cabal/cabdal
Cabal és un substantiu amb diversos significats, mentre que cabdal és un adjectiu que vol dir 'important o principal'.

El cabal d'alumnes que arriben de les comarques de l'Ebre no s'estronca.
Els germans Romagosa han fet donació del seu cabal en dòlars a la Universitat.
L'ampliació de la plantilla té una importància cabdal per al futur del Departament.


cadascú, cada u / cadascun(a) / cada un(a)
Les dues primeres formes, intercanviables entre si, són pronoms. Les dues segones, també intercanviables entre si, són determinants i van, doncs, seguides de la preposició de + article + nom.

La finalitat de l'Aula és que cadascú pugui treballar d'acord amb les seves necessitats horàries.
La finalitat de l'Aula és que cada u pugui treballar d'acord amb les seves necessitats horàries.
A continuació el canditat demana el vot a cadascun dels assistents.
A continuació el canditat demana el vot a cada un dels assistents.


cànon
És la forma catalana per a l'anglicisme *overhead.

*L'overhead establert per la Universitat en aquests casos és del 6%.
El cànon establert per la Universitat en aquests casos és del 6%.


capçalera/encapçalament
Cal no confondre aquests dos mots; en llenguatge administratiu, la capçalera és la informació, normalment ja impresa, que apareix a la part superior d'un document (nom o càrrec i adreça de l'emissor, logotip de la institució, etc.), mentre que l'encapçalament és el fragment inicial de determinats documents (la salutació en una carta, les dades personals en una sol·licitud, etc.)

*cas de
Les formes correctes d'aquesta locució condicional són en cas de o en el cas de. La preposició cau davant de la conjunció que.

En cas d'empat, farem una segona votació.
*Cas d'ampliar-se el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.
En (el) cas que s'ampliï el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.
Si s'amplia el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.


*casc antic, casc urbà
És incorrecte utilitzar la paraula casc en aquests termes urbanístics. Cal substituir-la per barri, centre o nucli, segons els casos: nucli antic, centre urbà, barri antic, centre/nucli històric, etc. A Tarragona, aquesta zona rep també el nom específic de Part Alta.

*causar baixa
És un castellanisme que cal substituir per estar de baixa o deixar vacant, segons els casos.

certificació
És correcte si ens referim a l'acció de certificar, però no pas com a sinònim de certificat, que és el nom del document.

certificat mèdic
Aquesta és la forma correcta i no pas *certificat metge.

cessar
És un verb intransitiu i com a tal no pot dur complement directe ni anar expressat en passiva. És sinònim de dimitir, però no pas de destituir, rellevar, remoure o separar. En algun cas caldrà, doncs, recórrer a un d'aquests verbs o bé a construccions alternatives.

El cap del Servei no cessarà malgrat les pressions.
La degana es va veure obligada a demanar al vicedegà que cessés.

* La degana va cessar el vicedegà.
La degana va destituir el vicedegà.
La deganà va fer cessar el vicedegà.
La degana va disposar el cessament del vicedegà.


*cifrar
La forma correcta és xifrar.

cita/citació
Cal no confondre aquests dos noms. El primer només està relacionat amb l'acció de citar-se o quedar, mentre que el segon és el que cal fer servir per referir-se tant al document administratiu com a la reproducció literal d'un text.

citar
D'una banda, és el verb que es fa servir en les citacions, el document administratiu en què es requereix la presència d'algú en un lloc i un temps determinats. De l'altra, citar vol dir reproduir literalment un text o les paraules d'algú. No és, en canvi, sinònim d'esmentar, mencionar, al·ludir o fer referència.

Us cito perquè comparegueu en aquesta Secretaria [...]
La Sra. Coll va citar l'article 13.2 dels Estatuts per justificar el seu punt de vista.
Citant Antoni Rovira i Virgili, voldria demanar-vos [...]

*Cal que acompanyeu la citada sol·licitud amb el resguard de l'ingrés.
Cal que acompanyeu la sol·licitud esmentada amb el resguard de l'ingrés.


clarificar
És un terme propi de la química ('separar les partícules sòlides en un líquid') que no s'ha d'utilitzar amb el sentit d'aclarir.

* Esperem poder clarificar les nostres postures en el decurs de la reunió.
Esperem poder aclarir les nostres postures en el decurs de la reunió.


*cobro revertit
La forma correcta és cobrament a destinació.

*colindant
Les formes correctes d'aquest adjectiu referit a finques són adjacent, llindant, contigu/a, etc.

*col·lisionar
La forma correcta és col·lidir.

comitè
Duu accent obert.

còmode/a
Cal recordar que la forma femenina acaba en -a.

complet(a)/complert(a)
Cal no confondre aquests adjectius; el primer significa 'que conté tots els elements o parts de què està constituït' i el segon és el participi del verb complir.

Els professors ajudants estan contractats a temps complet.
Si el Paranimf queda complet, s'instal·larà una pantalla al vestíbul.
Tramitarem la vostra sol·licitud quan tinguem la documentació completa.
Quan el torn de matí estigui complet obrirem la inscripció per al curs de tarda.
Poden accedir a la plaça els qui tinguin el servei militar complert i un permís de conduir D.


*complexe
La forma correcta d'aquest substantiu és complex i la de plural complexos. Com a adjectiu, té quatre terminacions: complex, complexa, complexos, complexes.

complir
Cal tenir present que aquest verb no regeix preposició.

*Hauràs de complir amb les teves obligacions.
Hauràs de complir les teves obligacions.


compondre/composar
Cal anar amb compte perquè el segon verb envaeix sovint l'àmbit del primer, que és l'únic que s'usa en llenguatge administratiu. Atenció també al participi, que és compost i no pas composat.

Els tribunals avaluadors de les tesis doctorals estaran compostos pels membres següents [...]
Componen la Junta deu membres nats [...]
El músic tortosí ha compost la peça amb què s'inaugurarà el curs acadèmic.


comptar amb
És correcte amb el sentit de confiar, però no pas com a sinònim de tenir o disposar de.

Els vicedegans van assegurar al degà que podia comptar amb ells fins a la fi del mandat.
*La nova aula d'informàtica comptarà amb una bústia personal per a cada alumne.
La nova aula d'informàtica disposarà d'una bústia personal per a cada alumne.


compte
Cal recordar la grafia d'aquest substantiu, que és masculí, per la qual cosa els adjectius que l'acompanyin també ho han de ser.

*Hi deu haver un error en el número de la conta bancària que ens heu facilitat.
Hi deu haver un error en el número del compte bancari que ens heu facilitat.


comú/una
Cal posar atenció a la forma femenina d'aquest adjectiu, que també és la base de l'adverbi comunament.

*Les incidències més comuns del Servei d'Informàtica són errors en el sistema.
Les incidències més comunes del Servei d'Informàtica són errors en el sistema.


*concebir
La forma correcta de l'infinitiu és concebre i la del participi concebut/da.

*concluir
La forma correcta de l'infinitiu és concloure i la del participi conclòs/osa.

*concurrir
La forma correcta de l'infinitiu és concórrer i la del participi concorregut/da.

condicionar
Aquesta és la forma correcta del verb, sense a inicial, a partir del qual obtenim tant l'adjectiu condicionat com el substantiu condicionament.

conforme
És un adjectiu però no pas una conjunció equivalent a a mesura que.

Tots tres representants dels estudiants van estar conformes amb la iniciativa.
*Conforme els cursos de matí vagin quedant plens, els anirem desdoblant.
A mesura que els cursos de matí vagin quedant plens, els anirem desdoblant.


confós/confús
Cal no confondre aquestes dues formes: la primera és el participi del verb confondre i indica resultat, mentre que la segona és un adjectiu, sinònim de poc clar.

L'esborrany de l'acta era força confús en diversos paràgrafs i el secretari mateix es va mostrar confós a l'hora de fer aclariments.


connex/a, connexió, connectar
S'escriuen amb doble ena. A més, cal recordar que les formes *connexe i *connexionar no són normatives.

consegüentment/conseqüentment
El primer adverbi és sinònim de les locucions consecutives en conseqüència o per consegüent, mentre que el segon vol dir 'd'una manera conseqüent'.

El rector ha actuat conseqüentment en aquest afer.
Consegüentment, les crítiques que ha rebut per part d'alguns sectors no tenen fonament.


*conseguir
La forma correcta és aconseguir.

constrènyer, constrenyiment
Són les formes correctes per als castellanismes *apremiar i *apremio. Com a verb és sinònim d'instar i com a nom fa referència al procediment judicial d'urgència.

contemplar
Aquest verb només té un sentit literal relacionat amb la vista i no s'ha d'utilitzar en sentit figurat en el lloc de disposar, establir, preveure, etc.

*Els Estatuts contemplen que el professorat associat pugui ser de tipus A, B i C.
Els Estatuts preveuen que el professorat associat pugui ser de tipus A, B i C.
*La presidenta diu que la llei no contempla aquesta obligatorietat.
La presidenta diu que la llei no estableix aquesta obligatorietat.


*contexte
La forma correcta és context, en plural contextos.

corequisit
S'escriu sense guionet i amb una sola r, com totes les paraules que comencen amb aquest prefix.

correcte/a
Cal parar atenció al nom que acompanya per fer la concordança en masculí o en femení.

correu electrònic
Aquesta forma fa referència al canal, però no és sinònima de missatge electrònic ni d'adreça electrònica. Cal evitar l'ús de l'anglicisme *e-mail.

Si no disposeu de correu electrònic, us farem arribar els acords de la Junta en suport paper.
Aquest virus pot destruir tots els missatges electrònics guardats.
La nostra adreça electrònica és la següent: [...]


*córrer a càrrec
Les formes correctes d'aquesta locució són anar a càrrec o ser a càrrec. També es pot fer servir el verb encarregar-se, si es canvia tota l'estructura de la frase.

*Les despeses de formació corren a càrrec de l'ICE.
Les despeses de formació van a càrrec de l'ICE.
L'ICE s'encarrega de les despeses de formació.


costum
És una paraula masculina i, per tant, els determinants i els adjectius que l'acompanyen també ho han de ser.

crisi
Cal recordar que el singular no duu -s final, però el plural sí.

*cult
Com a substantiu la forma correcta és culte; com a adjectiu té dues terminacions: culte/a.

Plantegen una activitat extracurricular sobre el cinema de culte.
En un país culte, en una societat culta, determinades coses no haurien de passar.


*cumplimentar
La forma catalana complimentar vol dir 'fer compliments (a algú)'. Per tant, no és correcte com a sinònim d'emplenar o de formalitzar.

Si invitem professors estrangers, els hem de complimentar com es mereixen.
*Complimenteu només la franja ombrejada.
Empleneu només la franja ombrejada.
*No cal complimentar aquest contracte davant de notari.
No cal formalitzar aquest contracte davant de notari.


currículum
El plural és currículums. Si s'escriu la forma llatina sencera (curriculum vitae), cal tenir present que va en cursiva, no porta cap accent i fa el plural llatí (curricula vitae).universitat rovira i virgili