medcom Advance SA, acceptant la no adquisició preferent de noves accions en aquesta ampliació de capital i la corresponent dilució de la participació de la URV en el capital social de l’empresa, i a la modificació de la clàusula d’antidilució del contracte entre accionistes, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016; i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

-     Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-     Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans d’11 de juliol de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-     Resoldre el recurs de reposició presentat a l’acord de la Comissió Econòmica de 28 d’abril de 2016 sobre la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta que s’annexa a l’acta de la reunió, i notificar-ho a la recurrent.

-     Aprovar, d’acord amb el Decret 268/2016 pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-17 i a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016:

- el preu del cost d’enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament

- que les condicions d’aplicació de l’exempció en l’import de la matrícula als estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d’honor en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior siguin les aprovades per la URV en la Normativa de Matrícula de Grau i Màster

- aplicar al Erasmus Mundus Màster en Innovació en Enoturisme (WINTOUR), que s’implanta el curs 2016-17, la mateixa bonificació que està establerta per als màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, o sigui, el 30% del preu del crèdit establert, passant de 65,87€ a 46,11€, amb el requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

-     Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, els preus i condicions econòmiques que s’aplicaran al Programa I-Global.

-     Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta de títols propis de postgrau 2016-17 gestionada per la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016.

-     Aprovar la segona modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-     Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/16 “Servei d’impressió, personalització i subministrament de títols oficials i suplement europeu al títol expedits per la URV, tant en format paper com en format electrònic”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal OB 17/16 “Obres d'arranjament de diversos espais de gestió al Campus Sescelades”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/16 “Servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (UXXI-RRHH) i de planificació docent i gestió acadèmica (UXXI-AC)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 30/16 “Subministrament i instal·lació de mobiliari per a les Noves Estructures de Gestió dels Campus de la URV, mitjançant el procediment de contractació derivada de l’acord marc de subministrament de mobiliari d’oficina (Exp. 20 12/5) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya)”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-     Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 06/17 “Servei d’auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2016 i 2017”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 3/2016, 15 de JULIOL

Sessió extraordinària         

-     Donar conformitat a la modificació de la clàusula d’antidilució del contracte entre accionistes de l’empresa Medcom Advance SA, spin-off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 30 de juny de 2016, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 15 de juliol de 2016.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2016, 19 de MAIG

Sessió extraordinària         

-     Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la proposta d’ampliació de capital presentada per l’spin-off Medcom Advance SA, acceptant la no adquisició preferent de noves accions en aquesta ampliació de capital i la corresponent dilució de la participació de la URV en el capital social de l’empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de maig de 2016, amb la recomanació que la forma de portar-ho a terme sigui l’exposada en el document annex “Alternativa a la modificació de la clàusula antidilució”, per tal de deixar oberta, respecte a aquesta clàusula, la possibilitat d’entrar en la societat a qualsevol possible inversor; i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 14 de juliol de 2016.

 

PLE 2/2016, DE 28 D’ABRIL

sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica 2015 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2015 del Consell Social de la URV.

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2015 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d’abril del 2016

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2016 del Consell Social per incorporació de romanent. 

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2016 de la URV (incorporació de romanent), d'acord amb el document dipositat a la secretaria.

- Aprovar una dotació de 31.500 euros per a la realització de l’estudi d’inserció laboral dels graduats, doctors i graduats en masters,  de l’AQU i els consells socials de les universitats catalanes

- Aprovar una dotació de fins a 10.000 euros per a la convocatòria 2016 del projecte R2B de valorització del coneixement

- Aprovar per a l'any 2016 una aportació de fins a 10.000 € destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € destinada a finançar el III Mercat de Projectes Socials.

- Aprovar una aportació de 359,60 € destinada a finançar la Lliga de Debat Universitària 2016, de la Xarxa Vicens Vives

- Aprovar desvincular de la URV la xarxa APUNE, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

- Aprovar desvincular de la URV la xarxa Ucosmic, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

 -Aprovar el conveni de la URV amb ESIC (Business&Marketing School), en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2016, de 28 d’ABRIL

Sessió ordinària 

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2015 del Consell Social.

- Aprovar les sisenes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l’exercici 2015 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016.

- Aprovar els comptes anuals de l’exercici 2015 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 27 d’abril de 2016 i la Gerència de la URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2016 de la URV (incorporació de romanent), d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2016 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Autoritzar la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de Titular d’Universitat i de places de Col·laborador Permanent en places de professorat Agregat, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 d’abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta de preus de la Universitat d’Estiu 2016 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2016.

- Aprovar el preu d’inscripció al curs Mou-te! del Servei Lingüístic de la URV, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència el 19 d’abril de 2016.

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2016, i s’autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/16 “Servei de confecció d'un dossier de premsa digital diari per a la URV”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 19/16 “Serveis professionals d'assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV per al compliment de les obligacions tributàries”, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2016, 21 d’ABRIL

Sessió extraordinària         

-     S’acorda donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV de l’empresa FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d’abril de 2016 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 28 d’abril de 2016.

-     S’acorda donar conformitat a la renúncia al dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa BIOSFER TESLAB SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d’abril de 2016 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 28 d’abril de 2016.

Aquest acord queda condicionat a l’efectiva renúncia dels drets d’adquisició preferent per part de Products & Technologies (Rubió) i de l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

 

PLE 1/2016, DE 3 DE març

sessió ordinària

- Aprovar l'extinció dels màsters:

"Relacions euromediterrànies"

"Societats històriques i formes polítiques a Europa" 

"Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a Àfrica (interuniversitari"),

segons el document aprovat per la Comissió de Política Acadèmica de 18 de febrer de 2016 i ratificat pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2016.           

- Aprovar la participació de la URV en la Xarxa euRobotics, AISBL, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2016.

- Dotar la cinquena edició de la First Lego League amb una dotació de 1.500 euros, i no fer-ho de manera recorrent.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del Premi als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2016, de 3 dE MARÇ

Sessió ordinària 

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2016-17, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2016 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la modificació de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de la URV d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

 

ANY  2015

 

PLE 5/2015, DE 23 DE desembre

SESSIÓ ORDINÀRIA

- Aprovar el projecte de Pressupost 2016 del Consell  Social.

- Aprovar el Pressupost 2016 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I .           

- Aprovar la convocatòria 2015-16 dels ajuts a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat.

- Aprovar la convocatòria per al curs 2015-16 de les Beques patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol, condicionada a la signatura del conveni amb Fundació Repsol

- Aprovar la rectificació proposada per la vicerectora d'avaluació de la qualitat en la convocatòria 2016 del Premi Consell Social a la qualitat docent

- Aprovar la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, dels estudis següents per a la seva verificació:  

•  Grau en Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicació

•  Grau d’Infermeria

•  Màster en Enginyeria de la seguretat i Intel·ligència artificial

•  Màster en Tècniques d’anàlisi forense

•  Màster en Direcció d’empreses

•  Màster en Enginyeria Ambiental i Energètica

•  Màster en Organització Industrial i Estratègia Empresarial

•  Màster en Investigació

•  Màster en Mercats Internacionals

•  European Join Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR).

- S'aprova desvincular la URV del Compostela Group of Universities, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2015.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2015, de 23 dE DESEMBRE

Sessió ordinària 

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2016 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2016, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2015, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2016 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2015, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2015 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2016 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2016 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l’spin off Job in Smart Personnel Selection SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Autoritzar al rector a la cessió del dret de cobrament de les dotacions pressupostàries per fer front a les rendes derivades del contracte d’arrendament de l’immoble on s’ubica el Campus Terres de l’Ebre, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2016, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2015.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2015, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 14 de desembre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 17/15: servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant SUN/ORACLE existents a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 18/15: subministrament del dret d'ús de la llicència Campus dels productes Oracle i el manteniment associat a l'esmentada llicència, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 19/15: servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència campus Microsoft, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2015, 21 de desembre

Sessió ordinària         

-     S’acorda donar conformitat a la creació de l’empresa JOB IN SMART PERSONNEL SELECTION SL com a spin-off de la URV, i s’aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 9 de desembre de 2015, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de 22 de desembre de 2015.

 

PLE 4/2015, de 3 de novembre

Sessió ordinària

- Aprovar una dotació de 250 € a la Càtedra d’Inclusió Social, per a finançar el premi a treballs de recerca de fi de grau de l’any 2016.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Consell Social als millors treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV.

- Aprovar la convocatòria del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV .

- Aprovar la convocatòria 2016 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d’estudiants de la URV.

- Aprovar la convocatòria 2016 dels ajuts pont per a projectes educatius.

- Aprovar la ratificació de l’acord del Consell Plenari del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, pel qual es dissol aquest consorci, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d’octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació del conveni específic entre la URV i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla en l’àmbit de les ciències de la salut, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d’octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació del conveni específic entre la URV i Gestió i Prestació de Serveis de Salut en l’àmbit de les ciències de la salut, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d’octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació dels Estatuts del CSUC, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d’octubre de 2016.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2015, de 3 dE NOVEMBRE

Sessió ordinària 

- S’aproven les terceres modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, els preus d’inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- S’acorda establir - per a l’exercici 2016 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- S’aprova, a proposta del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2015, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- S’aprova, a proposta del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2015, l’assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- S’autoritza la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d’octubre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- S’autoritza la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de Titular d’Universitat d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d’octubre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- S’aprova l’expedient de contractació pluriennal SE 09/15: servei de manteniment del maquinari i programari de SUN/ORACLE, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- S’aprova l’expedient de contractació pluriennal SE 13/15: servei de manteniment i calibratge dels equips Orbitrap Velos Pro Etd, Easy nLC, Exactive Hcd I Accela 1250 Pump/As, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- S’aprova la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 29 d’octubre de 2015.

 

PLE 3/2015, de 23 de Juliol

Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica 2014 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar indemnitzar amb 118,75 € bruts els membres i personal del Consell Social per l’assistència a reunions del Ple i/o comissions.

També, a les activitats que el Consell Social convoqui o sigui convocat (jurats, comissions, actes i reunions)

Els col·laboradors que el Consell Social convoqui o demani formalment la participació activa en alguna de les activitats descrites al segon paràgraf igualment seran indemnitzats amb la mateixa quantitat.

- Aprovar l’adequació dels estatuts del CSUC i de l’ICAC, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 16 de juliol de 2015.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en el Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell, en els termes aprovat pel Consell de Govern del 16 de juliol del 2015.

- Aprovar sol·licitar l’adhesió de la Universitat Rovira i Virgili al clúster AquiCAT com a membre col·laborador, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 16 de juliol de 2015.

- Aprovar la modificació per al curs 2015-16 següent:

    Grau de Biotecnologia (codi Pla 1920) de la Facultat d’Enologia: adequar el nombre de places definides en la memòria d’acord amb l’oferta per al curs 2015-16. (Rebut l’informe favorable d’AQU Catalunya amb data 18/06/2015)

- Aprovar l’extinció dels ensenyaments següents per al curs 2015-2016:

Facultat d’Economia i Empresa: Màster Gestió d’Empreses

Facultat de Lletres: Màster Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Màster Salut mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmàcia

Facultat de Turisme i Geografia:  Master Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

- Aprovar la implantació de nous ensenyaments pel curs 2015-16:

Facultat de Lletres: Master Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua

Facultat de Lletres: Master Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia: Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

Facultat de Turisme i Geografia: Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2015, de 23 dE JULIOL

Sessió ordinària 

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 següent: “que quan es produeixi un canvi d’ensenyament dins d’un programa formatiu de grau, i en el cas de graus que comparteixin íntegrament el primer curs, tal com consta a l’acord corresponent, també sigui d’aplicació l’exempció en l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb matrícula d’honor en l’altre ensenyament”.

- Aprovar la revisió dels criteris de distribució del pressupost d’activitat docent dels departaments, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2014 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 4 de juny de 2015 i la Gerència de la URV.

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa Advanced Energy Concepts and Technologies SL arran de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, i s’autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 9 de juliol de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de béns inventariats, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 i amb efectes de 31 de juliol de 2015.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 04/15PL: servei de manteniment del programari de tramitació administrativa (openSAT), i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 05/15PL: servei corresponent a la contractació de dues pòlisses d'assegurances, mitjançant lots, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 06/15PL: servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP), i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal OB 08/15PL: treballs de reforma i millora dels sistemes de climatització i instal•lacions derivades per a diversos edificis de la URV, mitjançant lots, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal CSUC 15/03: servei de centre de procés de dades (CPD) pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal CSUC 15/08: servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2015, 16 de JULIOL

Sessió extraordinària         

 - S’acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l’empresa Advanced Energy Concepts and Technologies SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 7 de juliol de 2015 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 16 de juliol de 2015.

 

PLE 2/2015, de 28 d’ABRIL

Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2014 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2014 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d’abril del 2015.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2015 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2015 de la URV i els preus d’inscripció a congressos i seminaris.

- Aprovar una aportació de 30.000 euros destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses.

- Aprovar per a l’any 2015 una aportació de fins a 10.000 euros destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar l’adhesió de la URV a l’Associació Bioinformàtics Barcelona, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 28 d’abril de 2015.

- Aprovar l’adhesió de la URV a la Xarxa Universities against Death Penalty, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 28 d’abril de 2015.

- Aprovar la participació de la URV al patronat de la Fundació Gresol en els termes establerts en el Consell de Govern del 28 d’abril del 2015.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2015, de 28 d’ABRIL

Sessió ordinària 

- Acord d’informar favorablement el Ple del Consell de la liquidació del Pressupost del Consell Social de l’exercici 2014.

- Aprovar les sisenes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l’exercici 2014 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2015.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2015 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple de les primeres modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 28 d’abril de 2015 de modificar la forma jurídica per la qual es regularitzen les finques entre l'Ajuntament de Tarragona i la URV al C/ Marcel·lí Domingo de Tarragona, en els termes següents:

a)  Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel·lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV, i aprovar la mutació demanial d'aquesta porció (U1 del plànol) a favor de l'Ajuntament de Tarragona.

b) Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, i aprovar la mutació demanial a favor de l'Ajuntament de Tarragona (U2 del plànol) com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira , en la sessió de 27 d'octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012.

c) Acceptar la mutació demanial que ha d'aprovar l'Ajuntament de Tarragona a favor de la Universitat Rovira i Virgili de la finca de propietat municipal situada al carrer Marcel·lí Domingo, inscrita a l'Inventari de Béns Immobles amb el núm. 178/1 i al Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona, volum 2309, llibre 1455 de Tarragona, foli 172, finca 94037, inscripció 1a.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/15 PL “servei de seguretat dels edificis de la URV”, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació SU 02/15 PL “subministrament d'infraestructura tecnològica en ciències òmiques per a la recerca i la transferència en l'àmbit de la nutrició i salut a Catalunya. Plataforma Tecnològica-CEICS Òmiques, mitjançant lots”, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa, i condicionada a l’obtenció de l’autorització pertinent de la Direcció General d’Universitats.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 17 d’abril de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta de preus de les ponències, taules rodones i coordinació dels participants en la Universitat d’Estiu 2015 de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2015.

 

PLE 1/2015, de 12 de MARÇ

Sessió ordinària

- Aprovar l’adhesió del Consell Social de la URV al Manifest en Defensa de les Millores Ferroviàries a Tarragona, de l’Ajuntament de Tarragona.

- Designar Joan Pedrerol Gallego i de Robert Vendrell Aubach membres del Consell de Govern de la  URV.

- Designar Carles Ferrer Rovira membre representant del Consell Social en el Patronat de la Fundació URV.

- Nomenar Joan Pedrerol Gallego i de Joan Enric Carreres Blanch membres representants del Consell Social de la URV a la Comissió de Seguiment de la Càtedra URV-Empresa per al Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. 

- Designar Joan Enric Carreres representant del Consell Social a la Comissió per a la Qualitat Institucional de la URV

- Designar Joaquim Via representant del Consell Social en la mesa de contractació de la URV i designació de Jordi Gavaldà com a substitut.

- Aprovar la participació econòmica del Consell Social en els tres primers premis del Campus Terres de l’Ebre a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Renovar l’adhesió al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per al període 2014-2020 en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer del 2015.

- Aprovar la participació de la URV en l’associació Big Data Values en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer del 2015.

- Aprovar la participació de la URV en la Fundació Institut Interuniversitari Acadèmica (InterAc), en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2015, de 12 dE MARÇ

Sessió ordinària 

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2015-16, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015 i el vicerectorat de Política Acadèmica i del Personal Docent i Investigador.

- Aprovar l’expedient de contractació CP 03/15 “atorgament d'un dret de superfície sobre el terreny situat entre l'avinguda Lluís Companys, el carrer Marqués Guad Al Gelú i l'avinguda d'Andorra de Tarragona, per a la construcció i explotació d'una residència universitària i un equipament esportiu”, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

ANY  2014

 

PLE 5/2014, de 23 de desembre

Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2015 del Consell Social de la URV.               

- Aprovar el projecte de Pressupost 2015 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.                

- Aprovar la proposta presentada per la Gerència de la URV sobre les condicions del contracte, la remuneració del càrrec i l’assignació econòmica per al funcionament de la sindicatura de greuges.       

-  Aprovar la proposta de modificació del contracte d’arrendament dels edificis del Campus Terres de l’Ebre, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.  

- Aprovar  la proposta de modificació del contracte d’arrendament dels edificis de la Facultat de Lletres i la Facultat d’Infermeria del Campus Catalunya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.               

- Aprovar la modificació dels estatuts del consorci  Centre de Recursos de Protecció de la Salut i del Medi Ambient, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la desvinculació de les xarxes EMUNI (Euro-Mediterranean University), i Columbus, Universidades Europeas y Latinoamericanas, d’acord amb els termes aprovats al Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

 - Aprovar la participació en la Fundació Institut Gabriel i Ferrater, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.      

- Aprovar la participació de la URV en la Xarxa Equality, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la convocatòria del Premi Consell Social a la Qualitat Docent, per a l’any 2015.    

- Aprovar la convocatòria del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV, per a l’any 2015.

- Aprovar la convocatòria del premi Maria Helena Maseras del curs 2014-15 a un treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior en estudis de dones i gènere.

- Aprovar la convocatòria curs 2014-15 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria de les beques Patrocinades Consell Social – Repsol.

- Aprovar la convocatòria dels ajuts PONT per a projectes educatius per a l’any 2015.

- Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millores idees emprenedores, per a l’any 2015.                

- Aprovar la convocatòria 2014-15 dels ajuts del Consell Social per a estudiants en situació d’especial dificultat.         

- Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la realització del II Mercat de projectes socials, a Tarragona.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2014, de 23 dE DESEMBRE

Sessió ordinària 

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2015 del Consell Social.

- Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2015, d’acord amb el document presentat.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2014, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2015 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2014, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2015 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2015 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l’spin off Proteus Diagnostics SL, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l’exercici 2015, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014.

- Aprovar les excepcions previstes en els contractes de la URV amb Goethe-Institut de Barcelona i British Council de Barcelona, en els termes que consten en els dos contractes dipositats a la Secretaria del Consell Social.

- Acceptació del dret de superfície sobre la part de la finca marcada en el plànol que s’adjunta, ubicada al carrer President Lluís Companys 5 de Tarragona, per un període de 75 anys, per a la construcció i explotació d’una residència universitària i instal·lació esportiva, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014. I s’autoritza el rector a realitzar els tràmit pertinents

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014 de:

1r - Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel∙lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV (U1 del plànol que s’adjunta), i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.

2n - Permutar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 de la URV per la porció de 3280,22 m2 de la finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, propietat de l'Ajuntament de Tarragona (A1 i A2 del plànol que s’adjunta), en el benentès que de l’esmentada finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, la URV haurà de cedir en el seu dia a l’Ajuntament de Tarragona la part corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.

3r - Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel∙lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV (U2 del plànol que s’adjunta), desafectar la susdita porció i cedirla a l’Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d’octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012

I autoritzar el rector a realitzar els tràmit pertinents.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preu del crèdit de lliure mobilitat – Freemover per al curs acadèmic 2014-15, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat, i condicionat a la recepció de la comunicació oficial d’AQU Catalunya pendent en data d’avui.

- Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2014, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Modificar les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 15 de desembre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2014, 17 de desembre

Sessió extraordinària         

 

- S’acorda donar conformitat a la creació de l’empresa Proteus Diagnostics, SL com a spin-off de la URV, i s’aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2014, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 22 de desembre de 2014.

 

PLE 4/2014, de 4 de NOVEMbre

Sessió ordinària

Sense acords

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2014, de 4 dE NOVEMBRE

Sessió ordinària 

- Acord de conformitat a la participació accionarial de la URV en l’spin off Green Smart Net, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, i autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa Smartoxide SL arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l’empresa Energy Effciency Plus, SL (E2PLUS) arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Autoritzar la creació del nou càrrec de coordinador de grau, amb les retribucions i funcions descrites a la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014.

- Revocar l’acord del a Comissió Econòmica de 31 de març de 2014: “autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa”, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014.

- Ratificar l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS Laboral del 5è al 6è Conveni, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/14: servei d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 17/14: servei d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 20/14: servei de prevenció aliè a la URV, en les especialitats de vigilància de la salut i seguretat, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 21/14: servei de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 22/14: contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar-restaurant al Campus de la URV a Vila-Seca, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació OB 24/14: obres d’adequació d’edificis per al control d’inici d’activitat i d’adequació de cobertes i façanes per prevenció de riscos de caigudes a diferents nivells, mitjançant lots; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar establir - per a l’exercici 2015 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de places de personal d’administració i serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 d’octubre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 31 d’octubre de 2014

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2014, 28 d’OCTUBRE

Sessió extraordinària         

 

- S’acorda donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 9 d’octubre de 2014, i condicionada a l’aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV el proper 31 d’octubre de 2014.

- S’acorda donar conformitat a la creació de l’empresa Green Smart Net com a spin-off de la URV, i s’aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 21 d’octubre de 2014, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31d’octubre de 2014.

- S’acorda donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Biosfer Teslab SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre de 2014.

- S’acorda donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’ampliació de capital presentada per l’spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre de 2014.

- S’acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l’empresa Smartoxide SL, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre de 2014.

- S’acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l’empresa Energy Effciency Plus, SL (E2PLUS), spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d’octubre de 2014 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d’octubre de 2014.      

 

PLE 3/2014, de 25 de juliol

Sessió ordinària

- Aprovar la proposta d’endeutament presentada, en els termes següents:

NORMATIVA

D’acord amb l’article 45.2f) dels estatuts de la URV, correspon al Consell Social: “Acordar les propostes d’endeutament i d’aval que la Universitat presenti al departament competent en matèria d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable”.

Amb data 31 de març del 2014, la sessió plenària del Consell Social va aprovar iniciar les gestions per la tramitació d’expedients d’endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l’any 2014 – 2015.

PROPOSTA D’ENDEUTAMENT

- Import a sol·licitar: 5.000.000,00 euros

- Termini de l’operació: 1 any

- Condicions de les ofertes: d’acord amb el principi de prudència financera establert a la Resolució del 12 de febrer de 2014, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (SGTiPF).

- El cost màxim de l’operació d’endeutament, incloent comissions i altres despeses no podrà superar els tipus fixos o els diferencials màxims aplicables que publiqui mensualment mitjançant resolució  la SGTiPF.

- Als tipus fixos màxims anteriors es podran afegir únicament la comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit, fins a un màxim del 0,8% anual.

- Aprovar ratificar Manuel Molina Clavero com a gerent de la Universitat Rovira i Virgili, i les condicions del contracte.

- Aprovar la implantació de nous ensenyaments següents, per al curs 2014-15:

 

Facultat de Lletres

Traducció professional anglès-espanyol

(denominació modificada respecte a la de “Traducció anglesa professional”)

Màster en Música com a Art interdisciplinària

(interuniversitari: UB, URV, coordina UB)

Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

(interuniversitari: URV, UB, coordina URV) (*)

 

Facultat d’Economia i Empresa

Màster en Emprenedoria i Innovació

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

(Interuniversitari, UVa, URV, coordina UVa)

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Màster en Psicologia General Sanitària

 

Facultat d’Enologia

Grau en Enologia

Màster en Begudes Fermentades

(denominació modificada respecte a la de “Ciències del vi, escumosos i cerveseria”)

 

Facultat de Turisme i Geografia

Màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció instrumental i Anàlisi (*)

 

Facultat de Ciències Jurídiques

Màster en Dret Ambiental

 

Escola de Postgrau i Doctorat

Doctorat en Estudis de Gènere, Cultura, Societat i Polítiques

(Interuniversitari UB, URV, Coordina UB) (*)

Doctorat en Ciències en Infermeria i Interdisiciplinarietat en Salut

(Interuniversitari UB, URV, Coordina UB) (*)

Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge

(Interuniversitari UB, URV, Coordina UB)

(*) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU

- Aprovar iniciar l’extinció dels ensenyaments següents:

 

Facultat de Lletres

Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (**)

Màster en Música com a Art Interdisciplinària (interuniversitari: UB, URV)

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Màster en Enginyeria Electrònica

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

(Interuniversitari, UVa, UBu, URV, coordina UVa)

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Màster en Psicologia de la Salut

 

Facultat de Ciències Jurídiques

Màster en Dret Ambiental

(**) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU del Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

-  Aprovar la modificació d’ensenyaments següents:

 Facultat de Lletres

• Grau en Publicitat i Relacions Públiques (*)

• Grau en Comunicació Audiovisual (*)

• Brau en Periodisme (*)

 

Facultat de Química

• Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

• Grau en Educació Infantil

• Grau en Educació Primària

• Grau en Pedagogia (*)

• Grau en Educació Social

 

Facultat d’Economia i Empresa

• Màster en Direcció d’Empreses (*)

• Màster en Economia (*)

 

Facultat d’Enologia

• Grau en Biotecnologia

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

·           Màster en Enginyeria Industrial

(*) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU

- Aprovar la verificació dels ensenyaments d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 16 de juliol de 2014.

- Aprovar la verificació dels ensenyaments que s’adjunten.

GRAUS:

Facultat de Química-  Ciències Ambientals

(Autoritzat per la Junta del CIC, posposat inicialment pel curs 14-15)

Facultat d’Infermeria:  Infermeria

MASTERS

Facultat de Turisme i Geografia:  Governança, lideratge i planificació territorial

(Interuniversitari UGr (Coordinadora) i Uma)

 Extingeix Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

Facultat de Lletres: Llengua i Literatura Catalanes

(Interuniversitari  URV(Coordinadora), UdG, UdL, Uvic, UOC, Uandorra)

Extingeix Estudis superiors de llengua i literatura catalanes

Facultat de Lletres:  Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera

                      Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera

Extingeixen Ensenyament de llengües estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera)

Facultat de Lletres: Relacions Euromediterrànies

(Interuniversitari URV (Coordinadora), U. Grenoble, U. St. Joseph de Beirut, U. El Caire, U. Malta, UNU (BARCELONA)

Extingeix Relacions euromediterrànies

Facultat de Lletres: Estudis sobre les guerres/war studies

Extingeix Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:  Investigació per a la millora en Educació i

    la Promoció Social

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:  Ciències Clíniques i Experimentals del

sistema nerviós

(Interuniversitari URV (Coordinadora) i U. Almeria)

Extingeix Salut Mental:  Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química: Eficiència Energètica i Energies Renovables

en Edificis i Industries

Extingeix Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica

DOCTORATS

Escola de Postgrau i Doctorat:  Geografía, planificación territorial y cambio climático

(Interuniversitari UGR (Coordinadora), UMa, URV)

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2014, de 25 dE JULIOL

Sessió ordinària 

- Aprovar el preu del cost d’enviament a l’estranger dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar establir, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014, els supòsits en què els i les estudiants estaran exempts d’abonar el percentatge del 15% previst a l’article 6.1 del Decret 92/2014 que regula els preus dels serveis acadèmics:

-    quan canviïn de grau dins d’un programa formatiu

-    en el cas de graus que comparteixin completament el primer curs

-    en els itineraris de doble titulació

- Aprovar establir el coeficient d’estructura docent C per a la doble titulació de grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014:

-     aplicar a tots els màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit, que suposa l’aplicació d’un preu de 46,11 € per crèdit.

-     aplicar al Màster Erasmus Mundus “Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana” una bonificació del 74,5% en el preu del crèdit, per tal d’igualar el preu establert pel Consorci, que suposa l’aplicació d’un preu de 16,8 € per crèdit.

-     en els dos casos, el requisit és que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

- S’acorda posposar la implantació del nou preu previst a l’apartat 9.6 de l’annex 1 del Decret de preus “per estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyament de màsters universitaris” als estudiants que formalitzin la preinscripció del curs 2015-16, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2013 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 12 de maig de 2014 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la desafectació d’una part del sector nord del Campus Bellisens, de 3.234,85 metres quadrats, i la seva cessió a l’Ajuntament de Reus, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2014 i condicionat que l’acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/14: serveis de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 13/14: servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats.

- Aprovar l’esmena dels errors detectats en la modificació de places de personal d’administració i serveis aprovada per la Comissió Econòmica de 31 de març de 2014, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 24 d’abril de 2014 i de 4 de juliol de 2014.

 

PLE 2/2014, de 28 d’abril

Sessió ordinària

-  Aprovar la liquidació del Pressupost 2013 del Consell Social.

-  Aprovar la primera modificació del Pressupost 2014 del Consell Social, per incorporació de romanent.

-  Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2013 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014.

-  Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2014 de la Universitat Rovira i Virgili i els preus d’inscripció a congressos i seminaris.

-  Aprovar una aportació de 30.000 euros destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa  sobre el foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses.

-  Aprovar el projecte CEICS-Àgora proposat, i dotar-lo fins a 15.000 euros.

-  Aprovar per a l’any 2014 una aportació de fins a 10.000 euros, destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2014, de 28 d’ABRIL

Sessió ordinària 

-  Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Informar favorablement el Ple del Consell de la liquidació del Pressupost del Consell Social de l’exercici 2013.

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l’exercici 2013 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014.

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2014 del Consell Social: per incorporació de romanent.

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre les primeres modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2014.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal del servei d’impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l’explotació i gestió de centres de reprografia gestionat pel CSUC, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

 

PLE 1/2014, de 31 de març

Sessió ordinària

-  Designar el Sr. Joaquim Via i renovar la designació del Sr. Anton Valero com a membres del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili.

-  Designar el Sr. Joaquim Via i el Sr. Joan Enric Carreres, i renovar el nomenament del Sr. Jordi Bergadà i el Sr. Josep Poblet, com a membres representants del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

-  Aprovar la convocatòria  2014 dels ajuts Pont per a projectes educatius.

-  Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica 2013 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

-  Autoritzar al rector per iniciar les gestions per la tramitació d’expedients d’endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l’any 2014-15.

-  Aprovar les dobles titulacions següents:

-      Administració i Direcció d’Empreses  —  Dret

-      Administració i Direcció d’Empreses —  Finances i Comptabilitat

-      Dret —  Relacions Laborals i Ocupació

-      Enginyeria Elèctrica —  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

-      Enginyeria Informàtica —  Biotecnologia

-      Biotecnologia —  Bioquímica i Biologia Molecular

-  Informar favorablement:

la participació de la URV en el programa de doctorat interuniversitari 

- Estudis de gènere, Cultura, Societat i Polítiques

L’autorització es condiciona a l’aprovació de la memòria pel Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV i a la signatura del conveni corresponent.

la participació de la URV en el màster universitari conjunt:

- Polítiques Socials i Acció Comunitària

L’autorització es condiciona a l’aprovació de la memòria per la Facultat de Ciències Jurídiques i dels departaments implicats, i a la signatura del conveni corresponent.

-  Aprovar els canvis de nom següents:

-   El màster Ciències del vi, escumosos i cerveseria,

que passa a denominar-se Ciències del vi, escumosos i cervesa.

-   El màster Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids,

que passa a denominar-se Enginyeria Termodinàmica de Fluids.

-  Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la celebració del I Mercat del projectes socials.

-  Aprovar la participació de la URV a l’Associació Clúster Químic de la Mediterrània (ChemMed Tarragona), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 6 de març de 2014.

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l’European Research Institute of Catalysis (ERIC) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 6 de març de 2014.

-  Desestimar un recurs contra l’acord del Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, convocatòria 2012-13, i notificar aquest acord junt amb l’informe de la presidenta del Jurat de selecció de becaris.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2014, de 31 de març

Sessió ordinària 

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre l’autorització al rector per iniciar les gestions per la tramitació d'expedients d'endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l'any 2014–2015

-  Aprovar la proposta de preus a aplicar a l’oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2014-15, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014 i el Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

-  Aprovar les tarifes proposades pel CBUC per a l’exercici 2014, en els termes proposats pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

-  Aprovar retornar a l’Ajuntament de Tarragona la propietat de l’antic convent de les Clarisses, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 09/13: subministrament d’un vehicle en règim d’arrendament sense opció de compra destinat a la consergeria del Rectorat, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 11/13: contracte administratiu especial del servei de màquines expenedores de begudes i productes d’alimentació en règim d’autoservei (vending) pels diferents centres i serveis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 24/13: contracte administratiu especial per a l’explotació d’un taller de maquetes a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA), i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 28/13: servei d'inspeccions reglamentàries i periòdiques dels equipaments científics ubicats en espais experimentals i docents, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 30/13: subministrament de productes de la llicència Campus d’Oracle i del servei de manteniment associat a l’esmentada llicència, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 03/14: contractar una pòlissa de responsabilitat civil general i patrimonial per a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 05/14: servei d'actualització de la programació d'autòmats de gestió de la climatització de la marca Sauter Ibérica, SA dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 07/14: servei de reprogramació i actualització dels autòmats de gestió de la climatització de la marca Controlli Delta, SA, dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació OB 08/14: obres de reforma, mitjançant lots, de les instal·lacions als edificis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SU 11/14: subministrament d'energia elèctrica del "Grup de compra CSUC-2014, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos, els preus de prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar modificar l’article 55 de les Bases d’execució del Pressupost 2014 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

-  Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 6 de març de 2014, l’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats.

-  Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 6 de març de 2014, l’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-  Aprovar modificar les places de personal d’administració i serveis d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 21 de febrer de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

ANY  2013

 

PLE 6/2013, de 20 de desembre

Sessió ordinària

-  Aprovar el projecte de Pressupost 2014 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

-  Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2014

-  1) Informar favorablement  el canvi de denominació dels màsters:

    Ciències de la vinya i el vi i altres begudes fermentades

    Traducció professional: Anglès-castellà, castellà-anglès

       que passen a denominar-se, respectivament:

    Ciències del vi, escumosos i cerveseria

    Traducció anglesa professional

2) Informar favorablement  el canvi de denominació del programa de doctorat:

Ciències de la infermeria

   que passa a denominar-se:

Ciències en infermeria i interdisciplinarietat en salut

3) Informar favorablement la proposta de verificació del programa de doctorat interuniversitari:

         Treball social, serveis socials i política social

L’autorització queda condicionada a la seva aprovació pel Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV, a l’informe favorable del Consell Social i a la signatura del conveni corresponent.

-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, i el seu Consell Social, i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Tarragona i de Reus, Iniciatives de desenvolupament empresarial Les Tapies SA, Jove Cambra de Catalunya, Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria de Valls, SECOT, Institut Municipal de desenvolupament local VallsGenera,  ajuntaments de Gandesa, Calafell, Cambrils i Vendrell,  l’eina Espai Empresarial i Flix i  Gestió d’iniciatives econòmiques SAM, pel qual es regula la Càtedra URV-Empresa  sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses.

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

-  Aprovar la convocatòria 2014 del Premi Xavier López Vilar Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV.

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a les millors idees emprenedores d’estudiants de la URV

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a alumnes de la URV en situació d’especial dificultat

-  Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per la Fundació Repsol i el Consell Social de la URV, per al curs 2014-15

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior del campus Terres de l’Ebre.

-  Aprovar la participació de la URV, com a membre de ple dret, en l’Asociación española de universidades con titulaciones de información y comunicación (ATIC) 

-  Aprovar la desvinculació de la URV de la xarxa International Association of Universities (IAU) i l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en els termes aprovats en el Consell de Govern de la URV del 18 de desembre de 2013.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2013, de 20 de desembre

Sessió ordinària         

-  Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2014 del Consell Social.

-  Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2014, d’acord amb el document presentat.

-  Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2013, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

-  Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la URV, any 2013, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

-  Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2014 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

-  Aprovar la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, d’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovar la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, d’assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovar els preus de matrícula a aplicar als estudiants amb mobilitat lliures (free-mover), d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

-  Aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l’exercici 2014, en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

-  Revocar la cessió temporal d’ús d’un espai útil al Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci i atorgar-la a la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

-  Revocar l'acord de la Comissió Econòmica de 23 de desembre de 2010 pel qual s'acceptà la cessió d'ús d'edificis i espais de la finca Santa Maria del Mar efectuada per la Diputació de Tarragona a favor de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

-  Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l’spin off de nova creació BIOSFER TESLAB, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, i s’autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 02/14, servei de mediació i assessorament del programa integral d'assegurances de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SU 06/14, subministrament d’energia elèctrica del Grup de compra CSUC-2014, mitjançant lots, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2013, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Modificar les places de personal d’administració i serveis de la URV, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 de desembre de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2013, 18 de desembre

Sessió ordinària         

- Donar conformitat a la creació de l’empresa BIOSFER TESLAB com a spin off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2013, i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2013.

 

PLE 5/2013, de 13 de DESembre

Sessió EXTRAordinària

Sense acords

 

PLE 4/2013, de 5 de novembre

Sessió ordinària

-  Aprovar la reducció del 5% dels crèdits ordinaris consignats en el Pressupost  2013 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2013.

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels premis CS als millors treballs de recerca de secundària.

-  Aprovar la convocatòria 2014 dels premis Maria Helena Maseras al  millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i gènere 

-  Informar favorablement la proposta d’iniciar els tràmits per a  la participació de la URV en el Institut de Recerca interuniversitari “InterAc”.

-  Informar favorablement la ratificació de la participació de la URV en una entitat que integra les actuals estructures de recerca i transferència en l’àmbit del Turisme i Oci. 

-  Aprovar la proposta presentada pel Consell d’Estudiants a la Secretaria del Consell Social  de col·laboració com a patrocinador principal en la primera Festa Major de la URV–Setmana de l’Estudiant, i destinar-hi fins a 2.001 euros, a condició que aquesta Festa Major tingui lloc abans de començar el mes de desembre de 2013.

-  Aprovar la incorporació de la URV a la City Protocol Society, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2013. 

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Plataforma Tecnológica del Vino, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2013.

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’European Medical Association, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2013.

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l’European Association for Predictive, Preventive & Personalized Medecine, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2013

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2013, de 5 de novembre

Sessió ordinària         

-  Informar favorablement el Ple del Consell Social de la reducció del 5% dels crèdits ordinaris consignats en el Pressupost 2013 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2013.

-  Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 23/13, servei de manteniment de jardineria a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 27/13, servei de manteniment de les instal·lacions del Campus Terres de l’Ebre, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 29/13, servei de manteniment de les telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 01/14, serveis d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2013 i 2014, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar establir - per a l’exercici 2014 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

-  Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern del 3 de juny de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2013, per amortització d’una plaça del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

-  Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis i l’adequació de la fitxa d’unitat de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans del 17 d’octubre de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

 

PLE 3/2013, d’11 de juliol

Sessió ordinària

-  Aprovar la primera modificació de pressupost Consell Social 2013, per incorporació de romanent

-  Aprovar la creació d’un fons patrimonial indisponible (endowment) de la Universitat Rovira i Virgili, en els termes acordat pel Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013.

-  Informar favorablement la proposta del Consell de Govern per implantar durant el curs 2013-14 els ensenyaments següents:

Facultat de Lletres

- Grau en Antropologia i Evolució Humana (*). (URV, UOC, coordina URV)

- Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

- Màster en Arqueologia Clàssica (*). (URV, UAB, Coordina URV)

- Màster en Identitat Europea Medieval (*). (UdL, UB, UAB, UdG, UM, coordina UdL)

Facultat de Química

- Màster en Synthesis, Catalysis and Molecular Design

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

- Màster en Enginyeria Industrial

- Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica. (URV, UOC, coordina URV)

- Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

- Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

- Màster en Enginyeria Química

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

- Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, UdG, URV, coordina UB)

Escola de Postgrau i Doctorat

- Antropologia i Comunicació

- Biomedicina

- Ciència i Tecnologia Química

- Dret

- Economia i Empresa

- Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat

- Enologia i Biotecnologia

- Estudis Humanístics

- Nanociència, Materials i Enginyeria Química

- Nutrició i Metabolisme

- Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia

- Turisme i Oci

- Arqueologia Clàssica (*) (programa conjunt, coordina URV)

- Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria (*) (programa conjunt, coordina U. de Ferrara)

- Salut, Psicologia i Psiquiatria (programa conjunt, coordina URV)

Interuniversitaris coordinats per una altra universitat:

- Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (*)

- Mecànica de Fluids

- Neurociències (*)

- Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (*)

- Tecnologia Educativa (*)

(*) Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU Catalunya

-  Informar favorablement l’extinció els curs 2013-14 dels següents ensenyaments:

Facultat de Lletres

-      Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural

-      Màster en Antropologia Urbana

-      Màster en Migracions i Mediació Social (Interuniversitari)

-      Màster en Arqueologia Clàssica (*)

Facultat de Química

-      Màster en Química Teòrica i Computacional (Interuniversitari)

-      Màster en Síntesi i Catàlisi

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

-      Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

-      Màster en Nanociència i Nanotecnologia

-      Màster en Investigació en Enginyeria Química i Processos

-      Màster en Enginyeria Química 

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

-      Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (Interuniversitari)

(*) Si es verifica el màster en Arqueologia Clàssica

-   Informar favorablement l’autorització per a la verificació dels ensenyaments següents:

                            Noves propostes:

Facultat de Lletres

-      Grau en Estudis Hispànics (denominació provisional)

Facultat de Química

-      Grau en Ciències Ambientals Facultat de Turisme i Geografia (autoritzat pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 16 de juliol de 2012)

Facultat d’Economia i Empresa

-      Màster en Emprenedoria i Innovació

Facultat de Turisme i Geografia

-      Màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció Instrumental i Anàlisi (autoritzat pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 16 de juliol de 2012 amb el nom de màster en Canvi Climàtic)

Facultat d’Infermeria

-      Màster en Bioètica i Biodret (autoritzat pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 20 de desembre de 2012)

Escola de Postgrau i Doctorat

-      Doctorat en fronteres. Societats, cultures i moviments humans

Modificacions de títols ja implantats i que impliquen una nova verificació:

  Facultat de Lletres

-      Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniversitari).

Extingeix el màster en Antropologia mèdica i salut internacional 

-      Màster en Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catalanes (interuniversitari:UdL, UdG, Uvic, UJI,   U. Perpinyà, U. Andorra).

Extingeix el Màster en Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catalanes. 

-      Màster en Traducció Professional Anglès-Castellà, Castellà-Anglès.

 Extingeix el màster en Traducció i Estudis Interculturals

-      Màster en Música com a art interdisciplinària (interuniversitari: UB, URV).

 Extingeix el màster del mateix nom

  Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

-      Màster en Psicologia General Sanitària. 

      Extingeix el màster en Psicologia de la Salut

  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

-      Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (autoritzat pel CdG de 10 de juliol de 2012).

      Extingeix el Màster en Enginyeria Electrònica

  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  Química

-      Màster en Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (Interuniversitari, UVa, URV, coordina UVa).

      Extingeix el màster del mateix nom

  Facultat d’Enologia

-      Grau en Enologia.

      Extingeix el grau en Enologia

-      Màster en Ciències de la Vinya i el Vi i altres begudes fermentades.

      Extingeix el Màster en Enologia

  Facultat de Ciències Jurídiques

-      Màster en Dret Ambiental,

      Extingeix el Màster del mateix nom

-  Informar favorablement el VI conveni col·lectiu del Personal laboral d’administració i serveis de les universitats públiques de Catalunya

-  Aprovar la participació de la URV en el clúster TIC Reus, en els  termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013

-  Aprovar la incorporació de la URV a l’UCosmic Consortium, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l’11 de juliol de 2013. 

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2013, d’11 de juliol

Sessió ordinària         

-  Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l’spin off de nova creació Iber, arqueologia, patrimoni i turisme, d’acord amb la proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2013, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-  Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l’spin off de nova creació Medcom Advance, d’acord amb la proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2013, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-  Aprovar la proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2013 de no aplicar el curs 2013/2014 cap diferenciació de preu als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea.

-  Aprovar la proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2013 següent:

-  aplicar, en tots els màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit establert, passant així de 65,41 € a 45,79 €;

-  aplicar una bonificació del 74,5% al màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari en que participa la URV, per tal d’igualar el preu a l’establert pel Consorci;

-  i establir com a requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

-  Autoritzar que els estudiants que canviïn de grau dins d’un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament el primer curs, estiguin exempts d’abonar el 15% dels preus dels crèdits reconeguts.

-  Aprovar la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abroad per al curs acadèmic 2013-14, i la distribució dels possibles romanents, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2013.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 14/13, servei de manteniment dels aparells de ressonància magnètica nuclear de la marca Bruker, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2013 del Consell Social: per incorporació de romanent.

-  Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2012 de la Fundació URV, d’acord amb el document presentat per la Gerència de la Universitat.

-  Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investigador,  segons les propostes presentades pel Consell de Govern de 30 d’abril de 2013 i d’11 de juliol de 2013, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-  Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2013, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovar la modificació de les places de personal d’administració i serveis, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 25 d’abril de 2013 i de 28 de juny de 2013, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

-  Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos, els preus de prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l’oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2013.

-  Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern d’11 de juliol de 2013.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 1/2013, de 4 de juliol

        Sessió ordinària     

-  Acord de conformitat amb la creació de l’empresa Iber, arqueologia, patrimoni i turisme com a spin off de la URV i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’1 de juliol de 2013 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de l’11 de juliol de 2013.

- Acord de conformitat amb la creació de l’empresa Medcom Advance com a spin off de la URV i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica a l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’1 de juliol de 2013 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV de l’11 de juliol de 2013.

 

PLE 2/2013, de 30 d’abril

Sessió ordinària

-  S’aprova la revisió del Pla Estratègic del Consell Social de la URV

-  Aprovar la liquidació del pressupost 2012 del Consell Social presentat

-  Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2012 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

-  Aprovar la prorroga de la vigència del conveni entre la URV i les institucions participants en la càtedra URV - Empresa sobre el foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses, fins el 7 de juliol de 2013. Aprovar que el Dr. Pere Segarra Roca continuï assumint la direcció de la càtedra durant el període de pròrroga del conveni acordat en el punt anterior.

-  Aprovar el projecte Nexes-col·laboració científica amb secundària, per a l’any 2013, i dotar-lo amb fins a 10.000 euros.

- Aprovar la convocatòria dels premis CS a la divulgació dels treballs de final de grau.
Informar favorablement la verificació del màster en enginyeria química per a la seva implantació, si escau, el curs 2013/2014

-  Informar favorablement la participació de la URV en la Escuela Interuniversitària de postgrado en evolución humana en les condicions que s’estableixen en el conveni de col·laboració en tràmit.

-  Aprovar la modificació proposada dels estatuts de l’associació Melodi, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d’abril de 2013

-  Informar favorablement la verificació del màster en enginyeria química per a la seva implantació, si escau, el curs 2013/2014

-  Aprovar la modificació proposada en la convocatòria 2012-13 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d’especial dificultat.

-  Atorgar una ajut a la Facultat d’Economia i Empresa per a l’organització de la Fase Nacional de la V Olimpíada d’Economia, de fins a 2.000 €.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2013, de 30 d’abril

Sessió ordinària         

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 15/13: servei d’atenció telefònica, suport i manteniment als usuaris dels sistemes informàtics i serveis de consultes, queixes, suggeriments, reclamacions i felicitacions a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Informar favorablement sobre l’esmena a la Relació de llocs de treball del Personal Docent i Investigador de la URV, any 2012, presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013

-  Aprovar les tres esmenes a la Relació de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de la URV, any 2012, presentades pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

-  Aprovar la modificació de les places de Personal d’Administració i Serveis de la URV, d’acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2013.

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2012 del Consell Social.

-  Aprovar la distribució del romanent genèric de l’exercici 2012 (464.069 €), segons la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l’exercici 2012 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

-  Aprovar la modificació de l’article 50 de les Bases d’execució del pressupost 2013 de la URV, relatiu als encàrrecs del rector, i la relació de càrrecs i complements acadèmics que pot assignar la URV per la dedicació del seu personal docent, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

 

PLE 1/2013, de 8 de març

Sessió ordinària

-  Resoldre la reclamació  presentada per una alumna als Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

-  Aprovar la Memòria d’activitats i econòmica del Consell Social 2012

-  Aprovar els ajuts del Consell Social per a  estudiants  de  la  URV en situació d'especial dificultat

-  Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del CESCA segons la proposta del Consell de Govern de la URV del 7 de març de 2013.

-  Ratificar l’acord de dissolució del CBUC, en el termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 7 de març de 2013.

-  Aprovar la participació en la convocatòria dels premis Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

-  Aprovar l’aportació sol·licitada per l’observatori de la Magna Charta, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 7 de març de 2013.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2013, de 8 de març

Sessió ordinària         

-  Aprovar el paquet de mesures de reducció del Pressupost 2013 d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 06/13, servei d’assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 7 de març de 2013, del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca a la Dra. Montserrat Corretger Sàez, personal docent i investigador contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d’acord amb el document presentat.

-  Aprovar l’assignació, a proposta del Consell de Govern de 7 de març de 2013, del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d’acord amb el document presentat.

-  Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i dels preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de postgrau corresponents a l’oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

-  Aprovar les tarifes de publicitat a la revista Rovira i Virgili per a l’exercici 2013, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2012, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Modificar l’apartat 2.f)b)i. de l’article 60 de les Bases d’Execució del Pressupost 2013 de la URV afegint al final de l’apartat el text següent: “Aquest tractament serà d’aplicació als romanents del premi d’activitat acadèmica”, d’acord amb la proposta de la Gerència de la URV.

-  Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

 

ANY  2012

 

PLE 5/2012, de 20 de desembre

Sessió ordinària

-  Aprovar la proposta tècnica de Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2013.

-  Aprovar el projecte de Pressupost 2013 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I. 

-  Informar favorablement la proposta de verificació dels següents ensenyaments conjunts, coordinats per una altra universitat, en els quals participa la URV, per a la seva implantació, si escau, el curs 2013-14:

      Màsters 

(Facultat d’Infermeria):   Bioètica i Biodret  (ULL, ULPGC, UNIZAR, URV, UPV, coordina ULL)

      Programes de Doctorat (Escola de Postgrau i Doctorat)

Ciències de la Infermeria (UB, URV, coordina UB)

Ciència cognitiva i llenguatge (UB, URV, coordina UB)

Mecànica de fluids (UJAEN, UCIII, UNED, UPM, URV, US, UNIZAR, coordina UJAEN)

Nutrigenòmica i nutrició personalitzada (UIB, URV, UPV, coordina UIB)

-  Aprovar la convocatòria 2013 dels premis CS als millors treballs de recerca de secundària.

-  Aprovar la convocatòria 2013 del premi Maria Helena Maseras al  millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i gènere.

-  Aprovar una dotació econòmica de 4000 euros per al programa de suport per a esportistes d’alt nivell de la URV per al curs 2012-13.

-  Aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent.

-  Aprovar la convocatòria 2013 de les Beques Patrocinades Fundación Repsol - Consell Social.

-  Aprovar la convocatòria 2013 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

-  Aprovar la incorporació de la Universitat Rovira i Virgili en la Fundació Privada Tarragona Smart Mediterranean City

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a The Talloires Network i adhesió a The Talloires declaration on the Civic Roles and Social Responsabilities of Higher Educatio

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2012, de 20 de desembre

Sessió ordinària         

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2013 del Consell Social.

-  Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2013, d’acord amb el document presentat.

-  Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del PDI de la URV, any 2012, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2013 de la URV.

-  Aprovar la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 2012, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

-  Aprovar les tarifes dels serveis per a l’exercici 2013, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2013 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

-  Modificar l’acord de la Comissió Econòmica de 3 de març de 2010 en el sentit de deixar sense efecte la desafectació aprovada i mantenir l’autorització de la cessió temporal d’ús al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada, en els mateixos termes que es van acordar el passat 3 de març de 2010.

-  Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012, la  constitució d’un dret de servitud de pas en la parcel·la de la URV al Campus Bellisens on es troba el Centre de Bioempreses, a favor de la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Donar conformitat a la transmissió accionarial de les participacions de la URV en l’empresa Beyond Food, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, amb el benentès que no comporta cap increment de despesa per a la URV.

-  Assignar, a proposta del Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Modificar l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2012, d’acord amb el document presentat.

-  Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l’any 2013, en els termes proposats pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

-  Aprovar la desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari 3/2012, de 19 de desembre

        Sessió ordinària     

-  Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l’empresa Ongest Gestiones y Servicios Internet, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2012, i condicionada a l’aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 20 de desembre de 2012.

-  Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV l’empresa Beyond Food, spin off de la URV, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l’11 de desembre de 2012 i condicionada a l’aprovació del Consell de Govern de la URV del 20 de desembre de 2012.

 

PLE 4/2012, de 15 de novembre

Sessió ordinària

-  Aprovar l’adaptació de les funcions de la Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari a les que li atorga  el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV.

-  Modificar la composició de la Comissió de Creació d’Empreses d’Origen Universitari de manera que el president pugui delegar la presidència en un altre membre  del Consell Social.

-  Informar favorablement l’autorització de verificació dels programes de doctorat següents:

PROGRAMES PROPIS DE LA URV

-      ANTROPOLOGIA I COMUNICACIÓ

-      BIOMEDICINA                

-      CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA         

-      DRET                  

-      ECONOMIA I EMPRESA           

-      ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA

-      ESTUDIS HUMANÍSTICS   ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 

-      NANOCIÈNCIA, MATERIALS I ENGINYERIA QUÍMICA    

-      NUTRICIÓ I METABOLISME

-      TECNOLOGIES PER A NANOSISTEMES, BIOENGINYERIA I ENERGIA

-      TURISME I OCI

 

             PROGRAMES INTERUNIVERSITARIS

-   ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (URV, UAB,  ICAC, coordina URV)

-   SALUT, PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA (URV, UAL, coordina URV)

-   INTERNATIONAL DOCTORATE IN QUATERNARY AND PREHISTORY (Erasmus Mundus, UNIFE, URV, MNHN, UTAD, coordina UNIFE)

-   TECNOLOGIA EDUCATIVA (UIB, UDL, UM, COORDINA UIB)

-   ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS (UVA, UBU, URV, USC, coordina UVA)

-   XARXA DE DOCTORAT EN NEUROCIÈNCIES FERNANDO DE CASTRO (UPV/EHU, UDC, UCLM, URV, UPO, (coordina UPV))

-  Aprovar una dotació de 27.500 euros per a la realització de l’estudi d’inserció laboral dels graduats, doctors i graduats en masters, de l’AQU i els consells socials de les universitats catalanes.

-  Aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS. 

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l’Associació Columbus, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2012

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza superior (ACLES) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d’octubre de 2012.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2012, de 15 de novembre

Sessió ordinària         

-  Acord d’adquisició de noves participacions socials en el procés d’ampliació de capital de l’empresa NT Sensors, en els termes proposats pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012. I s’autoritza al rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

-  Acord d’adquisició de participacions socials de l’empresa  Flexible User Experience SL “Flux”, en els termes proposats pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012. I s’autoritza al rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

-  Assignar, a proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats

-  Assignar, a proposta del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovar l’expedient de contractació OB 57/10: obres d'ampliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedès i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SE 15/12: servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (HOMINIS) i de planificació docent i gestió acadèmica (UNIVERSITAS XXI) i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SU 46/12: subministrament de divers equipament científic, mitjançant lots, per als departaments de Química Física i Inorgànica, Enginyeria Química i Enginyeria Mecànica de la URV (Cofinançat FEDER) i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SU 50/12: subministrament, instal·lació i manteniment d’una xarxa sense fils i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient SE 01/13: acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SE02/13: serveis de manteniment preventiu i correctiu d’obra civil en els edificis de la URV i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació SE 05/13: Subministrament de gas natural del "Grup de Compra UAB- 2013", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Establir per a l’exercici 2013 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012.

-  Aprovar la modificació de les places de PAS, d’acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 20 de febrer i 24 d’abril de 2012.

-  Aprovar la proposta de distribució de romanents dels cursos Study Abroad, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2012.

-  Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovar els preus dels productes de la Botiga URV aplicables a partir de l’1 de setembre de 2012, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del  Consell Social.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 2/2012, de 30 d’octubre

 Sessió ordinària

-  Acorda donar conformitat a la participació de la URV en l’ampliació de capital de l’empresa NT Sensors (aportació de 4.000 euros), al mateix temps que informa favorablement la Comissió Econòmica del Consell Social, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d’aquesta empresa, en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 19 d’octubre de 2012

- Acorda donar conformitat i aprovar la participació de la URV en l’empresa Flexible User Experience SL (FLUX), en els termes que indica l’informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 22 d’octubre de 2012 i condicionada a l’aprovació pel Consell de Govern de la URV del 30 d’octubre de 2012.

 

PLE 3/2012, de 16 de juliol

Sessió ordinària

-  Aprovar la modificació del pressupost 2012 del Consell Social per incorporació de romanent.

-  Aprovar la segona fase de la convocatòria dels ajuts del Consell Social a alumnes de la URV en situació d’especial dificultat.

-  Aprovar l'anul·lació de l’acord del Consell Social del 20 de juliol de 2010 d’ampliar l’encàrrec de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 26 d’abril de 2012.

-  Informar favorablement la proposta d’implantació de les titulacions següents per al curs 2012-13:

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia:   –  Màster en Psicologia de la Salut.  –  Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (URV, UdL, UIB, Coordina URV) (*).

Facultat de Ciències Jurídiques:  –  Màster en Dret de l'empresa i de la Contractació (*).  –  Màster en Advocacia (*). 

Facultat d’Economia i Empresa:  –  Màster en Economia   –  Màster en Direcció d’Empreses .  –  Màster en Gestió d’Empreses .

Facultat d’Infermeria:  –  Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria

Facultat de Lletres:  –  Màster Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural. –  Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (*).–  Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB, UAB, UdG, URV, UPF, UPC,UdL, UVic, coordina UB).

Màster Universitari Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (URV, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; University of the Philippines Diliman i Università degli Studi di Ferrara, coordina U. De Ferrara.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:  —  Màster en Neurociències (UB, UPF, UdL, URV, coordina UB) (*)

Facultat de Química : — Màster en Nutrició i Metabolisme (URV, UB, coordina URV)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. —  Màster en Intel•ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)

EUSES Terres de l’Ebre (Centre en procés d’adscripció):  • Grau en Fisioteràpia  —Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

                   * Pendent d’informe d’avaluació final d’AQU (a data 4 de juliol de 2012)

-    Informar favorablement  l’extinció dels ensenyaments següents:

  Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

  Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta

  Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement) (*)

      Màster en Formació de Professionals de la Formació

      Màster en Formació de Professionals de la Formació (Mundusfor)

      Màster en Psicologia de l’Educació - MIPE

      Facultat de Ciències Jurídiques

      Màster en Dret de l’Empresa i la Contractació (*)

Facultat d’Economia i Empresa

      Màster en Organització Industrial

      Màster en Direcció Estratègica de l’Empresa

      Màster en Ciències de la Infermeria

Facultat de Lletres

      Màster en Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i Risc (*)

      Màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos

      Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

      Màster en Neurociències (*)

Facultat de Química

      Màster en Nutrició i Metabolisme

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

      Màster en Intel•ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)

* Si es verifica el màster que el substitueix

-  Informar favorablement la proposta de modificació de les titulacions següents per al curs 2012-13:

Facultat de Ciències Jurídiques

• Grau en Treball Social i Ocupació (curs adaptació i mencions)

- Tècnic o Tècnica d’Ocupació

- Tècnic o Tècnica de Relacions Laborals

• Grau Relacions Laborals (curs adaptació)

• Grau Dret (Mencions)

- Dret de l’Empresa i de la Contractació

- Dret Ambiental

Facultat d’Infermeria

• Grau en Infermeria (curs adaptació i mencions)

- Infermeria de Salut Mental

- Infermeria Infantil

- Infermeria de Salut Comunitària

- Infermeria Geriàtrica

Facultat de Lletres

• Grau en Història (mencions)

- Prehistòria, Arqueologia i Història fins al primer mil·lenni

- Història de les Formacions Socials i Polítiques

- Història de les Societats Contemporànies

• Grau en Història de l’Art (mencions)

- Patrimoni

- Art i Pensament

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

• Grau en Fisioteràpia (curs d’adaptació)

• Grau Nutrició Humana i Dietètica (curs adaptació)

-  Informar favorablement les propostes de verificació de les titulacions següents:

Facultat de Lletres:  .—  Grau en Antropologia i Evolució Humana (URV, UOC, Coordina URV).    .—  Màster en Arqueologia Clàssica (URV, UAB, Coordina URV)

— Màster en Estudis Urbans, Migracions i Inclusió Social (extingeix els màsters en Migracions i Mediació Social i Antropologia Urbana).   .—  Màster en Antropologia i Salut Global (Erasmus Mundus, U. Tec. Lisboa, U. Amsterdam, coordina URV)

— Màster en Relacions Euromediterrànies (Erasmus Mundus, URV, UPF, UIB, U. París , U. S. Joseph, Beirut, coordina URV).  . —  Màster en Identitat Europea Medieval (UdL, UB, UAB, UdG, UM, Coordina UdL)

Facultat de Química:  —   Grau en Ciències Ambientals.  — Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular (extingeix els màsters en Síntesi i Catàlisi i en Química Teòrica i Computacional)  —   Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (UJI, UdG, URV, coordina UJI, extingeix l’actual del mateix nom).

Facultat de Turisme i Geografia: —   Màster en Canvi Climàtic

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria:   — Màster en Enginyeria Industrial.   — Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (extingeix el Màster en Enginyeria Electrònica). — Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents ( extingeix el màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents). • Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica (URV, UOC, Coordina URV)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química :  — Màster en Nanociència i Enginyeria (extingeix el màster en Nanociència i Nanotecnologia i el màster en Investigació en Enginyeria Química)

-  Proposar al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya l’adscripció de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) a la Universitat Rovira i Virgili, com a institut universitari de recerca.

-  Aprovar la incorporació de la Universitat Rovira i Virgili a la International Student Exchange  Programs, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 10 de juliol de 2012

-  Ratificar el concert entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Pere Mata, en els termes establerts en l’acord del Consell de Govern de la URV del 10 de juliol de 2012

-  Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica del 26 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la proposta d’aval necessària per garantir el retorn del préstec aconseguit de la convocatòria ACTEPARQ per a la construcció de l’edifici del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2012, de 16 de juliol

Sessió ordinària         

-  Acord emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2012 del Consell Social: per incorporació de romanent.

-  Aprovació dels comptes anuals auditats de l’exercici 2011 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 14 de juny de 2012.

-  Aprovació de la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 de no aplicar el curs 2012/2013 cap diferència de preu als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea. Per tant, els seran d’aplicació els mateixos preus que permetin en primera matrícula cobrir el 25% del cost dels estudis.

-  Aprovació de la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012, modificada i justificada pel vicerector de Política Acadèmica i Científica, d’aplicar en els màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit, passant així de 64,00 € a 44,80 € per crèdit. S’estableix com a requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

-  Aprovació, a proposta del vicerector de Política Acadèmica i Científica, que els estudiants que cursin màsters Erasmus Mundus abonaran el preu per crèdit determinat, si és el cas, en el marc dels convenis que els regulin, condicionat a l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica i a la informació que properament rebrem de la Direcció General d’Universitats.

-  Desafectació de les quantitats que la URV té activades com a “obra en curs”, per valor de 566.195,49 euros, als efectes que ICF Equipaments SAU pugui liquidar a la URV la quantitat de 567.996,14 euros, assumida directament per la URV en la construcció del nou edifici al Campus de les Terres de l’Ebre, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 32/12, servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SU 42/12, subministrament d’un vehicle de transport en règim d’arrendament sense opció de compra, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2012 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d’inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

-  Autorització de la modificació de plantilla de PDI, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i en els termes que autoritzi la Direcció General d’Universitats.

-  Assignació, a proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari i contractat que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es relaciona en el document presentat (PDI funcionari: convocatòria 2011 i PDI laboral: convocatòria 2012).

-  Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l’oferta formativa del curs 2012-13 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

-  Aprovació de la proposta de preus dels crèdits del programa formatiu Study Abroad per al curs acadèmic 2012-13, d’acord amb l’oferta de cursos presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i la proposta de preus presentada per la Gerència de la URV.

-  Aprovació dels preus dels cursos de Parla.cat (modalitat virtual i semi presencial), d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

 

PLE 2/2012, de 26 d’abril

Sessió ordinària

-  Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l’exercici 2012.

-  Aprovar la Memòria Econòmica  auditada de l’exercici 2011 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

-  Aprovar el projecte de Pressupost 2012 de la URV i de la documentació que s’hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I. 

-  A aprovar la liquidació del Pressupost del Consell Social de l’exercici 2011

-  Emetre un informe favorable a la modificació de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV per adaptar-la al Reial decret 99/2011

-  Aprovar la correcció del nom d “Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre” per EUSES TERRES DE L’EBRE, S.L. i Escola Universitària de la Salut i l’Esport Terres de l’Ebre, i fer-la arribar a la Generalitat de Catalunya

-  Aprovar la participació a la xarxa Oenovit, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 26 d’abril de 2012.

-  Aprovar el pagament per part de la URV d’una quota anual per la seva participació a la Fundació Ciutat de Valls, en els termes establerts pel Consell de Govern del 26 d’abril de 2012.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2012, de 26 d’abril

Sessió ordinària         

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2011 del Consell Social.

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2012 del Consell Social.

-  Acord de demanar al Servei de Recursos Materials un informe sobre la xifra exacta que ha de constar en la superfície construïda de l’edifici del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya i posteriorment es modifiqui l’acord pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre de 2009 en els termes que s’indiquin en informe esmentat.

-  Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2011 de la URV per majors / menors ingressos, preus per prestació de serveis i entrega de béns, preus d’inscripció a congressos i seminaris i preus dels cursos d’esports organitzats pel CAE, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Assignació d’una única gratificació extraordinària al PAS de la URV a l’exercici 2011, d’acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l’exercici 2011 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

-  Modificació de l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2012 aprovada el passat 23 de desembre per la Comissió Econòmica, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’abril de 2012, i que serà d’aplicació a partir del proper 1 de maig de 2012.

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2012 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

-  Acordar la proposta d’aval necessària per garantir el retorn del préstec aconseguit de la convocatòria ACTEPARQ per a la construcció de l’edifici del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, la qual caldrà presentar a la Direcció General d’Universitats perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat.

-  Adquisició de noves participacions socials en el procés d’ampliació de capital de l’empresa Aplicacions de la Catàlisi SL “Aplicat”, en els termes proposats pel Consell de Govern de 26 d’abril de 2012. I s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme

-  Aprovació de les tarifes proposades pel CESCA per a l’any 2011 i el criteri de càlcul de les tarifes per al 2012 en els termes proposats pel Consell de Govern de 26 d’abril de 2012.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SE 17/12, servei de control microbiològic de l'aire interior incloent les neteges i desinfeccions associades a diferents espais de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació OB 30/12, obres d’urbanització del sector G11 a la zona universitària Mas Vila Barberà - etapa 01 - al Campus Bellisens de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 34/12, subministrament, mitjançant lots, d’equipament científic per al Centre d’R+D+I en Nutrició i Salut (Confinançat FEDER), i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Modificació de la plantilla de PDI, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d’abril de 2012.

-  Assignació, a proposta del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es relaciona en el document presentat.

 

PLE 1/2012, de 12 de març

Sessió ordinària

-  Aprovar la memòria 2011 del Consell Social presentada

-  Nomenar la Sra. Joana Ramos Blesa com a membre de la Comissió Econòmica del Consell Social.

-  Aprovar participar en la convocatòria 2012 dels premis campus Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

-  Aprovar la participació de la URV en l’associació Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona i va acceptar els estatuts presentats, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 23 de febrer de 2012.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2012, de 12 de març

Sessió ordinària         

-  Constitució d’un dret de superfície gratuït i amb una durada de 75 anys en favor de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, sobre una part de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Tarragona, al Tomo 1955, Llibre 1101, foli 57, Finca 78680, en concret, dels 2.148,95 metres quadrats que confronten al Nord i Oest amb prolongació del carrer Marcel·lí Domingo, al sud amb la finca 88.286 i a l'est amb rambla de vianants, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 i; autoritzar el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

-  Autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició pertinents sobre les participacions socials de la URV en l’empresa M-Bot Solutions SL, arrel de la seva dissolució.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 07/11, servei d’assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 20/11, servei d'atenció telefònica al client –centraleta i informació- a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SU 31/11, contracte mixte de subministrament i de serveis de productes de la llicència Campus d’Oracle i el manteniment associat a l’esmentada llicència per a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar l’expedient de contractació pluriennal SE 10/12, servei de manteniment dels aparells d’RMN de la marca Varian del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovar, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 16 de setembre i de 12 de desembre de 2011, les fitxes de lloc de treball i les modificacions de places proposades, d’acord amb els documents presentats.

-  Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 de febrer, la modificació de les places del Servei de Biblioteca i Documentació com a resultat de la integració en el CRAI, d’acord amb el document presentat.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012.

-  Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació continuada corresponents a l’oferta formativa del curs 2012-13 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012.

-  Modificar les tarifes de serveis, d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Acord d’adquisició de les noves participacions socials en el procés d’ampliació de capital de l’empresa iMicroQ, en els termes proposats pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012. I autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

-  Acord d’adquisició de les noves participacions socials en el procés d’ampliació de capital de l’empresa Aplicat, SL, en els termes proposats pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012. I autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 01/2012, de 20 de febrer

         Sessió ordinària   

- S'aprova la desvinculació de la URV en l’empresa M-Bot Solutions per dissolució de la societat, d’acord amb el document presentat i condicionada a l’acord del Consell de Govern de 23 de febrer.

 

ANY  2011

 

PLE 6/2011, de 23 de desembre

Sessió ordinària

-  Emetre informe favorable per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre “Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre”, un cop es signi el conveni de col·laboració amb “EUSES Terres de l’Ebre S.L.”

-  Emetre informe favorable per sol·licitar la verificació dels ensenyaments de Grau:

- Ciències de l’activitat física i de l’esport

- Fisioteràpia (com a modificació del títol vigent de la URV)

-  Aprovar la convocatòria curs 2011-12 de les beques patrocinades Repsol-Consell Social URV per al curs 2011-2012.

-  Aprovar la convocatòria 2011-12 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

-  Aprovar la convocatòria curs 2011-12 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior.

-  Aprovar la convocatòria 2012 del premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere

-  Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores

-  Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

-  Aprovar la convocatòria 2012 dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS

-  Aprovar la desvinculació de la Universitat Rovira i Virgili de la xarxa Copernicus Alliance, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2011.

-  Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l’Asociación de Programes Universitarios Norteamericanos en España (APUNE), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2011

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2011, de 23 de desembre

Sessió ordinària         

-  Aprovació de la planificació econòmica pluriennal per al període 2011-2014 (PEP 2011-2014), d’acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 2011, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

-  Aprovació de l’expedient de contractació OB 12/11, obres corresponents a les instal·lacions especials per a l'equipament científic del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut al Campus Bellisens, complementàries del projecte executiu d'obra civil i instal·lacions, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 04/12, servei d'assessoria en benestar animal als estabularis de les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut (Reus) i de Química (Tarragona) de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 05/12, servei per a la impressió i personalització de títols oficials de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 06/12 (GAS 2012), subministrament de gas natural del "Grup de Compra UAB-2012",i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 07/12, servei de coedició de les publicacions de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 08/12 (ENERGIA 2012), subministrament d’energia elèctrica del "Grup de Compra URV-2012",i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 09/12, servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 11/12 (ENERGIA 2012), subministrament d’energia elèctrica del "Grup de Compra URV-2012",i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Modificació de l’assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2011, d’acord amb el document adjunt.

-  Assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l’exercici 2012, d’acord amb el document adjunt.

-  Acord d’autoritzar la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

-  Assignació, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2011 de la URV; per majors / menors ingressos, i dels preus d’inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Desafectació de béns mobles, d’acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

 

PLE 5/2011, de 3 de novembre

Sessió ordinària

-  Aprovar la supressió de la indemnització per assistència a reunions consecutives en el temps, a partir de la segona reunió.

-  Informar favorablement la creació de la Facultat de Turisme i Geografia i la supressió de l’Escola Universitària de Turisme i Oci

-  Informar favorablement la creació de la Facultat d’Infermeria Geografia i la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria.

-  Autoritzar la presentació al procés de verificació de les propostes de modificació i noves titulacions, que s’adjunten coma annex, en els termes acordats en el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili del 27 d’octubre de 2011.

-  Informar favorablement la implantació dels programes de doctorat “Canvi Climàtic” i  “Arquitectura, Urbanisme i Edificació”

-  Aprovar l’adhesió de la URV a l’”Associació Olimpíada Espanyola d’Economia”, en els termes aprovats pel Consell de Govern del dia 27 d’octubre de 2011

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2011, de 3 de novembre

Sessió ordinària         

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011.

-  Aprovació de:

-  la segregació de la porció triangular de 540 m2 de la finca situada al C/ Marcel·lí Domingo núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753437CF5525S0001GT, propietat de la URV

-  la desafectació de la susdita porció de 540 m2

-  la corresponent permuta amb la porció de 340 m2 de la finca que es troba a l’Institut Comte de Rius, referència cadastral 2753415CF5525S0001OT, propietat de l’Ajuntament de Tarragona

d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011;

-  Autoritzar el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord i,

-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la ratificació de l’acord de desafectació.

-  Aprovació de la constitució d’un dret de superfície gratuït i amb una durada de 75 anys en favor de la Fundació Institut Català d’Investigació Química, sobre una porció de 19.850 metres quadrats de la finca 65947, referència cadastral 2753439CF5525S, per ubicar els equipaments per a l’activitat de recerca de l’ICIQ, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011 i; s’autoritza el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

-  Aprovació de les taxes per a la inscripció a les proves selectives del PDI / PAS (fix i temporal) de la URV, d’acord la proposta presentada per la Gerència de la URV.

-  Aprovació dels preus dels crèdits del programa formatiu Study Abroad per al curs acadèmic 2011-12 d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011.

-  Ratificació de l’exempció de preus prevista en el conveni de 07.07.2011 amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a la realització de cursos de la Universitat d’Estiu.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 46/11, subministrament de mobiliari per als laboratoris del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut - Fase 1- (exclosa àrea estabulari) Campus Bellisens de la URV, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació plurianual OB 48/11, obres de reforma i ampliació de l'Escola Universitària de Turisme i Oci - Geografia de la URV a Vila-Seca i els treballs facultatius de direcció d'obra, direcció d'execució de les obres, seguiment del programa de control de qualitat, coordinació de seguretat i salut, projecte ambiental i certificació energètica de final d'obra, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 02/12, acord marc per al subministrament de material d'oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòner) per a la URV, mitjançant lots de seguretat i salut, projecte ambiental i certificació energètica de final d'obra, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació plurianual SE 03/12, servei de neteja dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Establiment – per a l’exercici 2012 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l’import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant, serà preceptiu l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social, qualsevol que sigui l’import de l'acte d'adquisició i/o disposició de béns mobles, quan aquestes operacions facin referència a títols, valors, participacions socials, i en general, qualsevol operació societària amb participació de la URV.

-  Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2011 de la URV: per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Assignació, a proposta del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2011, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es relaciona en el document presentat.

 

Comissió de Creació d’Empreses d’Origen  Universitari 02/2011, del 25 d’octubre

      Sessió ordinària

-  Emetre l’informe favorable a la creació de l’empresa Advanced Energy Concepts and Technologies,  previ a la creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d’empreses de base tecnològica universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d’Universitats, 6/2001), d’acord amb la documentació adjunta.

La transcripció de l’informe és la següent:

“Examinada la documentació relativa a l’empresa "Advanced Energy Concepts and Technologies” aquesta Comissió  informa que l’esmentada empresa és susceptible de ser creada.”

-  Aprovar la participació de la URV en l’empresa Advanced Energy Concepts and Technologies, condicionada a l’aprovació pel Consell de Govern de la URV del 27 d’octubre de 2011

 

PLE 4/2011, de 25 de juliol

Sessió ordinària

-  Aprovar el projecte d’agregacions estratègiques, i dotar-lo amb un màxim de 80.000 € anuals, i durant un període màxim de dos cursos, condicionat a la disponibilitat econòmica del Consell Social.

-  Aprovar la implantació dels màsters universitaris següents:

-Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

-Relacions Euromediterrànies (interuniversitari)

-Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible

-Enginyeria Química

-Investigació en Enginyeria Química i de Processos

-Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions  (interuniversitari)

-  Aprovar l’extinció dels màsters universitaris següents:

-Estudis culturals mediterranis

-Enginyeria ambiental (MENTA)

-Enginyeria química i de processos (MEQIP)

-  Aprovar la implantació dels  programes de doctorat interuniversitaris següents:

-Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament per la Universitat de Granada, la Universitat de Cantàbria, la Universitat de Saragossa, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat Rovira i Virgili

-Tecnologia educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

-  Ratificar el concert hospitalari entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i centres adscrits al grup SAGESSA, en les condicions aprovades pel Consell de Govern del 14 de juliol de 2011.

-  Ratificar la participació de la URV a l’Associació Pol del Coneixement Catalunya Sud en substitució de l’Associació Campus Internacional Catalunya Sud.

-  Aprovar la participació de la URV a l’empresa Energy Efficiency Plus, en les condicions fixades en el document adjunt presentat.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2011, de 25 de juliol

Sessió ordinària         

-  Acord:

- d’assignar el nivell III als màsters oficials impartits per la URV, d’acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per al curs 2011-12 i la proposta prevista en el Pla d’actuació econòmica 2011-13 de la URV.

- En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques catalanes, aplicar el mateix preu a tots els estudiants, que proposarà la Universitat coordinadora.

- En el cas de màsters interuniversitaris amb participació d’universitats de fora de Catalunya, seguir l’indicat al conveni. Si no està fixat, les universitats que matriculin aplicaran els preus establerts pels seus òrgans de govern.

- Estudiar la possibilitat, cara al curs 2012/2013, d’establir un preu públic per a màsters, que cobreixi fins al 30% del cost real.

- Valorar l’aplicació de preus diferenciats per al curs 2012/2013 per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, sens perjudici del que prevegin els convenis i tractats internacionals en aquesta matèria d’acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

-  Aprovació de l’exempció de l’abonament del 25% del preu dels crèdits reconeguts per aquells estudiants que canviïn de grau dins d’un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, al menys, el primer curs, d’acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2011-12 i la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

-  Aprovació dels preus anuals del Carnet d’Amics i Amigues de la URV segons la proposta presentada pel Gabinet Tècnic de la Gerència el juliol de 2011 i que consta en el document presentat.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol.

-  Desafectació de béns mobles inventariats, d’acord amb la relació presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011.

-  Assignació, a proposta del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011, del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l’informe favorable d’avaluació de l’AQU i que es relaciona en el document presentat.

-  Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 26 d’abril i de 6 de juliol de 2011, de les fitxes de lloc de treball i les modificacions de places de PAS, d’acord amb el document presentat i rectificat en els organigrames de les fitxes de lloc de treball: on diu nivell V ha de dir nivell U.

-  Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2011 de la URV: per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l’oferta formativa del curs 2011-12 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011.

 

PLE 3/2011, de 21 de juny

Sessió ordinària

-  Aprovar la primera modificació del Pressupost 2011 del Consell Social, per incorporació de romanent.

-  Aprovar el projecte d’internacionalització de les associacions d’estudiants URV presentat.

-  Aprovar dotar l'associació AEGEE-URV amb 3000 € per a l’organització de The Mediterranean Summer Xperience, sense caràcter recurrent.

-  Aprovar una col·laboració de 1000 € a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per a les Olimpíades Matemàtiques del curs 2010-2011.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2011, de 21 de juny

Sessió ordinària         

-  Acord d’emetre un informe favorable al Ple sobre la primera modificació del Pressupost 2011 del Consell Social, per incorporació de romanent (601.357,99 €).

-  Modificació de la taxa pels serveis de suport a l’aprenentatge per a l’exercici 2011, segons la proposta incorporada en el Pla d’actuació econòmica aprovat pel Consell de Govern de 2 de juny de 2011.

-  Aprovació de l’aplicació d’exempcions i bonificacions en els preus de matrícula dels cursos de la Universitat d’Estiu que estiguin previstes en els convenis de col·laboració signats amb entitats locals per a la realització dels cursos. El secretari general de la Universitat demanarà periòdicament al Consell Social que ratifiqui les exempcions aplicades.

-  Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en el conveni de col·laboració entre la URV i l’Ajuntament de Reus per a realització de diversos cursos de la Universitat d’Estiu 2010.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 25/11: contracte per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Campus Microsoft, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 28/11: subministrament i instal·lació de mobiliari per als despatxos i aules destinats a l'Escola Superior d'Arquitectura (ETSA) de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 32/11: subministrament d'infraestructura tecnològica per a la investigació en ciències òmiques per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 17 de febrer, de la modificació de les places de PAS, d’acord amb el document presentat.

-  Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 26 d’abril, la modificació de la plaça de Tècnic/a mitjà de suport a la direcció (organització i documentació), d’acord amb el document presentat.

 

PLE 2/2011, de 29 d’abril

Sessió ordinària

-  Aprovar la liquidació del Pressupost 2010 del Consell Social

-  Aprovar la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2010 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

-  Aprovar coparticipar en un 50%  amb la indústria química de Tarragona en les despeses d’edició del llibre de prestigi de la URV proposat per l’ETSEQ, i fins un màxim de 7.000 €. 

-  Aprovar una col·laboració econòmica de fins a 2.000 € per a la Jornada sobre Humanitats proposada per la Facultat de Lletres.

-  Aprovar una  dotació de fins a 10.000 € per a  la Universitat d’Estiu 2011, de manera extraordinària i no recurrent.

-  Emetre informe favorable a l’adscripció del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA).

-  Emetre informe favorable al canvi de denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 28 d’abril de 2011.

-  Aprovar la participació de la URV al Sinano Institute, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d’abril de 2011.

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2011, de 29 d’abril

Sessió ordinària         

-  Proposar al Ple del Consell l’aprovació de la liquidació del Pressupost 2010 del Consell Social

-  Assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, exercici 2010, segons consta en el document presentat.

-  Aprovació de les cinquenes modificacions del Pressupost 2010 de la URV: per majors / menors ingressos, els preus per prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

-  Proposar al Ple del Consell l’aprovació de la Memòria econòmica auditada de l’exercici 2010 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

-  Aprovació dels comptes anuals auditats de l’exercici 2010 de la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV de 27 d’abril de 2011.

-  Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

-  Aprovació de les noves places de PAS, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

-  Aprovació del preu de matrícula per al títol propi de Màster en Química a la Indústria gestionat per la Fundació URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

-  Aprovació de l’expedient de contractació SU 16/11: subministrament d’un total de 1.281 ordinadors personals, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació de l’expedient de contractació pluriennal SE 21/11: prestació del servei de manteniment d’instal·lacions generals dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV, i s’autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

-  Aprovació dels preus de matrícula dels cursos de la Universitat d’Estiu 2011 de la URV, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d’abril de 2011.

 

PLE 1/2011, de 2 març

Sessió ordinària

-  Aprovar la segona modificació del Pressupost 2010 del Consell Social, per l’increment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya prevista

-  Aprovar la memòria 2010 del Consell Social.

-  Nomenar membres de la Comissió Econòmica la Sra. Noelia Valdivieso i el Sr. Eloi Menasanch.

-  Aprovar el projecte d’internacionalització de l’associació d’estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques i dotar-lo  amb 3000 euros.

-  Aprovar les modificacions proposades de la convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària del Campus Terres de l’Ebre

-  Aprovar la proposta presentada d’un acord de col·laboració entre la URV, el seu Consell Social i la Fundació URV.

-  Aprovar adaptar les convocatòries d’ajuts i premis ja aprovades a la normativa de registre vigent.

-  Emetre informe favorable sobre la desadscripció dels centres adscrits Escola Universitària Bettatur i Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris.

-  Aprovar la participació de la URV en la xarxa Agència Universitària de la Francofonia, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2011.

-  Aprovar la implantació del màster universitari:

  -     Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

-  Aprovar posposar la implantació del grau d’Enginyeria d’Edificació al curs 2012-13.

-   Aprovar les següents modificacions:

 -     Modificar el títol de grau en Enginyeria d’Edificació amb la inclusió d’un curs d’adaptació      que permeti obtenir el grau als titulats en Arquitectura tècnica.

-      Modificar el títol de grau en Relacions Laborals i Ocupació amb la inclusió d’un curs        d’adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Relacions Laborals.

-      Modificar el títol de grau en Treball Social  amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Treball Social.

-  aprovar modificar el grau en Pilot d’aviació comercial i operacions aèries amb la inclusió d’un curs d’adaptació que permeti obtenir el grau als titulats de Pilot de Transport de línia aèria amb Llicència ATPL (Airline Transport Pilot Licence) i el reconeixement complet del títol propi de graduat superior en aviació comercial – pilot de transport de línia aèria.

-  Aprovar la implantació el curs 2011-2012 amb les modificacions que es puguin derivar del procés d’avaluació, i condicionat a la seva verificació i autorització, dels màsters universitaris:

-           Estudis Avançats en Administració i Gestió Públiques

-           Relacions Euromediterrànies

-           Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible

-           Enginyeria Química

-           Noves Fronteres en Enginyeria Química i de Processos